Sql tutorial

Xem 1-20 trên 79 kết quả Sql tutorial
 • LINQ to SQL Tutorial 2. Các lớp thực thể LINQ to SQL cho phép bạn mô hình hóa các lớp ánh xạ vào CSDL. Các lớp này thường được là “Entity Class” (lớp thực thể) và các instance của nó thường được gọi là “Entity” (thực thể). Các lớp entity ánh xạ vào các bảng bên trong một CSDL. Các thuộc tính của các lớp thông thường ánh xạ vào các cột trong bảng. Mỗi instance của một lớp thực thể biểu diễn một dòng trong bảng. ...

  pdf12p kemoc5 06-06-2011 105 43   Download

 • LINQ to SQL Tutorial của SPROC. Bạn có thể dùng cách tiếp cận này cho cả trường hợp Insert và Update. LINQ to SQL có thể lấy giá trị trả về và dùng nó để cập nhật giá trị của các thuộc tính của các đối tượng trong mô hình dữ liệu mà không cần thực thi thêm một câu truy vấn thứ 2 để lấy các giá trị đã được tạo ra. Sẽ thế nào nếu một SPROC phát ra một lỗi?

  pdf14p kemoc5 06-06-2011 95 33   Download

 • LINQ to SQL Tutorial Nó sẽ sinh ra một trang trông như sau: 5. Data Sharping Hiện tại, mỗi khi xác định kết quả truy vấn, chúng ta lấy toàn bộ các cột dữ liệu cần thiết cho các đối tượng thuộc lớp Product: Ví dụ, câu truy vấn sau lấy về các sản phẩm:

  pdf12p kemoc5 06-06-2011 102 32   Download

 • LINQ to SQL Tutorial Khả năng này cho phép bạn dùng cả các câu SQL động và các SPROCs với một mô hình dữ liệu rõ ràng, mạnh mẽ cũng như cung cấp sự mềm dẻo khi làm việc với các dự án. 2. Các bước ánh xạ và gọi SPROC dùng LINQ to SQL

  pdf12p kemoc5 06-06-2011 93 32   Download

 • This Oracle/SQL tutorial provides a detailed introduction to the SQL query language and the Oracle Relational Database Management System. Further information about Oracle and SQL can be found on the web site www.db.cs.ucdavis.edu/dbs. Comments, corrections, or additions to these notes are welcome. Many thanks to Christina Chung for comments on the previous version.

  pdf66p nguyethap 12-10-2010 106 31   Download

 • LINQ to SQL Tutorial mỗi Product trong một Category, mỗi Order để chứa các OrderDetails cho từng mục, kết hợp các OrderDetail với một Product, và làm cho mỗi Customer kết hợp với một tập các Order. Tôi đã biểu diễn cách xây dựng và mô hình hóa các mối quan hệ trong phần 2 của loạt bài này.

  pdf14p kemoc5 06-06-2011 88 29   Download

 • LINQ to SQL Tutorial Bài 7: Cập nhật dữ liệu dùng Stored Procedure Trong phần 6 tôi đã nói tới cách chúng ta có thể dùng các Stored Procedure (SPROC) và các hàm do người dùng định nghĩa (UDF) để truy vấn và lấy dữ liệu về dùng mô hình dữ liệu LINQ to SQL. Trong viết này, tôi sẽ nói về cách dùng các thủ tục này để cập nhật, thêm hoặc xóa dữ liệu.

  pdf12p kemoc5 06-06-2011 95 28   Download

 • LINQ to SQL Tutorial Chúng ta có thể nhấn F5 để thực thi, và có một trang hiển thị danh sách sản phẩm với đầy đủ khả năng phân trang cũng như sắp xếp các cột: Chúng ta cũng có thể nhấn và các nút “edit” hoặc “delete” để cập nhật lại dữ liệu:

  pdf13p kemoc5 06-06-2011 100 27   Download

 • LINQ to SQL là một phiên bản hiện thực hóa của O/RM (object relational mapping) có bên trong .NET Framework bản “Orcas” (nay là .NET 3.5), nó cho phép bạn mô hình hóa một cơ sở dữ liệu dùng các lớp .NET. Sau đó bạn có thể truy vấn cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng LINQ, cũng như cập nhật/thêm/xóa dữ liệu từ đó.

  pdf103p ddchien 05-10-2009 951 337   Download

 • Các lớp thực thể trong LINQ to SQL không cần phải Sử dụng LINQ to SQL Đây là bài viết đầu tiên trong loạt bài có chủ đề “LINQ to SQL”, các bài này sẽ cho bạn một cái nhìn khái quát, giúp bạn làm quen với LINQ, một trong những công nghệ mới có trong .NET 3.5. Loạt bài này được dựa trên loạt Tutorial của ScottGu (http://weblogs.asp.net/scottgu).

  pdf14p kemoc5 06-06-2011 125 57   Download

 • SQL là Structured Query Language – Ngôn ngữ Truy vấn có Cấu trúc SQL cho phép bạn truy xuất một cơ sở dữ liệu SQL là một ngữ theo chuẩn ANSI SQL có thể thực hiện các truy vấn đến một cơ sở dữ liệu SQL có thể truy tìm dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu SQL có thể chèn các mẩu tin mới vào trong một cơ sở dữ liệu SQL có thể xóa các mẩu tin trong một cơ sở dữ liệu.

  pdf21p lqvang02 19-02-2013 66 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu lệnh truy vấn căn bản trong sql', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p nhuong3c 03-09-2010 951 302   Download

 • Giới thiệu SQL Mô tả thế nào là SQL, cách dùng SQL. SQL Select Cách dùng phát biểu SELECT để chọn dữ liệu từ một bảng trong SQL. SQL Where Cách dùng mệnh đề WHERE để chỉ định tiêu chuẩn chọn. SQL And & Or Cách dùng AND và OR để kết nối hai hay nhiều điều kiện trong mệnh đề WHERE. SQL Between Cách dùng BETWEEN....AND để tìm dữ liệu trong một khoảng giới hạn. SQL Distinct Cách dùng từ khóa DISTINCT để chỉ trả về các trị khác nhau trong một cột. SQL Order By Cách dùng...

  pdf20p docdaovn 02-05-2011 379 196   Download

 • Tham khảo tài liệu 'welcome to sql tutorial', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p therain666 04-11-2009 129 29   Download

 • SQL Tutorials - Phần I (bài 2) Thực hành : Câu lệnh SQL SELECT : Cú pháp : Trích: SELECT tên cột(s) FROM tên bảng Ví dụ 1: Dùng Enterprise Manager tạo 1 table có tên là Persons như sau

  pdf2p tuannghia91 13-08-2010 60 15   Download

 • SQL Tutorials - Phần I (bài 4) Câu lệnh INSERT INTO : Như đã nói ở trên câu lệnh INSERT INTO dùng để thêm bản ghi mới vào trong table. Cú pháp : Trích: INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2,....)

  pdf2p tuannghia91 13-08-2010 48 11   Download

 • SQL Tutorials - Phần I (bài 3) Câu lệnh Where : Cú pháp : Trích: SELECT column FROM table WHERE column operator value Câu lệnh WHERE thường được đi kèm với những toán tử sau đây : Operator Description = Bằng Khác Lớn hơn = Lớn hơn hoặc bằng

  pdf3p tuannghia91 13-08-2010 53 8   Download

 • SQL Tutorials - Phần I (bài 6) Câu lệnh DELETE : Câu lệnh DELETE được dùng để xóa những bản ghi trong table. Cú pháp : Trích: DELETE FROM table_name WHERE column_name = some_value Trong bảng Person

  pdf1p tuannghia91 13-08-2010 58 7   Download

 • SQL Tutorials - Phần II (bài 6) Establishing Security Scheme Bi giờ thì đến phần dùng các câu lệnh SQL để triển khai Security Scheme Ở đây chúng ta tìm hiểu cách sử dụng 2 lệnh sau: --- GRANT --- REVOKE Câu lệnh GRANT dùng để gán quyền cho user. Trích: Ví dụ: GRANT INSERT, DELETE ON member To Necro Trong ví dụ trên, quyền được cấp là INSERT & DELETE

  pdf3p tuannghia91 13-08-2010 76 7   Download

 • SQL Tutorials - Phần II (bài 5) Security Scheme Concepts Cái cụm từ "Security Scheme" Necro không biết dịch sao cho chính xác nên Necro dùng nguyên cụm lun nhé. Security Scheme của một hệ DBMS thì dựa trên ba khái niệm sau: --- Users --- Database object --- Privileges User ở đây là nói những người có thể truy cập vào được database.

  pdf1p tuannghia91 13-08-2010 63 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản