intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật khoáng sản 2011

Tham khảo và download 20 Luật khoáng sản 2011 chọn lọc sau:
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2011/QĐ-UBND NGÀY 06/01/2011 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ SẢN PHẨM RỪNG TỰ NHIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

  pdf3p tinhkhiet2012 09-03-2012 135 12   Download

 • THÔNG TƯ BỔ SUNG, BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 28/2010/TT-BCT NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2010 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HOÁ CHẤT VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2008/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HOÁ CHẤT

  pdf3p meocontreocay 29-05-2011 112 14   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  pdf7p buomgiay 09-12-2011 95 13   Download

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ CHÍNH PHỦ

  pdf26p meocontreocay 29-05-2011 101 12   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 HUYỆN LẠNG GIANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

  pdf9p socoladaungot 13-07-2012 119 10   Download

 • KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG GIAI ĐOẠN 2011-2015 (PHÂN THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH) (Kèm theo Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa) Hạng mục 1. Giao khoán bảo vệ 2. Phát triển rừng

  pdf10p giaythethao 03-10-2012 149 15   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TIỀN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004

  pdf10p buomgiay 09-12-2011 110 9   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

  pdf4p c2vang 29-09-2011 114 8   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ VẬN CHUYỂN DẦU KHÍ TRÊN BIỂN Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 20

  pdf9p meocontreocay 29-05-2011 79 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2011-2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020” ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

  pdf10p ngu_mieu 23-10-2012 61 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số 44/2011/tt-btnmt', văn bản luật, tài nguyên - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p chuon-chuon 17-01-2012 77 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ THU THUẾ TÀI NGUYÊN, PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ THU MUA TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf4p thanlannho 31-05-2011 90 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ BÁO ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI, BÃO, LŨ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

  pdf55p meocontreocay 29-05-2011 57 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định số 73/2011/nđ-cp', văn bản luật, tài nguyên - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf53p nuocsuoiaquafina 02-09-2011 94 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số 30/2011/tt-bnnptnt', văn bản luật, tài nguyên - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p meocontreocay 29-05-2011 80 5   Download

 • BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2010 Số: 2137/QĐ-BCT QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2011 THUỘC “CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM VỀ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN” THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHAI KHOÁNG ĐẾN NĂM 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025” BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG...

  pdf2p cucaibanhchung 25-05-2010 137 8   Download

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3 ĐIỀU 2 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  pdf2p cunghoangdao 28-12-2012 102 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 5 NĂM 2011 - 2015 CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf9p hoacuc_tim 17-07-2012 98 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG GIAI ĐOẠN 2011-2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p kuckucucu 16-05-2012 65 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2011 2015

  pdf14p socoladaungot 13-07-2012 79 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

strTagCode=luat-khoang-san-2011

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2