Thông tư liên tịch 84/TTLB của Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
144
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch 84/TTLB của Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 84/TTLB của Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn thi hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 84/TTLB của Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. T h«ng t c ñ a Liªn B é  V¨n h o¸ T h « n g  tin ­  g o ¹i  N giao s è  84/TTL B   g µ y  31 th¸ng  n 12  m  1996 h í ng d É n    h µ n h  Q u y  c h Õ  q u ¶ n  lý h o ¹t ® é n g  th«ng tin, n¨ thi   b¸o c h Ý  c ñ a p h ã n g  viªn  íc n g o µ i, n  c¸c c ¬  q u a n, t æ  ch øc  n íc n g o µ i  ¹i t  Vi Ö t  a m N C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 67/CP  µy  ng 31/10/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban   hµnh Quy  Õ   ch qu¶n  ýho¹t®éng  l    th«ng      Ý  ña  ãng    ícngoµi, tin, ch c ph b¸o viªnn     c¸cc¬    quan,tæ    chøc  ícngoµit¹ ViÖtNam; n     i   LiªnBé     V¨n      ho¸ ­ Th«ng    µ  ¹igiao ra Th«ng   íng dÉn  tinv Ngo      th   thªm  ét  m sè  iÓ m   ô  Ó    ® c th nh sau: I. h ø c  n¨ng q u ¶ n  l ý v µ  c Ê p  p h Ð p  c ñ a  C B é  V¨n h o¸ ­ T h « n g  tin v µ  B é  N g o ¹i giao Bé   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    µ  é  ¹igiao nícCéng  µ    éichñ  Üa  tinv B Ngo      ho x∙h   ngh ViÖt Nam   îc Ch Ýnh  ñ  û  Ö m   ùc  Ön  ®  ph u nhi th hi chøc  n¨ng qu¶n  ý vµ  Êp  l  c phÐp  cho    ¹t®éng  c¸c ho   b¸o  Ý  íc ngoµi t¹  Öt Nam   ch n    i Vi   theo  ù  ©n  s ph c«ng  sau: 1. Bé   ¹igiao  ùc hiÖn    Ngo   th   chøc n¨ng qu¶n  ývµ  Êp  Ðp  i  íic¸c l   c ph ®è v     ho¹t®éng  chÝ  ña  ãng    ícngoµivµ    b¸o  c ph viªnn     V¨n  phßng  chÝ  ícngoµi b¸o  n    th ng  ó t¹  Öt Nam   ê tr   i Vi   nªu  ¹  ti kho¶n    Òu  vµ  1, §i 1  kho¶n    Òu  cña  1, §i 2  Quy  chÕ,  ãng    íc ngoµi ®i  ïng  íic¸c §oµn  ibiÓu  íc ngoµi th¨m  Öt ph viªnn    c v    ®¹   n    Vi   Nam   t¹ kho¶n  vµ  nªu    i 4  kho¶n    Òu  cña  5,§i 2  Quy  Õ   ch bao  å m     Öc: g c¸cvi ­ Xem   Ðt  µ  Êp  Ðp  x vc ph cho  ãng    íc ngoµi vµo  Öt Nam   ¹t ph viªn n     Vi   ho   ®éng    Ý; b¸o ch ­ Xem   Ðt  µ  Êp  Ðp    x v c ph cho    c¸c h∙ng th«ng  Ên,b¸o  Ý  íc ngoµi m ë   t  ch n     V¨n  phßng  êng  ót¹ ViÖtNam; th tr     i   ­ Qu¶n  ývµ  íng  Én  ¹t®éng    l  h d ho   b¸o  Ý  µ    Õt    ch v gi¶iquy c¸c yªu  Çu  ü  c k thuËtphôc  ô    v cho  ¹t®éng  chÝ  ña  ãng    ícngoµivµ  ho   b¸o  c ph viªnn     V¨n  phßng  b¸o  Ý  íc ngoµi th ng  ó t¹  Öt Nam   : thuª ngêi ViÖt Nam   µm  ©n  ch n     ê tr   i Vi   nh         l nh viªn V¨n    phßng, xuÊt  Ëp    nh c¸c  ¬ng  Ön  ü  Ët vµ  ph ti k thu   c¸c  s¶n  È m     ph b¸o chÝ... Bé   ¹igiao  èihîp  íiBé   Ngo   ph   v   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tintrong viÖc    Õt    gi¶iquy c¸cyªu cÇu  ¹t®éng     ho   th«ng    chÝ  ña    ¬  tin,b¸o  c c¸cc quan  idiÖn  ¹igiao, ®¹   ngo     c¬ quan    ù,c¸ctæ  l∙nhs     chøc  èc  Õ  ªnCh Ýnh  ñ  trong kho¶n    Òu  qu t li   ph nªu    2, §i 1  µ  v kho¶n    Òu  cña  2, §i 2  Quy  Õ   µ    ¹t®éng  ch v c¸c ho   th«ng    tin,b¸o  Ý  ña  ch c c¸c§oµn  ibiÓu  ícngoµith¨m  ÖtNam     ®¹   n    Vi   theo  êi êi  ña    o  µ   íc, l m c l∙nh®¹ Nh n   ChÝnh  ñ  ph hoÆc   é  ¹igiao nªu  B Ngo     trongkho¶n    Òu  cña    4,§i 2  Quy  Õ. ch 2. Bé     V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ùc hiÖn  tinth   chøc n¨ng qu¶n  ývµ  Êp  Ðp  i  l   c ph ®è víi   ¹t®éng  Êt b¶n,l hµnh    ho   c¸c xu    u  b¶n    µiliÖu b»ng  Õng  Öt Nam     tin,     t ti Vi   hay c¸c thø  Õng    ti kh¸c,häp    éith¶o,tr bµy  ñ th«ng    Õu    b¸o,h     ng  t  tin,chi phim, tr Ón  i   l∙m,ph¸tbiÓu     hoÆc   ¨ng  µiviÕttrªnc¸cph¬ng  Ön th«ng    ichóng  ña  ® b        ti   tin®¹   c ViÖt Nam   µ    ¹t®éng    v c¸c ho   kh¸c cã  ªnquan  n   ¹t®éng    li   ®Õ ho   th«ng      tin,b¸o
  2. 2 chÝ   ña    ¬  c c¸c c quan  i diÖn  ¹igiao,l∙nh sù, c¸c tæ  ®¹   ngo           chøc  èc  Õ  ªn qu t li   ChÝnh  ñ  ¹  Öt Nam,    chøc    Ýnh  ñ, kinh tÕ, v¨n ho¸,khoa  ph t iVi   c¸c tæ  phiCh ph         häc, t vÊn  íc ngoµi;c«ng    Ý     n    ty,x nghiÖp  ña  íc ngoµi t¹  Öt Nam   µ    c n   i Vi   v c¸c ho¹t®éng    th«ng    tinb¸o  Ý  ña    µn  ibiÓu  íc ngoµith¨m  Öt Nam   ch c c¸c §o ®¹   n    Vi   nªu trong kho¶n  vµ    Òu  cña    4  5,§i 2  Quy  Õ. ch II. h ã n g  viªn n í c n g o µ i,  P  V¨n p h ß n g  b¸o c h Ý n í c n g o µ i thê n g  tr ó t¹i Ö t N a m  Vi A. P h ã n g  viªn n í c n g o µ i: 1. Phãng    íc ngoµi nªu    viªnn     trong Quy  Õ   µy  µ nh÷ng  êi lµm      ch n l   ng   b¸o chuyªn nghiÖp  ang  µ phãng    ® l  viªncho  ét  m h∙ng   tinhoÆc     ¹  ×nh    c¸c lo ih b¸o nãi,b¸o  Õt,b¸o  ×nh, b¸o    vi   h   ¶nh, b¸o  iÖn  ö.. hoÆc   µ nhµ  tù do  ã     ® t  . l  b¸o    c yªu cÇu  µo  Öt Nam     Õn  µnh    ¹t®éng  v Vi   ®Ó ti h c¸c ho   b¸o  Ý    ch nh quay  him, chôp    ¶nh, thu thËp   Öu,pháng  Ên, ghi© m,    ×nh, ®i    a   ¬ng, c¬  ë     tli   v    ghih   c¸c ®Þ ph  s ®Ó   µm    Õt bµi,lµm  ãng  ù. ..vÒ   ×nh  ×nh  µ    ù  Ön  Ôn    l tin,vi     ph s    t h v c¸c s ki di ra trªnl∙nhthæ  ÖtNam.    Vi   2.Phãng    ícngoµivµo  ÖtNam   íi   ôc  ch    viªnn     Vi   v  m c¸c ®Ý kh¸cnh  lÞch,   du    th¨m hoÆc   èng  ïng víi ©n  ©n, kinh doanh,trao® æi  s c    th nh        nghiÖp  ô,hîp t¸c v     kü  Ët,lµm  Öc  thu   vi cho  c¸c  ¬  c quan  b¸o  Ý   Öt  ch Vi Nam   ¹  Öt  t iVi Nam...vµ    nh÷ng  êinícngoµikh«ng  ng       ph¶ilµphãng    × kh«ng  îcphÐp  Õn hµnh     viªnth   ®  ti   c¸c ho¹t®éng      b¸o  Ý   íit ch v   c¸ch  ãng    íc ngoµi.Trêng  îp  Æc   Öt ph viªn n     h® bi   ph¶ixinphÐp  µ  îcsù  ng    ña  é  ¹igiao.    v ®   ®å ý c B Ngo   B. P h ã n g  viªn n í c n g o µ i h o ¹t ® é n g  b¸o c h Ý   n g ¾ n  h ¹ n t¹i Ö t N a m :  Vi 1. S¬  îclýlÞch  ña  ãng    ícngoµimuèn    l   c ph viªnn     (hoÆc  îcc¸c c¬  ®     quan  tæ chøc  ÖtNam   êi)vµo  Öt Nam   ¹t®éng  chÝ  ¾n  ¹n  trong Vi   m  Vi   ho   b¸o  ng h nªu    §iÒu  cña  6  Quy  Õ   Çn  râ hä    µy  ch c nªu    tªn, ng th¸ngn¨m    sinh,quèc  Þch,sè  é    t  h chiÕu,c¬    quan  truyÒn th«ng  ichóng  µ   ä  µnh©n  ®¹   m h l  viªn. Trêng  îp  ãng    h ph viªnmang  é  Õu  Ôn  Þ  ùc cña  íc cã  ý  Õt  h chi mi th th   n  kk HiÖp  nh  Ôn  Þ  ùc víi Ýnh  ñ  ícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt ®Þ mi th th     Ch ph n   ho x∙h   ngh Vi   Nam   × kh«ng  th   ph¶ilµm  ñ tôcxincÊp  Þ  ùc,nhng  Én    th       th th   v ph¶ilµm  n      ®¬ xin phÐp  ¹t®éng    Ý    ho   b¸o ch nh trªn. N Õ u   cÇu  ¹t®éng  yªu  ho   b¸o  Ý  îc chÊp  Ën,phãng    Ï ® îc C¬   ch ®   thu   viªns     quan  idiÖn  ¹igiao cña  Öt Nam     ícngoµicÊp  Þ  ùc nhËp    Êt ®¹   ngo     Vi   ën     th th   ­ xu   c¶nh  êng  îp  Çn  ã  Þ  ùc)hoÆc   îc Vô   (tr hc c th th   ®   Th«ng    tinb¸o  Ý  é   ¹i ch B Ngo   giao hoÆc   ¬     C quan  idiÖn  ña  ÖtNam     ícngoµith«ng    Êp  Ën  ®¹   c Vi   ën     b¸o ch thu (tr ng  îp  Ôn  Þ  ùc).Phãng    ã  Ó  îc cÊp  Þ  ùc nhËp    Êt ê h mi th th   viªnc th ®   th th   ­ xu   c¶nh  ã    Þ m ét  Çn  c gi¸tr   l hoÆc   Òu  Çn  µ  ã  Ó  îc gia h¹n  nhi l v c th ®     theo      c¸c quy ®Þnh  ña  ÖtNam   Ò   Ëp   Êtc¶nh. c Vi   v nh ­xu   2. C¬     quan  chuyªn tr¸chcña  Öt Nam   íng  Én  ãng    íc ngoµi   Vi   h d ph viªn n     vµo  Öt Nam   ¹t®éng  chÝ  ¾n  ¹n  Vi   ho   b¸o  ng h nªu  trong §iÒu  cña    7  Quy  Õ   µ ch l   m ét  ¬  c quan  îc Bé   ¹igiao  Êp  Ën. Phãng    ù chÞu  äi    Ý  ®   Ngo   ch nh   viªnt   m chiph cã  ªnquan  n   Öc  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh. li   ®Õ vi th   ch tr
  3. 3 C . V¨n p h ß n g  b¸o c h Ý , p h ã n g  viªn n í c n g o µ i thê n g  tr ó: 1. V¨n    phßng  chÝ  ícngoµith ng  ólµV¨n  b¸o  n    ê tr     phßng  idiÖn  ña    ®¹   c c¸c c¬ quan  th«ng  Ên,b¸o  Õt,b¸o  ×nh  íc ngoµi® îc phÐp  Æt  ôsë  ¹  µ   t  vi   h n     ® tr   t iH Néi ®Ó   Õn hµnh    ¹t®éng  chÝ  ¹ ViÖtNam.   ti   c¸cho   b¸o  t i   2. Phãng    íc ngoµi th ng  ó t¹  Öt Nam   µ phãng    µm  Öc    viªn n     ê tr   i Vi   l  viªn l vi chÝnh  thøc  µ  êng  v th xuyªn t¹  ét   i m V¨n phßng b¸o  Ý  íc ngoµith ng  ót¹ ch n     ê tr    i ViÖtNam.   3. §¬n    Ëp    xinl V¨n  phßng  chÝ  êng  ót¹  Öt Nam   b¸o  th tr   iVi   nªu trong §iÒu    8  ña  c Quy  Õ   öi ®Õ n   ô   ch g   V Th«ng   tinb¸o  Ý  é   ¹igiao  ch B Ngo   hoÆc  qua    c¸c C¬  quan  idiÖn  ¹igiao  ña  Öt Nam     íc ngoµi.Ng êi ® øng  u   ¬  ®¹   ngo   c Vi   ën       ®Ç c quan  th«ng  Ên, b¸o  Ý   ªnquan  ã  Ó  û  Òn  t  ch li   c th u quy cho  ét  êi cã  m ng   tr¸ch   nhiÖ m  ý  n. Vô  k ®¬   Th«ng      Ý  é  ¹igiao sÏcã    êi tinb¸o ch B Ngo       tr¶l  trong vßng      60 ngµy  Ó   õngµy  Ën  îc®¬n. k t  nh ®   4.V¨n    phßng  chÝ  ícngoµith ng  ócÇn  b¸o  n    ê tr   b¶o  ¶m   ù  ¹t®éng  ­ ® s ho   th êng xuyªn,li   ôc.N Õ u     ªnt   V¨n phßng kh«ng  ã  ãng    êng  ótrong thêi c ph viªnth tr      gian 180  µy  ªntôc th×  Êy  Ðp  ë     ng li     Gi ph m V¨n  phßng  òng  Ïm Æc   c s  nhiªnm Êt    hiÖu  ùc. l 5. V Ò   Öc    vi thay thÕ    hoÆc  thay ® æi  è îng  ãng      s l ph viªnnªu trong §iÒu    10  ña  c Quy  Õ,  êng  îp  Çn  ã  ãng    ch tr hc c ph viªnthay thÕ    hoÆc     êng  ¹m  t¨ng c t thêicho    V¨n  phßng, V¨n    phßng  Çn  ã  n    Ðp  öi Vô   c c ®¬ xin ph g   Th«ng     tinb¸o chÝ  é  ¹igiao.Vô  B Ngo     Th«ng    chÝ  é  ¹igiao sÏxem   Ðt gi¶iquyÕt  tinb¸o  B Ngo      x    tõng tr ng  îp cô  Ó.   ê h   th 6. ThÎ phãng    ícngoµinªu     viªnn     trong §iÒu  cña    12  Quy  Õ   îccÊp  ï ch ®   ph   hîp  íithêih¹n  Þ  ùc nhËp    Êt c¶nh  ña  ãng  v    th th   ­ xu   c ph viªn.Phãng    êng    viªnth tró® îccÊp  Þ  ùc nhËp   Êtc¶nh  ÖtNam   ã  êih¹n 6     th th   ­xu   Vi   c th     th¸ng,cã    Þ   gi¸tr   nhiÒu  Çn  µ  Ï® îcgia h¹n  Õu  ãng    Õp tôclµm  ãng    êng  ó l v s      n ph viªnti     ph viªnth tr   t¹  Öt Nam.  Ë m   Êt 15  µy  íckhithÞ  ùc nhËp    Êt c¶nh  Õt  ¹n, i Vi   Ch nh   ng tr     th   ­ xu   hh  phãng    viªnph¶ilµm  ñ tôc gia h¹n  Õu  Õp tôc lµm  ãng    êng  ót¹   th       n ti     ph viªnth tr    i ViÖt Nam.  êng  îp bÞ  Êt  Î phãng    ícngoµi,phãng      Tr h   m Th   viªnn     viªnph¶ith«ng    b¸o ngay    cho  ô  V Th«ng    chÝ  é  ¹igiao vµ    Êp  ¹ThÎ. tinb¸o  B Ngo     xinc l   i 7. Khi thùc hiÖn    ¹t®éng       c¸c ho   b¸o  Ý    ch nh nªu  trong §iÒu  cña    13  Quy  chÕ,  ãng    ph viªnph¶imang    theo  Î phãng    ícngoµivµ  Êy  Ðp  ¹t Th   viªnn     Gi ph ho   ®éng  b¸o  Ý  µ  Êt tr×nh  ch v xu   cho    µ  c¸c nh chøc  tr¸chkhicÇn  Õt.Khi ®Õ n      thi     c¸c ®Þa   ¬ng  µiHµ   éi,phãng      ph ngo   N   viªnph¶itiÕp  óc  íic¸c c¬    x v     quan  ¹ingo   vô  a  ¬ng  íckhitiÕn hµnh    ¹t®éng    Ý. ®Þ ph tr       c¸cho   b¸o ch Nh÷ng yªu  Çu  ¹t®éng  c ho   b¸o  Ý   t  Êt cña  ãng    Ï ® îc Vô  ch ®é xu   ph viªn s     Th«ng    chÝ  é  ¹igiao xem  Ðt tõng tr ng  îp m ét. tinb¸o  B Ngo     x   ê h   §èivíi   ¹t®éng  chÝ        ho   c¸c b¸o  ph¸tsinh t¹ chç  µinéidung  ∙  îccÊp   i  ngo     ®®  phÐp,  ãng    ph viªnph¶itu©n    theo    c¸c quy  nh  µ  ù  ®Þ v s chØ  Én  ña    µ  d c c¸c nh chøc  tr¸cht¹ chç.   i 8. Trung  ©m  íng dÉn  chÝ  ícngoµiBé   ¹igiao lµc¬    t H   b¸o  n    Ngo       quan    duy nhÊt ® îcphÐp  í thiÖu,ký  îp ®ång     gi   i  h  cung  Êp  c phiªndÞch, trî ýV¨n         l phßng  lµm  Öc  vi cho    c¸c V¨n phßng b¸o  Ý   íc ngoµi th ng  ó t¹  Öt  ch n    ê tr   iVi Nam     nªu trong §iÒu  cña    14  Quy  Õ.  ch Phiªn dÞch, trî ýcña           l c¸c V¨n phßng kh«ng  îc ® 
  4. 4 hëng  Quy  Õ   ãng  ch ph viªn,kh«ng  îcphÐp  Õn hµnh    ¹t®éng  chÝ    ®  ti   c¸c ho   b¸o  víi     c¸ch phãng    ña  t   viªnc V¨n  phßng. 9. V¨n    phßng  chÝ  ícngoµith ng  ócã  cÇu  µm  b¸o  n    ê tr   yªu  l con  Êu  d riªng   phôc  ô  v cho    ¹t®éng  ña  ×nh  Çn  öi®¬n  n   ô  c¸cho   cm c g  ®Õ V Th«ng    chÝ  tinb¸o  Bé   ¹igiao    í thiÖu  íic¸c c¬  Ngo   ®Ó gi i   v     quan  chøc n¨ng  Öt Nam   µm    ñ Vi   l c¸c th   tôccÇn  Õttheo ®óng      thi     c¸cquy  nh  ña  ÖtNam. ®Þ c Vi   D. P h ã n g  viªn n í c n g o µ i ® i theo c¸c § o µ n  ®¹i bi Ó u  th¨ m c h Ý n h   thøc Vi Ö t N a m  theo l êi ê i c ñ a l∙nh ®¹ o § ¶ n g, N h µ  n í c h o Æ c    m B é  N g o ¹i  giao; p h ã n g  viªn n í c n g o µ i ® i c ï ng c¸c § o µ n  ®¹i bi Ó u  n í c n g o µ i th¨ m, l µ m  vi Ö c t¹i Ö t N a m  theo l êi ê i  Vi  m c ñ a c¸c c ¬  q u a n  Vi Ö t N a m  k h¸c. 1. Phãng    ícngoµi®i    viªnn     theo    µn  ibiÓu  c¸c §o ®¹   th¨m  Ýnh  ch thøc ViÖt     Nam   theo  êim êi  ña    o  l  c l∙nh®¹ §¶ng,Nhµ   íchoÆc   é   ¹igiao ®Ó   a      n  B Ngo     ® tin vÒ  chuyÕn  th¨m  îccoilµ thµnh    ®      viªnkh«ng  Ýnh  ch thøc  ña  µn. C¬   c §o   quan  chñ  qu¶n  Ýa  Öt Nam   Õn  µnh    ñ  ôc nhËp    Êt c¶nh  Çn  Õt ph Vi   ti h c¸c th t   ­ xu   c thi   vµ th«ng  cho  ô   b¸o  V Th«ng    chÝ  é   ¹igiao biÕt®Ó   èihîp qu¶n  tinb¸o  B Ngo       ph     lýphãng      viªntrong thêigian ë  ÖtNam.      Vi   2. §èivíiphãng    ícngoµi®i       viªnn     theo    µn  ibiÓu  ícngoµith¨m  c¸c §o ®¹   n    chÝnh  thøc  hoÆc   µm  Öc  íic¸c  ¬  l vi v   c quan  Öt  Vi Nam   kh¸c    a    Ò   ®Ó ® tinv chuyÕn  th¨m,c¬    quan  ñ  ch quan  Öt Nam   Çn  µm  ñ  ôc víiVô   Vi   c l th t     Th«ng    tin b¸o  Ý  é   ¹igiao nh  i víi ãng    ícngoµivµo  ¹t®éng  chÝ  ch B Ngo     ®è    ph viªnn     ho   b¸o  ng ¾n  ¹n t¹ ViÖtNam. h    i   3. Phãng      viªnph¶itu©n  ñ  ù  íng  Én  ña    th s h d c Trung  ©m   íng  Én    t H d b¸o chÝ  ícngoµiBé  ¹igiao hoÆc   ña  ¬  n    Ngo     c c quan  ñ  ch qu¶n  n  oµn  Õu  îc ®ã ® n ®  Bé  ¹igiao chÊp  Ën. Ngo     nh E. X u Ê t n h Ë p  c¸c p h ¬ n g  ti Ö n p h ô c  v ô  h o ¹t ® é n g  b¸o c h Ý , c¸c    s ¶ n p h È m  b¸o c h Ý  c ñ a c¸c V¨n p h ß n g  b¸o c h Ý  thê n g  tr ó v µ  p h ã n g  viªn n í c n g o µ i. 1. Ngoµi  ÷ng  nh quy  nh   ®Þ nªu trong  Òu  cña  §i 18  Quy   Õ,  ch c¸c   V¨n phßng  b¸o  Ý  íc ngoµi th ng  ócÇn  Ëp, l¾p  Æt,  ö  ông    ¬ng  ch n     ê tr   nh   ® sd c¸c ph tiÖn  tin,h×nh  ùctiÕp  thu    tr   qua  Ö   v tinh,cÇn  öi yªu  Çu  n   ô     g  c ®Õ V Th«ng    tin b¸o  Ý  é   ¹igiao  í thiÖu    é   ch B Ngo   gi   i ®Ó B V¨n   ho¸ Th«ng    tinxem   Ðt  Êp  Êy  x c gi phÐp. 2. §èi víic¸c lo¹         i s¶n  È m   ph kh¸c ngoµiquy  nh      ®Þ trong §iÒu    ãng    19, ph viªnph¶ilµm  ñ tôcxinxuÊtnhËp  íi   ¬      th         v   c quan  c¸c chøc  n¨ng  ña  ÖtNam. c Vi   III.H o ¹t ® é n g  b¸o c h Ý  c ñ a c¸c c ¬  q u a n, t æ  c h ø c   n í c n g o µ i t¹i Ö t N a m  Vi
  5. 5 A . X u Ê t b ¶ n  v µ  lu  h µ n h  b ¶ n  tin, t µi Ö u, Ê n  p h È m .  li   ViÖc  Êt  xu b¶n, l hµnh   u  b¶n    n  È m   ña  tin,Ê ph c c¸c  i  îng  ®è t nªu trong  ®iÒu  µy,ph¶i® îctiÕn hµnh  ï hîp víi Ët B¸o  Ý, LuËt XuÊt  n       ph       Lu   ch     b¶n  µ    v c¸c Quy  nh  Ön  µnh  ña  ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam. ®Þ hi h c n  ho x∙h   ngh Vi   1. "C¬    quan  idiÖn  íc ngoµi"cã  ®¹   n    nhu  Çu  Êt b¶n, l hµnh  µiliÖu, c xu    u  t    s¸ch b¸o,tranh ¶nh,b¶n           tinhay  ô  ¬ng  ph tr b¶n    tin,b¨ng    m,    ×nh,c¸c ghi© ghih    ch¬ng  ×nh  Çn  Ò m... cã  éi dung  tr ph m   n  th«ng    tin,b¸o  Ý   ch b»ng  Õng  Öt ti Vi   Nam  hoÆc     tiÕng  c¸c thø  kh¸c ph¶ilµm  n    Ðp  é       ®¬ xinph B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tin (Vô B¸o  Ý),®ång  ch   th«ng  cho  é  ¹igiao (Vô  b¸o  B Ngo     Th«ng    chÝ).§¬n  tinb¸o    xinphÐp  Çn    â:m ôc  ch, néidung,tªngäi,®Þnh  ú    c ghir   ®Ý         k hay  kh«ng  nh   ®Þ kú,ng«n  ÷,khu«n    ng   khæ,  ¬iin,sè îng ®èi t ng nhËn. n     l    î   2. "C¬    quan  íc ngoµi"cã  n    nhu  Çu  Êt b¶n, l hµnh  µiliÖu s¸ch b¸o, c xu    u  t       tranh ¶nh, b¶n        tin,hay  ô  ¬ng  ph tr b¶n    tin,b¨ng    m   ghi© hay    ×nh, c¸c ch­ ghih    ¬ng  ×nh phÇn  Ò m...cã  éidung  tr   m   n  th«ng    chÝ  tin,b¸o  b»ng  Õng  Öt Nam   ti Vi   hoÆc     c¸c thø  Õng  ti kh¸c ph¶ilµm  n    Ðp  é       ®¬ xin ph B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ô  tin(V B¸o  Ý).§¬n  Çn    â  ôc  ch,  éi dung, tªn gäi,®Þnh  ú  ch   c ghi r m ®Ý n       k hay  kh«ng  ®Þnh  ú,khu«n  k  khæ,  ¬iin,sè îng,®èi t ng nhËn. n     l    î   ViÖc  Êt b¶n u  µnh    ¹  µiliÖu Ên  È m   ãitrªncña    i t ng xu   lh c¸c lo i     ph t n    c¸c ®è  î   quy  nh  ¹ kho¶n  vµ  ®iÒu  µy  ®Þ t i 1  2  n chØ  îctiÕn hµnh  ®    sau    ã  Êy phÐp  khic gi   cña  é  B V¨n    ho¸ Th«ng tin. B. H ä p  b¸o c ã  m ê i c « n g  d © n  Vi Ö t N a m  tha m  d ù : Häp    îchiÓu  µ: b¸o ®   l C¸c  ¬  c quan, tæ    chøc, ®oµn  i biÓu, c¸ nh©n  êi níc ngoµi m êi  i   ®¹      ng       ®¹   diÖn  ¬  c quan  chÝ, phãng    Öt Nam,  b¸o    viªnVi   c«ng  ©n  Öt Nam   äp  d Vi   h hoÆc   gÆp   Æt     m ®Ó c«ng  è, gi¶ithÝch,tuyªnbè  ét  Ên    éc thÈm  Òn,  b        m v ®Ò thu   quy cã  ªnquan  n   Ö m  ô  µ  îÝch  ña  ×nh. li   ®Õ nhi v v l  i cm 1. "C¬    quan  idiÖn  ícngoµi"cã  ®¹   n    nhu  Çu  chøc  äp  ph¶ith«ng  c tæ  h b¸o    b¸o b»ng  b¶n  v¨n  cho  é   B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ng  tin,®å th«ng b¸o cho  é   ¹i B Ngo   giao  Ò   éi dung, thêigian,®Þa   iÓ m,  µnh  Çn  ù, ngêi chñ  ×vµ    v n       ® th ph d    tr   c¸c chi tiÕt kh¸c  ã  ªnquan   tr bµy  µiliÖu, hiÖn  Ët, chiÕu     c li   nh ng  t    v  phim,    v¨n nghÖ... Trêng  îp "C¬  h  quan  idiÖn  ícngoµi"cã  ôsë      a  ¬ng  µi ®¹   n    tr   ë c¸c®Þ ph ngo   Hµ   éi  ×  N th th«ng  b¸o b»ng  b¶n  v¨n  cho  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc    Trung  ng  ë  ¬ (S V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ng  tin)®å th«ng b¸o cho  ë   ¹i S Ngo   vô. 2. "C¬    quan  íc ngoµi"vµ    ©n  êi níc ngoµicã  n    c¸ nh ng       nhu  Çu  chøc  c tæ  häp  ë  b¸o  khu  ùc  a  Ën  µo  v ®Þ ph n ph¶i®¨ng  ý    k b»ng    v¨n b¶n  íi û   v   ban  ©n   U nh d©n tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ë  ¬ (S V¨n ho¸  Th«ng    Ë m   ­  tin)ch nhÊt tr c48  ê.   í   gi Sau  giêkÓ   õkhinhËn  îcv¨n b¶n  24    t     ®   th«ng    é  b¸o,B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tin hoÆc   û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ë    ph tr     ¬ (S V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tin)kh«ng  ã    Õn  × cuéc  äp        îcchÊp  Ën. c ý ki th   h b¸o coinh ®   thu
  6. 6 Bé  V¨n ho¸    ­ Th«ng    û   tin,U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ã  Òn  ¬ c quy kh«ng  Êp  Ën  ch thu hoÆc   nh  ®× chØ  éc  äp  cu h b¸o  Õu   n thÊy  ã  Êu  Öu    ¹m  Ët  cd hi vi ph Lu B¸o  Ý,  ch c¸c quy  nh   ña  ®Þ c NghÞ   nh   ®Þ 133/H§BT  µy  ng 20/4/1992,Quy  Õ     ch ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  ®Þ 67/CP  ngµy 31/10/1996 vµ    Th«ng   µy. tn 3. Häp    b¸o  ña    µn  ibiÓu  ícngoµith¨m  Ýnh  c c¸c §o ®¹   n    ch thøc  Öt Nam   Vi   theo  êim êi  ña    o  l  c l∙nh ®¹ §¶ng, Nhµ   íc,ChÝnh  ñ, Quèc  éi hoÆc   é     n  ph   h  B Ngo¹igiao ® îcthùc hiÖn         theo  ¬ng  ×nh cña  µn.C¬   ch tr   §o   quan  ñ  ch qu¶n  Öt Vi   Nam   ã  c tr¸chnhiÖ m     th«ng  cho  é   b¸o  B V¨n      ho¸ ­ Th«ng      èihîp qu¶n  tin®Ó ph     lý. ViÖc  chøc  äp  tæ  h b¸o  ña    µn  ibiÓu  íc ngoµi th¨m  Öt Nam   c c¸c §o ®¹   n    Vi   theo  êim êi  ña    ¬  l  c c¸c c quan  Öt Nam   Vi   kh¸c:c¬    quan  ñ  ch quan  Öt Nam   ã  Vi   c tr¸chnhiÖm     th«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n  cho  é  B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tinhoÆc   ë    S V¨n ho¸ ­Th«ng    îcuû  Òn.    tin®   quy C. P h¸t bi Ó u, ® ¨n g b µ i trªn c¸c p h ¬ n g  ti Ö n th«ng tin ®¹i c h ó n g. 1.  ¬  "C quan  i diÖn  íc ngoµi"cã  ®¹   n    nhu  Çu  ¨ng, ph¸tsong  µi ph¸t c ®     b    biÓu      chÝ, ®µi    trªnc¸c b¸o    ph¸tthanh,truyÒn  ×nh    h Trung  ng  ¬ ph¶ith«ng      b¸o b»ng  v¨n b¶n  Ìm  k theo  éi dung  µi viÕt hoÆc   n  b    ph¸tbiÓu    cho  é   B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    ô  tin(V B¸o  Ý),®ång  ch   th«ng  cho  é   ¹igiao (Vô  b¸o  B Ngo     Th«ng      tinb¸o chÝ) chË m   Êt tr c48  ê.Th«ng  cÇn    â:m ôc  ch, néidung,ngêi   nh   í   gi   b¸o  ghir   ®Ý        ph¸tbiÓu,ngêiviÕt,c¬          quan  b¸o  Ý  Ï®¨ng, ph¸tsãng,thêigian ®¨ng    ch s           ph¸t sãng. "C¬    quan  i diÖn  íc ngoµi"®¨ng, ph¸tsãng  µi ph¸tbiÓu      ®¹   n        b    trªn b¸o chÝ,®µi ph¸tthanh,truyÒn  ×nh  a  ¬ng        h ®Þ ph ph¶ith«ng      b¸o cho  UBND  tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ë  ph tr     ¬ (S V¨n     ho¸ ­ Th«ng    ng  tin) ®å th«ng  cho  , b¸o  Së  ¹ivô. Ngo   2."C¬    quan  ícngoµi"cã  n    nhu  Çu  ¨ng,ph¸tsãng  µiph¸tbiÓu      c®    b    trªnc¸c b¸o  Ý, ®µi ph¸tthanh,truyÒn  ×nh  ch         h Trung  ng  ¬ ph¶ith«ng  b»ng        b¸o  v¨n b¶n kÌm  éi dung  µi viÕt hoÆc   n  b    ph¸tbiÓu    cho  é   B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    ô    tin(V B¸o chÝ) chË m   Êt tr c48  ê.Th«ng  cÇn    â:m ôc  ch, néidung,ngêi   nh   í   gi   b¸o  ghir   ®Ý        ph¸tbiÓu,ngêiviÕt,c¬          quan  b¸o  Ý  Ï®¨ng, ph¸tsãng,thêigian ®¨ng    ch s           ph¸t sãng. "C¬    quan  íc ngoµi"®¨ng, ph¸tsãng  µi ph¸tbiÓu    n        b    trªnb¸o  Ý,  i ch ®µ   ph¸tthanh,truyÒn  ×nh  a   ¬ng      h ®Þ ph ph¶i th«ng    b¸o cho UBND   tØnh, thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng  ë  tr     ¬ (S V¨n    ho¸ ­Th«ng  . tin) D. Trn g  b µ y  t ñ th«ng tin tr c tr ô s ë . í 1. "C¬    quan  idiÖn  ícngoµi"cã  ®¹   n    nhu  Çu  Æt  ñ th«ng    íctrôsë  c ® t  tintr     cña  × nh  m ph¶icã  n    Ðp  é     ®¬ xinph B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ng  tin,®å th«ng  cho  b¸o  Bé   ¹igiao.§¬n    Ðp    â:m ôc  ch, néidung,kÝch  íc,n¬i® Æt   Ngo     xinph ghir   ®Ý      th     tñth«ng    tin. Trêng  îp "C¬  h  quan  idiÖn  ícngoµi"cã  ôsë      a  ¬ng  µi ®¹   n    tr   ë c¸c®Þ ph ngo   Hµ   éi  ×  N th th«ng  b¸o b»ng v¨n b¶n cho UBND  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ë  ¬ (S V¨n    ho¸ ­Th«ng    ng  tin)®å th«ng    b¸o cho  ë  ¹ivô. S Ngo   2. "C¬    quan  idiÖn  ícngoµi"quy  nh  ¹ kho¶n    Òu  cña  ®¹   n    ®Þ ti  2, §i 23  Quy   chÕ   ã  c nhu  Çu  Æt   ñ th«ng    Ón  Öu  íc trôsë  ña  × nh  c ® t  tin,bi hi tr     c m ph¶ilµm   
  7. 7 ®¬n     Ðp  xin ph UBND  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ë  ¬ (S V¨n ho¸    ­ Th«ng  . tin) §¬n    Ðp  Çn    â:m ôc  ch, néidung,kÝch  íc,n¬i® Æt.  xinph c ghir   ®Ý       th     ChØ   ® îcthùc hiÖn  Öc  ¾p  Æt  ñth«ng    Ón  Öu      vi l ® t  tin,bi hi sau    ã  Êy phÐp  ña  khic gi   c Bé  V¨n ho¸    ­ Th«ng    tinhoÆc   û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc   ph tr     Trung  ng  ¬ theo quy  nh.   ®Þ M äi  ù  s thay ® æi    kh¸cvíi Êy phÐp     gi   ph¶i® îcsù  Êp  Ën  ña  ¬      ch thu c c quan  ®∙  Êp  Êy phÐp. c gi   E. C hi Õ u  p hi m, tri Ó n l∙m, é i th¶o v µ  c¸c h o ¹t ® é n g  k h¸c c ã   h   liªn u a n  ® Õ n  th«ng tin b¸o c h Ý .  q 1. "C¬    quan  idiÖn  íc ngoµi"cã  ®¹   n    nhu  Çu  Õu  c chi phim, tr Ón l∙m,héi  i       th¶o  µ  chøc    ¹t®éng  v tæ  c¸c ho   kh¸c li     ªnquan  n   ®Õ th«ng   tinb¸o  Ý  ã  êi  ch c m c«ng  ©n  Öt Nam   d Vi   tham  ù  d ph¶icã  n    Ðp  é     ®¬ xin ph B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tin, ®ång  th«ng b¸o cho  é   ¹igiao.V¨n  B Ngo     b¶n th«ng b¸o  Çn    â:néi dung, c ghi r       ®Þa  iÓ m,  êigian tæ  ® th     chøc,kh¸ch m êi.     Trêng  îp "C¬  h  quan  idiÖn  ícngoµi"cã  ôsë      a  ¬ng  µi ®¹   n    tr   ë c¸c®Þ ph ngo   Hµ   éi  ×  N th th«ng  b¸o b»ng v¨n b¶n cho UBND  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ë  ¬ (S V¨n    ho¸ ­Th«ng    ng  tin)®å th«ng    b¸o cho  ë  ¹ivô. S Ngo   2. "C¸c c¬      quan  ícngoµi"quy  nh  ¹  n    ®Þ ti kho¶n    Òu  cña  2, §i 24  Quy  Õ   ch cã nhu  Çu  chøc  Õu  c tæ  chi phim,tr Ónl∙m,héith¶o vµ  chøc    ¹t®éng   i         tæ  c¸cho   kh¸c li     ªnquan  n   ®Õ th«ng    tin,b¸o  Ý  ã  êi  ch c m c«ng  ©n  Öt Nam   d Vi   tham  ù  d ph¶i xin phÐp     UBND  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ë  ¬ (S V¨n ho¸    ­ Th«ng    ¬i®Þnh  chøc. tin)   n tæ  §¬n xin  Ðp     â: m ôc   ch,  éi dung,  a   iÓ m,  êi gian    ph ghi r   ®Ý n  ®Þ ® th   tæ chøc,kh¸ch m êi.     C¸c  ¹t®éng  ho   chØ  îcthùc hiÖn  ®    sau    ã  ù  Êp  Ën  ña  é     khic s ch thu c B V¨n ho¸    ­ Th«ng    tinhoÆc   ña  c UBND   tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ë  ¬ (S V¨n     ho¸ ­Th«ng  . tin) Bé   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tin,UBND   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬c quyÒn  kh«ng  Êp  Ën,®×nh  ch thu   chØ  µn  é  to b hoÆc   ét  Çn  éidung  Õu   m ph n  n thÊy cã  dÊu  hiÖu vi ph¹m  LuËt b¸o chÝ, NghÞ  ®Þnh  133/H§BT  ngµy  20/4/1992,NghÞ   nh    ®Þ 67/CP  µy  ng 31/10/1996 vµ    Th«ng   µy. tn IV. æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T 1. Bé     V¨n  ho¸  Th«ng    µ  é   ­  tinv B Ngo¹igiao  ã    c tr¸ch nhiÖ m     phæ   Õn  bi Th«ng   µy  n     i t ng cã  ªnquan,®ång  êiphèihîp víi   ¬  tn ®Õ c¸c ®è  î   li     th         c quan  c¸c h÷u quan Trung  ng  µ  a  ¬ng    ¬ v ®Þ ph ®Ó qu¶n  ýthùc hiÖn,xö  ýc¸c tr ng  îp l      l    ê h   viph¹m.   2. C¸c  i îng  ªnquan  ã    ®è t li   c tr¸chnhiÖm   ùc hiÖn  ng  éi dung  íng   th   ®ó n  h  dÉn  trong Th«ng   µy. N Õ u     ¹m,  ú    tn   saiph tu theo møc   ,  Ï bÞ   ö  ¹ttheo  ®é s   x ph   c¸cquy  nh  Ön  µnh  ña  Ët ph¸p ViÖtNam.   ®Þ hi h c Lu      
  8. 8 3. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc tõ ngµy  ý.Nh÷ng  b¶n  íc ®©y   ña  é    t n c hi l     k  v¨n  tr   cB V¨n     ho¸ ­Th«ng    µ  é  ¹igiao tr¸víi tinv B Ngo      i Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i  b

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản