intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực hành dân chủ

Xem 1-20 trên 2588 kết quả Thực hành dân chủ
 • Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự sụp đổ chế độ chính trị, Đảng Cộng sản mất quyền lãnh đạo ở các nước xã hội chủ nghĩa là sự vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; sai lầm trong nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa trong hoạt động của Đảng.

  pdf105p vascaravietnam 15-08-2012 253 85   Download

 • Bài viết trình bày những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ trong xây dựng Đảng. Theo Hồ Chí Minh, dân chủ, thực hành dân chủ là nguyên tắc, nội dung cốt lõi và xuyên suốt trong xây dựng Đảng; thực hành dân chủ gắn liền với phê bình, tự phê bình; thực hành dân chủ trong Đảng có mối quan hệ với mở rộng dân chủ. Tư tưởng đó của Hồ Chí Minh có giá trị lý luận, thực tiễn vô cùng quý báu trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

  pdf7p allbymyself_07 02-02-2016 63 11   Download

 • Mục tiêu: Trên cơ sở làm rõ vai trò của ý thức pháp luật với việc thực hành dân chủ ở tỉnh Quảng Nam, luận văn đề xuất những phương hướng và giải pháp để góp phần nâng cao ý thức pháp luật với việc thực hành dân chủ cơ sở ở tỉnh Quảng Nam thời gian tới.

  pdf27p quaymax8 27-09-2018 50 2   Download

 • Bài viết Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và thực hành dân chủ ở nông thôn đưa ra một số tư tưởng của Người về dân chủ như: Dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân, khi dân chủ được thực thi sây rộng, sẽ tạo ra nguồn sức mạnh lớn lao trong nông thôn,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf3p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 46 1   Download

 • Vấn đề thực hành dân chủ là vấn đề lớn trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh không những xây dựng một hệ thống quan điểm dân chủ mà còn ra sức thực hành dân chủ. Dân chủ càng tiến bộ xã hội càng văn minh. Ngược lại, xã hội càng phát triển nhu cầu về dân chủ trong quần chúng nhân dân càng cao.

  pdf7p vimichigan2711 24-03-2021 15 2   Download

 • Bài viết Một số giải pháp thực hành dân chủ trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay đưa ra những giải pháp thực hành dân chủ trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

  pdf8p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 49 0   Download

 • Bài viết trình bày những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ trong xây dựng Đảng. Theo Hồ Chí Minh, dân chủ, thực hành dân chủ là nguyên tắc, nội dung cốt lõi và xuyên suốt trong xây dựng Đảng; thực hành dân chủ gắn liền với phê bình, tự phê bình; thực hành dân chủ trong Đảng có mối quan hệ với mở rộng dân chủ. Tư tưởng đó của Hồ Chí Minh có giá trị lý luận, thực tiễn vô cùng quý báu trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

  pdf7p thiendiadaodien_3 27-12-2018 33 0   Download

 • Nội dung của bài viết gồm: chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà tư tưởng kiệt xuất và thực hành tư tưởng mẫu mực; dân chủ và thực hành dân chủ của chủ tịch Hồ Chí Minh, một bài học lớn cần tổng kết...

  pdf8p kequaidan 08-10-2019 10 0   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà tư tưởng, nhà mác xít sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam, không chỉ để lại những kiến giải sâu sắc về dân chủ và thực hành dân chủ mà Người còn trực tiếp nêu gương về lối ứng xử dân chủ đối với con người trong mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống. Lúc sinh thời, Người đã từng nhấn mạnh “Dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân, là chìa khóa vạn năng để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội” [24, t.8, tr. 279]. Xác...

  doc132p tailieu060695 05-04-2013 303 99   Download

 • Dân chủ là bản chất của chế độ XHCN, là mục tiêu và động lực phát triển xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Dân chủ là cái quý báu nhất của nhân dân" [45, tr.279] và "thực hành dân chủ là chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn" [46, tr.249]. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH, để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đảng ta khẳng định: "Toàn bộ tổ chức và động lực của hệ...

  pdf94p dellvietnam 24-08-2012 143 44   Download

 • Tác phẩm Chế độ dân chủ: Nhà nước và xã hội được xuất bản như là Tài liệu giáo khoa về dân chủ cho các trường trung học của nước Cộng hoà Liên bang Nga, nhưng nó đã gây được sự chú ý không chỉ trong giới học sinh, giáo viên và phụ huynh mà được dư luận đánh giá rất cao. Lí do: nước Nga đang “khát” các kiến thức về thực hành dân chủ, đúng như các tác giả đã viết trong lời nói đầu: “khát vọng tự do có thể là bẩm sinh nhưng thực hành dân chủ thì phải học mới biết”. Phần 1 của Tài liệu từ chương 1 đến chương 3. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf35p hoa_hong91 22-05-2014 88 13   Download

 • Tác phẩm Chế độ dân chủ: Nhà nước và xã hội được xuất bản như là Tài liệu giáo khoa về dân chủ cho các trường trung học của nước Cộng hoà Liên bang Nga, nhưng nó đã gây được sự chú ý không chỉ trong giới học sinh, giáo viên và phụ huynh mà được dư luận đánh giá rất cao. Lí do: nước Nga đang “khát” các kiến thức về thực hành dân chủ, đúng như các tác giả đã viết trong lời nói đầu: “khát vọng tự do có thể là bẩm sinh nhưng thực hành dân chủ thì phải học mới biết”. Phần 2 của Tài liệu từ chương 4 trở đi. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf43p hoa_hong91 22-05-2014 71 11   Download

 • Bài viết tập trung làm rõ một số khái niệm, thực trạng của cơ chế dân chủ và thực hành dân chủ trong Đảng, cấu trúc của cơ chế dân chủ trong Đảng, Nhà nước và xã hội, những thách thức của việc thực hành dân chủ trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển, một số giải pháp nhằm tăng cường cơ chế thực hành dân chủ.

  pdf5p vititan2711 13-08-2019 19 0   Download

 • Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm tìm hiểu các quy định về thực hiện dân chủ cơ sở và thực tiễn trên địa bàn quận Thanh Xuân, luận văn đề xuất những phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các quy định, việc thực hiện dân chủ cơ sở trong giai đoạn hiện nay.

  pdf124p anhinhduyet000 01-07-2019 30 7   Download

 • Để tuyên truyền và phổ biến các quy định của pháp luật về thẩm quyền, vai trò trách nhiệm trong việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn của Ủy ban nhân dân và cán bộ, công chức cấp xã đến người dân. Nhà xuất bản Dân trí biên soạn Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Tài liệu gồm hai phần: Phần I - Hỏi đáp về thẩm quyền của Ủy ban nhân dân trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, phần II - Các văn bản pháp luật có liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Tài liệu qua phần 2 sau đây.

  pdf75p lalala7 07-12-2015 90 6   Download

 • Nội dung của luận văn bao gồm 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận, pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn; Thực trạng thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn của huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên; Quan điểm, giải pháp tăng cường thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn của huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

  pdf127p anhinhduyet000 01-07-2019 15 1   Download

 • Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận, pháp luật về việc thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn và thực trạng thực hiện dân chủ ở địa phương đề ra giải pháp tăng cường thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn của huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

  pdf24p anhinhduyet000 01-07-2019 15 0   Download

 • Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng, nhà mác xít sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng bao trùm của Người thể hiện ở nguyên lý độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, Người đặc biệt chú trọng tới vấn đề dân chủ từ cách mạng dân tộc dân chủ tới cách mạng xã hội chủ nghĩa. Hồ Chí Minh không chỉ để lại những kiến giải sâu sắc về dân chủ và thực hành dân chủ mà Người còn trực tiếp nêu gương...

  pdf93p vascaravietnam 15-08-2012 424 110   Download

 • Trong tác ph ẩm “Thường thức chính trị” viết năm 1953,Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở Đảng và Nhà nước ta phải thực hành dân chủ. Người khẳng định : “Nước ta là nước dân chủ Bao nhiêu lợi ích đều vì dân Bao nhiêu quyền hạn đều của dân Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi...

  ppt26p tatdat2805 23-11-2012 241 68   Download

 • Dân chủ là bản chất của chế độ ta. từ trước tới nay trong bất kỳ giai đoạn, hoàn cảnh lịch sử nào, Đảng và Nhà nước ta đều nhận thức được rằng thực hành dân chủ rộng rãi là sức mạnh to lớn, quyết định sự thành công của cách mạng. Tuy việc phát huy dân chủ trong những năm gần đây trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực song còn bộc lộ nhiều khiếm khuyết. Trong đó quyền làm chủ của nhân dân chưa được thể hiện...

  pdf25p vascaravietnam 21-08-2012 127 47   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thực hành dân chủ
p_strCode=thuchanhdanchu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2