Sql*plus

Xem 1-6 trên 6 kết quả Sql*plus
 • (Name of the database=db18) (Note: all commands are in bold letters): 1. Open the command prompt and execute the command sqlplus/nolog 2. Connect to the default database as sysdba in sql prompt SQLconn sys/oracle as sysdba you can see the name of that database by executing select name from v$database; 3. Now open another command prompt and set oracle SID as set oracle_sid=db18

  pdf7p tunghangul 22-09-2010 68 7   Download

 • Hình 6-2 cho thấy một báo cáo nhanh chóng và dễ dàng cho thấy những cuốn sách ngày đã được kiểm tra và trả lại. Hình 6-3 cho thấy các tập tin bắt đầu SQLPLUS sản xuất báo cáo này, trong trường hợp này có tên là activity.sql. Để chạy chương trình này báo cáo trong sqlplus, loại này: bắt đầu activity.sql

  pdf0p myngoc3 15-09-2011 30 6   Download

 • 94 Part II: SQL and SQL*Plus FIGURE 6-1. Report creation process Building a Simple Report Figure 6-2 shows a quick and easy report showing the dates books were checked out and returned. Figure 6-3 shows the SQLPLUS start file that produced this report, in this case named activity.sql. To run this report program in SQLPLUS, type this: start activity.

  pdf0p myngoc3 15-09-2011 28 4   Download

 • Nếu những điều kiện được đáp ứng sau đó bạn có thể chạy một phiên bản đơn giản của sqlplus trước, như trong Liệt kê 9,8, với sản lượng của các truy vấn, tuy nhiên, Oracle Listener là không được thử nghiệm như trong báo cáo sqlplus trước đó trong bảng liệt kê 9,7. Các lệnh sqlplus trong Ví dụ 9,8 nên được chạy trên các địa phương

  pdf0p banhbeo4 14-11-2011 26 4   Download

 • Như bạn có thể thấy trong Ví dụ 9,6, điều này là không nhiều của một truy vấn, nhưng nó là tất cả những gì chúng ta cần. Kịch bản này SQL, my_sql_query.sql, được sử dụng trong các chức năng sqlplus trong Ví dụ 9,7.

  pdf0p banhbeo4 14-11-2011 22 3   Download

 • Thông báo này simple_SQL_query, chức năng, rằng tuyên bố lệnh sqlplus đòi hỏi một tên người dùng, mật khẩu, và một tên Oracle SID để làm việc. Xem mã chức năng trong Ví dụ 9,7. chức năng simple_SQL_query {USER = oracle passwd = oracle SID = yogidb sqlplus $ {USER} / $ {passwd} @ $ SID@my_sql_query.sql}

  pdf0p banhbeo4 14-11-2011 22 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản