intTypePromotion=1
ADSENSE

Thị trường pool

Xem 1-6 trên 6 kết quả Thị trường pool
 • Các dạng thị trường theo loại dịch vụ được mua bán Thị trường mua bán dịch vụ điện năng Thị trường phát điện Thị trường bán buôn Thị trường bán lẻ Các thị trường dịch vụ phụ trợ Dịch cân bằng công suất thực (ổn định tần số) Dịch vụ ổn định điện áp (đối với các khách hàng) Dịch vụ an ninh truyền tải Dịch vụ điều độ kinh tế Dịch vụ khởi động đen...

  ppt46p quan1234 14-09-2012 130 14   Download

 • Bài viết nghiên cứu tìm hiểu tác động của quản trị vốn luân chuyển lên tỷ suất sinh lợi của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010-2015. Phương pháp ước lượng cho mô hình hồi quy được sử dụng là bằng Pool OLS, REM, FEM và FGLS với dữ liệu bảng gồm 1158 quan sát trong khoảng thời gian 6 năm.

  pdf12p vikakashi2711 21-05-2019 36 4   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này nhằm xem xét tác động của tăng trưởng đến suất sinh lợi chứng khoán của các NHTMCP được niêm yết trong 8 năm trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ 2010 - 2017. Nghiên cứu được sử dụng 3 phương pháp ước lượng mô hình hồi quy gộp (POOLS), mô hình hồi quy với các tác động cố định (FEM) và mô hình hồi quy với các tác động ngẫu nhiên (REM), bằng phần mềm Eviews 8.0.

  pdf6p viboruto2711 21-05-2019 20 0   Download

 • Bài báo trình bày phương pháp chào giá bán điện cạnh tranh theo mô hình chào giá tự do (PBP- Price Based Pool) nhằm áp dụng cho thị trường phát điện cạnh tranh. Cơ sở để chào giá là chi phí biên phát điện và giá điện được xác định bằng kết quả của bài toán phân bổ công suất kinh tế tối ưu cho các tổ máy để tổng chi phí phát điện toàn hệ thống bé nhất.

  pdf9p phalinh17 13-08-2011 83 15   Download

 • Nghiên cứu này đánh giá mức độ tác động của BCXTT theo nghiên cứu mới nhất của Korkeamâki (2014) và Fosu (2016) đến giá trị doanh nghiệp trong điều kiện có đòn bẩy của 250 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2008 đến hết quý 2 năm 2017. Nhóm tác giả sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất Pooled OLS, GMM một bước để đánh giá mức độ ảnh hưởng của BCXTT đến giá trị của doanh nghiệp... Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng tài sản, quy mô, tốc độ tăng trưởng, và BCXTT có ý nghĩa.

  pdf21p hanh_tv32 03-05-2019 54 4   Download

 • (10 points) A. Circle the word whose underlined part is pronounced differently from the others 1. A. advent B. adverb C. adventure D. advocate 2. A. south B. southern C. scout D. drought 3. A. garland B. garlic C. garden D. garage 4. A. blood B. pool C. food D. tool 5. A. university B. unique C. unit D. undo B. Circle the word whose main stressed syllable is different from the rest 1. A. potential B. apprentice C. delicate D. astonished 2. A. available B. average C. aquatic D. athletic 3. A. photographer B. considerate C. circumstance D....

  pdf8p hoangyen999 15-05-2013 273 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thị trường pool
p_strCode=thitruongpool

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2