Quyết định số 64/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 64/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 64/2005/QĐ-BGTVT về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 64/2005/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 64/2005/Q -BGTVT Hà N i, ngày 30 tháng 11 năm 2005 QUY T NNH V VÙNG HOA TIÊU HÀNG H I B T BU C C A VI T NAM B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy d nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch và C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy t nh này quy nh v vùng hoa tiêu hàng h i b t bu c c a Vi t Nam. i u 2. i tư ng áp d ng Quy t nh này áp d ng i v i: 1. Ch t u ho c ngư i khai thác t u và thuy n trư ng c a các lo i phương ti n: t u bi n Vi t Nam, t u bi n nư c ngoài, t u công v , t u cá, phương ti n th y n i a, th y phi cơ và t u quân s nư c ngoài n Vi t Nam, khi ho t ng trong vùng hoa tiêu hàng h i b t bu c c a Vi t Nam; 2. T ch c hoa tiêu hàng h i và hoa tiêu hàng h i Vi t Nam; 3. Cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan n vùng hoa tiêu hàng h i và hoa tiêu hàng h i Vi t Nam; i u 3. Gi i thích t ng 1. Vùng hoa tiêu hàng h i b t bu c (g i t t là vùng hoa tiêu b t bu c) là vùng nư c ư c xác nh t vùng ón tr hoa tiêu vào b n c ng, c u c ng, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão, nhà máy óng, s a ch a t u bi n, c ng d u thô ngoài khơi mà t u bi n khi ra, vào ho t ng ph i s d ng hoa tiêu d n t u, do B trư ng B Giao thông v n t i công b .
  2. 2. Vùng hoa tiêu hàng h i không b t bu c (g i t t là vùng hoa tiêu không b t bu c) là vùng nư c trong vùng bi n Vi t Nam mà t u bi n khi ho t ng không b t bu c ph i s d ng hoa tiêu hàng h i Vi t Nam d n t u. 3. Vùng ón tr hoa tiêu là vùng nư c ư c xác nh t u thuy n neo u ón, tr hoa tiêu. i u 4. Các vùng hoa tiêu b t bu c 1. Vùng hoa tiêu b t bu c Qu ng Ninh: T các vùng ón tr hoa tiêu vào c ng bi n, b n c ng, c u c ng, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão và nhà máy óng, s a ch a t u bi n thu c a ph n t nh Qu ng Ninh. 2. Vùng hoa tiêu b t bu c H i Phòng – Thái Bình – Nam nh: T các vùng ón tr hoa tiêu vào c ng bi n, b n c ng, c u c ng, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão và nhà máy óng, s a ch a t u bi n thu c a ph n thành ph H i Phòng (bao g m c khu chuy n t i c a c ng H i Phòng t i t nh Qu ng Ninh), t nh Thái Bình và t nh Nam nh. 3. Vùng hoa tiêu b t bu c t Thanh Hóa n Qu ng Tr : T các vùng ón tr hoa tiêu vào c ng bi n, b n c ng, c u c ng, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão và nhà máy óng, s a ch a t u bi n thu c a ph n các t nh Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình và Qu ng Tr . 4. Vùng hoa tiêu b t bu c t Th a Thiên Hu n Qu ng Nam: T các vùng ón tr hoa tiêu vào c ng bi n, b n c ng, c u c ng, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão và nhà máy óng, s a ch a t u bi n thu c a ph n thành ph à N ng, các t nh Th a Thiên Hu , Qu ng Nam và Qu ng Ngãi. 5. Vùng hoa tiêu b t bu c Bình nh – Phú Yên: T các vùng ón tr hoa tiêu vào c ng bi n, b n c ng, c u c ng, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão và nhà máy óng, s a ch a t u bi n thu c a ph n các t nh Bình nh và Phú Yên. 6. Vùng hoa tiêu b t bu c Khánh Hòa: T các vùng ón tr hoa tiêu vào c ng bi n, b n c ng, c u c ng, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão và nhà máy óng, s a ch a t u bi n thu c a ph n các t nh Khánh Hòa và Ninh Thu n. 7. Vùng hoa tiêu b t bu c thành ph H Chí Minh – ng Nai – Bình Dương – Long An:
  3. T các vùng ón tr hoa tiêu vào c ng bi n, b n c ng, c u c ng, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão và nhà máy óng, s a ch a t u bi n thu c a ph n thành ph H Chí Minh, các t nh ng Nai, Bình Dương và Long An. 8. Vùng hoa tiêu b t bu c Bà R a – Vũng Tàu và các t nh d c theo sông Ti n: T các vùng ón tr hoa tiêu vào c ng bi n, b n c ng, c u c ng, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão và nhà máy óng, s a ch a t u bi n thu c a ph n các t nh Bà R a – Vũng Tàu, M Tho, Vĩnh Long và ng Tháp. 9. Vùng hoa tiêu b t bu c thu c các t nh d c theo sông H u, các t nh Kiêng Giang và Cà Mau: T các vùng ón tr hoa tiêu vào c ng bi n, b n c ng, c u c ng, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão và nhà máy óng, s a ch a t u bi n thu c a ph n thành ph C n Thơ, các t nh H u Giang, An Giang, ng Tháp, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiêng Giang và Cà Mau. 10. Vùng hoa tiêu b t bu c khu v c các m khai thác d u khí trong vùng bi n phía Nam c a Vi t Nam: T các vùng ón tr hoa tiêu n các v trí t u ch a d u thô t i c ng d u thô ngoài khơi, công trình d u khí t i các m khai thác d u khí trong v ng bi n phía Nam c a Vi t Nam. i u 5. HI u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c t ngày 01 tháng 01 năm 2006 và thay th Quy t nh s 2917/Q -VT ngày 25 tháng 12 năm 1992 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vùng hoa tiêu hàng h i t i Vi t Nam. i u 6. T ch c th c hi n Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V , C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính), Giám c C ng v hhai, Giám c Công ty hoa tiêu hàng h i và cơ quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG ào ình Bình
Đồng bộ tài khoản