MẪU BIÊN BẢN HỌP XÉT DUYỆT CÔNG NHẬN NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 20…

Chia sẻ: banhbeonhanthit

MẪU 03: biên bản họp xét duyệt công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (Kèm theo Quyết định số ………/QĐ-UBND ngày …tháng…năm 2012) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------BIÊN BẢN HỌP XÉT DUYỆT CÔNG NHẬN NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 20… Hôm nay, vào hồi …giờ…ngày…tháng…năm 20… tại UBND xã………huyện…… Chúng tôi, gồm: 1. Ông (bà) ...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản