Transactions

Xem 1-20 trên 1297 kết quả Transactions
 • Khôi phục SQL Server từ Transaction Log Backup là một phần công việc cần thực hiện trong quá trình nâng cấp và vận hành máy chủ SQL. Và phần công việc còn lại là tiến trình restore được thực hiện mỗi khi máy chủ SQL có lỗi phát sinh. Một trong những tình huống này có thể liên quan tới quá trình restore từ file Transaction Log (Bản ghi giao tác) Backups.

  pdf4p hoangnhan123 12-10-2009 266 87   Download

 • [ Team LiB ] Recip 6.4 Using ADO.NET and SQL Server DBMS Transactions Together Problem You need to use a DBMS transaction within a SQL Server stored procedure from an ADO.NET transaction with the SQL Server .NET data provider.

  pdf5p luvpro 04-08-2010 121 40   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương iv: giao dịch (transaction)', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p truongminhdat23 08-10-2010 224 37   Download

 • Fundamentals of Transact-SQL In this section, you'll learn some of the essential programming constructs available in TSQL. Specifically, you'll see how to use variables, comments

  pdf10p daisuphu 29-07-2010 42 10   Download

 • Introducing Transactions In Chapter 3, you saw how you can group SQL statements together into transactions. The transaction is then committed or rolled back as one unit.

  pdf4p daisuphu 29-07-2010 57 9   Download

 • Using Transactions with a DataSet (SQL) In Chapter 3, "Introduction to Structured Query Language," you saw how you can group SQL statements together into transactions.

  pdf2p daisuphu 29-07-2010 67 9   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 6.2 Using Manual Transactions Problem You need to explicitly begin, control, and end a transaction within a .NET application. Solution Use the Connection object with structured exceptions (try . . . catch . . . finally).

  pdf4p luvpro 04-08-2010 53 8   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 6.3 Nesting Manual Transactions with the SQL Server .NET Data Provider Problem You need to create a nested transaction using the SQL Server .NET data provider, but the Begin( ) command that you need is only available with the OLE DB .NET data provider.

  pdf4p luvpro 04-08-2010 74 8   Download

 • The Guru's Guide to Transact-SQL An imprint of Addison Wesley Longman, Inc. Reading, Massachusetts • Harlow, England • Menlo Park, California Berkeley, California • Don Mills, Ontario • Sydney Bonn • Amsterdam • Tokyo • Mexico City Copyright Information Copyright © 2000 by Addison-Wesley All rights reserved.

  pdf464p trasua_123 29-12-2012 33 8   Download

 • Setting the Transaction Isolation Level The transaction isolation level is the degree to which the changes made by one transaction are separated from other concurrent transactions.

  pdf10p daisuphu 29-07-2010 69 7   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 6.1 Creating a Class That Participates in an Automatic Transaction Problem You need to create a .NET class that participates in automatic transactions. Solution Use the appropriate custom attributes from the System.EnterpriseServices namespace.

  pdf5p luvpro 04-08-2010 44 5   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 6.5 Using a Transaction with a DataAdapter Problem You need to use a transaction when updating a data source using a DataAdapter. Solution Associate a Transaction with the appropriate Command object from the DataAdapter. The sample code contains three event handlers

  pdf4p luvpro 04-08-2010 70 5   Download

 • Recall: logging methods provide reconstructing the DB to reflect the result of committed transactions locking (or validation) methods provide serializability of transactions Problem yet uncovered: "dirty data" data written by an uncommitted transaction (to buffers or to disk) may lead to inconsistency, if read by others

  ppt22p trinh02 23-01-2013 25 5   Download

 • Inter Organizational information system use in supply chaizn : Toward an integration of competence based and transaction cost based views of the firm Importantly, one would expect the degree of local competition in public schooling (i.e. the number of school districts in the local area among which parents can choose) to affect the magnitude of θ * whenever parents care both about peer groups and school effectiveness.

  pdf230p mualan_mualan 25-02-2013 24 5   Download

 • Một số tính năng chính của Transact-SQL Biến, kiểu dữ liệu, chú thích trong Transact-SQL Các hàm thống kê, biểu thức trong Transact-SQL Giải thích ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu và các lệnh của ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu Giải thích ngôn ngữ thao tác dữ liệu và các lệnh của ngôn ngữ thao tác dữ liệu Giải thích ngôn ngữ điều khiển dữ liệu và các lệnh của ngôn ngữ điều khiển dữ liệu Giải thích cách thực thi câu lệnh Transact-SQL: Một câu lệnh đơn lẻ Tập lệnh...

  ppt46p print_12 21-08-2013 39 5   Download

 • Trong bài giảng bài 8, chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu cách sử dụng Transaction - SQL (T-SQL) để lập trình các script và SP thực hiện các tác vụ đặc thù trên server. Chương trình bao gồm lệnh SQL, biến, cấu trúc điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt35p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 18 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'khôi phục sql server từ transaction log.', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p badaovl 18-05-2013 31 3   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 12 giới thiệu về transaction management. Các nội dung được trình bày trong chương gồm có: Transactions, transaction ACID properties, concurrency in a DBMS, atomicity oftransactions,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt32p kiepnaybinhyen_02 25-12-2015 13 3   Download

 • Chapter 10 "Transaction Exposure" lecture International financial management. There are three types of exposures: Transaction exposure, Translation exposure, Operation exposure. Invite you to refer to the lecture content more learning materials and research.

  pdf15p grintokyro 11-01-2016 21 3   Download

 • Bài giảng "SQL Server 2008: Managing Transactions, locks" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa Transactions, thuộc tính của Transactions, các loại Transaction, công dụng Transaction log, định nghĩa Lock, các vấn đề đồng thời (Concurrency problem), các kiểu Lock. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt93p thangnamvoiva20 20-09-2016 6 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản