intTypePromotion=1
ADSENSE

Tinh hoa quản trị của drucker

Xem 1-2 trên 2 kết quả Tinh hoa quản trị của drucker
  • Cuốn sách Tinh Hoa Quản Trị Của Drucker là tập hợp những tinh hoa của quản trị từ các tác phẩm của huyền thoại quản trị Peter Drucker cung cấp cho các nhà quản lý, quản trị và chuyên gia những công cụ để thực hiện những nhiệm vụ mà nền kinh tế và xã hội tương lai đang đòi hỏi họ.

    pdf216p youghurt_suadaunanh 05-07-2010 334 213   Download

  • Cuốn sách Tinh Hoa Quản Trị Của Drucker là tập hợp những tinh hoa của quản trị từ các tác phẩm của huyền thoại quản trị Tinh hoa quaãn trõ cuãa Drucker laâ möåt têåp húåp tûâ caác cöng trònh vaâ baâi viïët cuãa töi trong suöët 60 nùm trúã laåi àêy. Noá bùæt àêìu bùçng cuöën saách Tûúng lai cuãa con ngûúâi cöng nghiïåp (The future of industrial man) (1942) vaâ kïët thuác

    pdf217p transang3 28-09-2012 82 30   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tinh hoa quản trị của drucker
p_strCode=tinhhoaquantricuadrucker

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2