Có nên hướng nghiệp cho con từ nhỏ?

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
103
lượt xem
25
download

Có nên hướng nghiệp cho con từ nhỏ?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những nghiên cứu gần đây khẳng định giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi được ví như thời kỳ vàng của sự phát triển não bộ, chiếm vị trí hết sức quan trọng so với giai đoạn phát triển sau 6 tuổi của trẻ em. Biết cách ươm mầm những tố chất trong những năm đầu đời của trẻ sẽ giúp trẻ bộc lộ những khả năng tiềm ẩn ngay từ khi còn nhỏ. Hàng năm ở Việt Nam có hàng triệu học sinh tốt nghiệp phổ thông, nhưng chỉ có một số có định hướng rõ ràng là sẽ thi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Có nên hướng nghiệp cho con từ nhỏ?

  1. Có nên hư ng nghi p cho con t nh ? Nh ng nghiên c u g n ây kh ng nh giai o n t 0 n 6 tu i ư c ví như th i kỳ vàng c a s phát tri n não b , chi m v trí h t s c quan tr ng so v i giai o n phát tri n sau 6 tu i c a tr em. Bi t cách ươm m m nh ng t ch t trong nh ng năm u i c a tr s giúp tr b c l nh ng kh năng ti m n ngay t khi còn nh . Hàng năm Vi t Nam có hàng tri u h c sinh t t nghi p ph thông, nhưng ch có m t s có nh hư ng rõ ràng là s thi vào trư ng i h c, cao ng nào, còn a s “l c lõng”, m t phương hư ng, không bi t mình s xin h c trư ng chuyên nghi p nào, trư ng d y ngh nào, vì chính h cũng không hi u mình mu n gì và làm ư c gì. B n thân các b c ph huynh cũng rơi vào tình tr ng ó. Không ph i ng u nhiên mà các nư c tiên ti n, nhà trư ng ph i h p cùng gia ình giáo d c hư ng nghi p cho tr ngay t khi chúng h c m u
  2. giáo và ti u h c ch không i n khi tr h c h t l p 12 m i quan tâm n vi c hư ng nghi p như Vi t Nam. Nh ng năm u i c a tr là nh ng năm r t quan tr ng khi 95% ti m năng trí th c c a con ngư i ư c hình thành trư c 5 tu i. Nh ng nghiên c u g n ây kh ng nh giai o n t 0 n 6 tu i ư c ví như th i kỳ vàng c a s phát tri n não b , chi m v trí h t s c quan tr ng so v i giai o n phát tri n sau 6 tu i c a tr em. Bi t cách ươm m m nh ng t ch t trong nh ng năm u i c a tr s giúp tr b c l nh ng kh năng ti m n ngay t khi còn nh . Có r t nhi u nhân t tác ng n vi c quy t nh tương lai c a m t a tr . Trong ó, gia ình là m t nhân t không th thi u. Ti n sĩ Nguy n Tùng Lâm, H i Khoa h c Tâm lý Giáo d c Hà N i cho r ng: “Vi c làm u tiên c a các gia ình là s m phát hi n, nâng nh ng ý thích, nh ng say mê, nh ng hoài bão c a m i a tr . Có th có ý thích, say mê không phù h p v i mong mu n c a cha m ho c có nh ng am mê vư t quá nh ng ngư ng cho phép thì cha m cũng ph i bi t cách ng x . ng s m bóp ch t, th i t t am mê c a tr khi chúng th hi n h t năng l c c g ng c a mình.” Theo TS.Lâm, gia ình ph i luôn bi t quan tâm, tìm hi u xem tr có nh ng năng l c, s trư ng gì, cá tính c a chúng ra sao, thiên hư ng phát
  3. tri n c a chúng s là ngư i như th nào t ó giúp tr nh hư ng ư c con ư ng s i trong tương lai m t cách rõ ràng. Th c t cho th y, nh ng a tr ư c t o càng nhi u cơ h i ti p xúc, khám phá các s thích và am mê khác nhau càng có kh năng ư c làm công vi c chúng yêu thích. Khi tr l n, gia ình có th giúp chúng xác nh rõ hư ng i ng d ng ư c các năng l c c bi t c a mình. B ng cách s m phát hi n, nâng nh ng ý thích, say mê, nh ng hoài bão c a m i a tr , t o i u ki n cho tr t tìm hi u mình, các b c ph huynh ã óng góp r t l n trong vi c giúp con nh hư ng ngh nghi p sau này. Tr ư c h c làm lính c u h a Nh t B n, tr em ư c phép lao ng dư i d ng m t khu vui chơi có lo i ngành ngh trong xã h i. i u này giúp tr ư c óng vai nh ng
  4. ngư i lao ng th c th trong các ngành ngh mà các em mơ ư c ư c làm trong tương lai. ây là m t mô hình xã h i thu nh giúp các em làm quen v i môi trư ng lao ng ngoài xã h i khi các em l n lên, nh ng khái ni m và s nh n bi t v m t lo i hình ngh nghi p nào ó ã ư c nh hình m t cách rõ ràng; ng th i khi n các em không còn c m th y lúng túng khi bư c ra xã h i và cũng b t gánh n ng cho các b c ph huynh khi ưa ra l i khuyên cho con trong bư c ư ng hư ng t i tương lai. Giúp tr nh hình ư c ngh nghi p c a chúng khi trư ng thành ngay t khi còn nh là m t bi n pháp giáo d c t t mà không ph i nư c nào cũng làm ư c. Khi Vi t Nam h i nh p v i th gi i, vi c u tư cho tr em l i càng quan tr ng hơn bao gi h t. Chăm sóc và giáo d c tr em chính là u tư cho tương lai c a t nư c. ây không ch là nhi m v c a gia ình, nhà trư ng mà c a toàn xã h i. Chính vì v y, vi c chú tr ng ươm m m, chăm sóc và nuôi dư ng ư c mơ cho con ngay t nh ng năm u i là c u n i v ng ch c cho tương lai. Cùng m c ích trên, t i Hà N i, vào d p T t thi u nhi 1/ 6 t i ây, Công ty CP VinDragon s chính th c ra m t mô hình “ Công viên vi c làm thu nh ”, mô hình giáo d c k năng s ng và k năng hư ng nghi p cho tr em l n u tiên xu t hi n t i Vi t Nam. ây là m t ho t ng n m trong
  5. khuôn kh Tri n lãm- H i ch “ Th gi i tu i thơ” l n th 13 và Tri n lãm “ Thi t b và chơi c i cách giáo d c m m non” ư c t ch c thư ng niên do 4 cơ quan ch o th c hi n: B Văn hóa, Th thao và Du l ch, B Giáo d c và ào t o, B Lao ng Thương binh và Xã h i, Trung ương oàn TNCS H Chí Minh. Chương trình s kéo dài t ngày 28/5- 1/6 t i Trung tâm tri n lãm Văn hóa Ngh thu t Vi t nam s 2 Hoa Lư, Hà N i. Mô hình ” Công viên vi c làm thu nh ” là m t mô hình khép kín trong ó các ngành ngh ư c chia theo t ng khu v c, ví d Khu B nh Vi n, Khu Truy n hình, Khu Xây d ng.v.v. Trong các khu ngh này, tr em tu i t 4-15 s ư c h c và t tay làm các công vi c v i nh ng k năng ơn gi n mà hàng ngày ngư i l n v n làm như: chăm sóc các b nh nhân, làm phát thanh viên, phóng viên, thi t k nhà c a, n i th t, xây d ng, ph c v bàn.v.v… trong m t không gian tương i gi ng th t.
Đồng bộ tài khoản