intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy hoạch cán bộ

Xem 1-20 trên 1292 kết quả Quy hoạch cán bộ
 • Bài viết này đề xuất một cách tiếp cận học sâu để dự báo lượng khai thác dầu khí bằng các mạng nơ-ron hồi quy có bộ nhớ ngắn hạn định hướng dài hạn sâu (Deep LSTMs - DLSTM). Thuật giải di truyền (Genetic Algorithm-GA) được kết hợp sử dụng để tối ưu hóa mạng DLSTM. Cách tiếp cận này được vận dụng để dự báo khai thác cho mỏ STD, bể Cửu Long.

  pdf7p viginnirometty 04-05-2022 27 7   Download

 • Việc đào tạo nghề ở bậc đại học hiện nay sẽ là quá trình gắn lý thuyết với thực hành, tổ chức dạy học theo dạng “Xưởng thiết kế”; đưa bộ môn hoạt động (quản lý Block-khối những môn học) dạy lý thuyết và hướng dẫn bài tập lớn - đồ án môn đồng thời tăng cường liên kết, trao đổi với hoạt động thực tiễn gắn với doanh nghiệp có uy tín trên thị trường công việc thiết kế quy hoạch - kiến trúc.

  pdf8p vithales 20-04-2022 10 0   Download

 • Cuốn sách được biên soạn dưới dạng các câu hỏi - trả lời trên cơ sở Luật di sản văn hoá năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 kết hợp với các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành và văn bản pháp luật có liên quan đến bộ luật này. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf87p bakerboys01 07-04-2022 2 0   Download

 • Việt Nam là đất nước có tốc độ đô thị hóa nhanh và chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Đô thị hóa thiếu kiểm soát, phát triển đô thị và phát triển cơ sở hạ tầng không đồng bộ đang là những nguyên nhân trực tiếp hoặ̣c gián tiếp của tình trạng ngập lụt đô thị. Để đáp ứng được những yêu cầu đổi mới và thích ứng với biến đổi khí hậu, nội dung quy hoạch thoát nước và chống ngập đô thị cần được nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện. Bài viết cơ bản tập trung vào vấn đề trên.

  pdf4p vinikolatesla 25-03-2022 6 2   Download

 • Bài viết trình bày về sự cần thiết của việc bồi dưỡng kĩ năng thiết kế kế hoạch bài dạy cho sinh viên sư phạm ngành Giáo dục công dân nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018, tập trung làm rõ quy trình bồi dưỡng kĩ năng thiết kế kế hoạch bài dạy trong đó phân tích cụ thể cách thức thực hiện các kĩ năng bộ phận trong nhóm kĩ năng thiết kế kế hoạch bài dạy cần rèn luyện cho sinh viên sư phạm, từ đó đưa ra kế hoạch bài dạy minh họa được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.

  pdf10p vilouispasteur 11-03-2022 3 1   Download

 • Quyết định số 141/2021/QĐ-BYT ban hành kế hoạch phối hợp giữa công tác Phòng, chống HIV/AIDS và Phòng, chống bệnh lao, giai đoạn 2021-2025. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc8p hoalanvender 25-02-2022 2 0   Download

 • Quyết định số 150/2021/QĐ-BYT ban hành kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc17p hoalanvender 25-02-2022 1 0   Download

 • Quyết định số 371/2021/QĐ-BYT ban hành kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc20p hoalanvender 25-02-2022 4 0   Download

 • Quyết định số 403/2021/QĐ-BYT ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Căn cứ Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

  doc15p hoalanvender 25-02-2022 3 0   Download

 • Quyết định số 1347/2021/QĐ-BYT ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc8p hoalanvender 25-02-2022 2 0   Download

 • Quyết định số 1355/2021/QĐ-BYT ban hành phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế. Căn cứ vào Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 cửa Chính phủ về Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc9p hoalanvender 25-02-2022 5 0   Download

 • Quyết định số 1462/2021/QĐ-BYT ban hành phê duyệt kế hoạch sử dụng vắc xin cúm mùa cho nhân viên y tế tại một số tỉnh, thành phố giai đoạn 2021 - 2023. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc24p hoalanvender 25-02-2022 1 0   Download

 • Quyết định số 1745/2021/QĐ-BYT ban hành kế hoạch phòng chống bệnh ký sinh trùng thường gặp tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế.

  doc40p hoalanvender 25-02-2022 2 0   Download

 • Quyết định số 1827/2021/QĐ-BYT ban hành Phê duyệt Kế hoạch tổng thể Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2021-2023 (RAI3E) do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc33p hoalanvender 25-02-2022 2 0   Download

 • Quyết định số 2125/2021/QĐ-BYT ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Bộ Y tế năm 2021. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

  doc3p hoalanvender 25-02-2022 3 0   Download

 • Quyết định số 2442/2021/QĐ-BYT ban hành kế hoạch của Bộ Y tế thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA). Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc10p hoalanvender 25-02-2022 1 0   Download

 • Quyết định số 2539/2021/QĐ-BYT ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc16p hoalanvender 25-02-2022 3 0   Download

 • Quyết định số 2779/2021/QĐ-BYT ban hành phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tập trung vào chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ giai đoạn 2021 - 2025. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc8p hoalanvender 25-02-2022 2 0   Download

 • Quyết định số 2792/2021/QĐ-BYT ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc9p hoalanvender 25-02-2022 2 0   Download

 • Quyết định số 2826/2021/QĐ-BYT ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định về việc ban hành hướng dẫn cách chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật chung về trang thiết bị y tế theo qui định của ASEAN. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc4p hoalanvender 25-02-2022 2 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1109 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quy hoạch cán bộ
p_strCode=quyhoachcanbo

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2