Thông tư 69/2009/TT-BNNPTNT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
96
lượt xem
13
download

Thông tư 69/2009/TT-BNNPTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 69/2009/TT-BNNPTNT về việc quy định khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường của giống cây trồng biến đổi gen do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 69/2009/TT-BNNPTNT

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 69/2009/TT-BNNPTNT Hà N i, ngày 27 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ QUY Đ NH KH O NGHI M ĐÁNH GIÁ R I RO Đ I V I ĐA D NG SINH H C VÀ MÔI TRƯ NG C A GI NG CÂY TR NG BI N Đ I GEN Căn c Ngh đ nh s 01/2008/NĐ-CP ngày 3 tháng 1 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t đ nh 212/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý an toàn sinh h c đ i v i sinh v t bi n đ i gen; s n ph m, hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n đ i gen; Căn c Quy t đ nh s 11/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 1 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c Phê duy t "Chương trình tr ng đi m phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn đ n năm 2020"; Căn c Quy t đ nh s 102/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t "Đ án t ng th tăng cư ng năng l c qu n lý an toàn sinh h c đ i v i sinh v t bi n đ i gen và s n ph m hàng hoá có ngu n g c t sinh v t bi n đ i gen t nay đ n năm 2010 th c hi n Ngh đ nh thư Cartagena v an toàn sinh h c", B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy đ nh kh o nghi m đánh giá r i ro đ i v i đa d ng sinh h c và môi trư ng c a gi ng cây tr ng bi n đ i gen như sau: Chương I QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Thông tư này quy đ nh vi c kh o nghi m đánh giá r i ro đ i v i đa d ng sinh h c và môi trư ng c a gi ng cây tr ng bi n đ i gen. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng Thông tư này áp d ng đ i v i các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài có gi ng cây tr ng bi n đ i gen đăng ký kh o nghi m đánh giá r i ro (sau đây g i chung là Ngư i đăng ký); t ch c trong nư c th c hi n kh o nghi m đánh giá r i ro (sau đây g i chung là T ch c kh o nghi m); các t ch c, cá nhân liên quan đ n qu n lý ho t đ ng kh o nghi m đánh giá r i ro đ i v i đa d ng sinh h c và môi trư ng c a gi ng cây tr ng bi n đ i gen trên lãnh th Vi t Nam. Đi u 3. Gi i thích t ng Trong Thông tư này nh ng t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Đánh giá r i ro là các ho t đ ng nh m xác đ nh nh ng tác đ ng b t l i có th x y ra đ i v i đa d ng sinh h c và môi trư ng trong các ho t đ ng có liên quan đ n gi ng cây tr ng bi n đ i gen. Đánh giá r i ro là quá trình b t đ u t khi nghiên c u t o ra gi ng cây tr ng bi n đ i gen cho đ n khi thương m i, g m c đánh giá đ nh tính và đ nh lư ng. N i dung đánh giá r i ro bao g m xác đ nh nguy cơ, đánh giá kh năng x y ra, m c đ nghi m tr ng c a nguy cơ khi x y ra và ư c lư ng r i ro. 2. Gi ng cây tr ng bi n đ i gen là cây tr ng có c u trúc gen b thay đ i do công ngh chuy n gen t o ra đư c s d ng cho m c đích làm gi ng cây tr ng. 3. Gi y phép kh o nghi m là văn b n qu n lý nhà nư c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cho phép kh o nghi m đánh giá r i ro gi ng cây tr ng bi n đ i gen đ i v i đa d ng sinh h c và môi trư ng. . 4. H i đ ng an toàn sinh h c ngành nông nghi p (dư i đây g i t t là H i đ ng an toàn sinh h c ngành) do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành l p v i nhi m kỳ 3 năm có nhi m v th m đ nh h sơ đăng ký kh o nghi m, đánh giá k t qu kh o nghi m và tư v n cho B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn c p gi y phép kh o nghi m và công nh n k t qu kh o nghi m. 5. Kh o nghi m đánh giá r i ro (dư i đây g i t t là kh o nghi m) là ho t đ ng đánh giá tác đ ng đ i v i đa d ng sinh h c và môi trư ng c a gi ng cây tr ng bi n đ i gen trong đi u ki n c th c a Vi t Nam nh m m c đích cung c p s li u cho vi c đánh giá đ nh lư ng r i ro đ i v i đa d ng sinh h c và môi trư ng c a gi ng cây tr ng bi n đ i gen.
  2. 6. Qu n lý r i ro là quá trình ư c lư ng r i ro, nh n d ng và x lý r i ro b ng các bi n pháp qu n lý nh m h n ch r i ro m c có th ch p nh n đư c đ i v i đa d ng sinh h c và môi trư ng trong các ho t đ ng có liên quan đ n gi ng cây tr ng bi n đ i gen. 7. Phát tán gen là s lưu chuy n t nhiên c a gen đư c chuy n n p t cây bi n đ i gen sang cây khác cùng loài ho c khác loài. 8. R i ro là các tác đ ng gián ti p ho c tr c ti p, không ch đích có th có h i đ i v i đa d ng sinh h c và môi trư ng do các ho t đ ng có liên quan đ n gi ng cây tr ng bi n đ i gen. 9. S ki n chuy n gen (transformation event) là vi c chuy n n p m t gen m c tiêu vào m t v trí nh t đ nh trên nhi m s c th c a cây tr ng đ t o ra m t gi ng bi n đ i gen tương ng v i s ki n chuy n gen đó, khác bi t v i gi ng cây tr ng khác do m t s ki n chuy n gen khác t o ra. 10. T ch c giám sát r i ro (g i t t là T ch c giám sát) do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành l p có nhi m v giám sát, ki m tra quá trình kh o nghi m đánh giá r i ro gi ng cây tr ng bi n đ i gen cho m i đăng ký kh o nghi m c th nh m k p th i phát hi n và x lý nh ng trư ng h p không đ m b o an toàn có th x y ra trong quá trình kh o nghi m. 11. T ch c kh o nghi m là t ch c khoa h c công ngh , d ch v khoa h c công ngh có đ đi u ki n th c hi n kh o nghi m đánh giá r i ro gi ng cây tr ng bi n đ i gen đ i v i đa d ng sinh h c và môi trư ng Vi t Nam đư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch đ nh. 12. V n chuy n gi ng cây tr ng bi n đ i gen và v t li u c a gi ng cây tr ng bi n đ i gen (sau đây g i t t là v n chuy n) là các ho t đ ng di chuy n gi ng cây tr ng bi n đ i gen và v t li u c a gi ng cây tr ng bi n đ i gen có ch đích c a t ch c, cá nhân có trách nhi m trong th i gian t khi đư c c p phép kh o nghi m cho đ n khi k t thúc qu n lý giám sát đ ng ru ng kh o nghi m sau thu ho ch. 13. V t li u nhân gi ng c a gi ng cây tr ng bi n đ i gen là cây ho c các b ph n c a cây có kh năng phát tri n thành m t cây m i dùng đ nhân gi ng ho c gieo tr ng như: h t gi ng, cây con gieo t h t gi ng, cây ghép, cành tri t ho c h t gi ng, cành ghép, m t ghép, c , qu , ch i, hoa, mô, t bào, bào t , s i n m. 14. V t li u thu ho ch c a gi ng cây tr ng bi n đ i gen là cây ho c b t c b ph n nào c a cây thu đư c t vi c gieo tr ng v t li u nhân gi ng c a gi ng cây tr ng bi n đ i gen. Chương II KH O NGHI M Đi u 4. Yêu c u chung v kh o nghi m 1. Loài cây tr ng đư c phép kh o nghi m ph i n m trong "Danh m c loài cây tr ng bi n đ i gen đư c phép kh o nghi m cho m c đích làm gi ng cây tr ng Vi t Nam" do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành. 2. T t c các gi ng cây bi n đ i gen trư c khi đưa ra tr ng trên đ ng ru ng đ u ph i kh o nghi m. 3. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch c p gi y phép kh o nghi m cho gi ng cây tr ng bi n đ i gen trên cơ s k t lu n c a H i đ ng an toàn sinh h c ngành. 4. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn công nh n t ch c có đ đi u ki n kh o nghi m. Công vi c kh o nghi m ph i đư c th c hi n b i T ch c kh o nghi m đư c công nh n. Đi u 5. Nguyên t c kh o nghi m 1. Kh o nghi m đư c th c hi n theo hai bư c: bu c m t kh o nghi m h n ch , bu c hai kh o nghi m di n r ng sau khi kh o nghi m h n ch đư c công nh n đ t yêu c u. 2. Kh o nghi m s ph i d ng ngay l p t c, n u t ng bư c trong quá trình kh o nghi m phát hi n các r i ro không th ki m soát đư c. Đi u 6. Hình th c kh o nghi m 1. Kh o nghi m h n ch bao g m các thí nghi m đư c th c hi n trong đi u ki n cách ly v t lý và các thí nghi m đ ng ru ng di n h p kèm theo các đi u ki n nh m b o đ m duy trì s ki m soát đ i v i cây tr ng bi n đ i gen và qu n lý đư c r i ro c a gi ng cây tr ng bi n đ i gen kh o nghi m đ i v i đa d ng sinh h c và môi trư ng. Kh o nghi m h n ch đư c th c hi n ít nh t trong 2 v liên ti p đ i v i cây tr ng ng n ngày và 1 chu kỳ sinh trư ng đ i v i cây tr ng dài ngày. 2. Kh o nghi m di n r ng là các thí nghi m đ ng ru ng đư c tri n khai các vùng sinh thái, không ph i cách ly nh m m c đích đánh giá hi u qu nông h c c a gi ng cây tr ng bi n đ i gen và tác đ ng c a gi ng cây tr ng bi n đ i gen đ i v i da d ng sinh h c c a qu n th côn trùng các vùng sinh thái 2
  3. khác nhau. Kh o nghi m di n r ng đư c th c hi n t i thi u là 1 v đ i v i cây tr ng ng n ngày và 1 chu kỳ sinh trư ng đ i v i cây tr ng dài ngày. Đi u 7. T ch c kh o nghi m Các t ch c h i đ các đi u ki n sau đây đăng ký v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn đ đư c ch đ nh là T ch c kh o nghi m. 1. Đi u ki n đ i v i T ch c kh o nghi m a) Có đ cơ s v t ch t k thu t, thi t b , quy trình k thu t và cán b chuyên môn phù h p v i loài cây tr ng bi n đ i gen đư c phép kh o nghi m; b) Có các bi n pháp giám sát và qu n lý r i ro trong quá trình kh o nghi m; c) Có nhà lư i, nhà kính và đ ng ru ng đ th c hi n kh o nghi m h n ch đ m b o yêu c u theo Đi u 10, Đi u 11 Chương II c a Thông tư này. 2. Th t c ch đ nh T ch c kh o nghi m a) N p h sơ: T ch c kh o nghi m xin đăng ký ch đ nh kh o nghi m n p h sơ cho V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, g m: - Đơn đăng ký T ch c kh o nghi m theo bi u m u t i Ph l c 1.1 c a Thông tư này; - Thuy t minh trình đ , năng l c và cơ s v t ch t k thu t c a T ch c kh o nghi m theo bi u m u t i Ph l c 1.2 c a Thông tư này; - H sơ ch ng minh năng l c trình đ và cơ s v t ch t k thu t c a T ch c kh o nghi m; - B n sao quy t đ nh quy đ nh ch c năng nhi m v c a đơn v xin đăng ký ch đ nh T ch c kh o nghi m. b) V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng t ch c th m đ nh, đánh giá h sơ và năng l c c a T ch c kh o nghi m xin đăng ký, trình B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ra quy t đ nh ch đ nh T ch c kh o nghi m. Đi u 8. Đăng ký kh o nghi m 1. Đi u ki n đăng ký kh o nghi m a) S n ph m t o ra Vi t Nam Gi ng cây tr ng bi n đ i gen t o ra trong nư c ph i là k t qu c a quá trình nghiên c u khoa h c đã đư c cơ quan Nhà nư c có th m quy n nghi m thu. b) S n ph m nh p kh u Đã đư c qu c gia xu t kh u cho phép s d ng làm gi ng cây tr ng; đánh giá r i ro trong đi u ki n c th và thi t l p cơ ch qu n lý an toàn h u hi u đ i v i gi ng cây tr ng trên ph m vi lãnh th qu c gia đó. 2. H sơ đăng ký a) Đơn đăng ký theo bi u m u t i Ph l c 2.1 c a Thông tư này; b) Gi y ch ng nh n s n ph m ho c k t qu nghiên c u: - S n ph m đư c t o ra nư c ngoài: tài li u công nh n gi ng cây tr ng ho c tương đương t i nơi có ngu n g c xu t x ; - S n ph m đư c t o ra Vi t Nam: biên b n nghi m thu c a H i đ ng khoa h c công ngh c p B ho c tương đương tr lên. c) Báo cáo đánh giá r i ro theo bi u m u t i Ph l c 2.2 c a Thông tư này; d) Gi y ch ng nh n an toàn sinh h c ho c tài li u tương đương; h sơ kh o nghi m và h sơ qu n lý an toàn sinh h c t i nơi có ngu n g c xu t x đ i v i s n ph m nh p kh u. 3. N p và xác nh n h sơ a) Ngư i đăng ký n p toàn b h sơ t i Kho n 2 Đi u 8 Chương II c a Thông tư này cho V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. b) Trong th i h n 5 ngày làm vi c k t khi nh n đư c h sơ, V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng xác nh n và thông báo b ng văn b n cho Ngư i đăng ký bi t h sơ đáp ng yêu c u đã đư c ti p nh n. 3
  4. c) Trong trư ng h p h sơ chưa đ y đ , V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng yêu c u Ngư i đăng ký b sung. Th i gian ch đ i cung c p thông tin b sung không đư c tính vào th i gian xác nh n h sơ. Đi u 9. Trình t c p phép kh o nghi m, công nh n k t qu kh o nghi m 1. C p gi y phép kh o nghi m h n ch a) V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng căn c trên h sơ c a Ngư i đăng ký tư v n B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch đ nh T ch c kh o nghi m th c hi n công tác kh o nghi m. b) T ch c kh o nghi m ph i h p v i Ngư i đăng ký n p k ho ch kh o nghi m h n ch theo Ph l c 3 c a Thông tư này và k ho ch giám sát, qu n lý r i ro trong quá trình kh o nghi m. c) V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng chuy n h sơ đăng ký kh o nghi m, k ho ch kh o nghi m h n ch và các h sơ khác có liên quan cho H i đ ng an toàn sinh h c ngành th m đ nh và tư v n cho B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn c p gi y phép kh o nghi m h n ch đ i v i gi ng cây tr ng bi n đ i gen. d) V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng t ng h p k t lu n c a H i đ ng an toàn sinh h c ngành và k t qu th m đ nh các n i dung khác c a h sơ, trình B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn c p gi y phép kh o nghi m h n ch đ i v i gi ng cây tr ng bi n đ i gen. Trư ng h p không đ đi u ki n c p gi y phép kh o nghi m h n ch , B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có văn b n tr l i và nêu rõ lý do. đ) Th i gian th m đ nh, c p gi y phép kh o nghi m h n ch là 60 ngày. Ngư i đăng ký, T ch c kh o nghi m có trách nhi m cung c p thông tin b sung khi B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn yêu c u. Th i gian ch đ i cung c p thông tin b sung không đư c tính vào th i gian th m đ nh, c p gi y phép kh o nghi m h n ch . 2. C p gi y phép kh o nghi m di n r ng a) T ch c kh o nghi m báo cáo k t qu kh o nghi m h n ch theo bi u m u t i Ph l c 4 c a Thông tư này cho V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, đ xu t k ho ch kh o nghi m di n r ng và đ ngh B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn c p gi y phép kh o nghi m di n r ng. b) H i đ ng an toàn sinh h c ngành t ch c đánh giá k t qu kh o nghi m h n ch , n u đ t yêu c u ti n hành th m đ nh k ho ch kh o nghi m di n r ng và tư v n cho B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn c p gi y phép kh o nghi m di n r ng đ i v i gi ng cây tr ng bi n đ i gen. c) Căn c k t lu n c a H i đ ng an toàn sinh h c ngành, V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng trình B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn c p gi y phép kh o nghi m di n r ng đ i v i gi ng cây tr ng bi n đ i gen. d) Th i gian th m đ nh, c p gi y phép kh o nghi m di n r ng là 45 ngày. Ngư i đăng ký, T ch c kh o nghi m có trách nhi m cung c p thông tin b sung khi B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn yêu c u. Th i gian ch đ i cung c p thông tin b sung không đư c tính vào th i gian th m đ nh, c p gi y phép kh o nghi m di n r ng. đ) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thông báo cho B Tài nguyên và Môi trư ng, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v vi c c p gi y phép kh o nghi m di n r ng gi ng cây tr ng bi n đ i gen và k ho ch kh o nghi m trên đ a bàn c a t nh, thành ph liên quan. 3. Công nh n k t qu kh o nghi m a) Sau khi k t thúc kh o nghi m di n r ng, T ch c kh o nghi m báo cáo k t qu kh o nghi m di n r ng theo bi u m u t i Ph l c 5 và các phi u theo dõi kh o nghi m t i Ph l c 6 (t 6.1 đ n 6.7) c a Thông tư này cho V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng cho V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. b) V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng t p h p k t qu kh o nghi m cùng các h sơ c a T ch c giám sát và các h sơ khác có liên quan, g i đ n H i đ ng an toàn sinh h c ngành. c) H i đ ng an toàn sinh h c ngành t ch c đánh giá k t qu kh o nghi m và tư v n cho B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v k t qu kh o nghi m đ t yêu c u ho c không đ t yêu c u theo các quy đ nh c a Thông tư này. d) Căn c k t lu n c a H i đ ng an toàn sinh h c ngành, V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng trình B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn công nh n k t qu kh o nghi m đ t yêu c u. Trư ng h p kh o nghi m không đ t yêu c u, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thông báo cho Ngư i đăng ký, T ch c kh o nghi m b ng văn b n và nêu rõ lý do. 4
  5. đ) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thông báo cho B Tài nguyên và Môi trư ng, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v k t qu kh o nghi m di n r ng gi ng cây tr ng bi n đ i gen trên đ a bàn c a t nh, thành ph liên quan. Đi u 10. Yêu c u đ i v i nhà lư i, nhà kính s d ng cho kh o nghi m h n ch Nhà lư i, nhà kính s d ng trong kh o nghi m ph i đư c thi t k và xây d ng đ m b o ngăn chăn s xâm nh p không đư c phép t bên ngoài và s phát tán gi ng, v t li u nhân gi ng và v t li u sau thu ho ch c a gi ng cây tr ng bi n đ i gen ra môi trư ng. Đi u 11. Yêu c u đ i v i đ ng ru ng kh o nghi m 1. Không b úng ng p và phù h p v i yêu c u v đi u ki n sinh trư ng, phát tri n c a loài cây tr ng kh o nghi m. 2. Đ m b o vi c duy trì đi u ki n cách ly sinh s n đ i v i kh o nghi m di n h p theo hư ng d n t i Đi u 20 Chương III c a Thông tư này. 3. Thu n l i cho vi c qu n lý và giám sát trong quá trình kh o nghi m, qu n lý theo dõi sau thu ho ch. 4. Đ m b o lu t đa d ng sinh h c và các quy đ nh liên quan c a Nhà nư c. 5. Di n tích ru ng kh o nghi m ph thu c vào n i dung t ng thí nghi m nhưng không đư c vư t quá 300 m2 cho m t kh o nghi m di n h p và t ng di n tích các đi m kh o nghi m di n r ng không vư t quá 2 ha/v đ i v i cây tr ng nông nghi p. 6. Ru ng kh o nghi m di n h p ph i có hàng rào bao quanh b o đ m ngăn ng a s xâm nh p không đư c phép c a ngư i và đ ng v t. Đi u 12. N i dung kh o nghi m 1. N i dung kh o nghi m tùy thu c vào cây tr ng bi n đ i gen và k t qu xác đ nh r i ro c a cây tr ng bi n đ i gen đ i v i đa d ng sinh h c và môi trư ng trên cơ s phân tích r i ro và các k t qu nghiên c u đã có. N i dung kh o nghi m ph i đư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t đáp ng yêu c u xác đ nh các v n đ sau: a) Nguy cơ tr thành c d i và xâm l n môi trư ng t nhiên. b) Nguy cơ tr thành d ch h i. c) Nguy cơ nh hư ng b t l i t i sinh v t không ch đích. d) Nguy cơ làm thay đ i ch đ qu n lý nh hư ng tiêu c c đ n môi trư ng. e) Nguy cơ làm thay đ i quá trình sinh, hoá h c trong đ t và các tác đ ng b t l i không ch đích khác. 2. Căn c n i dung kh o nghi m, T ch c kh o nghi m tri n khai các thí nghi m qui mô kh o nghi m h n ch ho c kh o nghi m di n r ng b o đ m tính khoa h c, phù h p v i đi u ki n sinh thái c a cây tr ng bi n đ i gen và đ i tư ng c n đánh giá r i ro. Đi u 13. Giám sát kh o nghi m 1. Trên cơ s đ i tư ng cây tr ng bi n đ i gen c n kh o nghi m, đ a bàn kh o nghi m và k ho ch giám sát, qu n lý r i ro c a Ngư i đăng ký, V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng đ xu t B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giao nhi m v giám sát r i ro cho T ch c giám sát. T ch c giám sát có trách nhi m tri n khai các nhi m v qui đ nh t i Đi u 22 c a Thông tư này. 2. T ch c kh o nghi m có trách nhi m giám sát r i ro trong quá trình kh o nghi m theo k ho ch đã đư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t, báo cáo B khi có s thay đ i v k ho ch kh o nghi m và ch đư c ti p t c kh o nghi m sau khi B có ý ki n đ ng ý b ng văn b n. 3. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B Tài nguyên và Môi trư ng đư c quy n ki m tra, giám sát quá trình kh o nghi m di n r ng và có ý ki n v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn đ x lý nh ng vi ph m ho c r i ro có kh năng không th ki m soát đư c. Đi u 14. Yêu c u v cung c p thông tin 1. Ngư i đăng ký và T ch c kh o nghi m có trách nhi m cung c p đ y đ thông tin v m c đ r i ro và các bi n pháp qu n lý r i ro đ i v i đa d ng sinh h c và môi trư ng c a gi ng cây tr ng bi n đ i gen kh o nghi m cho B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. Nhà lư i, nhà kính, đ ng ru ng kh o nghi m ph i có bi n ghi rõ m c tiêu, th i gian tri n khai kh o nghi m và s gi y phép kh o nghi m. 5
  6. 3. Trư c khu thí nghi m 10 m ph i có bi n báo “Khu v c thí nghi m cây tr ng bi n đ i gen, không ph n s mi n vào”. Chương III QU N LÝ R I RO TRONG KH O NGHI M Đi u 15. Yêu c u chung 1. Các ho t đ ng kh o nghi m và nh p kh u gi ng cây tr ng bi n đ i gen (n u có) ph i tuân th nghiêm ng t các bi n pháp phòng ng a, x lý và kh c ph c r i ro. 2. Ngư i đăng ký và T ch c kh o nghi m có trách nhi m áp d ng các bi n pháp qu n lý thích h p nh m phòng ng a, phát hi n k p th i các r i ro đ x lý kh c ph c h u qu r i ro. Trư ng h p x y ra r i ro trong quá trình ti n hành các ho t đ ng c a mình ph i k p th i báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 3. Trư ng h p xu t hi n r i ro các qu c gia khác trên gi ng cây tr ng bi n đ i gen đang kh o nghi m, Ngư i đăng ký có trách nhi m thông báo ngay cho T ch c kh o nghi m và T ch c giám sát. Các t ch c, cá nhân và đơn v liên quan ph i tri n khai ngay các bi n pháp ki m soát r i ro và báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 4. Các bi u m u liên quan đ n vi c qu n lý r i ro đ i v i gi ng cây tr ng bi n đ i gen và v t li u c a gi ng cây tr ng bi n đ i gen trong quá trình kh o nghi m đư c chi ti t hoá t i Ph l c 6 c a Thông tư này. Đi u 16. V n chuy n gi ng cây tr ng bi n đ i gen và v t li u nhân gi ng c a gi ng cây tr ng bi n đ i gen 1. Gi ng cây tr ng bi n đ i gen, v t li u nhân gi ng c a gi ng cây tr ng bi n đ i gen nh p kh u cho kh o nghi m ph i đư c ki m d ch theo qui đ nh và b o đ m các yêu c u đư c ghi t i Đi u 7, 8, 9, 10, 12, 13 và 18 c a Ngh đ nh thư Cartagena v An toàn sinh h c. 2. Gi ng cây tr ng bi n đ i gen và v t li u nhân gi ng c a gi ng cây tr ng bi n đ i gen trong quá trình v n chuy n ph i đư c bao gói riêng bi t v i các v t li u cây tr ng khác b o đ m không đ th t thoát ra ngoài môi trư ng. Bao gói ph i đư c dán nhãn rõ ràng. 3. Trư ng h p x y ra th t thoát trong quá trình v n chuy n, Ngư i đăng ký, T ch c kh o nghi m ph i thu h i t t c các v t li u b th t thoát và tiêu hu b ng các bi n pháp phù h p, đánh d u v trí x y ra s c đ theo dõi, giám sát và x lý nh m đ m b o các v t li u b th t thoát đã b tiêu hu hoàn toàn, đ ng th i báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 4. T ch c kh o nghi m hoàn t t phi u theo dõi v n chuy n theo bi u m u t i Ph l c 6.2 c a Thông tư này. Đi u 17. Lưu gi , b o qu n gi ng cây tr ng bi n đ i gen và v t li u nhân gi ng c a gi ng cây tr ng bi n đ i gen 1. Gi ng cây tr ng bi n đ i gen và v t li u nhân gi ng c a gi ng cây tr ng bi n đ i gen ph i đư c lưu gi b o qu n trong đi u ki n b o đ m tránh đư c s xâm nh p không ch đích t bên ngoài và không đ th t thoát ra ngoài môi trư ng. 2. Khu v c lưu gi , b o qu n gi ng cây tr ng bi n đ i gen và v t li u nhân gi ng c a gi ng cây tr ng bi n đ i gen ph i đư c dán nhãn rõ ràng. 3. T ch c, cá nhân đư c giao lưu gi , b o qu n gi ng cây tr ng bi n đ i gen và v t li u nhân gi ng c a gi ng cây tr ng bi n đ i gen có trách nhi m ki m tra, ki m kê đ nh kỳ quá trình lưu gi b o qu n. K t qu ki m tra, ki m kê ph i đư c lưu gi trong h sơ lưu gi , b o qu n gi ng cây tr ng bi n đ i gen và v t li u nhân gi ng c a gi ng cây tr ng bi n đ i gen. 4. Trong trư ng h p x y ra th t thoát t ch c, cá nhân đư c giao lưu gi , b o qu n có trách nhi m áp d ng các bi n pháp đ có th thu h i t i đa v t li u b th t thoát và tiêu hu b ng các bi n pháp phù h p, đánh d u v trí x y ra s c đ theo dõi, giám sát và x lý nh m đ m b o các v t li u b th t thoát đã b tiêu hu hoàn toàn, đ ng th i báo cáo cho B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Đi u 18. Thu ho ch kh o nghi m 1. T ch c kh o nghi m có trách nhi m thu ho ch toàn b gi ng cây tr ng bi n đ i gen, v t li u sau thu ho ch c a gi ng cây tr ng bi n đ i gen, bao g m c v t li u cây tr ng t i d i b o v và tiêu hu b ng các bi n pháp phù h p, tr trư ng h p c n gi l i cho các nghiên c u ti p theo. V t li u thu ho ch c a gi ng cây tr ng bi n đ i gen kh o nghi m không đư c s d ng làm th c ăn cho ngư i và gia súc. 6
  7. 2. Gi ng cây tr ng s d ng cho các nghiên c u ti p theo đư c v n chuy n, lưu gi , b o qu n theo yêu c u t i Đi u 15, Đi u 16, Đi u 17, Chương III c a Thông tư này. 3. T ch c kh o nghi m có trách nhi m áp d ng các bi n pháp thích h p đ làm s ch t t c các d ng c s d ng cho thu ho ch kh o nghi m đ m b o không phát tán gi ng cây tr ng bi n đ i gen, v t li u sau thu ho ch c a gi ng cây tr ng bi n đ i gen ra ngoài đi m kh o nghi m ho c đưa các v t li u cây tr ng khác không ch đích vào đi m kh o nghi m. V t li u cây tr ng thu đư c trong quá trình làm s ch ph i đư c tiêu h y b ng bi n pháp thích h p. 4. Vi c tiêu h y gi ng cây tr ng bi n đ i gen, v t li u sau thu ho ch c a gi ng cây tr ng bi n đ i gen ho c v t li u cây tr ng thu đư c trong quá trình làm s ch đư c th c hi n ngay t i đi m kh o nghi m. 5. T ch c kh o nghi m hoàn t t phi u theo dõi thu ho ch theo bi u m u t i Ph l c 6.3 c a Thông tư này. Đi u 19. Qu n lý đ ng ru ng sau thu ho ch 1. Sau k t thúc kh o nghi m, T ch c kh o nghi m có trách nhi m giám sát ru ng kh o nghi m di n h p đ ki m soát s sinh trư ng ngoài d ki n c a cây tr ng bi n đ i gen kh o nghi m. Th i gian giám sát đ ng ru ng kh o nghi m kéo dài ít nh t 3 tháng tính t th i đi m k t thúc thu ho ch, tuỳ thu c vào đ c đi m sinh s n và th i gian ng ngh c a gi ng cây tr ng kh o nghi m. Trong trư ng h p ru ng kh o nghi m sau thu ho ch đư c s d ng cho kh o nghi m ti p theo đ i v i gi ng cây tr ng bi n đ i gen cùng loài, th i gian giám sát sau thu ho ch s đư c tính t th i đi m k t thúc c a kh o nghi m ti p theo. 2. T ch c kh o nghi m có trách nhi m đ m b o không có th c v t nào cùng loài ho c loài cùng h sinh s n v i gi ng cây tr ng bi n đ i gen đư c gieo tr ng t i đi m kh o nghi m trong th i gian giám sát đ ng ru ng sau thu ho ch. 3. T ch c kh o nghi m hoàn t t phi u theo dõi sau thu ho ch theo bi u m u t i Ph l c 6.4 c a Thông tư này. Đi u 20. Cách ly sinh s n trong kh o nghi m đ ng ru ng di n h p Ru ng kh o nghi m ph i đư c cách ly sinh s n v i các cây tr ng khác cùng loài ho c loài cùng h sinh s n v i gi ng cây tr ng bi n đ i gen khu v c lân c n. Cách ly ph i đư c duy trì trong su t quá trình kh o nghi m. Bi n pháp cách ly sinh s n đư c đ xu t trong k ho ch kh o nghi m phù h p v i t ng đ i tư ng gi ng cây tr ng kh o nghi m, theo m t trong nh ng bi n pháp sau: 1. Cách ly không gian: ru ng kh o nghi m gi ng cây tr ng bi n đ i gen ph i đư c cách ly không gian v i các cây tr ng cùng loài ho c loài cùng h sinh s n, Kho ng cách cách ly tùy thu c vào đ c tính sinh s n c a loài cây kh o nghi m và đư c đ xu t trong k ho ch kh o nghi m. T ch c kh o nghi m có trách nhi m ki m tra và h y b cây tr ng cùng loài ho c ho c loài cùng h sinh s n v i cây tr ng kh o nghi m trong ph m vi cách ly b ng các bi n pháp thích h p và hoàn t t phi u theo dõi cách ly không gian theo bi u m u t i Ph l c 6.5 c a Thông tư này. 2. Cách ly th i gian: gi ng cây tr ng bi n đ i gen kh o nghi m đư c cách ly th i gian b ng cách tr ng gi ng cây tr ng kh o nghi m s m hơn ho c mu n hơn các cây tr ng khác cùng loài ho c loài cùng h sinh s n trong khu v c lân c n, sao cho quá trình ra hoa, th ph n c a gi ng cây tr ng kh o nghi m không trùng v i th i gian ra hoa, th ph n c a các cây tr ng cùng loài ho c loài cùng h sinh s n.T ch c kh o nghi m có trách nhi m ki m tra và h y b cây tr ng cùng loài ho c loài cùng h sinh s n v i gi ng cây tr ng kh o nghi m trong ph m vi cách ly n u không b o đ m cách ly th i gian b ng các bi n pháp thích h p và và hoàn t t phi u theo dõi cách ly th i gian theo bi u m u t i Ph l c 6.6 c a Thông tư này. Chương IV T CH C TH C HI N Đi u 21. V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng là đơn v thư ng tr c, làm đ u m i giúp B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ch c qu n lý vi c th c hi n các nhi m v liên quan, c th như sau: 1. Ti p nh n h sơ đăng ký kh o nghi m đánh giá r i ro đ i v i đa d ng sinh h c và môi trư ng c a gi ng cây tr ng bi n đ i gen c a Ngư i đăng ký và h sơ đăng ký t ch c kh o nghi m c a T ch c kh o nghi m. 2. T ch c th m đ nh h sơ và đ xu t B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn c p phép kh o nghi m gi ng cây tr ng bi n đ i gen cho Ngư i đăng ký và ch đ nh T ch c kh o nghi m. 7
  8. 3. Xây d ng và trình B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành "Danh m c loài cây tr ng bi n đ i gen đư c phép kh o nghi m cho m c đích làm gi ng cây tr ng Vi t Nam". Đi u 22. T ch c giám sát 1. Xây d ng k ho ch ki m tra đ nh kỳ ho c b t thư ng nh m k p th i phát hi n và x lý nh ng trư ng h p không đ m b o an toàn có th x y ra trong quá trình kh o nghi m. Báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn k t qu ki m tra đ nh kỳ, ki m tra đ t xu t và báo cáo x lý nh ng phát sinh trong quá trình kh o nghi m. 2. Khi phát hi n có vi ph m quy đ nh kh o nghi m ho c xu t hi n nguy cơ r i ro có kh năng không th ki m soát đư c, T ch c giám sát báo cáo ngay B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xin ý ki n x lý. 3. Trong th i gian 15 ngày sau khi k t thúc ki m tra, T ch c giám sát báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn k t qu ki m tra b ng văn b n. Đi u 23. Ngư i đăng ký 1. Cung c p đ y đ và trung th c các thông tin theo yêu c u c a Thông tư này và các thông tin c p nh t liên quan trong quá trình kh o nghi m cho B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và hoàn toàn ch u trách nhi m v các thông tin đã cung c p. 2. Tr phí đăng ký, th m đ nh c p gi y phép kh o nghi m theo các qui đ nh hi n hành và chi tr toàn b các chi phí liên quan đ n kh o nghi m theo tho thu n v i T ch c kh o nghi m. Đi u 24. T ch c kh o nghi m 1. T ch c kh o nghi m có trách nhi m th c hi n kh o nghi m khách quan, minh b ch đ m b o k ho ch đã đư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phê duy t và các quy đ nh liên quan c a Thông tư này. T ch c kh o nghi m hoàn toàn ch u trách nhi m v k t qu do mình th c hi n. 2. Báo cáo đ y đ , k p th i cho B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn theo các quy đ nh c a Thông tư này. 3. B o m t các thông tin liên quan đ n Ngư i đăng ký và quá trình kh o nghi m. 4. Không có th m quy n công b k t qu kh o nghi m. Đi u 25. Đi u kho n thi hành 1. Thông tư này có hi u l c 45 ngày k t ngày ký ban hành. 2. Trong quá trình th c hi n, n u xu t hi n vư ng m c, khó khăn ho c v n đ m i, các đơn v , cán b , công ch c, viên ch c k p th i ph n ánh v V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng đ t ng h p trình B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét s a đ i, b sung./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Văn phòng Chính ph ; - Các B ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - B trư ng, các Th trư ng B NN&PTNT; - C c Ki m tra văn b n B Tư pháp; Bùi Bá B ng - S NN&PTNT các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các đơn v thu c B NN&PTNT; - Công báo Chính ph ; - Website Chính ph ; - Website B NN&PTNT; - Lưu: VT, KHCN. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc 8
  9. 9
Đồng bộ tài khoản