intTypePromotion=1
ADSENSE

Oracle database net

Xem 1-20 trên 67 kết quả Oracle database net
 • Tham khảo sách 'oracle database 10g-administration workshop 1', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf564p nghianguyenluong 13-04-2009 1155 460   Download

 • Connecting to an Oracle Database Problem You want to connect to an Oracle database. Solution You can connect to an Oracle database using either the Oracle .NET data provider or the OLE DB .NET data provider. The sample code contains two event handlers

  pdf5p luvpro 04-08-2010 104 18   Download

 • his book is a comprehensive and easy-to-understand guide for using the Oracle Data Provider (ODP) version 11g on the .NET Framework. It also outlines the core GoF (Gang of Four) design patterns and coding techniques employed to build and deploy high-impact mission-critical applications using advanced Oracle database features through the ODP.NET provider. The book details the features of the ODP.NET provider in two main sections: “Basic,” covering the basics and mechanisms for data access via ODP.

  pdf473p hoa_can 29-01-2013 62 10   Download

 • This document is your primary source of introductory, installation, postinstallation configuration, and usage information for Oracle Data Provider for .NET. Oracle Data Provider for .NET is an implementation of the Microsoft ADO.NET interface. This document describes the features of Oracle Database for Windows that apply to the Windows NT Server, Windows 2000, Windows XP, and Windows Server 2003 operating systems.

  pdf1162p daokim 03-08-2009 216 72   Download

 • This is a practical guide for developers working with the Oracle Data Provider for .NET (ODP.NET) using VB.NET. From introducing ODP.NET and programming with ODP.NET to application development using ODP.NET and on to discussing Oracle Developer Tools for Visual Studio 2005, this book covers the important aspects of ODP.NET. The book is written for professional .NET developers who need to work with and take full advantage of Oracle Database 10g using Visual Studio 2005. Developers are expected to be familiar with Visual Basic.NET 2005 and have minimum knowledge of Oracle SQL and PL/SQL....

  pdf326p suthebeo 17-07-2012 123 14   Download

 • The Oracle Advanced Networking Option is an optional product that provides enhanced functionality to SQL*Net and Net8. Its set of features provides enhanced security and authentication to your network and enables integration with a Distributed Computing Environment (DCE). This guide provides generic information on all these features of the Advanced Networking Option. For information about installation of the Oracle Advanced Networking Option and platform-specific details of the configuration and use of its features, refer also to your Oracle platform-specific documentation....

  pdf186p kieuoanh 12-08-2009 80 13   Download

 • This section describes the new networking features of Oracle Database 10g 10g Release 1 (10.1) and provides pointers to additional information. New features information from previous releases is also retained to help those users migrating to the current release.

  pdf434p thuxuan 03-08-2009 69 8   Download

 • Passing Arrays to and Receiving Arrays from Oracle Database - Có một số phương pháp để gửi thông tin cho cơ sở dữ liệu Oracle.Chúng tôi có thể gửi thông tin bằng cách sử dụng các thông số, XML, mảng kết hợp, Cursors Tài liệu tham khảo, vv Nếu bạn muốn gửi một giá trị duy nhất để cơ sở dữ liệu Oracle, nó là rất dễ dàng bằng cách sử dụng.

  pdf33p lovecafe4 09-10-2011 56 7   Download

 • Recovery Manager Features Recovery Manager (RMAN) is an Oracle utility that you use to manage the backup, restore, and recovery operations on Oracle databases. RMAN has a powerful command language that is independent of the operating system. Recovery Manager has a command-line interface. Oracle Enterprise Manager also provides a graphical user interface for the Recovery Manager. Recovery Manager can be used on databases of Oracle8 or later releases. RMAN provides several features not available when you make user-managed backups with operating system commands.

  ppt40p trinh02 28-01-2013 51 7   Download

 • Uploading Images to Oracle Database Using BLOB - Nó rất đơn giản để tải lên thông tin BLOB vào cơ sở dữ liệu Oracle. Tất cả chúng ta cần phải làm được đọc toàn bộ tập tin (trong các hình thức byte) và sử dụng OracleParameter cùng với OracleCommand để tải nó lên.

  pdf35p lovecafe4 09-10-2011 47 6   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 9.12 Reading and Writing Binary Data with Oracle Problem You need to read and write binary data from and to an Oracle database. Solution Use the techniques shown in the following example. The sample code contains two event handlers

  pdf5p luvpro 04-08-2010 74 4   Download

 • Tham khảo sách 'administering and automating microsoft sql server 2005 databases and servers', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf114p bluesky_12 25-12-2012 51 4   Download

 • Client-Server Application Connection Oracle Net enables a network connection between a client and an Oracle database server. Oracle Net is a software component that resides on both the client and on the Oracle database server. It is layered on top of the network protocol. When a connection is initiated from a client to the Oracle database server, data is passed down a stack on the client, over the network, and up a similar stack to the Oracle database server.

  ppt18p trinh02 28-01-2013 53 4   Download

 • The Programs may provide links to Web sites and access to content, products, and services from third parties. Oracle is not responsible for the availability of, or any content provided on, third-party Web sites. You bear all risks associated with the use of such content. If you choose to purchase any products or services from a third party, the relationship is directly between you and the third party.

  pdf318p nhacsihuytuan 13-04-2013 39 4   Download

 • Loading Data Several methods are available for loading data into tables in an Oracle database. Of the methods available Direct-Load insert and SQL*Loader are discussed here. SQL*Loader SQL*Loader loads data from external files into tables of an Oracle database. It has a powerful data parsing engine that puts little limitation on the format of the data in the datafile. Direct-Load insert Direct-load insert can be used to copy data from one table to another table within the same database.

  ppt32p trinh02 28-01-2013 52 3   Download

 • Cơ sở dữ liệu thực tế Lập trình với Visual C #. NET giải thích rõ ràng những cân nhắc và các ứng dụng trong lập trình cơ sở dữ liệu với Visual C # NET 2008. Và trong việc phát triển cơ sở dữ liệu quan hệ như Microsoft Access, SQL Server, và Oracle Database. Sidestepping cách tiếp cận truyền thống của việc sử dụng khối lượng lớn các mã, Ying Bái sử dụng cả hai thiết kế Công cụ và Wizards Visual Studio.NET pred của đối tượng và phương pháp thời gian thực để kết hợp hơn sáu...

  pdf50p jupyter 31-07-2010 126 41   Download

 • Chức Năng : Chứa toàn bộ dữ liệu trong database. Lưu Trữ các dữ liệu thuộc cấu trúc logic của database như tables hay indexes Tính Chất Mỗi datafile chỉ có thể được sử dụng trong một database. Một số tính chất cho phép tự động mở rộng kích thước mỗi khi database hết chỗ lưu trữ dữ liệu. Một hay nhiều datafiles tạo nên một đơn vị lưu trữ logic của database gọi là tablespace. Một datafile chỉ thuộc về một tablespace....

  ppt57p trinh02 28-01-2013 88 21   Download

 • Creating an Oracle Table Dynamically Using ODP.NET - Bạn có thể làm việc với hầu như bất kỳ lệnh DDL bằng cách sử dụng cùng một phương pháp bạn đã sử dụng trước đó tức là ExecuteNonQuery với OracleCommand. Chúng tôi chỉ có thể thay thế DML lệnh chúng tôi sử dụng trước đó với một lệnh DDL. Ví dụ sau đây tạo ra một bảng trong cơ sở dữ liệu

  pdf35p lovecafe4 09-10-2011 62 15   Download

 • Tham khảo sách 'professional ado.net 2 programming with sql server 2005, oracle, and mysql', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p tailieuvip14 26-07-2012 79 14   Download

 • Trước khi xây dựng chuỗi kết nối, hãy chắc chắn rằng bạn đã cấu hình và thử nghiệm tnsnames.ora đúng cách và có thể kết nối đến Oracle cơ sở dữ liệu. Nếu bạn đã có thể kết nối với máy chủ cơ sở dữ liệu Oracle, bạn không cần phải sửa đổi thêm. Nhưng bạn nên biết để mà chủ nhà bạn sẽ kết nối. Điều này là cần thiết, như là một khách hàng Oracle có thể

  pdf31p lovecafe4 09-10-2011 53 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Oracle database net
p_strCode=oracledatabasenet

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2