intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy luật tâm lý

Xem 1-20 trên 1243 kết quả Quy luật tâm lý
 • Bài viết này tập trung làm rõ bốn nội dung: (i) Quy định về đăng ký giao dịch dân sự về chuyển quyền sở hữu bất động sản hình thành trong tương lai; (ii) So sánh pháp lý giữa đăng ký giao dịch dân sự đối với tài sản và đăng ký quyền đối với tài sản ở Việt Nam và thế giới; (iii) Những xung đột pháp luật về thứ tự xếp hạng liên quan đến đăng ký giao dịch dân sự về chuyển quyền sở hữu bất động sản hình thành trong tương lai ở Việt Nam; (iv) Kinh nghiệm nước ngoài tại Đức, Pháp và tầm nhìn xây dựng pháp luật cho Việt Nam.

  pdf17p viellenkullman 13-05-2022 9 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về cư trú" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đăng ký tạm trú, lưu trú, khai báo tạm vắng; Quy trình đăng ký cư trú; Trách nhiệm quản lý cư trú, kiểm tra cư trú, vi phạm pháp luật về cư trú. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf92p viginnirometty 04-05-2022 4 1   Download

 • Tài liệu "Chính sách cơ chế tài chính với hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và phát triển kinh tế nông thôn" tập hợp một số văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế, chính sách tài chính hỗ trợ phát triển nông - lâm - ngư nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn. Đây sẽ là tài liệu hữu ích đối với các cơ quan quản lý, đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm đến lĩnh vực này.

  pdf230p viginnirometty 04-05-2022 6 1   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận, quy định của pháp luật tố tụng hình sự về địa vị pháp lý của người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo; thực tiễn thực hiện các quy định đó để kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về chế định này.

  pdf90p badbuddy10 21-04-2022 14 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu một số vấn đề lý luận và quy định của pháp luật hình sự cũng như thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật hình sự về các tội xâm phạm sở hữu tại thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó đề xuất những phương hướng và giải pháp cụ thể cho việc nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của pháp luật hình sự về các tội xâm phạm sở hữu tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

  pdf164p badbuddy09 29-03-2022 4 1   Download

 • Tuổi nghỉ hưu là vấn đề luôn dành được sự quan tâm của mọi chủ thể trong xã hội. Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu là quá trình đã kéo dài nhiều năm ở Việt Nam với không ít sự tranh luận và phải đến Bộ luật Lao động năm 2019 thì việc tăng tuổi nghỉ hưu mới chính thức được quy định. Bài viết này nhằm cung cấp các thông tin với những bình luận, phân tích, đánh giá quá trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu ở Việt Nam và khả năng thực thi trong thực tế.

  pdf5p viottohahn 30-03-2022 3 0   Download

 • Mục đích của luận án là trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên trong luật TTHS Việt Nam nhằm tìm ra những bất cập và vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật TTHS, so sánh, đối chiếu với các qui định về thủ tục tố tụng này ở một số nước trong khu vực và trên thế giới, từ đó đi đến hoàn thiện các quy định của BLTTHS năm 2003 đối với người chưa thành niên, hoàn thiện về mặt tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động TTHS đối với người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị kết án là người chưa thành niên.

  pdf203p badbuddy09 29-03-2022 11 4   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu đề tài này là nghiên cứu, đánh giá dựa trên quá trình xét xử thực tế tại địa phương. Làm rõ tầm quan trọng của việc xác định đúng đương sự và tư cách của đương sự trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự. Đưa ra những yếu tố còn bất cập, qua đó đề xuất về mặt lý luận để góp phần hoàn thiện các quy định về đương sự trong pháp luật nước ta hiện nay.

  pdf110p badbuddy08 25-03-2022 2 0   Download

 • Việc sử dụng ngân sách nhà nước có ý nghĩa quốc gia, với phạm vi tác động rộng lớn và được sử dụng chủ yếu cho các nhu cầu có tính chất toàn xã hội. Nghiên cứu này phân tích ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động thu ngân sách nhà nước, những hạn chế của pháp luật về thu ngân sách nhà nước, công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, qua đó đưa ra những kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật về thu ngân sách một cách hiệu quả, đảm bảo tăng nguồn thu và giúp tăng cường công tác quản lý thuế dễ dàng, thuận lợi hơn.

  pdf4p vinikolatesla 25-03-2022 9 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết các vụ án dân sự tại Tòa án cấp sơ thẩm; làm rõ những điểm hạn chế, bất cập trong các quy định của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện hành về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết các vụ án dân sự và những vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định đó tại Tòa án cấp sơ thẩm; tìm ra những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả của việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết các vụ án dân sự tại Tòa án cấp sơ thẩm.

  pdf119p badbuddy08 16-03-2022 7 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là làm rõ tầm quan trọng của các giao dịch bảo đảm nói chung và giao dịch cầm cố tài sản nói riêng đối với hoạt động nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán; làm rõ mối liên hệ giữa các quy định pháp luật về cầm cố tài sản, nhận định các vấn đề rủi ro pháp lý từ góc độ của các tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán khi tham gia các giao dịch bảo đảm trong hoạt động nghiệp vụ; trên cơ sở việc xem xét, đánh giá thực tế các giao dịch bảo đảm điển hình trong hoạt động nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán.

  pdf108p badbuddy08 16-03-2022 13 1   Download

 • Bên cạnh những thành công của pháp luật về quản lý tài sản phá sản (QLTSPS), cũng còn tồn tại những hạn chế nhất định như tính tương thích và mức độ phù hợp của các quy định của pháp luật về hoạt động QLTSPS tại Việt Nam hiện nay. Ngoài việc hoàn thiện những quy định của pháp luật về QLTSPS ở Việt Nam hiện nay, vấn đề nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về QLTSPS cũng cần được quan tâm, đặt ra những giải pháp có hiệu quả thực thi.

  pdf5p vilouispasteur 11-03-2022 6 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, khái quát lý luận về Trọng tài thương mại; nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành điều chỉnh về các hình thức Trọng tài nói chung và Trọng tài vụ việc nói riêng; phân tích thực trạng của việc sử dụng Trọng tài vụ việc trong giải quyết các tranh chấp thương mại của các doanh nghiệp và thương nhân Việt Nam.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf106p badbuddy07 11-03-2022 6 0   Download

 • Qua việc nghiên cứu vai trò, vị trí và thực trạng chế định pháp luật về công trình ghi công liệt sỹ, luận văn góp phần chỉ rõ tầm quan trọng của quy định pháp luật về công trình ghi công liệt sỹ trong pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng và pháp luật bảo đảm xã hội Việt Nam nói chung. Từ đó, đóng góp luận cứ khoa học để hoàn thiện cơ sở lý luận cũng như các quy phạm cơ bản của pháp luật ưu đãi người có công hiện hành ở nước ta.

  pdf100p badbuddy07 11-03-2022 2 0   Download

 • Luận văn góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về QCN mà cụ thể là quyền của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, luận chứng vai trò của VKS trong bảo đảm QCN trong hoạt động THQCT. Đồng thời nghiên cứu thực trạng quy định của pháp luật cũng như thực tiễn hoạt động THQCT của VKS theo luật TTHS trên cơ sở số liệu của VKSND tỉnh Hà Giang làm sáng tỏ những bất cập, hạn chế để đưa ra những kiến nghị và giải pháp tăng cường bảo đảm QCN trong hoạt động THQCT của VKS.

  pdf117p badbuddy06 04-03-2022 4 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận, quy định của pháp luật tố tụng hình sự về địa vị pháp lý của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo; thực tiễn thực hiện các quy định đó để kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về chế định này.

  pdf124p badbuddy06 04-03-2022 4 2   Download

 • Luận văn này nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam điều chỉnh các hoạt động thương mại dịch vụ pháp lý trong tương quan so sánh với các quy định của WTO và một số nước trên thế giới. Qua việc sưu tầm, khảo cứu và phân tích các quy định đó, cũng như thực tiễn hành nghề luật sư của Việt Nam và thế giới, từ đó rút ra những bài học thực tiễn và những kinh nghiệm để phát triển nghề dịch vụ pháp lý của Việt Nam.

  pdf105p badbuddy07 26-02-2022 1 0   Download

 • "Bài giảng Quản trị học: Phần 1 - ThS. Lê Thị Bích Ngọc" có nội dung trình bày về nhập môn quản trị học; tính khoa học và tính nghệ thuật của quản trị; các lý thuyết quản trị; trường phái quản trị hành vi (trường phái tâm lý xã hội trong quản trị); vận dụng quy luật và các nguyên tắc quản trị; môi trường quản trị; thông tin và quyết định trong quản trị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf124p chenlinong_0310 23-02-2022 26 11   Download

 • Quyết định số 3597/2021/QĐ-BYT ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 412/QĐ- BYT ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Căn cứ Luật dược ngày 6 tháng 04 năm 2016 Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc2p hoalanvender 25-02-2022 3 0   Download

 • Các vấn đề pháp lý về đất đai trong giai đoạn hiện nay đang là vấn đề được Đảng, Nhà nước và xã hội đặc biệt quan tâm. Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng của đất đai đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đai hóa đất nước, trong những năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách để hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai. Luật Đất đai năm 2003 ra đời nhằm giải quyết những vấn đề căn bản mà từ trước đến nay chúng ta chưa thực hiện một cách đầy đủ, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.

  pdf134p cucngoainhan7 23-02-2022 10 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1284 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quy luật tâm lý
p_strCode=quyluattamly

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2