Thị trường pool

Xem 1-3 trên 3 kết quả Thị trường pool
  • Các dạng thị trường theo loại dịch vụ được mua bán Thị trường mua bán dịch vụ điện năng Thị trường phát điện Thị trường bán buôn Thị trường bán lẻ Các thị trường dịch vụ phụ trợ Dịch cân bằng công suất thực (ổn định tần số) Dịch vụ ổn định điện áp (đối với các khách hàng) Dịch vụ an ninh truyền tải Dịch vụ điều độ kinh tế Dịch vụ khởi động đen...

    ppt46p quan1234 14-09-2012 96 14   Download

  • Bài báo trình bày phương pháp chào giá bán điện cạnh tranh theo mô hình chào giá tự do (PBP- Price Based Pool) nhằm áp dụng cho thị trường phát điện cạnh tranh. Cơ sở để chào giá là chi phí biên phát điện và giá điện được xác định bằng kết quả của bài toán phân bổ công suất kinh tế tối ưu cho các tổ máy để tổng chi phí phát điện toàn hệ thống bé nhất.

    pdf9p phalinh17 13-08-2011 61 15   Download

  • (10 points) A. Circle the word whose underlined part is pronounced differently from the others 1. A. advent B. adverb C. adventure D. advocate 2. A. south B. southern C. scout D. drought 3. A. garland B. garlic C. garden D. garage 4. A. blood B. pool C. food D. tool 5. A. university B. unique C. unit D. undo B. Circle the word whose main stressed syllable is different from the rest 1. A. potential B. apprentice C. delicate D. astonished 2. A. available B. average C. aquatic D. athletic 3. A. photographer B. considerate C. circumstance D....

    pdf8p hoangyen999 15-05-2013 183 10   Download

Đồng bộ tài khoản