Sinh tổng hợp -decalactone

Xem 1-4 trên 4 kết quả Sinh tổng hợp -decalactone
 • H-ơng là một trong những cấu tử của sản phẩm thực phẩm, tạo nên giá trị cảm quan cho thực phẩm. Trong đa số tr-ờng hợp, h-ơng đem lại cho ng-ời sử dụng thực phẩm cảm giác ngon miệng. H-ơng trong sản phẩm thực phẩm có thể có sẵn từ nguyên liệu ban đầu, có thể đ-ợc hình thành trong quá trình chế biến hoặc đ-ợc thêm vào thực phẩm nh- chất phụ gia với mục đích tăng giá trị cảm quan của thực phẩm.

  pdf7p banglang_1523 22-07-2012 40 7   Download

 • Hương là một trong những cấu tử của sản phẩm thực phẩm, tạo nên giá trị cảm quan cho thực phẩm. Trong đa số trường hợp, hương đem lại cho người sử dụng thực phẩm cảm giác ngon miệng.

  pdf6p sunshine_3 26-06-2013 23 2   Download

 • Một nghiên cứu đã được thực hiện để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sinh tổng hợp gama-decalactone bởi men căng thẳng Yarrowia lipolytica W29. Người ta thấy rằng Yarrowia lipolytica W29 sản xuất tốt nhất Gama-decalactone theo các điều kiện sau: nồng độ chất ricin dầu 2g/200ml, pH văn hóa của 7, và tốc độ khuấy 200 vòng / minut. Giá trị pH có ảnh hưởng mạnh mẽ vào kích thước giọt lipid nhưng, thời gian kích động không có bất kỳ ảnh hưởng.

  pdf6p leon_1 07-08-2013 30 2   Download

 • Tạp chí KHKT Nông nghiệp, Tập 1, số 3/2003 ?Decalactone của chủng nấm men Yarrowia lipolytica W29 Several facrors affecting biosynthesis of gama- decalactone by yeast strain Yarrowia lipolytica W29 Lại Thị Ngọc Hà1 summary A study was undertaken to determine factors affecting biosynthesis of gama-decalactone by yeast strain Yarrowia lipolytica W29. It was shown that Yarrowia lipolytica W29 best produced gama-decalactone under the following conditions: concentration of ricin oil 2g/200ml, culture pH of 7, and agitation speed of 200 rounds/minut.

  pdf6p thulanh2 07-09-2011 38 5   Download

Đồng bộ tài khoản