intTypePromotion=3
ANTS

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

Xem 1-20 trên 318 kết quả Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục
 • Bài tiểu luận "Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục" có sáng tạo cả về ý tưởng và hình thức thể hiện nội dung đề tài. Nội dung chủ yếu đề cập đến việc phân tích tư tưởng của Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục, từ đó so sánh với thực tiễn, đồng thời đưa ra một số đề xuất và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết.

  pdf37p toanlonely1990 26-10-2010 964 256   Download

 • Bài giảng Lịch sử Giáo dục Việt Nam - Tư tưởng Hồ Chí Minh về Giáo dục trình bày cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục về: Vai trò của giáo dục, về mục đích giáo dục, đặc điểm nhà trường Việt Nam, về phương pháp giáo dục, đề cao giáo dục đạo đức, lòng nhân ái cho học sinh, tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy giáo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu.

  pdf52p minhminhminh32 31-03-2014 315 91   Download

 • Đề tài nghiên cứu: Quan điểm lí luận gắn với thực tiễn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục trình bày nội dung như sau: Cơ sở lý luận và thực tiễn(Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, đường lối đổi mới quan điểm của đảng về giáo dục, Hồ Chí Minh cuộc sống và hoạt động của người, thực tiễn cách mạng việt nam); thực trạng và giải pháp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc18p rubin123 07-05-2018 65 16   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục là thành quả của một quá trình tiếp thu, chắt lọc và phát triển tinh hoa văn hóa nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục luôn có sự thống nhất hữu cơ giữa lí luận giáo dục và thực tiễn giáo dục, vừa mang hơi thở của cuộc sống hiện tại, vừa chứa đựng khát vọng về một tương lai. Học tập tư tưởng của Người, chúng ta cần tiếp tục kế thừa và quyết tâm xây dựng nền giáo dục, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  pdf4p vicolor2711 10-07-2019 27 5   Download

 • Đề tài đã làm rõ nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục; phân tích những thực trạng công tác xây dựng đội ngũ giáo viên, xây dựng các giải pháp góp phần xây dựng đội ngũ giáo viên THPT ở Ninh Thuận hiện nay.

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 72 18   Download

 • Tài liệu “Hồ Chí Minh về giáo dục” do GS.TS. Phan Ngọc Liên và các đồng nghiệp biên soạn đã kế thừa, phát triển và hệ thống những quan điểm lí luận về tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đề xuất một số kiến nghị vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực ngành giáo dục trong tình hình và điều kiện hiện nay. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 1. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf344p uocvongxua04 22-07-2015 225 81   Download

 •  Phần 2  Tài liệu “Hồ Chí Minh về giáo dục” trình bày nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục qua các tác phẩm, bài nói, bài viết; học tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Mời các bạn tham khảo nội dung Tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf346p uocvongxua04 22-07-2015 150 50   Download

 • Tư tưởng của Hồ Chí Minh về giáo dục – đào tạo thanh niên, đặt trọng trách to lớn cho thanh niên, một trong những yếu tố quyết định thắng lợi sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong suốt thế kỷ XX. Ngày nay, tư tưởng ấy vẫn tỏa sáng và tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của thanh niên trong thế kỷ XXI.

  pdf9p sieunhansoibac7 25-04-2018 24 7   Download

 • Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về giáo dục luôn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" ở nước ta, tư tưởng đó của Người càng có ý nghĩa thiết thực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết hơn.

  doc5p phan75 22-02-2011 908 326   Download

 • Bài viết phân tích một số nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên. Đó là các tư tưởng: vai trò của thanh niên, vai trò của giáo dục thanh niên, giáo dục toàn diện và đặc biệt là giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên, vai trò của nhà trường và tổ chức Đoàn đối với việc giáo dục thanh niên… Để hiểu rõ hơn nội dung đề tài mời các bạn cùng tham khảo tài liệu chi tiết.

  pdf9p bengoan369 08-12-2011 512 167   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà hoạt động chính trị lỗi lạc, lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đồng thời là nhà giáo, nhà văn hoá lớn của thế giới, Người sáng lập, đặt nền móng và chỉ đạo việc xây dựng nền giáo dục mới Việt Nam. Chỉ riêng về giáo dục, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng đã là một kho tàng, ở tầm chiến lược và ngày càng ngời sáng qua thực tiễn. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf13p abcdef_7 30-06-2011 233 102   Download

 • Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức thanh niên là những nội dung chính trong đề tài "Tư tưởng hồ chí minh về giáo dục đạo đức thanh niên". Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc11p rain2203 09-11-2015 103 29   Download

 • Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức vào việc giáo dục y đức cho sinh viên ngành y ở Đà Nẵng hiện nay được nghiên cứu nhằm mục đích phân tích những nội dung c bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và y đức; trình bày tình hình giáo dục y đức cho sinh viên ngành y ở Đà Nẵng; xây dựng các giải pháp chủ yếu để giáo dục và nâng cao y đức cho sinh viên ngành y ở Đà Nẵng hiện nay.

  pdf26p hacgiay01 17-11-2016 113 31   Download

 • Bài viết Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong điều kiện hiện nay trình bày giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những vấn đề được Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, vì Người cho rằng phải nâng cao trình độ lý luận chính trị thì mới vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p tranminhluanluan 29-05-2018 64 9   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam, tuy Người đã đi xa nhưng tư tưởng của Người vẫn còn nguyên giá trị, chỉ lối soi đường cho cách mạng Việt Nam. Ngày nay, với tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại, cuộc cách mạng 4.0,…

  pdf7p miulovesmile2 01-11-2018 25 3   Download

 • Tư tưởng với những nguyên lý giáo dục Hồ Chí Minh về phát triển giáo dục, đào tạo nhân tài để lại cho chúng ta đến nay vẫn còn nguyên giá trị, vẫn sáng mãi tính khoa học và cách mạng, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Đó là những bài học vô cùng quý giá để chúng ta học tập, và là sợi chỉ đỏ xuyên suốt làm tốt hơn nữa công tác đào tạo, sự nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước giàu đẹp, phồn vinh. Mời các bạn cùng tham khảo bài tài liệu.

  doc9p tuan28pro 16-03-2010 5415 1694   Download

 • Tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về Thể dục thể thao: Phần 2 trình bày các nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao bao gồm: Các quan điểm Hồ Chí Minh về giáo dục và rèn luyện thể chất giáo dục trẻ; các quan điểm Hồ Chí Minh về thể thao thành tích cao; các quan điểm Hồ Chí Minh về vị trí của công tác thể dục thể thao và nhiệm vụ người cán bộ trong lĩnh vực này. Phần cuối là những chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao.

  pdf102p uocvongxua03 21-07-2015 188 36   Download

 • Trong bài 6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng thuộc bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm trình bày về khái niệm, nguồn gốc,đặc điểm và vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, nguồn gốc tư tưởng HCM về đạo đức cách mạng.

  pdf52p thick_12 12-07-2014 65 7   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc giáo dục: Kết hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong thực hành giáo dục và yêu cầu đặt ra hiện nay có giá trị to lớn, đó là cơ sở để gia đình, nhà trường, xã hội tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong giáo dục cũng như sự cần thiết phải kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong thực hành giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf3p vimessi2711 02-04-2019 21 0   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về đạo đức cách mạng và vận dụng vào xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc24p vitconbuongbinh91 14-10-2011 2207 708   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục
p_strCode=tutuonghochiminhvegiaoduc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản