Nghị định số 55/2006/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
57
lượt xem
1
download

Nghị định số 55/2006/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 55/2006/NĐ-CP về việc quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn,trang thiết bị, trang phục, phù hiệu và công cụ hỗ trợ của lực l­ượng bảo vệ trên tàu hoả do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 55/2006/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH CÔNG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ********* S : 55/2006/NĐ-CP Hà N i, ngày 31 tháng 5 năm 2006 NGH Đ NH QUY Đ NH V T CH C, NHI M V , QUY N H N, TRANG THI T B , TRANG PH C, PHÙ HI U VÀ CÔNG C H TR C A L C LƯ NG B O V TRÊN TÀU HO CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Đư ng s t ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét đ ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, NGH Đ NH : Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Ngh đ nh này quy đ nh v t ch c, nhi m v , quy n h n, trang thi t b , trang ph c, phù hi u và công c h tr c a l c lư ng b o v trên tàu h a. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng 1. ngh đ nh này áp d ng đ i v i t ch c, cá nhân kinh doanh v n t i hàng hoá, hành khách trên đư ng s t qu c gia ho c có các ho t đ ng liên quan đ n đư ng s t qu c gia. 2. Ngh đ nh này không áp d ng đ i v i l c lư ng b o v cơ quan, xí nghi p thu c các doanh nghi p kinh doanh v n t i đư ng s t. 3. Trong trư ng h p Đi u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy đ nh khác v i Ngh đ nh này thì áp d ng theo quy đ nh c a Đi u ư c qu c t đó. Chương 2: CƠ C U T CH C, NHI M V , QUY N H N, TRANG THI T B , TRANG PH C, PHÙ HI U VÀ CÔNG C H TR C A L C LƯ NG B O V TRÊN TÀU H A Đi u 3. T ch c c a l c lư ng b o v trên tàu h a 1. L c lư ng b o v trên tàu ho đư c t ch c trong các doanh nghi p kinh doanh v n t i đ- ư ng s t trên đư ng s t qu c gia. 2. L c lư ng b o v trên tàu h a đư c t ch c thành các Phòng, Ban, Đ i, T b o v phù h p v i quy mô, đ c đi m ho t đ ng s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p. 3. L c lư ng b o v c p nào thì ch u s qu n lý, ch đ o tr c ti p c a ngư i đ ng đ u đơn v c p đó, đ ng th i ch u s ch đ o, hư ng d n nghi p v b o v c a t ch c b o v c p trên và hư ng d n nghi p v c a cơ quan công an. Đi u 4. Tiêu chu n nhân viên b o v trên tàu ho 1. Là công dân Vi t Nam đ 18 tu i tr lên, có lý l ch rõ ràng, đ o đ c t t, không có ti n án, có trình đ văn hoá t ph thông trung h c tr lên, có đ s c kho đ hoàn thành t t nhi m v b o v trên tàu h a. 2. Đã đư c hu n luy n, b i dư ng nghi p v b o v trên tàu h a do cơ quan công an c p t nh tr lên t ch c và c p Gi y ch ng nh n đã h c nghi p v b o v trên tàu ho . 3. Đã đư c b i dư ng v nghi p v an toàn giao thông đư ng s t theo quy đ nh c a B Giao thông v n t i.
  2. Đi u 5 . Nhi m v c a l c lư ng b o v trên tàu ho L c lư ng b o v trên tàu ho có các nhi m v sau: 1. Xây d ng k ho ch, đ xu t các ki n ngh và bi n pháp b o đ m an ninh tr t t trên tàu h a v i ngư i đ ng đ u doanh nghi p kinh doanh v n t i đư ng s t. 2. Th c hi n các bi n pháp nghi p v theo quy đ nh đ phát hi n, phòng ng a và ngăn ch n các hành vi sau đây: a) Ngăn c n vi c ch y tàu trái pháp lu t, đe d a an toàn ch y tàu; b) Ném đ t đá và các v t khác lên tàu ho c t trên tàu xu ng khi tàu đang ch y; c) Làm hư h ng và m t v sinh đoàn tàu; d) Gây m t an toàn cho ngư i đi trên tàu; đ) Gây r i tr t t công c ng trên tàu; e) Đe d a s c kh e, tính m ng c a ngư i đi tàu; g) Tr m c p tài s n c a ngư i đi tàu, hàng hoá, hành lý bao g i, ký g i v n chuy n trên tàu và tài s n c a doanh nghi p; h) Các hành vi vi ph m pháp lu t khác. 3. Th c hi n các quy đ nh v phòng, ch ng cháy n trên tàu, dư i ga; qu n lý vũ khí, công c h tr , v t li u n , ch t d cháy, ch t đ c h i. 4. Làm nòng c t trong phong trào qu n chúng b o v an ninh t qu c trong các nhà ga, trên các đoàn tàu do doanh nghi p qu n lý. Ph i h p v i các t ch c qu n chúng trong doanh nghi p làm t t công tác tuyên truy n, giáo d c, ph bi n pháp lu t cho ngư i thuê v n t i và hành khách đi tàu. Hư ng d n ngư i thuê v n t i, hành khách đi tàu tham gia b o v an ninh, tr t t trên tàu, dư i ga. 5. Ph i h p v i công an xã, phư ng, th tr n và c nh sát giao thông đư ng b - đư ng s t, c nh sát qu n lý hành chính v tr t t - xã h i nơi có đư ng s t đi qua đ n m v ng tình hình an ninh, tr t t , an toàn xã h i. 6. Ph i h p v i l c lư ng b o v k t c u h t ng đư ng s t, l c lư ng công an và chính quy n đ a phương k p th i phát hi n, ngăn ch n các hành vi xâm ph m k t c u h t ng đư ng s t, phương ti n, thi t b đư ng s t, gây m t an toàn giao thông đư ng s t. 7. Ph i h p v i nhà ga, nhân viên công tác trên tàu làm công tác ki m soát ngư i và hành khách ra vào ga, lên xu ng tàu; khi x y ra cháy n , tai n n, gây r i tr t t trên tàu, dư i ga, ph i k p th i ph i h p v i trư ng tàu, trư ng ga và áp d ng các bi n pháp nghi p v đ ngăn ch n ti p di n, t ch c c p c u ngu i b thương, b o v hi n trư ng, b t gi ngư i ph m t i qu tang, l p h sơ ban đ u và báo ngay cho cơ quan công an g n nh t đ gi i quy t ti p. 8. Tham gia gi i quy t, kh c ph c s c thiên tai, tai n n giao thông đư ng s t theo quy đ nh c a pháp lu t. 9. Ph i h p v i l c lư ng thanh tra giao thông, an toàn giao thông k p th i phát hi n và ngăn ch n các hành vi vi ph m quy t c an toàn giao thông đư ng s t. Đi u 6. Quy n h n c a l c lư ng b o v trên tàu ho L c lư ng b o v trên tàu h a có quy n h n sau: 1. Ki m tra, đôn đ c, nh c nh các cán b , nhân viên công tác trên tàu, ngư i thuê v n t i, hành khách đi tàu ch p hành các quy đ nh c a pháp lu t v an ninh, tr t t , an toàn giao thông đư ng s t và n i quy đi tàu. 2. Ki m tra gi y t , ngư i, hàng hoá n u có d u hi u vi ph m pháp lu t; đư c quy n ki m tra vi c mang, s d ng v t li u n , công c h tr trên tàu (tr l c lư ng vũ trang đi làm nhi m v ). 3. S d ng trang thi t b , công c h tr đ ngăn ch n các hành vi vi ph m pháp lu t, ch ng đ i ngư i thi hành công v trên tàu theo quy đ nh c a pháp lu t.
  3. 4. Th c hi n vi c t m gi ngư i theo th t c hành chính đ i v i nh ng ngư i có hành vi vi ph m và d n gi i ngư i vi ph m giao cho trư ng ga, công an ho c chính quy n đ a phương khi tàu d ng t i ga g n nh t đ x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. 5. Tham gia xác minh nh ng v vi c x y ra trên tàu theo yêu c u c a ngư i đ ng đ u doanh nghi p kinh doanh v n t i đư ng s t ho c theo yêu c u c a cơ quan có th m quy n. Đi u 7. Trang b công c h tr và trang thi t b c a l c lư ng b o v trên tàu ho 1. L c lư ng b o v trên tàu h a khi làm nhi m v đư c s d ng công c h tr theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. L c lư ng b o v trên tàu h a đư c trang b máy b đàm, máy nh, camera, đèn pin và các thi t b c n thi t khác cho công tác b o v trên tàu ho . Đi u 8. Trang ph c c a l c lư ng b o v trên tàu ho 1. Trang ph c c a l c lư ng b o v trên tàu h a g m có: áo (xuân - hè, thu - đông), qu n, mũ kêpi, cà v t (cravat), th t lưng, và các trang ph c khác (găng tay, bít t t, giày, áo mưa). 2. Áo xuân - hè: Áo sơ mi ng n tay có n p bong tay áo, c đ ng, hai túi ng c có n p bong, vai áo có hai quai đ cài c p hi u, v i màu ghi. 3. Áo thu - đông: a) Áo veston màu xanh đen, có hai l p v i, 4 túi có n p, ve c áo hình ch V, n p bong, vai áo có 2 quai đ cài c p hi u, có 4 khuy, cúc áo b ng nh a, màu cúc như màu áo; b) Áo sơ mi dài tay c đ ng hai túi ng c có n p bong, vai áo có 2 quai đ cài c p hi u, v i màu ghi; c) Áo gilê màu xanh đen, m c trong áo veston. 4. Qu n âu, v i màu xanh đen, dài ng, ng r ng v a ph i, có hai túi th ng hai bên qu n. 5. Mũ kêpi, ph n trên và c u mũ màu xanh đen, lư i trai và quai mũ màu đen, vi n xung quanh ph n trên mũ và ph n c u mũ b ng 1 đư ng n màu vàng, phía trên lư i trai n i v i c u mũ vi n xung quanh b ng 2 đư ng n màu vàng. 6. Càv t (ravat) màu xanh đen. 7. Th t lưng lo i da đen, khoá b ng kim lo i sáng màu. 8. C p đ ng tài li u màu đen b ng da (ho c gi da, s i t ng h p) có dây đeo. 9. Giày da màu đen, ng n c , bu c dây. 10. Bít t t màu xanh đen. 11. Áo mưa lo i chuyên ngành, ki u măng tô. 12. Trang ph c c a l c lư ng b o v trên tàu ho ph i có ch t lư ng t t, b n, đ p. 13. M u trang ph c c a l c lư ng b o v trên tàu h a đư c quy đ nh t i Ph l c I, ban hành kèm theo Ngh đ nh này. Đi u 9. Sao hi u, phù hi u c a l c lư ng b o v trên tàu ho 1. Sao hi u: hình tròn có đư ng kính hình tròn bên trong b ng 2/3 đư ng kính hình tròn bên ngoài, n n màu đ tươi có ngôi sao vàng năm cánh n i màu vàng, phía dư i ngôi sao là hàng ch “B O V TÀU HO ” màu vàng, li n v i n n đ là n n xanh th m có hai bông lúa màu vàng bao quanh. Phía dư i hàng ch “B O V TÀU HO ” có n a hình bánh xe màu vàng, gi a n a bánh xe có ch “ĐSVN" màu đen (vi t t t c a ch Đư ng s t Vi t Nam). Vành ngoài sao hi u màu vàng. Sao hi u c a b o v trên tàu ho g n trên mũ kêpi, trên phù hi u g n tay áo sơ mi, áo veston và trên phù hi u đeo ve c áo sơ mi: a) Sao hi u g n trên mũ kêpi hình tròn làm b ng kim lo i có đư ng kính ngoài 35 mm, đeo chính gi a trư c c u mũ kêpi phía trên lư i trai cùng v i cành tùng kép b ng kim lo i màu tr ng li n thành m t kh i cao 54 mm, r ng 64 mm;
  4. b) Sao hi u trên phù hi u g n tay áo sơ mi, áo veston làm b ng ch thêu có đư ng kính ngoài b ng 35mm; c) Sao hi u g n trên phù hi u đeo ve c áo sơ mi làm b ng kim lo i có đư ng kính ngoài b ng 18mm. 2. Phù hi u c a b o v trên tàu ho g m phù hi u g n trên tay áo sơ mi, áo veston và đeo trên ve c áo sơ mi: a) Phù hi u g n trên tay áo veston và sơ mi bên trái, cách c u vai t 80 mm đ n 100 mm, có hình khiên có kích thư c chi u ngang ch r ng nh t là 80 mm, chi u cao ch cao nh t là 100 mm b ng v i màu xanh da tr i, gi a hình khiên có thêu hình sao hi u c a b o v tàu ho , hai bên là hình bông lúa dài màu vàng, xung quanh hình khiên vi n màu vàng, ph n trên có ghi hàng ch màu vàng cao 5 mm ghi tên doanh nghi p v n t i đư ng s t qu n lý tr c ti p l c lư ng b o v trên tàu; b) Phù hi u đeo trên ve c áo sơ mi: hình bình hành có c nh 55 mm x 35 mm n n màu xanh đen gi a có g n sao hi u b o v trên tàu ho . 3. Cành tùng đơn b ng kim lo i màu tr ng đeo trên ve c áo veston. 4. M u sao hi u, phù hi u, cành tùng đơn c a l c lư ng b o v trên tàu ho đư c quy đ nh t i Ph l c II, kèm theo Ngh đ nh này. Đi u 10. C p hi u c a l c lư ng b o v trên tàu ho 1. C p hi u c a l c lư ng b o v trên tàu h a đư c trang b cho nh ng ngư i tr c ti p làm công tác b o v trên tàu h a và đư c đeo trên hai c u vai áo đ phân bi t ch c v c a cán b , nhân viên l c lư ng b o v trên tàu h a. Ch c v c a cán b , nhân viên b o v trên tàu h a g m có: Nhân viên b o v , T trư ng b o v , Đ i phó b o v , Đ i trư ng b o v . 2. C p hi u làm b ng v i, màu xanh đen có kích thư c dài 120 mm, r ng phía ngoài 50 mm, r ng phía trong 40 mm, đ ch ch đ u nh n 18 mm, xung quanh vi n n màu vàng, kích c , màu s c như sau: a) C p hi u c a Đ i trư ng b o v : có hai v ch ngang r ng 10 mm b ng n màu vàng, v ch n cách v ch kia 7 mm, gi a có 2 ngôi sao vàng năm cánh; b) C p hi u c a Đ i phó b o v : có hai v ch ngang r ng 10 mm b ng n màu vàng, v ch n cách v ch kia 7 mm, gi a có m t ngôi sao vàng năm cánh; c) C p hi u c a T trư ng b o v : có m t v ch ngang r ng 10 mm b ng n màu vàng, gi a có m t ngôi sao vàng năm cánh; d) C p hi u c a nhân viên b o v : có hai v ch hình ch V r ng 10 mm b ng n màu vàng; v ch n cách v ch kia 7 mm. 3. M u c p hi u c a l c lư ng b o v trên tàu h a đư c quy đ nh t i Ph l c III, ban hành kèm theo Ngh đ nh này. Đi u 11. Bi n hi u c a l c lư ng b o v trên tàu ho 1. Bi n hi u c a l c lư ng b o v trên tàu h a làm b ng mica, có kích thư c 50mm x 84mm đeo trên áo trang ph c phía ng c trái. 2. Ph n trên c a bi n hi u: n n màu xanh s m, r ng 11 mm, gi a ghi hàng ch màu đ tên doanh nghi p v n t i đư ng s t qu n lý tr c ti p cán b , nhân viên b o v trên tàu h a: cao 5 mm, in đ ng có đ d u (n u không đ chi u dài thì cho phép vi t t t). 3. Ph n dư i c a bi n hi u: n n màu tr ng, phía trái là nh bán thân; phía ph i là h và tên ch màu xanh đ m da tr i, nét ch in đ ng, đ d u, cao 7 mm. Dư i dòng ch ghi h tên là ch c danh, nét ch đ ng, đ d u, cao 5 mm. Dư i dòng ch ghi ch c danh là mã s và s th t c a cán b , nhân viên b o v . 4. M u bi n hi u c a l c lư ng b o v trên tàu h a đư c quy đ nh t i Ph l c IV, ban hành kèm theo Ngh đ nh này.
  5. Đi u 12. C p và s d ng trang thi t b , trang ph c, phù hi u, c p hi u và bi n hi u c a l c lư ng b o v trên tàu ho 1. Vi c c p phát trang thi t b , trang ph c, sao hi u, phù hi u, c p hi u, bi n hi u cho l c lư ng b o v trên tàu ho do ngư i đ ng đ u doanh nghi p kinh doanh v n t i đư ng s t căn c tình hình ho t đ ng c th đ quy t đ nh. 2. Nh ng ngư i tr c ti p làm công tác b o v trên tàu ho bao g m: Nhân viên, T trư ng, Đ i phó, Đ i trư ng b o v đư c c p trang thi t b , trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u và có trách nhi m: a) M c trang ph c, mang sao hi u, phù hi u, c p hi u, bi n hi u theo quy đ nh khi làm nhi m v ; b) B o qu n, gi gìn các lo i trang thi t b , trang ph c, sao hi u, phù hi u, c p hi u, bi n hi u; c) Trư ng h p m t ho c hư h ng ph i báo ngay cho th trư ng doanh nghi p và ph i ch u trách nhi m n u x y ra h u qu ; d) Nghiêm c m vi c cho mư n các lo i trang thi t b , trang ph c, sao hi u, phù hi u, c p hi u, bi n hi u c a l c lư ng b o v trên tàu h a; đ) Cán b , nhân viên b o v trên tàu h a khi ngh ch đ , chuy n công tác khác, b k lu t v i hình th c bu c thôi vi c thì ph i n p l i các trang thi t b , trang ph c, sao hi u, phù hi u, c p hi u và bi n hi u cho doanh nghi p. Chương 3: CH Đ , CHÍNH SÁCH VÀ KINH PHÍ Đ I V I L C LƯ NG B O V TRÊN TÀU HO Đi u 13. Ch đ , chính sách đ i v i l c lư ng b o v trên tàu ho Cán b , nhân viên tr c ti p làm công tác b o v trên tàu ho đư c hư ng các quy n l i và ch đ , chính sách sau đây: 1. Đư c hư ng các quy n l i, ch đ , chính sách đ i v i cán b , nhân viên b o v theo quy đ nh hi n hành và nh ng quy đ nh c th c a doanh nghi p kinh doanh v n t i đư ng s t; 2. Đư c hu n luy n, b i dư ng nghi p v b o v và chuyên môn k thu t thu c lĩnh v c công tác đang đ m nh n; 3. Đư c trang b các lo i trang thi t b , công c h tr , trang ph c, sao hi u, phù hi u, c p hi u, bi n hi u theo quy đ nh t i Ngh đ nh này đ th c hi n các nhi m v đư c giao; 4. Trong khi làm nhi m v mà b thương, hy sinh đư c áp d ng tiêu chu n xác nh n là thư- ơng binh, li t s và đư c hư ng chính sách như đ i v i thương binh, li t s theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 14. Kinh phí cho ho t đ ng c a l c lư ng b o v trên tàu ho Kinh phí cho ho t đ ng c a l c lư ng b o v trên tàu h a do doanh nghi p kinh doanh v n t i đư ng s t ch u trách nhi m và đư c tính vào chi phí kinh doanh c a doanh nghi p. Chương 4: TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN, T CH C Đ I V I L C LƯ NG B O V TRÊN TÀU HO Đi u 15. Trách nhi m c a ngư i đ ng đ u doanh nghi p kinh doanh v n t i đư ng s t 1. T ch c b o v tr t t an toàn trên các đoàn tàu thu c ph m vi qu n lý c a doanh nghi p. Ch trì, ph i h p v i Thanh tra giao thông đư ng s t, công an, chính quy n đ a phương đ phòng ng a, ngăn ch n và x lý theo th m quy n các hành vi vi ph m pháp lu t trên tàu, nh m b o đ m tr t t , an toàn cho các chuy n tàu, b o v tính m ng, s c kho và tài s n c a hành khách và ngư i thuê v n t i. 2. Ch u trách nhi m c p trang thi t b , trang ph c, sao hi u, phù hi u, c p hi u, bi n hi u cho l c lư ng b o v trên tàu h a và các chi phí khác cho các ho t đ ng b o v trên các đoàn
  6. tàu khách, tàu hàng do doanh nghi p qu n lý; quy đ nh niên h n s d ng cho các lo i trang ph c, sao hi u, c p hi u, phù hi u, bi n hi u c a l c lư ng b o v trên tàu h a. 3. Căn c vào yêu c u, tính ch t và quy mô c a các đoàn tàu đ quy t đ nh hình th c t ch c, b trí l c lư ng, k ho ch hu n luy n và trang b phương ti n nghi p v làm vi c cho l c lư ng b o v trên tàu h a. Ch đ o, xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch, n i quy b o v trên tàu. Đôn đ c, ki m tra các ho t đ ng b o v trên tàu h a. 4. T ch c th c hi n các văn b n hư ng d n nghi p v c a B Công an v công tác b o v trên tàu h a. 5. T ch c hu n luy n v nghi p v an toàn giao thông đư ng s t cho l c lư ng b o v trên tàu h a theo quy đ nh c a B Giao thông v n t i. 6. Ch u s thanh tra, ki m tra c a các cơ quan nhà nư c có th m quy n v các ho t đ ng liên quan đ n công tác b o v trên tàu ho . Đi u 16. Trách nhi m c a B Công an 1. C p gi y phép mua công c h tr cho l c lư ng b o v trên tàu h a theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 7 Ngh đ nh này. Quy đ nh vi c đăng ký, hu n luy n vi c s d ng và c p gi y phép s d ng các lo i công c h tr cho l c lư ng b o v trên tàu ho . 2. Quy đ nh chương trình, n i dung hu n luy n nghi p v , t ch c hu n luy n nghi p v b o v cho l c lư ng b o v trên tàu ho ; c p Gi y ch ng nh n đã h c nghi p v b o v trên tàu ho . 3. Quy đ nh vi c ph i h p gi a các l c lư ng công an và l c lư ng b o v trên tàu ho nh m đ m b o an toàn, an ninh, tr t t trên tàu. 4. Ch trì t ch c ki m tra vi c th c hi n các quy đ nh v công tác qu n lý, s d ng công c h tr , nghi p v b o v c a l c lư ng b o v trên tàu ho và x lý các vi ph m theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 17. Trách nhi m c a B Giao thông v n t i 1. Ph i h p v i B Công an xây d ng n i dung hu n luy n nghi p v b o v trên tàu ho . 2. Ch trì t ch c ki m tra, giám sát vi c th c hi n các n i dung c a công tác b o v trên tàu ho đ i v i các doanh nghi p kinh doanh v n t i đư ng s t. Đi u 18. Trách nhi m c a chính quy n đ a phương nơi có đư ng s t đi qua 1. Tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v đư ng s t cho nhân dân đ a phương. 2. Ch đ o l c lư ng công an đ a phương ph i h p v i l c lư ng b o v trên tàu ho ngăn ch n, x lý k p th i các hành vi xâm ph m s c kho , tính m ng và tài s n c a hành khách, ngư i thuê v n t i, xâm ph m phương ti n giao thông đư ng s t và các hành vi vi ph m pháp lu t v an toàn giao thông v n t i đư ng s t. Chương 5: KHEN THƯ NG VÀ K LU T Đi u 19. Khen thư ng T p th , cá nhân làm nhi m v b o v trên tàu ho có thành tích xu t s c trong công tác b o v trên tàu ho và trong phong trào qu n chúng b o v an ninh T qu c đư c khen thư ng theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 20. X lý k lu t, vi ph m T p th , cá nhân khi làm nhi m v b o v trên tàu h a n u l i d ng nhi m v , quy n h n đ- ư c giao đ th c hi n các hành vi vi ph m Quy ch c a doanh nghi p và vi ph m pháp lu t thì tuỳ theo theo tính ch t, m c đ vi ph m s b x lý k lu t theo Quy ch c a doanh nghi p, b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương 6: ĐI U KHO N THI HÀNH
  7. Đi u 21. Hi u l c thi hành Ngh đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 22. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - HĐND, UBND t nh, Phan Văn Kh i thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - H c vi n Chính tr qu c gia H Chí Minh; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Website Chính ph , Ban Đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCB (5b). A.315
Đồng bộ tài khoản