Tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn

Xem 1-7 trên 7 kết quả Tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn
 • Chiến lược huy động vốn của ngân hàng là cần phải đa dạng hóa các sản phẩm tiền gửi, ngày càng mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng. Biện pháp được sử dụng mạnh nhất là các cuộc chạy đua về lãi suất.Vốn huy động: Nghiêp vụ nhận tiền gửi: bằng cách mở các loại tài khoản tiền gửi. Vốn đi vay: đi vay của các tổ chức tín dụng khác và ngân hàng trung ương.

  ppt36p nthtran2001 20-05-2011 492 204   Download

 • Kết quả các hoạt động hữu hiệu + Tỷ trọng thấp giữa tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn so với tổng ký thác + Kết quả của các lợi tức cao kiếm được từ tài sản có Ngoài ra, các ngân hàng còn sử dụng chỉ số lợi nhuận trên tổng thu nhập để đánh giá khả năng mạng lại lợi nhuận của một đồng thu nhập. 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả Sử dụng vốn tại Sở giao dịch I NHNo&PTNT VN. Hoạt động sử dụng vốn là một hoạt động cơ...

  pdf29p ttcao8 29-08-2011 27 3   Download

 • Huy động vốn ngắn hạn, trung và dài hạn dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi... Tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước, vay vốn của các tổ chức tín dụng khác. cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn.

  ppt41p vu_viet_ha 21-09-2011 65 24   Download

 • Eximbank Hà Nội đã đạt được tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động khá cao. Đến 31/12/2003, tổng nguồn vốn huy động bằng đồng Việt Nam tăng mạnh đạt 241,72 tỷ đồng tăng 53% so với năm 2002, huy động bằng ngoại tệ đạt 23665,78 nghìn USD giảm 0,49% so với năm 2002. Trong năm 2003, nguồn vốn huy động chủ yếu là từ tiền gửi không kỳ hạn của các khách hàng là các doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức tín dụng.

  pdf10p ttcao6 24-08-2011 42 15   Download

 • Quản lý dịch vụ nhận tiền gửi và các công cụ phi tiền gửi Tiền gửi giao dịch Tiền gửi giao dịch không hưởng lãi Tiền gửi giao dịch hưởng lãi Tiền gửi phi giao dịch Lãi suất đối với các loại tiền gửi khác nhau Của trúc tiền gửi của ngân hàng: Phụ thuộc vào nhu cầu công chúng về các loại hình dịch vụ tiền gửi Ch Nếu được tự quyết định ngân hàng sẽ tăng tỷ trọng tiền gửi giao dịch, tiết kiệm không kỳ hạn, tiết kiệm kỳ hạn lãi suất th...

  pdf11p hangtran1308 30-04-2012 252 78   Download

 • Một khách hàng ngân hàng H có tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn với số dư thường xuyên là 180 tỷ. Khách hàng muốn vay thêm ngân hàng 850 tỷ trong vòng 12 tháng, tính lãi suất cho vay cá biệt cho khách hàng này? Lãi suất tiền gửi thanh toán không kỳ hạn là 2,5%/ năm, tỉ lệ dự trữ thanh toán bắt buộc là 16%. Lãi suất cho vay là 21% đối với các khách hàng thông thường khác. Lãi suất huy động vốn bình quân là 17.5%, lãi suất huy động vốn ngắn hạn là 16.5%....

  doc2p jindokatori 13-10-2011 263 83   Download

 • ( Nguồn: Bảng cân đối kế toán năm 1998- 2002 Chi nhánh Ngân hàng Công thương Bến Thuỷ) Nhìn vào bảng 6 ta thấy tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn của dân cư chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng nguồn huy động tại chỗ và không tăng bao nhiêu qua các năm 1998- 2002. Năm 1998 là 4,012 tỷ đồng và tăng không đáng kể qua các năm 19992002. Từ 2,418 tỷ đồng năm 1999, năm 2000 là 2,727 tỷ đồng và năm 2002 là 2,634 tỷ đồng. Bởi vì, thường thì tiền gửi tiết kiệm của dân...

  pdf10p ttcao7 25-08-2011 33 9   Download

Đồng bộ tài khoản