Phương pháp dta

Xem 1-11 trên 11 kết quả Phương pháp dta
 • Phân tích nhiệt vi sai là phương pháp đo sự chênh lệch nhiệt độ giũa mẫu nghiên cứu và mẫu so sánh theo nhiệt độ hoặc thời gian khi chúng được tiến hành gia nhiệt đồng thời theo chương trình trong những điều kiện cụ thể cho trước

  ppt0p nguyenphonghoak7 08-11-2012 470 123   Download

 • Đường đốt nóng có pic thu nhiệt và đường làm nguội có pic phát nhiệt Tốc độ chuyển pha nhanh trong trường hợp chuyển pha không có sự thay đổi số phối trí trong các đa hình, nhưng hiệu ứng nhiệt nhỏ. Tốc độ chuyển pha chậm trong trường hợp có sự thay đổi số phối trí trong các đa hình.

  ppt57p thanhphonghuynh 06-11-2012 122 46   Download

 • Nanometer perovskite-type complex oxide La1-xSrxMnO3 was prepared by sol-gel method using citrate ion as ligand. The formation process of La1-xSrxMnO3was investigated by DTA, TGA, DTGA, TEM and XRD. The BET surface area of the obtained perovskite was also determined. The results show that the nanocrystalline structure maybe created since the temperature 260o C. When the calcining temperature increases from 260o C to 600o C so the particle size raises from 10 nm to 40 nm and BET surface area decreases from 13,467 m2 /g to 6,273 m2 /g.

  pdf5p uocvong01 24-09-2015 27 3   Download

 • La0.9Ce0.1Mn0.5Cu0.5O3 was prepared by the combustion method using polyvinyl alcohol (PVA) and corresponding metal nitrates. Samples were characterized by thermogravimetric and differential thermal analysis (TG-DTA), X-ray diffraction (XRD), FT-IR spectra, transmission electron microscopy (TEM) and BET (Brunaure-Emmet-Teller) measurements. The results show that perovskite phase is formed at 600o C. Sample synthesized under optimal condition has nanostructure with large specific area.

  pdf6p uocvong01 24-09-2015 13 2   Download

 • LaMn0.5Cu0.5O3 was synthesized as nanoparticles with relatively high surface area (19 m2/g) at low temperature (600o C) from gel precursor prepared by using polyvinyl alcohol (PVA) and corresponding metal nitrates. Influence of pH, PVA/metals mole ratio and temperature of gel formation on the crystallization of perovskites was studied. Samples were characterized by X-ray diffraction (XRD), thermogravimetric and differential thermal analysis (TG-DTA), transmission electron microscopy (TEM) and BET (Brunaure-Emmet-Teller) measurements.

  pdf6p uocvong01 24-09-2015 6 1   Download

 • Công thức tính sự chênh lệch nhiệt độ giữa mẫu nghiên cứu và mẫu chuẩn T1, T2 Nhiệt độ của mẫu nghiên cứu và mẫu chuẩn b tốc độ nâng nhiệt của lò H chiều cao của mẫu R Bán kính mẫu dạng hình trụ r Toạ độ điểm ghi nhiệt độ của mẫu (r=0 là toạ độ đặt pin nhiệt điện) M, C,  khối lượng, nhiệt dung riêng và hệ số dẫn nhiệt của mẫu nghiên cứu và mẫu chuẩn

  ppt57p codon2727 04-01-2013 238 94   Download

 • Luận án Tiến sĩ Hóa học được thục hiện nhằm mục tiêu: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và tìm ra điều kiện thích hợp để tổng hợp vật liệu MIL-53(Fe), MIL-101, MIL-88B có độ tinh thể cao nhất; sử dụng các phương pháp hoá lý hiện đại như XRD, XPS, EDX, FT-IR, UV-Vis, TGA-DTA, BET, SEM, TEM, AAS… để nghiên cứu tính chất đặc trưng của vật liệu; nghiên cứu tổng hợp thế đồng hình Cr b ng Fe trong vật liệu Cr-MIL-101; nghiên cứu đánh giá khả năng xúc tác quang hóa và h...

  pdf149p chacvan00 16-11-2016 37 17   Download

 • Xêri đioxit được tổng hợp ở nhiệt độ thấp (dưới 600oC) bằng sự đốt cháy của gel được điều chế từ axit tartaric và xêri(IV) nitrat. Xêri đioxit tạo thành được kiểm tra bởi phổ nhiễu xạ tia X (XRD), phân tích nhiệt TG-DTA, kính hiển vi điện tử quét (SEM) và phân tích diện tích bề mặt riêng bằng phương pháp Brunauer-Emmet-Teller (BET). CeO2 thu được có diện tích bề mặt lớn (38,5700 ± 0,4730 m2/g). ...

  pdf6p phalinh15 12-08-2011 41 11   Download

 • Vật liệu LaFeO3 có cấu trúc perovskit được chế tạo thành công bằng phương pháp solgel tạo phức nhằm ứng dụng trong cảm biến nhạy hơi cồn. Ảnh hưởng của hàm lượng chất tạo phức, chất polyme hóa, chất phân tán lên kích thước hạt đã được nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu DTA, TGA, XRD, SEM và diện tích bề mặt (BET) được trình bày trong công trình này.

  pdf8p tuanlocmuido 13-12-2012 59 10   Download

 • Trong bài này, tác giả nghiên cứu chế tạo Forsterite Mg2SiO4 có pha tạp Ni để làm nguyên liệu cho vật liệu laser và quang học. Các phương pháp phân tích nhiệt (TGA, DTA), nhiễu xạ tia X (XRD) và huỳnh quang được sử dụng để nghiên cứu quá trình hình thành pha và đưa tạp vào tinh thể.

  pdf4p uocvong04 24-09-2015 18 5   Download

 • Cấu trúc của các mẫu sét hữu cơ được xác định bằng phương pháp phân tích nhiễu xạ Rownghen (XRD), nhiệt vi sai (DTA), nhiệt trọng lượng (DTG). Khả năng tạo gel của sét hữu cơ 3% phân tán trong điêzen và trong hỗn hợp điêzen - nước (85/15% theo thể tích) cũng được đánh giá thông qua các thống số lưu biến PY,YP, cường độ gel trên máy FANN model 35A Viscometer.

  pdf11p uocvong02 24-09-2015 19 2   Download

Đồng bộ tài khoản