Thông tư số 353/TCHQ-GQ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
170
lượt xem
5
download

Thông tư số 353/TCHQ-GQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 353/TCHQ-GQ về Quy chế kho ngoại quan do Tổng Cục Hải Quan ban hành, để hướng dẫn thi hành quy chế kho ngoại quan ban hành kèm theo quyết định số 104 - TTg ngày 16-3-1994 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 353/TCHQ-GQ

  1. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 353/TCHQ-GQ Hà N i, ngày 26 tháng 5 năm 1994 THÔNG TƯ C A T NG C C H I QUAN S 353/TCHQ-GQ NGÀY 26-5-1994 HƯ NG D N THI HÀNH QUY CH KHO NGO I QUAN BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 104-TTG NGÀY 16-3-1994 C A TH TƯ NG CHÍNH PH Quy ch Kho ngo i quan ư c ban hành theo Quy t nh s 104/TTg ngày 16-3-1994 là Quy ch chính th c ư c Th tư ng Chính ph ban hành. N i dung Quy ch ã th hi n y . Các ơn v H i quan nơi có kho ngo i quan c n nghiên c u th c hi n nghiêm ch nh các i u trong Quy ch . Căn c i u 3 Quy t nh s 104/TTg ngày 16-3-1994 c a Th tư ng Chính ph . T ng c c H i quan hư ng d n th c hi n như sau: I. V M T S T NG DÙNG TRONG QUY CH KHO NGO I QUAN 1. "Hàng hoá ch xu t khNu" là hàng t nư c ngoài ưa vào kho ngo i quan và hàng xu t khNu t trong nư c ã hoàn thành th t c h i quan g i vào kho ngo i quan ch ưa ra nư c ngoài". 2. "Hàng hoá ch nh p khNu" là hàng hoá c a các i tư ng ư c phép thuê Kho ngo i quan quy nh t i kho n 1 i u 6 Quy ch Kho ngo i quan t nư c ngoài ưa vào Kho ngo i quan ch làm th t c nh p khNu vào Vi t Nam. 3. "Tái ch và gia c bao bì". Tái ch bao bì là vi c s a ch a bao bì ho c thay th bao bì tương t như bao bì cũ. Gia c bao bì là vi c làm cho bao bì ch c thêm. 4. Hàng hoá c m xu t khNu, hàng c m nh p khNu: Theo danh m c hàng c m xu t khNu, c m nh p khNu c a Chính ph ban hành hàng năm và các văn b n c m xu t khNu, c m nh p khNu nh ng m t hàng cá bi t khác. Trư ng h p m t hàng Vi t Nam c m xu t khNu ho c c m nh p khNu nh ng nư c xu t khNu không c m xu t khNu ho c nư c nh p khNu không c m nh p khNu thì trên cơ s ngh c a U ban nhân dân t nh, thành ph ho c B ch qu n c a ơn v ư c kinh doanh Kho ngo i quan, sau khi th ng nh t v i B Thương m i. T ng c c H i quan s trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. 5. "Ch hàng" và " i di n h p pháp c a ch hàng" trong văn b n này ư c g i chung là "ch hàng". Ch nh ng doanh nghi p Vi t Nam có quy n xu t nh p khNu tr c ti p m i ư c làm i di n h p pháp cho ch hàng là pháp nhân. Trư ng h p
  2. hàng c a cá nhân g i Kho ngo i quan thì i di n h p pháp có th là cá nhân ho c pháp nhân. II. THÀNH L P KHO NGO I QUAN 1. i tư ng ư c phép thành l p Kho ngo i quan: a. Trên cơ s nhu c u th c t ph i có Kho ngo i quan t ng khu v c, phù h p v i quy nh t i kho n 1.a i u 4 Quy ch Kho ngo i quan, T ng c c H i quan xem xét và trình Th tư ng cho phép thành l p Kho ngo i quan m t s khu v c. b. Các doanh nghi p Vi t Nam có kho bãi t i các khu v c ư c Th tư ng Chính ph cho phép thành l p Kho ngo i quan có các i u ki n t i kho n 1 i u 4 Quy ch Kho ngo i quan ban hành theo Quy t nh 104-TTg ngày 16-3-1994 c a Th tư ng Chính ph thu c di n ư c xét c p gi y phép thành l p Kho ngo i quan. Trư ng h p thuê kho, bãi thì ph i có văn b n h p pháp như ng quy n s d ng kho bãi c a bên có kho bãi cho bên xin thành l p Kho ngo i quan. c. Nh ng doanh nghi p Vi t Nam liên doanh v i nư c ngoài theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam không thu c di n ư c xét c p gi y phép thành l p Kho ngo i quan. 2. Th t c xin thành l p Kho ngo i quan: a. Trên cơ s quy t nh c a Th tư ng cho phép các khu v c thành l p Kho ngo i quan. T ng c c H i quan s thông báo và ti p nh n ơn, h sơ xin thành l p Kho ngo i quan. Các doanh nghi p Vi t Nam nói i m II.1 Thông tư này ph i g i ơn (theo m u c a T ng c c H i quan t i ph l c 2 Thông tư này và hai b h sơ theo quy nh t i i m 2 i u 4 Quy ch Kho ngo i quan (1 b g i T ng c c H i quan, 1 b g i H i quan t nh, thành ph liên quan). N u h sơ áp ng các i u ki n quy nh t i kho n 2 i u 4 Quy ch Kho ngo i quan thì sau khi ki m tra n u th c t kho bãi áp ng các i u ki n Kho ngo i quan, T ng c c H i quan s trình Th tư ng Chính ph . Khi Th tư ng Chính ph ch p thu n, T ng c c H i quan s c p gi y phép thành l p Kho ngo i quan. N u xét th y không có i u ki n ho c Th tư ng Chính ph không ch p thu n thì T ng c c H i quan s thông báo cho doanh nghi p bi t. b. Các doanh nghi p Vi t Nam ang kinh doanh Kho ngo i quan theo quy ch t m th i v thành l p và qu n lý Kho ngo i quan, n u v n có nhu c u thành l p Kho ngo i quan cũng ph i làm th t c xin phép như quy nh t i i m II.2a trên ây, nhưng không ph i làm l i toàn b h sơ mà ch c n g i ơn và b sung các ph n còn thi u c a b h sơ cho phù h p Quy ch Kho ngo i quan. T ng c c H i quan s ki m tra và xem xét k t qu ho t ng c a các Kho ngo i quan này trong th i gian v a qua và trình Th tư ng Chính ph quy t nh. c. ư c c p gi y phép kinh doanh Kho ngo i quan, Doanh nghi p ph i n p l phí thành l p Kho ngo i quan theo quy nh c a B Tài chính và T ng c c H i quan.
  3. d. Sau 90 ngày k t ngày ư c c p gi y phép, Kho ngo i quan không ho t ng thì T ng c c H i quan thu h i gi y phép thành l p Kho ngo i quan. III. THUÊ KHO NGO I QUAN 1. i tư ng ư c phép thuê Kho ngo i quan: Các i tư ng nói t i kho n 1 i u 6 Quy ch Kho ngo i quan u ư c phép thuê Kho ngo i quan g i hàng ch xu t khNu và ch nh p khNu c a mình. Trư ng h p các doanh nghi p này xu t ho c nh p khNu u thác cho các doanh nghi p khác không ư c quy n xu t nh p khNu tr c ti p thì lô hàng u thác ó cũng ư c phép g i Kho ngo i quan và bên nh n u thác có nghĩa v ch p hành m i quy nh c a quy ch kho ngo i quan và các trách nhi m pháp lý liên quan khác. Các cá nhân Vi t Nam và các doanh nghi p không ư c phép kinh doanh xu t nh p khNu tr c ti p thì không ư c thuê Kho ngo i quan. 2. Th t c ký h p ng thuê Kho ngo i quan: Ch hàng mu n thuê Kho ngo i quan g i hàng ph i ký h p ng thuê kho (theo n i dung hư ng d n c a T ng c c H i quan t i Ph l c 1 Thông tư này) v i ch Kho ngo i quan. Ch Kho ngo i quan ph i ăng ký h p ng này v i H i quan Kho ngo i quan ít nh t 24 gi trư c khi hàng n c a khNu u tiên c a Vi t Nam ( i v i hàng t nư c ngoài ưa vào Kho ngo i quan) ho c trư c khi hàng ưa vào t Kho ngo i quan ( i v i hàng t trong nư c g i Kho ngo i quan). Trư c khi h p ng thuê kho h t h n, n u ch hàng mu n ti p t c g i hàng t i Kho ngo i quan thì ch kho và ch hàng ph i ký tho thu n gia h n h p ng và ph i ăng ký v i H i quan Kho ngo i quan H i quan Kho ngo i quan ký xác nh n vi c gia h n ó. H p ng thuê kho ch có giá tr th c hi n m t l n. N u mu n ti p t c thuê Kho ngo i quan g i hàng thì ph i ký h p ng khác. i v i nh ng m t hàng khi có l nh ng ng nh p khNu, ng ng xu t khNu c a Chính ph thì ngay sau ó ch Kho ngo i quan không ư c ký h p ng cho thuê Kho ngo i quan ch a nh ng m t hàng ó, tr trư ng h p Chính ph có quy t nh riêng cho phép. IV. TH T C H I QUAN I V I HÀNG HOÁ ƯA VÀO, ƯA RA KHO NGO I QUAN 1. Hàng ưa vào Kho ngo i quan: 1.1. Hàng t nư c ngoài ưa vào Kho ngo i quan qua c a khNu thu c H i quan t nh, thành ph nơi có Kho ngo i quan: Khi hàng n c a khNu u tiên c a Vi t Nam ch hàng ph i n p cho H i quan Kho ngo i quan: - Gi y u quy n nh n hàng (b n photo có công ch ng). -H p ng thuê Kho ngo i quan ã ăng ký v i H i quan (b n photo có công ch ng).
  4. - V n ơn. - Catalogue ho c gi y ch ng nh n xu t x . - B n kê chi ti t hàng (riêng ô tô, xe g n máy ph i ghi rõ s khung, s máy). - Ba t khai hàng (HQ 8C). Sau khi ch p nh n b ch ng t , H i quan Kho ngo i quan cho ăng ký t khai hàng, cùng v i các ch hàng mang theo b ch ng t ã ăng ký t i H i quan Kho ngo i quan n ph i h p v i H i quan c a khNu nh p hàng i chi u b ch ng t và th c t lô hàng, n u úng như khai báo thì áp t i nguyên ai nguyên ki n v Kho ngo i quan và làm th t c nh p kho. Sau ó xác nh n hàng th c g i trên t khai hàng và h p ng thuê kho. 1.2. Hàng n i a Vi t Nam ưa vào Kho ngo i quan: Hàng t n i a Vi t Nam mu n ưa vào Kho ngo i quan thì ch hàng ph i làm y th t c H i quan cho lô hàng xu t khNu ó. Sau khi ã hoàn thành th t c h i quan t i H i quan t nh, thành ph ch hàng ph i n p cho H i quan Kho ngo i quan các ch ng t sau: -H p ng thuê Kho ngo i quan ã ăng ký v i H i quan (b n photo có công ch ng). - B ch ng t hàng xu t khNu ã hoàn thành th t c h i quan. - T khai hàng nh p kho (HQ 8C). H i quan Kho ngo i quan i chi u b ch ng t xu t khNu, h p ng thuê kho, t khai hàng nh p kho và th c t hàng hoá, n u úng thì làm th t c nh p kho. 2. Hàng ưa ra kh i Kho ngo i quan: 2.1. Hàng ưa ra nư c ngoài qua c a khNu thu c H i quan t nh, thành ph nơi có Kho ngo i quan: Th t c h i quan ư c ti n hành như quy nh t i kho n 1 i u 9 Quy ch Kho ngo i quan. 2.2. Hàng nh p và tiêu th t i th trư ng Vi t Nam: Hàng t kho ngo i quan ư c phép ưa vào tiêu th t i th trư ng Vi t Nam ư c coi là hàng hoá nh p khNu t nư c ngoài vào Vi t Nam. Các doanh nghi p Vi t Nam nh p khNu hàng t Kho ngo i quan ph i làm y các th t c h i quan và n p thu nh p khNu theo lu t nh. Th i i m tính thu nh p khNu và áp d ng các chính sách v thu nh p khNu là th i i m doanh nghi p nh p khNu ăng ký t khai hàng nh p khNu. Hàng g i kho ngo i quan không ư c bán cho các i tư ng ư c hư ng ch mi n thu nh p khNu hàng hoá theo chính sách ưu ãi c a Nhà nư c Vi t Nam.
  5. 3. Hàng t nư c ngoài ưa vào Kho ngo i quan ho c t Kho ngo i quan ưa ra nư c ngoài qua c a khNu không thu c H i quan t nh, thành ph nơi có Kho ngo i quan: Ch hàng ph i làm ơn xin phép H i quan t nh, thành ph nơi có Kho ngo i quan ư c v n chuy n hàng qua lãnh th Vi t Nam ưa vào Kho ngo i quan ho c t Kho ngo i quan qua lãnh th Vi t Nam xu t ra nư c ngoài. Trong ơn ph i ghi rõ: Lo i hàng, s lư ng, tình tr ng bao bì, phương ti n v n t i, tuy n ư ng i trên lãnh th Vi t Nam, c a khNu nh p khNu u tiên ho c c a khNu xu t cu i cùng, Kho ngo i quan s g i hàng ho c Kho ngo i quan ang gi hàng. Khi ư c H i quan t nh, thành ph cho phép thì ch hàng ph i n p cho H i quan Kho ngo i quan các gi y t và làm th t c h i quan như ã nói ph n IV 1.1 và 2.1. H i quan c a khNu biên gi i giám sát vi c làm th t c cho hàng qua biên gi i, cùng ký xác nh n vào ba t khai hàng và h p ng thuê kho. H i quan c a khNu biên gi i lưu 1 t khai hàng và m t b n kê chi ti t hàng. H i quan Kho ngo i quan ph i áp t i hàng và ch u trách nhi m cho n khi hàng th c nh p h t vào Kho ngo i quan ho c th c xu t h t ra kh i biên gi i. 4. Hàng hoá v n chuy n t Kho ngo i quan này sang Kho ngo i quan khác trên lãnh th Vi t Nam: Ch hàng ph i làm ơn xin phép H i quan t nh, thành ph nơi hàng ang g i Kho ngo i quan cho v n chuy n hàng trên lãnh th Vi t Nam g i Kho ngo i quan khác. Trong ơn ph i ghi rõ lo i hàng, s lư ng, phương ti n v n chuy n, tuy n ư ng i trên lãnh th Vi t Nam, Kho ngo i quan m i d nh g i hàng. Sau khi ư c phép c a H i quan t nh, thành ph ch hàng làm th t c thanh lý h p ng v i Kho ngo i quan ang g i hàng và ký h p ng thuê kho v i Kho ngo i quan m i. Th t c h i quan ưa hàng ra kh i Kho ngo i quan cũ, th t c ưa hàng vào Kho ngo i quan m i như th t c h i quan i v i hàng ưa ra, ưa vào Kho ngo i quan quy nh t i các i m IV 1.2.3. trên. H sơ kèm theo hàng khi v n chuy n trên lãnh th Vi t Nam bao g m: h sơ nh p, xu t kho ngo i quan và các ch ng t khác liên quan n hàng hoá. 5. Vi c v n chuy n hàng hoá trên lãnh th Vi t Nam khi hàng hoá ưa vào, ưa ra kh i Kho ngo i quan ho c t Kho ngo i quan này n Kho ngo i quan khác u ph i có niêm phong h i quan và có nhân viên h i quan áp t i. Vi c v n chuy n hàng trên lãnh th Vi t Nam ph i ư c th c hi n theo úng tuy n ư ng ã ư c phép, không ư c lưu gi ho c tiêu th hàng hoá t i th trư ng Vi t Nam trong quá trình v n chuy n. M i s c x y ra trong quá trình v n chuy n u ph i ư c l p biên b n ghi nh n làm cơ s cho gi i quy t sau này. Cán b h i quan áp t i, ch hàng, ngư i i u khi n phương ti n v n t i ph i ký vào biên b n ghi nh n trên. 6. Hàng hoá v n chuy n t Kho ngo i quan t i c a khNu và ngư c l i ph i n p các kho n l phí theo quy nh t i các kho n II.3 và II.4 Thông tư liên B s 31 ngày 7-4- 1993 c a Liên B Tài chính - T ng c c H i quan. V. CÁC DNCH V LIÊN QUAN TRONG HO T NG KHO NGO I QUAN
  6. Ch Kho ngo i quan ư c làm các d ch v quy nh t i i u 5 Quy ch Kho ngo i quan v i các i u ki n sau: - ư c ch hàng u quy n cho làm các d ch v trên. - N u làm các d ch v tái ch , gia c bao bì ph i ư c h i quan c p t nh, thành ph nơi có Kho ngo i quan cho phép. - Không làm thay i nhãn hi u, s lư ng, ch t lư ng hàng hoá. - Tuân th y các quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam v các ho t ng d ch v ó. VI. X LÝ VI PH M Nh ng hành vi vi ph m các Quy nh t i Quy ch Kho ngo i quan và Thông tư hư ng d n này s b x lý theo quy nh t i i u 11 Quy ch Kho ngo i quan. VII. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này thay th Quy t nh 13/TCHQ-GQ ngày 25-4-1992 và có hi u l c thi hành t ngày ký. 2. C c trư ng C c giám sát và qu n lý, Th trư ng các V , C c thu c T ng c c H i quan. C c trư ng H i quan các t nh, thành ph có trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch Kho ngo i quan và Thông tư hư ng d n này. Các ch Kho ngo i quan và các ch hàng thuê Kho ngo i quan có trách nhi m thi hành các Quy nh này. 3. Trong quá trình th c hi n, n u g p khó khăn vư ng m c thì k p th i báo cáo T ng c c H i quan ư c hư ng d n ch o. Nguy n Thanh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản