intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thu nhập tiền lương

Xem 1-20 trên 986 kết quả Thu nhập tiền lương
 • Bảng thanh toán tiền lương và thu nhập của người lao động (Mẫu số 01-LĐTL) được ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính; là chứng từ làm căn cứ để thanh toán tiền lương, phụ cấp, các khoản tiền thưởng và thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cho người lao động, kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp đồng thời là căn cứ để thống kê về lao động tiền lương.

  doc2p khanhchi0905 21-05-2024 0 0   Download

 • Mẫu Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản này được sử dụng để ra quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập quy định tại điểm a khoản 2 Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về đơn mẫu tại đây!

  doc3p khanhchi0905 21-05-2024 0 0   Download

 • Mẫu Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính này được sử dụng để ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản và buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a và d khoản 2 Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

  doc5p khanhchi0905 21-05-2024 1 0   Download

 • Bảng thanh toán thù lao coi thi (Mẫu 13b1) là chứng từ làm căn cứ để thanh toán tiền, phụ cấp, các khoản tiền khác và thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cho người lao động. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về biểu mẫu tại đây!

  doc2p khanhchi0905 21-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Quản lý tài chính cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp: Chương 3 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên phân biệt được nội dung của quỹ tiền lương; thu nhập tăng thêm và các khoản nộp theo lương; trình bày phương pháp lập dự toán quỹ tiền lương và các khoản nộp theo lương; giải thích cơ sở hình thành quỹ tiền lương tăng thêm và trình bày phương án chi trả thu nhập tăng thêm;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt62p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài viết xem xét ảnh hưởng của đa dạng hóa doanh thu đến hiệu quả hoạt động được đo lường bằng ROA, NIM, ROE và NNIM của 31 ngân hàng thương mại. Kết quả cho thấy đa dạng hóa thu nhập giúp nâng cao hiệu quả hoạt động. Tính thích hợp về vốn chủ sở hữu, tỷ lệ tăng trưởng tài sản, tỷ lệ cho vay và tỷ lệ tăng trưởng kinh tế đều có tác động tích cực đến hoạt động tài chính và ngân hàng. Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ tiền gửi, chi phí hoạt động và tỷ lệ lạm phát ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả hoạt động tài chính của ngân hàng.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 2 0   Download

 • Bất bình đẳng thu nhập giữa lao động nam và nữ là những vấn đề trung tâm trong phân tích kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam. Nghiên cứu phân tích thực trạng lao động nam và lao động nữ đang làm việc trong khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và các yếu tố tác động đến sự khác biệt tiền lương theo giới.

  pdf13p viellison 06-05-2024 1 0   Download

 • Nghiên cứu này phân tích chênh lệch thu nhập của người lao động có bằng đại học làm việc đúng trình độ và người làm việc thừa trình độ. Dữ liệu nghiên cứu được lấy từ bộ số liệu Điều tra lao động việc làm năm 2019 và năm 2022. Chúng tôi sử dụng phương pháp phân rã Oaxaca – Blinder thực hiện phân tách mức chênh lệch về thu nhập của người lao động làm việc đúng trình độ và thừa trình độ.

  pdf10p vioraclene 01-04-2024 3 0   Download

 • Bài giảng Thuế và hệ thống thuế Việt Nam: Chương 6 Thuế thu nhập cá nhân, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công; Các khoản giảm trừ; Thuế suất. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt33p congcuaong2003 13-03-2024 5 3   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp "Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu nâng cao năng suất giống vải chín sớm PH40 ở vùng miền núi phía Bắc" được nghiên cứu nhằm mục tiêu: Đánh giá được đặc điểm nông sinh học trong mối quan hệ đến sinh thái vùng trồng và một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu nhằm cải thiện khả năng ra hoa và ổn định năng suất giống vải chín sớm PH40, góp phần bổ sung giống mới cho sản xuất và nâng cao thu nhập cho người trồng.

  pdf27p vilazada 02-02-2024 4 1   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp "Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và kỹ thuật trồng thâm canh quế (Cinnamomum cassia BL.) tại ba vùng sinh thái chính của Việt Nam" được nghiên cứu với mục tiêu: Bổ sung được một số cơ sở khoa học nhằm phát triển rừng trồng thâm canh và nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng Quế ở 3 vùng sinh thái chính, góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng Quế.

  pdf27p vigojek 02-02-2024 2 1   Download

 • Bài viết trình bày khảo sát giá trị tiên lượng tái nhập viện - tử vong của nồng độ sST2 huyết thanh ở bệnh nhân suy tim mạn tính. Đối tượng và phương pháp: Tổng số 116 bệnh nhân được chẩn đoán suy tim mạn tính điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện 19-8 được thu thập từ tháng 11/2019 đến tháng 10/2022.

  pdf6p vimichaelfaraday 14-12-2023 3 2   Download

 • Cuốn sách "Những vấn đề cơ bản của các lý thuyết kinh tế" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: những lý luận về giá trị; những lý luận về thu nhập, tiền lương, lợi nhuận, địa tô, lợi tức; những lý luận về tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf83p boghoado022 01-12-2023 8 5   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập quốc tế về kế toán" trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp; Thực trạng kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế về kế toán; Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập quốc tế về kế toán.

  pdf231p vijeff 01-12-2023 12 8   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập quốc tế về kế toán" được nghiên cứu với mục tiêu: Nghiên cứu các vấn đề lý luận về kế toán thuế TNDN theo IFRS; Nghiên cứu thực trạng kế toán thuế TNDN theo IFRS trong các doanh nghiệp Việt Nam; Đánh giá và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến kế toán thuế TNDN theo IFRS; Đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán thuế TNDN Việt Nam tròn hội nhập quốc tế về kế toán.

  pdf26p vijeff 01-12-2023 8 5   Download

 • Bài giảng Kiểm soát nội bộ nâng cao: Chương 4 Kiểm soát nội bộ một số phần hành trong doanh nghiệp, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Kiểm soát tiền; Kiểm soát hàng tồn kho; Kiểm soát TSCĐ; Kiểm soát nợ phải thu; Kiểm soát nợ phải trả người bán; Kiểm soát tiền lương; Kiểm soát chi phí; Kiểm soát doanh thu, thu nhập; Kiểm soát hoạt động bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p hoahogxanh05 24-11-2023 8 5   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Thương mại Xuất Nhập khẩu Việt Thành" được thực hiện với mục tiêu nhằm hệ thống hóa các cơ sở lý luận và các vấn đề thực tiễn, kiến thức liên quan đến nâng cao năng lực cạnh tranh - Thực trạng về năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Việt Thành. Qua đó thấy được những thành công và hạn chế, đồng thời phát hiện những nguyên nhân của kết quả đối sánh với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Việt Thành.

  pdf66p caongulam 08-11-2023 19 12   Download

 • Nghiên cứu được tiến hành nhằm phân tích tác động của manh mún đất đai đến thu nhập của các hộ sản xuất lúa trong hai xã Thủy Thanh và Thủy Phù ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Để đo lường mức độ manh mún đất đai, nghiên cứu sử dụng chỉ số đa dạng hóa Simpson.

  pdf10p vishekhar 31-10-2023 5 3   Download

 • Bài viết Giá trị thang điểm MAP(ASH) trong tiên lượng xuất huyết tiêu hóa trên không do tăng áp lực tĩnh mạch cửa trình bày đánh giá giá trị của thang điểm MAP(ASH) trong tiên đoán các kết cục tử vong, cần can thiệp điều trị (hoặc truyền máu, hoặc can thiệp nội soi, hoặc can thiệp mạch, hoặc phẫu thuật) và tái xuất huyết ở bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa trên (XHTHT) không do tăng áp lực tĩnh mạch cửa (TALTMC) nhập viện khoa Nội Tiêu hóa - Bệnh viện Chợ Rẫy.

  pdf6p vischultz 17-10-2023 16 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Bệnh học ung thư vú" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau đây: Ung thư biểu mô xâm nhập; Hoá mô miễn dịch; Chẩn đoán ung thư vú; Xác định giai đoạn của ung thư vú; Tiên lượng bệnh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf132p kimphuong1132 04-10-2023 5 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1440 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2