intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tình hình kinh tế

Xem 1-20 trên 12132 kết quả Tình hình kinh tế
 • Nghiên cứu này dựa trên bộ dữ liệu của 25 ngân hàng thương mại Việt Nam và dữ liệu kinh tế vĩ mô Việt Nam giai đoạn 2017 – 2023, mô hình tuyến tính tổng quát được sử dụng để xác định các yếu tố đặc trưng của ngân hàng thương mại và yếu tố kinh tế vĩ mô tác động đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại, cụ thể là nợ xấu (NPL).

  pdf10p gaupanda028 22-04-2024 1 0   Download

 • Luận án "Đánh giá tính bền vững sinh thái của các mô hình canh tác dựa trên cây cà phê tại địa bàn tỉnh Kon Tum" được hoàn thành với mục tiêu nhằm đánh giá hiện trạng canh tác cây cà phê trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Đánh giá các ảnh hưởng của mô hình canh tác truyền thống cây cà phê đến môi trường, sinh thái, kinh tế và xã hội của mô hình canh tác truyền thống cây cà phê tỉnh Kon Tum.

  pdf213p khanhchi2510 19-04-2024 0 0   Download

 • Luận văn "Tình hình tài chính của Công ty TNHH Yusen Logistics Việt Nam" được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống hóa các vấn đề lý luận về tài chính doanh nghiệp và tình hình tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường; là làm rõ bản chất và sự cần thiết phải quản lý và cải thiện tình hình tài chính của công ty hiện nay.

  pdf82p khanhchi2510 19-04-2024 0 0   Download

 • Luận văn "Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế" được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu và tổng kết đánh giá nội dung lý luận về công tác tổ chức doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh bao gồm ưu điểm và phát hiện những bất cập, hạn chế; Đánh giá tình hình thực tiễn thực hiện tổ chức doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.

  pdf87p khanhchi2510 19-04-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Bảo lãnh của chính phủ cho các ngân hàng chính sách ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị" nghiên cứu về bảo lãnh của Chính phủ đối với các ngân hàng chính sách ở Việt Nam. Thông qua phân tích tình hình cấp và sử dụng bảo lãnh chính phủ vào việc tạo lập nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam từ năm 2015 đến nay, bài viết đã chỉ ra rằng, bảo lãnh của Chính phủ là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo nguồn vốn để triển khai các hoạt động tín dụng chính sách mà Chính phủ giao cho các ngân hàng này thực hiện.

  pdf11p tukhauquantuong1011 22-04-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Tình hình kinh tế thế giới năm 2023, dự báo năm 2024 và khuyến nghị chiến lược cho kinh tế Việt Nam" tiến hành đánh giá tình hình kinh tế thế giới năm 2023 và dự báo cho năm 2024. Theo đó, tăng trưởng kinh tế của hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới năm 2023 vẫn duy trì ở mức tích cực nhưng thấp hơn so với năm 2022. Trong khi đó, lạm phát đã được kiểm soát do việc thực thi hiệu quả chính sách tiền tệ thắt chặt của các ngân hàng trung ương.

  pdf15p tukhauquantuong1011 22-04-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Cú sốc phi truyền thống và rủi ro lây lan trong hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ: Thảo luận và định hình cho chính sách tiền tệ tại Việt Nam" xem xét những tác động của các cú sốc phi truyền thống như: biến đổi khí hậu và đại dịch đến các nền kinh tế và hệ thống ngân hàng thông qua các nghiên cứu thực nghiệm và dữ liệu thống kê mà chúng tôi đã tiến hành thu thập. Bài viết này cung cấp thông tin về tính nhạy cảm của hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ cũng như chỉ ra tính mong manh khi đối mặt với những cú sốc phi truyền thống.

  pdf21p tukhauquantuong1011 22-04-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia" sẽ đánh giá tình hình thực hiện và một số kết quả về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia; nhận diện các vướng mắc, bất cập của môi trường kinh doanh; vấn đề đặt ra về môi trường kinh doanh và một số đề xuất, kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p tukhauquantuong1011 22-04-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Nghiên cứu ảnh hưởng của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam" nhằm đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến tăng trưởng kinh tế của 63 tỉnh (thành phố) ở Việt Nam thông qua cung cấp vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và tạo việc làm cho lao động địa phương, chuyển đổi công nghệ và mở ra các hướng thị trường mới cho doanh nghiệp địa phương trong khoảng thời gian 10 năm (2012 - 2022) – giai đoạn nền kinh tế có nhiều thay đổi quan trọng.

  pdf19p tukhauquantuong1011 22-04-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Cơ hội và thách thức cho tổng cầu kinh tế Việt Nam: Dự báo năm 2024 và chính sách khuyến nghị" đánh giá toàn cảnh về tình hình kinh tế của Việt Nam, tập trung vào ba lĩnh vực chính: tổng cầu, xuất khẩu, và tín dụng. Xuất phát từ việc đánh giá sự suy giảm trong các thành phần tổng cầu (bao gồm cả đầu tư, xuất khẩu, và tiêu dùng), bài viết đi sâu vào ảnh hưởng của xuất khẩu và chiến lược tăng trưởng. Trong lĩnh vực tín dụng và tình hình tài chính, bài viết nhấn mạnh đến tăng trưởng tín dụng và hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ kinh tế.

  pdf14p tukhauquantuong1011 22-04-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu "Ảnh hưởng của công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đến tăng trưởng kinh tế cấp tỉnh tại Việt Nam" đánh giá tác động của công nghệ thông tin - truyền thông (ICT) và các yếu tố cấu thành đến tăng trưởng kinh tế cấp tỉnh của Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ 63 tỉnh, thành phố giai đoạn 2016 - 2020 và các phương pháp ước lượng khác nhau, bao gồm: hồi quy bình phương nhỏ nhất (OLS), Mô hình tác động cố định (FEM) và Mô hình tác động ngẫu nhiên (REM).

  pdf13p tukhauquantuong1011 22-04-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Kinh tế Việt Nam năm 2023 và khuyến nghị cho năm 2024 – Góc nhìn từ ba động lực tăng trưởng tổng cầu" nhằm đưa ra một bức tranh toàn cảnh về tình hình tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam năm 2023 thông qua ba yếu tố trên, từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm thúc đẩy, làm mới các động lực tăng trưởng trong thời kỳ kinh tế mới, giúp cho nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng một cách bền vững và đạt được những mục tiêu đã đặt ra trong năm 2024.

  pdf13p tukhauquantuong1011 22-04-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu "Nhìn lại công tác kiểm soát lạm phát năm 2023 của Việt Nam và một số giải pháp, khuyến nghị cho năm 2024" được thực hiện nhằm trình bày những thành quả trong công tác kiểm soát lạm phát năm 2023 của Chính phủ Việt Nam và vai trò của công tác kiểm soát lạm phát đối với quá trình ổn định nền kinh tế vĩ mô. Trên cơ sở phân tích những yếu tố thuận lợi lẫn thách thức đặt ra đối với kinh tế trong nước, nhóm tác giả đưa ra những dự báo về tình hình lạm phát năm 2024; từ đó, đề xuất, khuyến nghị một số chính sách, giải pháp đối với Nhà nước và các doanh nghiệp.

  pdf9p tukhauquantuong1011 22-04-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu "Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam thời kỳ 2021-2023" phân tích và đánh giá thực trạng hệ thống ngân hàng Việt Nam thời kỳ 2021-2023 trên các khía cạnh: mức độ đủ vốn, chất lượng tài sản, tình hình thanh khoản và khả năng sinh lời. Bài viết đưa ra một số hàm ý chính sách cho hệ thống ngân hàng Việt Nam trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p tukhauquantuong1011 22-04-2024 3 1   Download

 • Nghiên cứu "Ảnh hưởng của chất lượng quản trị đến bất bình đẳng chi tiêu tại Việt Nam" xem xét ảnh hưởng của chất lượng quản trị đến bất bình đẳng chi tiêu của 63 tỉnh, thành tại Việt Nam thông qua chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh Việt Nam (PAPI) và Khảo sát mức sống dân cư (VHLSS) trong vòng 5 năm (2012, 2014, 2016, 2018 và 2020). Nghiên cứu đo lường bất bình đẳng chi tiêu bằng chỉ số Bất bình đẳng Atkinson thông qua số chi tiêu bình quân đầu người thực tế.

  pdf14p tukhauquantuong1011 22-04-2024 0 0   Download

 • Nguồn tài nguyên thiên nhiên đang ngày càng cạn kiệt vì vậy việc lựa chọn mô hình kinh tế tuần hoàn là một yêu cầu tất yếu đối với nền kinh tế Việt Nam. Không chỉ ở Việt Nam mà các quốc gia trên thế giới có tốc độ phát triển tương đương, nguồn lực sản xuất ngày càng cạn kiệt, nhất là nguồn lực không tái tạo được. Do vậy, việc phát triển kinh tế tuần hoàn là một hướng đi đúng đắn, giúp các doanh nghiệp giảm thiểu tình trạng thiếu hụt nguồn cung cấp đầu vào cho hệ thống kinh tế và giảm thiểu tối đa chất thải ra môi trường.

  pdf4p longtimenosee09 08-04-2024 1 0   Download

 • Trong nhiều năm gần đây, tình hình buôn lậu ở nước ta đã và đang diễn biến hết sức phức tạp, có sức tăng nhanh cả về quy mô đến chủng loại hàng hóa và thiệt hại gây ra. Đây là thứ “quốc nạn” gây nhiều tác động xấu đến kinh tế, chính trị, văn hóa và an ninh trật tự, là một trong những thách thức, nguy cơ cản trở quá trình đổi mới đất nước. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu đã được Đảng và Nhà nước ta tập trung thực hiện, song hiệu quả đạt được chưa cao.

  pdf4p longtimenosee09 08-04-2024 1 0   Download

 • Phần 1 của cuốn sách " Quy hoạch phát triển mạng viễn thông" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Tổng quan về mạng viễn thông; Chương 2 - Lý thuyết lưu lượng cho việc lập qui hoạch; Chương 3 - Nghiên cứu kinh tế cho xây dựng quy hoạch; Chương 4 - Quá trình lập kế hoạch; Chương 5 - Dự báo nhu cầu; Chương 6 - Dự báo lưu lượng; Chương 7 - Cấu hình mạng; Chương 8 - Kế hoạch đánh số; Chương 9 - Kế hoạch báo hiệu; Chương 10 - Kế hoạch tính cước;...

  pdf174p khuynhlinhnguyet1009 05-04-2024 0 0   Download

 • Mục đích của bài viết "Tài trợ tài chính cho mô hình kinh doanh tuần hoàn trong doanh nghiệp" là giới thiệu các cách mà các nhà quản lý doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ cần tính đến khi phát triển mô hình kinh doanh tuần hoàn có khả năng gọi tài trợ tài chính. Các cách này có thể hỗ trợ các doanh nghiệp mong muốn thiết lập một mô hình kinh doanh tuần hoàn hợp lý và vượt qua các rào cản tài chính mà các mô hình đó gặp phải.

  pdf9p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Mô hình kinh tế tuần hoàn (circular economy) là một hướng tiếp cận trong phát triển kinh tế nhằm tạo ra sự tương thích giữa hoạt động sản xuất, tiêu dùng và quản lý tài nguyên. Thay vì mô hình tuyến tính truyền thống, mô hình kinh tế tuần hoàn nhấn mạnh sự tái chế, tái sử dụng và tái tạo tài nguyên để giảm lãng phí và tác động tiêu cực đến môi trường. Bài viết này trình bày lợi ích của việc ứng dụng khoa học và công nghệ trong xây dựng các mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf8p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2