intTypePromotion=1
ADSENSE

Pháp lệnh cán bộ công chức

Xem 1-20 trên 105 kết quả Pháp lệnh cán bộ công chức
 • Quyết định số 1424/2021/QĐ-BTP ban hành về việc phân công bổ sung thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2021. Căn cứ Nghị quyết số 17/2021/QH 15 ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

  doc23p hoadaquy852 16-02-2022 13 1   Download

 • Quyết định số 1427/2021/QĐ-TTg ban hành về việc phân Công Cơ Quan Chủ Trì Soạn Thảo, Thời Hạn Trình Các Dự Án Luật Được Điều Chỉnh Trong Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2021 Và Các Dự Án Luật Thuộc Chương Trình Xây Dựng Luật, Pháp Lệnh Năm 2022. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc4p hoalanvender 31-01-2022 8 0   Download

 • Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ban hành về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc76p hoaquynh70 28-01-2022 10 0   Download

 • Học phần trang bị cho người học những kiến thức môn học Kiến trúc máy tính. Kiến trúc máy tính bao gồm hai vấn đề là kiến trúc phần cứng và kiến trúc phần mềm. Kiến trúc phần cứng cho biết các thành phần phần cứng cần có và có thể có của một hệ thống máy tính, phương pháp trao đổi thông tin và chức năng của các thành phần trong hệ thống.

  pdf12p lovebychance01 17-04-2021 39 2   Download

 • Sau khi Pháp lệnh Giống cây trồng được Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành năm 2004 (Pháp lệnh 2004), nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được Chính phủ, Bộ chuyên ngành xây dựng nhằm hướng dẫn thi hành, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và tổ chức, triển khai thực hiện việc sản xuất, kinh doanh giống cây trồng. Bài viết phân tích, đánh giá và đề xuất một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh 2004 nhằm góp phần hoàn thiện một số quy định pháp luật có liên quan trong lĩnh vực này.

  pdf5p viirene2711 12-10-2020 30 2   Download

 • Đánh giá công chức là một nội dung quan trọng của pháp luật về cán bộ, công chức ở nước ta. Bài viết khái quát các quy định của pháp luật về đánh giá công chức từ năm 1998 (từ khi có Pháp lệnh Cán bộ, công chức) đến nay; nêu ra một số hạn chế và kiến nghị ba nhóm giải pháp, đó là: hoàn thiện thể chế đánh giá công chức, xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá công chức, và đảm bảo hiệu lực thực thi của pháp luật về đánh giá công chức.

  pdf6p viirene2711 12-10-2020 45 1   Download

 • Nghị định số 58/2019/NĐ-CP được ban hành căn cứ vào: Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29 tháng 6 năm 2005; Pháp lệnh ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

  doc12p kexauxi9 03-12-2019 44 2   Download

 • Quyết định số 21/2019/QĐ-TTg được ban hành căn cứ vào: Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000; Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước; và theo đề nghị của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Công an.

  doc2p kexauxi9 03-12-2019 31 0   Download

 • Luật Thủy lợi đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 và Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố có hiệu lực thực thi kể từ ngày 01/7/2018. Luật Thủy lợi được xây dựng theo phương pháp tiếp cận mới, coi sản phẩm dịch vụ thủy lợi là hàng hóa kinh tế và phải quản lý theo cơ chế giá, tổ chức cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi phải trả tiền. Bài viết trình bày tóm tắt một số tác động khi thực hiện cơ chế giá dịch vụ thủy lợi, những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp thực hiện.

  pdf10p vititan2711 13-08-2019 38 3   Download

 • Thông tư số 152/2017/TT-BQP ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Được căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;...

  pdf4p thongtucp 03-11-2017 41 0   Download

 • Quyết định số 1840/QĐ-TTg ban hành phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và thời hạn trình dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...

  pdf5p bachma45 02-11-2017 28 0   Download

 • Trên cơ sở các quy định pháp luật của Nhà nước hiện hành tại các văn bản: Luật, pháp lệnh, nghị định, nghị quyết, thông tư về công tác soạn thảo và ban hành văn bản. Tài liệu Soạn thảo và ban hành văn bản của cơ quan, tổ chức cung cấp cho bạn đọc là cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức hiểu rõ hơn, đầy đủ hơn về công tác soạn thảo văn bản và ban hành văn bản của cơ quan, tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Tài liệu qua phần 1 sau đây.

  pdf151p lalala7 07-12-2015 161 28   Download

 • Phần 1 Tài liệu Pháp lệnh cán bộ công chức (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2000 và 2003) giới thiệu tới người đọc các nội dung của Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2000. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf28p doinhugiobay_06 07-12-2015 74 5   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Pháp lệnh cán bộ công chức (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2000 và 2003), phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2003; Pháp lệnh cán bộ công chức (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2000 và 2003). Mời các bạn tham khảo.

  pdf34p doinhugiobay_06 07-12-2015 69 3   Download

 • Quyết định số: 3044/QĐ-BTP ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; căn cứ Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2012; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf1p huyen06281982 21-10-2015 35 0   Download

 • Quyết định số: 714/QĐ-BTP về việc phân công thẩm định, góp ý, tham gia soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; căn cứ Nghị định số 22/20 13/NĐ-CP ngày 13/3/20 13 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; căn cứ Nghị quyết số 70/2014/QH13 ngày 30/5/2014 của Quốc hội điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p huyen06281982 21-10-2015 59 0   Download

 • "Lệnh số: 04/2015/L-CTN - Lệnh về việc công bố Luật" căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội, căn cứ Điều 57 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quốc hội công bố Luật nghĩa vụ quân sự. Mời các bạn tham khảo.

  doc1p tsmttc_010 28-08-2015 87 1   Download

 • "Lệnh số: 05/2015/L-CTN - Về việc công bố Luật" căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội, căn cứ Điều 57 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quốc hội công bố Luật tổ chức chính quyền địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc1p tsmttc_010 28-08-2015 83 0   Download

 • "Lệnh số: 06/2015/L-CTN - Về việc công bố Luật" căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội, căn cứ Điều 57 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quốc hội công bố Luật tổ chức Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc1p tsmttc_010 28-08-2015 28 0   Download

 • "Lệnh số: 09/2015/L-CTN - Về việc công bố Luật" căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Điều 91 của Luật tổ chức Quốc hội, căn cứ Điều 57 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quốc hội công bố Luật Kiểm toán nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc1p tsmttc_010 28-08-2015 42 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Pháp lệnh cán bộ công chức
p_strCode=phaplenhcanbocongchuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2