Tiển luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

Chia sẻ: Te Hoang Anh Tuan Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

12
5.265
lượt xem
1.682
download

Tiển luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tư tưởng với những nguyên lý giáo dục Hồ Chí Minh về phát triển giáo dục, đào tạo nhân tài để lại cho chúng ta đến nay vẫn còn nguyên giá trị, vẫn sáng mãi tính khoa học và cách mạng, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Đó là những bài học vô cùng quý giá để chúng ta học tập, và là sợi chỉ đỏ xuyên suốt làm tốt hơn nữa công tác đào tạo, sự nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước giàu đẹp, phồn vinh. Mời các bạn cùng tham khảo bài tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiển luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

  1. Tư tư ng H Chí Minh v giáo d c TI U LU N TÀI: “Tư tư ng H Chí Minh v giáo d c” 1 Lê Kim Tu n – Anh SP K2B
  2. Tư tư ng H Chí Minh v giáo d c M CL C I. Lí do ch n tài .................................................................................................. 2 II. N i dung .............................................................................................................. 2 H Chí Minh và tư tư ng c a Ngư i....................................................................... 2 Tư tư ng H Chí Minh v giáo d c ........................................................................ 3 III. K t lu n ............................................................................................................. 9 IV. Tài Li u Tham Kh o ....................................................................................... 10 I. Lí do ch n tài Có r t nhi u tài v tư tư ng H Chí Minh áng quan tâm và ư c nh c n r t nhi u trong r t nhi u các tài li u. Song m t v n không ư c nh c n nhi u nhưng r t áng quan tâm ó là giáo d c. ng và Nhà nư c ta ã kh ng nh “ Giáo d c là qu c sách ”. Là m t giáo viên tương lai và cũng là m t nhà giáo d c sau này nên em r t quan tâm n tài này. Không ch b i v y mà còn b i ây là m t v n r t c p thi t và áng th o lu n. II. N i dung H Chí Minh và tư tư ng c a Ngư i ánh giá cu c i và s nghi p cách m ng vĩ i c a Ch T ch H Chí Minh, ti n sĩ M.Atmet_Giám c UNESCO khu v c châu Á – Thái Bình Dương vi t: “ Ch có ít nhân v t trong l ch s tr thành m t b ph n c a huy n tho i ngay khi còn s ng và rõ ràng H Chí Minh là m t trong s ó. Ngư i s ư c ghi nh không ch là ngư i gi i phóng cho T qu c và nhân dân b ô h , mà còn là m t nhà hi n tri t hi n i ã mang l i m t vi n c nh 2 Lê Kim Tu n – Anh SP K2B
  3. Tư tư ng H Chí Minh v giáo d c và hi v ng m i cho nhưng ngư i ang u tranh không khoan như ng lo i b b t công, b t bình ng kh i trái t này”. Ngư i ã l i m t di s n tinh th n vô cùng quý giá và b t di t cho toàn ng, toàn dân ta, ó là tư tư ng H Chí Minh. Tư tư ng H Chí Minh là m t h th ng quan i m toàn di n, sâu s c v nh ng v n cơ b n c a cách m ng Vi t Nam, là k t qu c a s v n d ng và phát tri n sáng t o ch nghĩa Mác- Lênin vào i u ki n c th c a t nư c , k th a và phát tri n các giá tr truy n th ng t t p c a dân t c, ti p thu tinh hoa văn hóa nhân lo i. Tư tư ng H Chí Minh ã và ang soi ư ng cho cu c u tranh c a nhân dân ta giành c l p dân t c, th ng nh t T qu c và xây d ng ch nghĩa xã h i. Ngư i x ng áng ư c t ch c UNESCO phong t ng danh hi u : Anh hùng gi i phóng dân t c,danh nhân văn hóa và khuy n ngh các nư c thành viên t ch c k ni m 100 năm ngày sinh c a Ngư i “ do nh ng óng góp quan tr ng v nhi u m t c a Ch t ch H Chí Minh trong các lĩnh v c văn hóa, giáo d c và ngh thu t ” và Ngư i “ ã dành c cu c i cho s gi i phóng nhân dân Vi t Nam, óng góp cho cu c u tranh chung vì hòa bình, c l p dân t c,dân ch và ti n b xã h i c a các dân t c trên th gi i.” Tư tư ng H Chí Minh v giáo d c Ch t ch H Chí Minh là ngư i anh hùng gi i phóng dân t c, danh nhân văn hoá th gi i, ng th i cũng là nhà giáo. Su t i Bác nêu t m gương sáng ng i v ngư i th y ư c toàn dân t c và c loài ngư i ti n b noi theo. Theo Ngư i : Giáo d c là s nghi p c a qu n chúng” Ngay sau Cách m ng tháng Tám, trong phiên h p u tiên c a Chính ph nư c Vi t Nam dân ch c ng hòa, Ch t ch H Chí Minh tv n 3 Lê Kim Tu n – Anh SP K2B
  4. Tư tư ng H Chí Minh v giáo d c ch ng n n d t là v n c p bách s hai sau v n ch ng n n ói c a Nhà nư c lúc b y gi . B i vì "n n d t là m t trong nh ng phương pháp c ác mà b n th c dân dùng cai tr chúng ta và m t dân t c d t là m t dân t c y u”. Trong kháng chi n ch ng Pháp, vì b n ánh gi c và s n xu t, nhi u ngư i chưa chú ý úng m c n văn hóa và giáo d c, Bác ã s a kh u hi u thi ua thanh toán “n n mù ch " thành "thi ua di t gi c d t". Bác kêu g i m i ngư i thi ua h c t p ưa dân t c ta tr thành m t dân t c "Thông thái”. Khi ã giành ư c chính quy n trong c nư c, Ngư i quan tâm nhi u n công tác ào t o cán b , ào t o nhân tài cho t nư c. Trong bài vi t:"Nhân tài và ki n qu c" (tháng 11/1945), Bác nh n nh r ng, bây gi t nư c ang "ki n thi t ngo i giao, ki n thi t kinh t , ki n thi t quân s , ki n thi t giáo d c", nh ng "ki n thi t” y òi h i ph i có ngu n nhân l c d i dào và có nh ng nhân tài. Mu n v y, ph i nh n th c úng t m quan tr ng c a giáo d c, coi giáo d c là s nghi p c a qu n chúng, là nhi m v c a toàn ng, toàn dân. “Vì l i ích mư i năm thì ph i tr ng cây, vì l i ích trăm năm thì ph i tr ng ngư i” Mu n có cán b t t, công dân t t, ph i "tr ng" và dĩ nhiên là r t công phu. Ch t ch H Chí Minh ch cho chúng ta th y m i quan h bi n ch ng gi a giáo d c v i cách m ng, gi a giáo d c v i s nghi p gi i phóng dân t c và ki n thi t t nư c: "mu n gi v ng n n c l p, mu n làm cho dân m nh, nư c giàu m i ngư i Vi t Nam u ph i hi u bi t quy n l i c a mình, b n ph n c a mình, ph i có ki n th c m i có th tham gia vào công cu c xây d ng nư c nh t. Vì th , giáo d c có t m quan tr ng hàng u trong chi n lư c con ngư i, b i giáo d c ào t o nên ch t ngư i, nên nhân tài. Trong Nh t ký trong tù, Bác vi t: "Hi n d ph i âu là tính s n. Ph n nhi u do giáo d c mà nên". Chi n lư c giáo d c là h t nhân trong chi n lư c con ngư i, 4 Lê Kim Tu n – Anh SP K2B
  5. Tư tư ng H Chí Minh v giáo d c cung c p trí th c m i, ào t o nên nhân tài cho t nư c. G i thư cho h c sinh nhân ngày khai trư ng u tiên c a nư c Vi t Nam dân ch c ng hòa, tháng 9/1945, Bác vi t: "Ngày nay, các cháu ư c cái may m n hơn cha anh là ư c hư ng m t n n giáo d c c a m t nư c c l p, m t n n giáo d c nó s ào t o các cháu nên nhưng ngư i công dân có ích cho nư c Vi t Nam, m t n n giáo d c làm phát tri n hoàn toàn năng l c s n có c a các cháu… ó là m t n n giáo d c “vì l i ích trăm năm" c a t nư c. ào t o nên nh ng ngư i th a k xây d ng ch nghĩa xã h i v a “H ng” v a “Chuyên” M c tiêu c a n n giáo d c m i, theo Ch t ch H Chí Minh là ào t o "nh ng ngư i công dân có ích cho nư c Vi t Nam", "nh ng cán b cho dân t c", "nh ng công dân t t và cán b t t, nh ng ngư i ch tương lai t t c a nư c nhà". Mu n cho dân m nh, nư c giàu thì dân trí ph i cao, ph i a d ng hoá các lo i hình ào t o, m trư ng v a h c v a làm t o i u ki n cho ngư i lao ng, cán b chi n sĩ ư c i h c. Ngư i yêu c u: ph i quan tâm n giáo d c, ào t o ngu n nhân l c, nhân tài cho ng bào các dân t c ít ngư i, t y r a nh ng thành ki n gi a các dân t c, oàn k t thương yêu nhau như anh em m t nhà, thi ua h c t p sau này góp ph n m mang quê hương c a mình. Khi dân trí cao s xu t hi n nhi u nhân tài tham gia xây d ng t nư c. Ngư i nh n m nh: "Mu n xây d ng ch nghĩa xã h i, trư c h t c n có nh ng con ngư i xã h i ch nghĩa". Vì th , n n giáo d c m i ph i ào t o nên nh ng ngư i k th a xây d ng ch nghĩa xã h i v a "H ng" v a "Chuyên". Chú tr ng giáo d c toàn di n “ các m t, o c cách m ng, giác ng xã h i ch nghĩa, văn hóa, k thu t, lao ng và s n xu t”. 5 Lê Kim Tu n – Anh SP K2B
  6. Tư tư ng H Chí Minh v giáo d c Ch t ch H Chí minh yêu c u, ph i ra s c t y s ch nh hư ng giáo d c nô d ch c a th c dân còn sót l i như: thái th ơ v i xã h i, xa v i i s ng lao ng và u tranh c a nhân dân, h c l y b ng c p, d y theo l i nh i s . C n xây d ng tư tư ng: d y và h c ph c v T qu c, giáo d c ph i toàn di n, ph i nh m m c tiêu ào t o con ngư i lao ng m i, ph i coi tr ng c tài lan c. Không nh ng ph i giàu v tri th c mà còn ph i có o c cách m ng. Theo Ngư i: " o c cách m ng không ph i trên tr i sa xu ng. Nó do u tranh, rèn luy n b n b h ng ngày mà phát tri n và c ng c . Cũng như ng c càng mài càng sáng, vàng càng luy n càng trong". Ph i "trên n n t ng giáo d c chính tr và lãnh o tư tư ng t t" mà ph n u nâng cao ch t lư ng văn hóa và chuyên môn nh m thi t th c gi i quy t các v n do cách m ng nư c ta ra, trong m t th i gian không xa, t nh ng nh cao c a khoa h c k thu t. “H c v i hành ph i k t h p v i nhau” V phương pháp ào t o nên nh ng ngư i tài - c, Ch t ch H Chí minh ch rõ: "h c i ôi v i hành, giáo d c k t h p v i lao ng s n xu t, nhà trư ng g n li n v i xã h i". Chúng ta có th tìm th y hàng lo t l i ch d n c a Ngư i v v n này trong các bài nói, bài vi t, các b c thư c a Ngư i v giáo d c. Mu n tr nên ngư i th c s có tài năng và có ích cho xã h i, Bác nh c nh : "Các cháu h c sinh không nên h c g o, không nên h c v t... H c ph i suy nghĩ, h c ph i liên h v i th c t , ph i có thí nghi m và th c hành. H c v i hành ph i k t h p v i nhau. Bác d y: ph i coi "giáo d c thi u nhi là m t khoa h c". M c dù b n trăm công nghìn vi c, Ngư i v n giành thì gi ch o c th , sát sao các phong trào thi ua, như phong trào "d y t t, h c t t", xu t công tác Tr n Qu c To n, phong trào "k ho ch nh " cho các 6 Lê Kim Tu n – Anh SP K2B
  7. Tư tư ng H Chí Minh v giáo d c cháu thi u niên, nhi ng nh m t o nên môi trư ng xã h i r ng l n và thu n l i cho phát tri n giáo d c. “B i dư ng th h cách m ng cho i sau là m t vi c r t quan tr ng và r t c n thi t” Bác căn d n: c n làm cho con em chúng ta thành nh ng trò gi i, con ngoan, b n t t và mai sau là nh ng công dân có lòng yêu ư c n ng nàn, "Trung v i nư c, hi u v i dân", có o c trong sáng, có ch khí hăng hái vươn lên, không s hy sinh gian kh , có tinh th n gan d , dũng c m, khiêm t n, th t thà, c n cù, ti t ki m, trong s ch, gi n d , có tri th c và s c kho tr thành nh ng cán b t t, công dân t t. Năm 1959, trong d p sang thăm h u ngh Liên Xô, nói chuy n v i các cháu thi u nhi Vi t Nam ang h c Mátxcơva, Bác căn d n:" các cháu c g ng h c t p sau này v ph c v nhân dân, ph c v T qu c, góp s c xây d ng ch nghĩa xã h i. Theo Ngư i, m c ích t i cao c a giáo d c là b i dư ng th h cách m ng cho i sau, " ào t o các em nên nh ng ngư i công dân h u ích cho nư c Vi t Nam". “Ki n thi t c n có nhân tài. Nhân tài nư c ta dù chưa có nhi u l m nhưng n u chúng ta khéo l a ch n, khéo phân ph i, khéo dùng thì nhân tài càng ngày càng phát tri n, càng thêm nhi u”- Ch t ch H Chí Minh c bi t nh n m nh t m quan tr ng trong vi c phát tri n giáo d c, ào t o nhân tài i v i ti n trình xây d ng và phát tri n t nư c. “Ngh th y giáo r t là quan tr ng, r t là v vang” Bác luôn ánh giá cao vai trò c a các cô giáo, th y giáo i v i xã h i. Ngư i nh n m nh: "Nh ng ngư i th y giáo t t là nh ng ngư i v vang nh t, là nh ng ngư i anh hùng vô danh". Mu n ư c như v y các cô giáo, th y giáo, trư c h t, ph i trau d i o c cách m ng, không ng ng rèn luy n chuyên môn, ph i là t m gương trong sáng h c sinh noi theo, ph i gương 7 Lê Kim Tu n – Anh SP K2B
  8. Tư tư ng H Chí Minh v giáo d c m u t ăn nói n vi c làm, ph i thương yêu chăm sóc h c sinh như con em ru t th t c a mình, ph i th t s yêu ngh , yêu trư ng, ph i b mãi. Ngư i nh n m nh, trong công cu c xây d ng ch nghĩa xã h i nư c ta, m i cô giáo, th y giáo ph i là nh ng chi n sĩ trên m t tr n ó. L i d y c a Ngư i ã i sâu vào tâm th c c a i ngũ giáo viên, t o thành ng l c thúc y m nh m cho hàng tri u th y giáo và h c sinh thi ua d y t t - h c t t. “Nh ng ngư i làm công tác qu n lý giáo d c” Ch t ch H Chí Minh yêu c u: các c p u ch nh quy n, các ngành các gi i, các oàn th qu n ch ng và toàn xã h i ph i th t s quan tâm n công tác giáo d c, giúp nhà trư ng v m i m t, phát huy cao dân ch trong nhà trư ng t o nên s oàn k t nh t trí gi a th y v i th y, th y v i trò, trò v i trò, t o ra m i quan h m t thi t gi a nhà trư ng - gia ình - xã h i cùng c ng ng trách nhi m phát tri n giáo d c. Trong công tác qu n lý giáo d c. Ngư i khuyên: ph i i sâu vào vi c i u tra nghiên c u, t ng k t kinh nghi m. Ch trương ph i c th , thi t th c, úng n, k t h p ch t ch ch trương chính sách c a trung ương v i tình hình th c t và kinh nghi m quý báu và phong phú c a qu n chúng, c a cán b và c a a phương. Theo H Ch t ch, v n then ch t quy t nh ch t lư ng giáo d c là xây d ng i ngũ nh ng ngư i th y giáo và cán b qu n lý giáo d c. B i vì “N u không có th y giáo thì không có giáo d c, ph i xây d ng i ngũ nh ng ngư i th y giáo t t - th y giáo x ng áng là th y giáo”. ó là nh ng ngư i yêu ngh , yêu trư ng, h t lòng thương yêu, chăm sóc, giáo d c h c sinh, không ng ng trau d i o c cách m ng “khó khăn thì ph i ch u trư c thiên h , sung sư ng thì hư ng sau thiên h ”. Ph i thư ng xuyên t b i dư ng, nâng cao tay ngh , trình chuyên môn, phương pháp sư ph m th c s là t m gương sáng cho h c sinh noi theo. Ch t ch H Chí Minh d y “ngư i 8 Lê Kim Tu n – Anh SP K2B
  9. Tư tư ng H Chí Minh v giáo d c hu n luy n ph i h c thêm mãi thì m i làm ư c công vi c hu n luy n c a mình”. Ngư i d n l i câu c a Kh ng T : “H c không bi t chán, d y không bi t m i” và l i d y c a V.I Lê Nin: “H c, h c n a, h c mãi” nh n m nh r ng ngư i hu n luy n nào t cho mình là ã bi t r i thì ngư i ó d t nh t. Giáo d c tr c ti p nâng cao trình h c v n, trình khoa h c, c khoa h c xã h i và nhân văn, khoa h c t nhiên, k thu t, chuyên môn nghi p v , ngo i ng , trình t ch c qu n lý... Giáo d c s giúp cho con ngư i có m t v n li ng v l ch s , văn hóa c a dân t c Vi t Nam và th gi i, n u không có nó thì s không gi v ng ư c n n c l p dân t c, không th tham gia m t cách tích c c và có hi u qu vào công vi c xây d ng và b o v T qu c. Giáo d c s giúp cho m i ngư i dân có ki n th c m i “bi n m t nư c d t nát, kh c c thành m t nư c văn hóa cao và i s ng tươi vui h nh phúc. Tư tư ng H Chí Minh v giáo d c còn th hi n trong ham mu n t t b c c a Ngư i là: làm sao cho nư c ta ư c hoàn toàn c l p, dân ta ư c hoàn toàn t do, ng bào ai cũng có cơm ăn, áo m c, ai cũng ư c h c hành". III. K t lu n Tư tư ng v i nh ng nguyên lý giáo d c H Chí Minh v phát tri n giáo d c, ào t o nhân tài l i cho chúng ta n nay v n còn nguyên giá tr , v n sáng mãi tính khoa h c và cách m ng, tính nhân dân và tính dân t c sâu s c. ó là nh ng bài h c vô cùng quý giá chúng ta h c t p, và là s i ch xuyên su t làm t t hơn n a công tác ào t o, s nghi p phát tri n giáo d c, ào t o góp ph n vào công cu c xây d ng t nư c giàu p, ph n vinh. Hi n nay toàn ng toàn dân ang tích c c th c hi n công cu c i m i, th c ch t là cu c cách m ng sâu s c trên t t c các lĩnh v c c a i s ng xã h i. Chúng ta c n ti p t c suy ng m , h c l i tư tư ng H Chí Minh v giáo 9 Lê Kim Tu n – Anh SP K2B
  10. Tư tư ng H Chí Minh v giáo d c d c áp d ng m t cách sáng t o vào hoàn c nh c th c a t nư c trong b i c nh c a th i hi n i trư c ngư ng c a th k XXI. Tóm l i, s nghi p cách m ng c a ng và nhân dân ta 77 năm qua ã kh ng nh r ng, tư tư ng vĩ i c a Ngư i cùng v i ch nghĩa Mác- Lênin mãi mãi là n n t ng tư tư ng, kim ch nam, là tài s n vô giá c a ng và dân t c ta. Tư tư ng ó d n d t chúng ta trên m i ch ng ư ng xây d ng và phát tri n t nư c là ng n c th ng l i c a cách m ng Vi t Nam,là s c m nh h p và oàn k t toàn dân t c trong s nghi p cách m ng c a chúng ta hôm nay và mai sau. i v i th h tr hôm nay nói chung và i v i sinh viên trong các trư ng i h c nói riêng, c n c bi t coi tr ng giáo d c chính tr m, tư tư ng, o c cách m ng, c biêt là giáo d c tư tư ng H Chí Minh nh m nâng cao lí lu n, phương pháp tư duy bi n ch ng, góp ph n ào t o sinh viên thành nh ng chi n sĩ i tiên phong trong b o v và xây d ng t nư c Vi t Nam àng hoàng hơn và to p hơn như Di chúc c a Ngư i l i. IV. Tài Li u Tham Kh o 1. http://www.chungta.net/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Giao- Duc/Ha_Khanh-Tu_tuong_Ho_Chi_Minh_ve_giao_duc 2. Trí tu và b n lĩnh H Chí Minh, PGS.TS Bùi ình Phong, NXB chính tr Qu c gia – Hà N i ,2005 3. V danh nhân văn hoá H Chí Minh, GS inh Xuân Lâm, TS Bùi ình Phong, NXB lao ng 10 Lê Kim Tu n – Anh SP K2B

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản