Quỹ nhuận bút tác phẩm

Xem 1-20 trên 23 kết quả Quỹ nhuận bút tác phẩm
 • Các tổ chức, cá nhân khi sử dụng tác phẩm dưới hình thức xuất bản phẩm; sản xuất băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình, phim và chương trình phát thanh, truyền hình; nghệ thuật biểu diễn, tác phẩm báo chí và tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh phải ký hợp đồng sử dụng tác phẩm với tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm, hoặc thông qua tổ chức đại diện hợp pháp được tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm ủy quyền (sau đâ...

  pdf46p thanhson 12-06-2009 493 58   Download

 • Nghị định chính phủ số 61/2002/ NĐ-CP ngày 11/06/2002 hướng dẫn thi hành 1 số qui định ề quyền tác giả trong bộ luật dân sự. Khuyến khích hoạt động sáng tạo của tác giả và bảo đảm quyền tài sản của tác giả, chủ sở hửu tác phẩm đối với những tác phẩm củ mình.

  pdf18p hongdiep 12-06-2009 371 49   Download

 • Ebook Nghị định của chính phủ về chế độ nhuận bút: Phần 1 trình bày 4 chương đầu của Nghị định bao gồm các quy định chung, nhuận bút cho tác phẩm sử dụng dưới hình thức xuất bản phẩm, nhuận bút cho tác phẩm sân khấu và các loại hình biểu diễn khác, nhuận bút cho tác phẩm điện ảnh.

  pdf29p mynhanvole91 11-07-2014 30 2   Download

 • Ebook Nghị định của chính phủ về chế độ nhuận bút: Phần 2 trình bày nội dung chương V đến chương IX của Nghị định bao gồm quy định về nhuận bút cho tác phẩm báo chí, nhuận bút cho tác phẩm phát thanh, truyền hình, nhuận bút cho tác phẩm tạo hình, hợp đồng sử dụng tác phẩm, quản lý nhà nước về chế độ nhuận bút, điều khoản thi hành.

  pdf14p mynhanvole91 11-07-2014 16 2   Download

 • Nghị định này quy định và hướng dẫn thi hành chế độ nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩmm theo điều 745,746 có các loại hình tác phẩm đựoc bảo hộ quy định tại điều 747 luật dân sự.

  pdf18p thanhson 12-06-2009 119 13   Download

 • QUYẾT ĐỊNH MỨC CHI TRẢ CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ NHUẬN BÚT ĐỐI VỚI TÁC PHẨM BÁO CHÍ, PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH; CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH, TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, BẢN TIN CỦA CƠ QUAN THUỘC TỈNH QUẢN LÝ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

  pdf11p mungtetmoi 21-01-2013 23 4   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ các quy định tại Chương I Phần thứ sáu của Bộ luật Dân sự ngày 28 tháng 10 năm 1995 về quyền tác giả và Nghị định số 76/CP ngày 29 tháng 11 năm 1996 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả trong Bộ luật Dân sự

  pdf20p thanhson 12-06-2009 200 45   Download

 • Nghị quyết số 25-CP về chế độ nhuận bút trả cho nhưng tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật do Hội Đồng Chính Phủ ban hành.

  pdf3p truongvu 10-10-2009 101 12   Download

 • Thông tư liên tịch 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC về việc hướng dẫn việc chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút đối với một số loại hình tác phẩm quy định tại Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

  pdf21p lawqds3 09-12-2009 61 4   Download

 • Thông tư số 63-VH/TT về việc hướng dẫn sử dụng và phân phối nhuận bút đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học hết thời hạn hưởng quyền tác giả do Bộ Văn hóa ban hành

  pdf3p truongvu 10-10-2009 49 3   Download

 • Thông tư số 326-BTT về việc hướng dẫn việc thi hành chế độ nhuận bút đối với các tác phẩm chính trị - xã hội, văn hoá - giáo, văn học - nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật do Bộ Thông tin ban hành

  pdf13p truongvu 10-10-2009 46 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, THÙ LAO ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN CỔNG/TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN INTERNET CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf9p naubanh_tet 01-02-2013 22 2   Download

 • Quyết định 43/2013/QĐ-UBND chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập, quản lý, sử dụng quỹ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình tỉnh Long An.

  pdf9p nanghoong 31-03-2014 16 1   Download

 • Quyết định số: 383/2013/QĐ-UBND về quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 13 0   Download

 • Quyết định số: 22/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;...

  pdf7p cuonghuyen0628 13-11-2015 20 0   Download

 • Thông tư liên tịch 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC về việc hướng dẫn việc chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút đối với một số loại hình tác phẩm quy định tại Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ

  doc23p trangson 19-08-2009 146 17   Download

 • HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------Số: 269/2012/NQ-HĐND13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Điện Biên, ngày 24 tháng 5 năm 2012 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT ĐỐI VỚI TÁC PHẨM BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 4 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 n...

  pdf6p socoladaungot 13-07-2012 48 7   Download

 • Thông tư số 223-VH/TT về chế độ nhuận bút trả cho những tác phẩm văn học nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật do Bộ Văn hoá ba hành, để giải thích Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ số 25-CP ngày 24-02-1961 (đăng Công báo số 08 ngày 08-03-1961) về chế độ nhuận bút trả cho những tác phẩm văn học nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật

  pdf6p lawvhxh17 19-11-2009 54 4   Download

 • Thông tư số 774-VH/TC về chế độ nhuận bút trả cho các tác phẩm kịch, nhạc, múa, xiếc của ngành nghệ thuật sân khấu do Bộ Văn Hoá ban hành, để hướng dẫn thi hành Quyết định số 170-VH/QĐ ngày 20-4-1961 về chế độ nhuận bút trả cho các tác phẩm kịch, nhạc, múa, xiếc của ngành nghệ thuật sân khấu.

  pdf6p truongvu 10-10-2009 54 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT ĐỐI VỚI TÁC PHẨM BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

  pdf6p ngu_mieu 23-10-2012 31 3   Download

Đồng bộ tài khoản