Phương thức main

Xem 1-20 trên 32 kết quả Phương thức main
 • Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng  Một chương trình Java thường bắt đầu bằng một khai báo lớp (class); trong đó, có phương thức main – là điểm bắt đầu thực thi của chương trình.Java cung cấp ba câu lệnh break,continue và return cho phép chuyển điều khiển từ đoạn lệnh này sang đoạn khác.

  ppt67p rocklee9124 22-02-2010 283 140   Download

 • Tạo lớp Student có các dữ liệu và phương thức sau: SID (mã số sinh viên), Tên sinh viên, Khoa, Điểm TB, Thêm các property cho các dữ liệu thành viên trên, Viết các phương thức hiển thị thông tin của sinh viên. Tạo lớp Tester, trong lớp này chỉ chứa duy nhất hàm Main(). Hàm cho phép người dùng nhập vào số n là số sinh viên, sau đó lần lượt tạo các đối tượng sinh viên và add vào danh sách sinh viên theo...

  pdf13p jaychou28 12-09-2012 119 33   Download

 • 1 thread là 1 chuỗi liên tiếp những sự thực thi trong chương trình. trong 1 chương trình C# ,việc thực thi bắt đầu bằng phương thức main() và tiếp tục cho đến khi kết thúc hàm main(). Cấu trúc này rất hay cho những chương trình có 1 chuỗi xác định những nhiệm vụ liên tiếp . nhưng thường thì 1 chương trình cần làm nhiều công việc hơn vào cùng một lúc.ví dụ trong internet explorer khi ta đang tải 1 trang web thì ta nhấn nút back hay 1 link nào đó , để làm việc...

  pdf14p cachuadam 21-05-2011 76 18   Download

 • Thực hành 16 tiết Mục tiêu Kết thúc bài học này giúp cho học viên có thể tổ chức, cài đặt, quản trị một hệ thống Mail Server phục vụ việc trao đổi thư điện tử trong hệ thống mạng nội bộ và mạng Internet. I. Các mục chính Bài tập bắt buộc Bài tập làm thêm Dựa vào bài tập môn Dịch vụ mạng Windows 2003.

  pdf11p phuoctam26 14-06-2011 55 16   Download

 • Đối với hầu hêt các lập trình viên, việc phát triển tập trung và các tính năng của hệ điều hành Microsoft windowns. Trong chương này chúng ta sẽ xét một số vấn đề thường được hỏi nhất về việc phát triển với microsfot viual bacsic . Net

  pdf0p edwjnavan 07-09-2012 85 16   Download

 • Giải thích chương trình trên: - Ba hàng sau trong khối try của phương thức main() buộc phải có. Chúng thiết lập socket connetion giữa client-server và mở input, outputstream trên socket tạo ra

  pdf10p kimku1 26-08-2011 45 11   Download

 • Phương thức Main() Đa phương thức Main() Khi một C# console hoặc ứng dụng Windows được biên dịch, theo mặc định trình biên dịch nhìn vào phương thức Main() thoả đúng như danh sách dưới đây, và tạo ra phương thức lớp trỏ toàn bộ chương trình

  pdf3p sieukidvn 15-08-2010 41 10   Download

 • Chương 5 Hàm (Function) thuộc bài giảng phương pháp lập trình, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm, dạng tổng quát của hàm, gọi hàm, nguyên tắc hoạt động của hàm, tham số hình thức & tham số thực, prototype (nguyên mẫu)của hàm, đối số của hàm main, lệnh return, đệ qui.

  pdf39p khongxinhkhngodep 09-07-2014 44 10   Download

 • Chức năng Đây là chế độ không sử dụng FTP User Isolation, ở mode này không giới hạn truy xuất của người dùng. Thông thường ta sử dụng mode này để tạo một public FTP Site. Mode này chứng thực người dùng cục bộ (Local User) và người dùng miền (Domain User) truy xuất vào FTP Site. Đối với mode người quản trị phải tạo cho mỗi người dùng một thư mục con của thư mục FTP Root, với tên thư mục này là username của người dùng....

  pdf11p phuoctam26 14-06-2011 40 7   Download

 • Thread ( luồng ) 1 thread là 1 chuỗi liên tiếp những sự thực thi trong chương trình. trong 1 chương trình C# ,việc thực thi bắt đầu bằng phương thức main() và tiếp tục cho đến khi kết thúc hàm main(). Cấu trúc này rất hay cho những chương trình có 1 chuỗi xác định những nhiệm vụ liên tiếp

  pdf12p sieukidvn 15-08-2010 42 5   Download

 • Biến thành viên lưu giá trị thuộc tính Status private int status; } public class Tester { static void Main() { // tạo một đối tượng myStruct myStruct theStruct = new myStruct(); theStruct.Status = -1; // khởi tạo Console.WriteLine(“theStruct.Status: {0}”, theStruct.Status); // thay đổi giá trị theStruct.Status = 2; Console.WriteLine(“Changed object”); Console.WriteLine(“theStruct.Status: {0}”, theStruct.Status); // gán cho giao diện // boxing ngầm định IStorable isTemp...

  pdf5p phuoctam51 13-08-2011 36 5   Download

 • Phương thức SomeMethod sẽ lấy hai tham số int và float rồi hiển thị chúng ta màn hình bằng việc dùng hàm Console.WriteLine(). Những tham số này có tên là p1 và p2 được xem như là biến cục bộ bên trong của phương thức. Trong phương thức gọi Main, có hai biến cục bộ được tạo ra là var1 và var2.

  pdf5p phuoctam47 02-08-2011 24 4   Download

 • Bài này trình bày các bước phát triển một chương trình Java, cấu trúc của một chương trình java cơ bản, phương thức main, chương trình đơn giản: nhập dữ liệu vào từ bàn phím và in ra kết quả màn hình console.

  ppt90p estupendo1 06-08-2016 37 4   Download

 • tạo chuỗi biểu thức quy tắc Regex theRegex = new Regex(“ |, ”); StringBuilder int id = 1; // sử dụng vòng lặp để lấy các chuỗi con foreach ( string subString in theRegex.Split(s1)) { // nối chuỗi vừa tìm được trong biểu thức quy tắc // vào chuỗi StringBuilder theo định dạng sẵn. sBuilder.AppendFormat(“{0}: {1} \n”, id++, subString); } Console.WriteLine(“{0}”, sBuilder); }// end Main }// end class }// end namespace sBuilder = new StringBuilder();...

  pdf5p samsung1 04-09-2011 34 3   Download

 • HỆ THỐNG MOTRONIC. I. Điện nguồn cung cấp cho ECU. Nguồn điện cung cấp đến cực +B và +B1 của ECU được lấy từ rơ le chính (Main Relay). Có hai phương pháp điều khiển rơ le chính. - Điều khiể n từ contact máy. - Điều khiể n từ ECU.

  pdf59p xuongrong_battien 25-10-2011 142 79   Download

 • Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông Ví dụ: Hãy lưu chương trình sau vào tập tin OutStream1.java import java.io.*; public class OutStream1 { public static void main(String args[]) { OutputStream os = System.out; // Monitor = System.out try { String str = "The example of OutputStream"; byte b[] = str.getBytes(); // Đổi chuỗi thành mảng các bytes os.write(b); } catch (IOException ie) { System.out.print("Error: "+ie); } } } Biên dịch và thực thi chương trình ta được kết quả sau: 1.6.3.

  pdf10p myxaodon12 16-11-2011 144 54   Download

 • public static void Main() { Image theImage = new Image(); // do không có GUI để thực hiện chúng ta sẽ chọn lần // lượt các hành động và thực hiện ImageProcessor theProc = new

  pdf40p bichtram851 03-04-2011 58 22   Download

 • Android – Intents Intents Android Activities Một chương trình android có thể có nhiều activity. • • • • • Một activity dùng phương thức setContentView(...) để thiết lập giao diện tương tác người dùng. Các activity độc lập, nhưng chúng có thể cộng tác với nhau nhằm hoàn thành 1 chức năng nào đó, và giao tiếp với nhau. Điền hình mỗi ứng dụng có 1 activity là chính (main) activity này được gọi khi chương trình khởi tạo.

  pdf98p lvtcit 13-06-2012 69 14   Download

 • Cấu trúc chương trình Trước đây chúng ta đã được giới thiệu vài các phần của main 'building blocks' tạo bởi ngôn ngữ C# bao gồm khai báo biến, các kiểu dữ liệu và các câu lệnh của chương trình chúng ta cũng đã thấy đoạn mã ngắn về phương thức hàm main().

  pdf3p sieukidvn 15-08-2010 55 10   Download

 • Trước đây chúng ta đã được giới thiệu vài các phần của main 'building blocks' tạo bởi ngôn ngữ C# bao gồm khai báo biến, các kiểu dữ liệu và các câu lệnh của chương trình chúng ta cũng đã thấy đoạn mã ngắn về phương thức hàm main(). Cái chúng ta chưa thấy là làm thế nào để đặt tất cả chúng vào một khung của một chương trình hoàn chỉnh. Để trả lời chúng ta làm việc với các class. Lớp Như bạn đã biết , các class tạo nên một chương trình lớn trong C# ,...

  pdf5p cachuadam 21-05-2011 47 9   Download

Đồng bộ tài khoản