intTypePromotion=1
ADSENSE

Vật liệu điện sắc

Xem 1-20 trên 318 kết quả Vật liệu điện sắc
 • Bài thuyết trình Vật lý ứng dụng: Màng điện sắc và ứng dụng tập trung làm rõ về vật liệu điện sắc, hiệu ứng điện sắc, chế tạo màng WO3 bằng phương pháp phún xạ magnetron RF, tính chất và ứng dụng của màng điện sắc.

  pdf19p maiyeumaiyeu10 17-09-2016 85 9   Download

 • Đề tài Vật lý: Nghiên cứu chế tạo màng WO3 bằng phương pháp phún xạ Magnetron bao gồm những nội dung về một số tính chất của vật liệu điện sắc WO3, thực nghiệm và phương pháp (chế tạo màng WO3 bằng phương pháp phún xạ Magnetron RF.

  pdf32p maiyeumaiyeu09 16-09-2016 60 9   Download

 • Vỏ trấu là một phụ phế phẩm nông nghiệp phổ biến và có trữ lượng dồi dào tại Việt Nam. Về thành phần, trấu là nguyên liệu giàu silica (SiO2) nên có thể sử dụng để chế tạo vật liệu điện cực âm sử dụng cho dòng pin sạc Li-ion. Các quy trình tổng hợp vật liệu silica sử dụng cho pin sạc trên thế giới hiện nay thường phức tạp, chi phí cao và tốn nhiều năng lượng. Trong bài viết này, KOH được sử dụng để xử lý bề mặt tro trấu để điều chế vật liệu composite SiO2/C.

  pdf9p cothumenhmong8 05-11-2020 18 1   Download

 • Giáo trình này có khác với các cuốn giáo trình trước nay đã sử dụng là tác giả đưa ra một số khái niệm mới về phân loại vật liệu, đi sâu về cấu tạo của vật liệu để người đọc hiểu sâu sắc hơn về tính chất của nó, từ đó sử dụng vật liệu đúng chỗ hơn. Trong cuốn sách này, tác giả cũng đưa ra các ký hiệu vật liệu theo tiêu chuẩn của cac quốc gia khác, nhưng chủ yếu là theo TCVN (Tiêu chuẩn nhà nước Việt Nam),...

  pdf105p fpt_12 25-05-2013 119 57   Download

 • Biểu hiện sự biến đổi thuận nghịch tính chất quang của vật liệu dưới tác động của điện trường, khi vật liệu nằm trong môi trường li chất điện .Điện cực làm việc phân cực dương, quá trình nhuộm màu xảy ra.Điện cực làm việc phân cực âm, quá trình nhuộm màu xảy ra

  ppt21p possibletb 28-11-2012 58 9   Download

 • Nghiên cứu này khảo sát ảnh hưởng của các muối NaPF6, NaClO4, NaOTf, NaFSI và NaTFSI trong các hệ dung môi carbonate EC: DMC: PC (1:1:1) với nồng độ 1 M khi có và không có các chất phụ gia (FEC, VC, Py13) đến tính năng phóng sạc của vật liệu điện cực âm hard carbon trong pin sạc Na-ion (NIB).

  pdf8p nguathienthan10 20-02-2021 14 0   Download

 • Vật liệu oxide cấu trúc lớp là một trong các vật liệu điện cực tiềm năng ứng dụng cho pin sạc Na-ion thế hệ mới. Trong đó, oxide kim loại dạng lớp từ kim loại chuyển tiếp mangan và sắt gây được nhiều sự chú ý do giá thành rẻ, không độc hại và dễ tổng hợp. Bài viết nghiên cứu vật liệu cấu trúc lớp NaFexMn1−xO2 (x = 1 /3, 1 /2 và 2 /3) được tổng hợp bằng phương pháp nung pha rắn ở nhiệt độ 900 ◦C trong thời gian 12–36 giờ.

  pdf9p quenchua7 07-08-2020 16 0   Download

 • Trong công trình này đã sử dụng phương pháp “melting impregnation” để điều chế spinel liti mangan oxit (LiMn2O4) làm vật liệu cực dương thay thế cho pin sạc ion liti từ bốn nguồn nguyên liệu dioxit mangan (MnO2): 1) MnO2 điện hóa (EMD) thương phẩm (do xí nghiệp Pin Con Ó cung cấp), 2) MnO2 điện hóa này đã xử lý nhiệt, 3) MnO2 điều chế bằng phương pháp hóa học (CMD) và 4) MnO2 điều chế bằng phương pháp điện hóa tại phòng thí nghiệm.Cấu trúc tinh thể, sự hiện...

  pdf8p can_loc 24-07-2012 150 33   Download

 • Các oxit kim loại chuyển tiếp như V2O5 hoặc TiO2 mang trên vật liệu mao quản trung bình hoặc vật liệu vi mao quản là các hệ vật liệu có tính oxy hóa khử phân tán trên nền có diện tích bề mặt lớn làm xúc tác cho quá trình oxy dehydro hóa ankan thành anken từ nguồn LPG sẵn có và rẻ tiền thành các sản phẩm có giá trị hơn đang được quan tâm sâu sắc. Báo cáo đề cập chi tiết đến quá trình tổng hợp và đặc trưng các hệ xúc tác V2O5/MCM-48 và TiO2/ZSM-5, bước đầu thảo luận kết quả thu được của quá trình chuyển hóa LPG thành các olefin nhẹ.

  pdf7p uocvong03 24-09-2015 88 5   Download

 • Tungsten oxyt là vật liệu đã và đang được nhiều phòng thí nghiệm quan tâm nghiên cứu nhờ một số tính chất lý thú của nó như là tính cảm biến khí, tính xúc tác, tính quang sắc, tính khí sắc, tính điện sắc, tính lưu trữ điện tích… Tuy nhiên tính chất điện sắc của nó đã được quan tâm nghiên cứu rộng rãi hơn cả. Cơ chế gây ra hiện tượng điện sắc này được trình bày theo phương trình phản ứng thuận nghịch.

  pdf6p loki1234 24-05-2018 48 1   Download

 • Vật liệu Bi2Zr2O7 đã được chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt - nung (Hydrothermal-calcination method). Ảnh hưởng của độ pH và nhiệt độ nung lên tính chất của vật liệu đã được khảo sát thông qua nhiễu xạ kế tia X (XRD), phân tích nhiệt vi trọng (DGT), quét nhiệt lượng (DSC), hiển vi điện tử quét (SEM), phổ tán sắc năng lượng (EDS), xác định diện tích bề mặt riêng BET (Micromeritics Tristar 3000 V6.04).

  pdf7p vixyliton2711 12-04-2019 13 0   Download

 • Trong nghiên cứu này bột nano-Fe2O3 đã được tổng hợp bằng phương pháp sol-gel từ nguyên vật liệu ban đầu Fe(NO3)3.9H2O và axit oxalic C2H2O4.2H2O nhằm tìm ra vật liệu phù hợp có thể ứng dụng làm điện cực âm cho pin sạc Fe-khí.

  pdf5p vineji2711 19-05-2020 12 0   Download

 • Trong bài báo này, tính chất điện sắc của màng WO3 chế tạo bằng phương pháp quay phủ và ủ ở nhiệt độ khác nhau được nghiên cứu. Đặc trưng vôn – ampe (I-V) của màng WO3 được khảo sát bằng phương pháp điện thế quét vòng trên thiết bị Potentiostat.

  pdf6p tamynhan8 04-11-2020 9 0   Download

 • Bài viết tổng hợp và đánh giá vật liệu NMC trong NIB dạng bán pin và pin hoàn chỉnh với điện cực âm là cacbon cứng (hard carbon, HC); bên cạnh đó, bước đầu đánh giá ảnh hưởng của dung môi propylene carbonate (PC) đến tính chất điện hóa của pin hoàn chỉnh.

  pdf9p cothumenhmong8 05-11-2020 7 0   Download

 • Trong bài viết này, các vật liệu Li1-xNaxMn0.5Ni0.5O2 đã được tổng hợp thành công bằng phương pháp đồng kết tủa kết hợp với phản ứng pha rắn. Các phân tích cấu trúc cho thấy, ở các nồng độ Na thay thế từ 0–20%, vật liệu Li1-xNaxMn0.5Ni0.5O2 có thành phần đơn pha với cấu trúc tinh thể kiểu mặt thoi thuộc nhóm không gian R–3m. Khi tăng nồng độ Na thay thế lên 30%, trong thành phần của vật liệu tổng hợp được xuất hiện pha tạp Na2Mn3O7.

  pdf9p nguathienthan9 08-12-2020 28 0   Download

 • Vật liệu hỗn hợp TiO2/Kaolinite (TiO2/Kao) đã được tổng hợp thành công theo một phương pháp đơn giản ở nhiệt độ thấp. Các vật liệu tổng hợp TiO2/Kao được đặc trưng bởi tán sắc năng lượng tia X (EDX), phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), kính hiển vi điện tử quét (SEM). Quá trình thử hoạt tính quang xúc tác cho thấy vật liệu có thể loại bỏ Norfloxacin trong nước.

  pdf5p caygaocaolon10 05-02-2021 14 0   Download

 • Trong bài báo này, vật liệu quang xúc tác ánh sáng nhìn thấy dạng mảng ống nano CdS/TiO2 (TiO2 NTAs) đã được tổng hợp thành công bằng phương pháp điền các lượng tử CdS lên ống TiO2bằng kỹ thuật hấp thụ lớp lắng đọng hóa học (SILAR). Các vật liệu nano đã tổng hợp được đặc trưng bởi tán sắc năng lượng tia X (EDX), nhiễu xạ tia X (XRD), kính hiển vi điện tử quét (SEM).

  pdf4p kequaidan11 13-04-2021 7 0   Download

 • Trong những năm qua, đất nước ta đã có những đổi mới sâu sắc và toàn diện về cơ chế quản lý kinh tế cũng như đường lối chính sách XH. Hiện nay với nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, hệ thống kế toán VN đã có những bước đổi mới và tiến bộ về chất lượng để phù hợp với sự phát triển chung của đất nước.Trong quá trình hình thành cơ chế quản lý mới, kế toán đã khẳng định được vai trò của của mình trong công tác quản lý tài...

  pdf72p thainhatquynh 06-07-2009 817 416   Download

 • Trước khi lắp đặt phải dọn dẹp mặt bằng và tiến hành vệ sinh khu vực, lắp đặt biển báo KHU VỰC THI CÔNG. Đánh dấu vị trí lắp đặt tủ điện và các đường cáp vào/ ra tủ điện trên mặt bằng bằng mực phát quang hoặc loại mực có màu sắc tương phản với màu sắc của tường và sàn nhà. Đổ bệ móng cho tủ điện trung thế với vật liệu thích hợp. Thực hiện việc khoan và lắp đặt hệ thống giá đỡ cho hệ thống đường dẫn cáp vào/ ra tủ....

  doc22p trungconincomi 19-08-2013 1671 327   Download

 • Khi nền kinh tế nước ta chuyển từ nền kinh tế tập chung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường, cùng với hàng loạt chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước làm cho nền kinh tế đã và đang chuyển biến một cách sâu sắc, toàn diện. Đất nước đang thay đổi từng ngày, từng giờ. Đóng góp không nhỏ vào sự thay đổi đó là sự phấn đấu không mệt mỏi của ngành công nghiệp, trong đó có công nghiệp sản xuất. Sản xuất công nghiệp sẽ trở thành mặt trận quyết định trong công cuộc đổi mới cơ...

  doc31p minhtruyen 10-11-2010 335 213   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vật liệu điện sắc
p_strCode=vatlieudiensac

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2