intTypePromotion=1
ADSENSE

Vào ra dữ liệu

Xem 1-20 trên 2291 kết quả Vào ra dữ liệu
 • I. Phương pháp vào/ra dữ liệu bằng ngắt 1. Khái niệm ngắt Ngắt là khả năng dừng chương trình chính đang chạy để thực hiện một chương trình khác gọi là chương trình con xử lý ngắt. Khi CPU đang thực hiện chương trình chính đến dòng lệnh thứ n ngẫu nhiên ngoại vi thứ i xin phục vụ bằng cách phát ra tín hiệu IRQ(i) (Interrupt Request) đến CPU. Nói chung, CPU khi nhận được yêu cầu xin phục vụ của các ngoại vi nó sẽ thực hiện: •Ngừng xử lý chương trình chính. •Cất ngữ cảnh của chương trình hiện tại vào Stack mem. •Tìm địa chỉ...

  ppt76p tuanlinh8488 10-03-2011 396 71   Download

 • Vai trò của vào ra dữ liệu: Là phương tiện giúp CPU giao tiếp với thế giới bên ngoài Cung cấp dữ liệu đầu vào cho CPU xử lý Cung cấp phương tiện để CPU kết xuất dữ liệu đầu ra Các phương pháp vào ra chính: Thăm dò (polling) Ngắt (Interrupt) Truy nhập trực tiếp bộ nhớ (DMA-Direct Memory Access)

  pdf73p danchoi_108 30-11-2011 151 31   Download

 • Chương 4 trình bày các phương pháp vào – ra dữ liệu trong máy tính. Chương này gồm có 2 nội dung chính và cơ bản, đó là: Cấu trúc phần cứng của các hệ thống vào – ra dữ liệu, các phương pháp vào ra dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf36p kiepnaybinhyen_02 29-12-2015 67 13   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc máy tính - Chương 4: Các phương pháp vào - ra dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc phần cứng của các hệ thống vào – ra dữ liệu, các phương pháp vào ra dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf36p bautroibinhyen15 22-01-2017 53 9   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Pascal: Chương 4 - Thủ tục vào ra dữ liệu nêu lên khái niệm về thủ tục và hàm; các thủ tục viết dữ liệu ra màn hình Write và Writeln; thủ tục vào dữ liệu Read và Readln. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf23p cocacola_10 07-12-2015 51 4   Download

 • Mời các bạn tham khảo Bài giảng học phần Lập trình nâng cao: Chương 2 - Vào/ra dữ liệu và các cấu trúc điều khiển chương trình sau đây để nắm bắt được những kiến thức về vào/ra dữ liệu; các cấu trúc điều khiển chương trình trong ngôn ngữ C.

  pdf66p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 31 1   Download

 • Nguyên tắc của việc trao đổi dữ liệu với thiết bị ngoại vi bằng cách thâm nhập trực tiếp vào bộ nhớ (DMA) Trong các cách điều khiển việc trao đổi dữ liệu giữa thiết bị ngoại vi và hệ vi xử lý bằng cách thăm dò trạng thái sẵn sàng của thiết bị ngoại vi hay bằng cách ngắt bộ vi xử lý đã đ-ợc nói đến ở các ch-ơng tr-ớc, dữ liệu th-ờng đ-ợc chuyển từ bộ nhớ qua bộ vi xử lý để rồi từ đó ghi vào thiết bị ngoại vi hoặc ng-ợc lại, từ thiết...

  pdf18p minhtin911 13-06-2011 221 54   Download

 • Sau đây ta sẽ giới thiệu chức năng của từng tín hiệu tại các chân cụ thể. + AD0 - AD7 [I,O: tín hiệu vào và ra]: Các chân dồn kênh cho các tín hiệu phần thấp của bus dữ liệu và bus địa chỉ. Xung ALE sẽ báo cho mạch ngoài biết khi nào trên các đ-ờng đó có tín hiệu dữ liệu (ALE = 0) hoặc địa chỉ (ALE=1).

  pdf50p minhtin911 13-06-2011 157 30   Download

 • Bài giảng "Kĩ thuật vi xử lí: Chương V" trình bày về ghép 8088 với bộ nhớ và tổ chức vào ra dữ liệu với những nội dung chính như: các vi mạch phụ trợ cho 8088; phối ghép 8088 với bộ nhớ; phối ghép 8088 với hệ thống vào ra.

  ppt60p nobitadzai 02-10-2014 70 12   Download

 • Ch−¬ng 6 Vμo ra D÷ liÖu b»ng c¸ch th¨m dß 1. Giíi thiÖu chung vÒ c¸c ph−¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn vμo/ra d÷ liÖu Sau khi ®· tr×nh bμy vÒ c¸c m¹ch th−êng dïng cho viÖc phèi ghÐp CPU víi thiÕt ngo¹i vi ta sÏ tiÕn hμnh nghiªn cøu c¸c ph−¬ng thøc ®iÒu khiÓn viÖc trao ®æi d÷ liÖu. C¸c m¹ch phèi ghÐp vμo/ra ®· tr×nh bμy tr−íc ®©y cã thÓ ®−îc øng dông ®Ó phôc vô cho môc ®Ých nμy. Nãi chung ng−êi ta ph©n biÖt ra 3 ph−¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn vμo/ra d÷ liÖu: • • • vμo/ra d÷ liÖu ®iÒu khiÓn...

  pdf5p minhtin911 13-06-2011 94 6   Download

 • Bài giảng "Kỹ thuật vi xử lý - Chương 5: Ghép 8088 với bộ nhớ và tổ chức vào/ra dữ liệu" trình bày các nội dung: Các vi mạch phụ trợ cho 8088, phối ghép 8088 với bộ nhớ, phối ghép 8088 với hệ thống vào ra. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin và những ai quan tâm đến lĩnh vực này dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf60p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 40 6   Download

 • Giáo trình Kỹ thuật vi xử lý (Tập 2) do TS. Hồ Khánh Lâm biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về ghép nối CPU với bộ nhớ và thiết bị ngoại vi, các phương pháp điều khiển vào/ra dữ liệu, giới thiệu các bộ vi xử lý công nghệ tiên tiến, bộ vi điều khiển. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf583p muaxuan102 26-02-2013 258 139   Download

 • Trong cách tổ chức trao đổi dữ liệu thông qua việc thăm dò trạng thái sẵn sàng của thiết bị ngoại vi nh- đã đ-ợc trình bày ở ch-ơng tr-ớc, tr-ớc khi tiến hành bất kỳ một cuộc trao đổi dữ liệu nào CPU phải để toàn bộ thời gian vào việc xác định trạng thái sẵn sàng làm việc của thiết bị ngoại vi. Trong hệ thống vi xử lý với cách làm việc nh- vậy, thông th-ờng CPU đ-ợc thiết kế chủ yếu chỉ là để phục vụ cho việc vào/ra dữ liệu và thực hiện các...

  pdf27p minhtin911 13-06-2011 149 45   Download

 • Ghép 8088 với bộ nhớ và tổ chức vào ra dữ liệu 1. Giới thiệu tín hiệu chân của 8088 và các mạch phụ trợ a. Bảy nhóm tín hiệu IO/M (S1) DT/R (S2) RD WR (LOCK) DEN (S0) SS0 READY HOLD (RQ, GT0) HLDA (RQ, GT1) INTA (QS1) ALE (QS0) NMI INTR RESET MN/MX TEST CLK Vcc GND GND AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16/S3 A17/S4 A18/S5 A19/S6

  pdf0p hoa_layon 21-08-2011 117 34   Download

 • Vào ra dữ liệu bằng cách thăm dò 1. Giới thiệu chung về các phương pháp điều khiển vào/ra dữ liệu Qua chương 4, chúng ta đã tìm hiểu về một số mạch thường dùng cho việc phối ghép CPU với thiết bị ngoại vi. Ta đã tiến hành các phương pháp (phương thức) điều khiển việc trao đổi dữ liệu. Các mạch phối ghép vào/ra đã trình bày trước đây có thể được ứng dụng để phục vụ cho mục đích này. Máy tính trao đổi thông tin (vào/ra dữ liệu) với thieets bị ngoại vi theo một trong...

  pdf6p hoa_layon 21-08-2011 108 27   Download

 • Bài giảng môn Kỹ thuật vi xử lý - Chương 5: Các phương pháp vào ra dữ liệu giới thiệu các phương pháp vào ra dữ liệu, vào ra bằng thăm dò, ngắt và xử lý ngắt, chu trình xử lý ngắt, vào ra bằng ngắt, chu trình vào ra bằng ngắt, mạch điều khiển ngắt 8259; vào ra bằng DMA, chu trình vào ra bằng DMA, mạch điều khiển DMA 8237.

  pdf26p nluu9184 13-05-2014 88 20   Download

 • Chương 4 trình bày về tổ chức vào ra dữ liệu. Các nội dung chính của chương này gồm: Các tín hiệu của 8086 và các mạch phụ trợ 8284, 8288; ghép nối 8088 với bộ nhớ; ghép nối 8086 với bộ nhớ; ghép nối với thiết bị ngoại vi. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt155p namthangtinhlang_04 15-11-2015 74 15   Download

 • Chương 6 Vào ra dữ liệu với thiết bị ngoại vi trong bài giảng Kiến trúc máy tính nhằm trình bày về tổng quan về hệ thống vào ra, các phương pháp điều khiển vào ra. Nối ghép với thiết bị ngoại vi, cổng vào ra thông dụng trên PC.

  ppt53p model_12 23-04-2014 66 8   Download

 • (NB) Nội dung phần 2 Giáo trình Cấu trúc máy tính trình bày về bộ nhớ, các phương pháp vào - ra dữ liệu, các thiết bị ngoại vi. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf53p uocvong06 10-10-2015 40 6   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu tổng quan về ngôn ngữ lập trình C; biểu thức và các phép toán; các hàm vào ra dữ liệu; cấu trúc điều khiển;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Ngôn ngữ lập C" do tác giả Vũ Văn Định biên soạn.

  ppt117p codon_02 29-11-2015 31 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vào ra dữ liệu
p_strCode=vaoradulieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản