intTypePromotion=1

[Địa Chất Học] Phân Loại Đất & Xây Dựng Bản Đồ Đất - TS.Đỗ Nguyên Hải phần 10

Chia sẻ: Dwefershrdth Vrthrtj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
75
lượt xem
8
download

[Địa Chất Học] Phân Loại Đất & Xây Dựng Bản Đồ Đất - TS.Đỗ Nguyên Hải phần 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đất có thể chia ra thành hai lớp tổng quát hay tầng: tầng đất bề mặt, là lớp trên cùng nhất, ở đó phần lớn các loại rễ cây, vi sinh vật và các loại hình sự sống động vật khác cư trú và tầng đất cái, tầng này nằm sâu hơn và thông thường dày đặc và chặt hơn cũng như ít các chất hữu cơ hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: [Địa Chất Học] Phân Loại Đất & Xây Dựng Bản Đồ Đất - TS.Đỗ Nguyên Hải phần 10

  1. XVIII. Nhóm ñ t nhân tác (Anthrosols) Nhóm ñ t ð t t o nên ð t do ngư i ð t do ngư i ð t do ngư i ðơn ñô th canh tác ch t ñ ng làm màu m vñt Ubric Anthrosols Aric Anthrosols Cumulic Fimic Anthrosols Anthrosols Hydragri Có t ng ñ ng nư c nhân t c (0-100cm) Irragri Có t ng ng p nư c tư i (0-50cm) Terri Có t ng giàu h u cơ phân gi i m nh (nhuy n) Horti T ng ñ t vư n (dày > 50cm) ðơn v Gleyi T ng glây ph Stagni T ng ñ ng nư c Spodi T ng màu tro Ferrali T ng feralit Luvi T ng r a trôi Areni T ng cát Sơ ñ 7.10. Sơ ñ c u trúc phân v nhóm ñ t ñen theo FAO- UNESCO XX. Nhóm ñ t sét (Nitisols) Nhóm ñ t ð t sét b c ñi n hình ð t sét b c nâu ñ ð t sét b c có mùn ðơn vñt Haplic Nitisols Rhodic Nitisols Humic Nitisols Andi Tro núi l a Molli T ơi m m Umbri S m màu Humi Mùn ðơn v ph Veti C Alumi Nhôm Rhodi ðá Ferrali Feralit Dystri Không bão hoà Eutri Bão hoà Hapli ði n hình Sơ ñ 7.10. Sơ ñ c u trúc phân v nhóm ñ t ñen theo FAO- UNESCO 100
  2. Nhóm ñ t XXI. Nhóm ñ t n t n (Vertisols) ð t n t n bão hoà ð t n t n không bão hoà ðơn vñt (Eutric Vertisols) (Dystric Vertisols) Calcari nh hư ng cacbonat Calci Tích vôi ðơn v ph Orthi ði n hình Sơ ñ 7.10. Sơ ñ c u trúc phân v nhóm ñ t ñen theo FAO- UNESCO 2.4. Th hi n ranh gi i các khoanh ñ t và ký hi u tên ñ t, ký hi u ph lên b n ñ - Trên b n ñ ñi giã ngo i và b n ñ g c ranh gi i khoanh ñ t ñư c v b ng bút chì ñen ho c b ng bút kim m c ñen li n nét. - V trí ph u di n và s ph u di n trên b n ñ dã ngo i ñư c ghi b ng bút chì ñen ho c b ng kim m c ñen. - Ký hi u tên ñ t trên b n ñ dã ngo i và b n ñ g c cũng ph i ghi b ng bút chì ñen hay b ng bút m c ñen. Các ký hi u ñư c ghi t p trung theo hàng ngang theo trình t s ph u di n, ñ a hình, ñá m , thành ph n cơ gi i, m c ñ k t von, glay… 3. Công tác n i nghi p 3.1. C p nh t, sao chép và ch nh lý thư ng xuyên a. Sao chép b n ñ - Sau m i ngày ñi giã ngo i v ph i sao chép t b n ñ giã ngo i vào b n ñ g c. - V trí và s ph u di n nên ghi rõ b ng bút m c. - Ranh gi i và ký hi u ñ t ghi b ng bút chì. b. Th ng kê các lo i ñ t M i nhóm ñi u tra ph i th ng kê các lo i ñ t B ng 7.5. Bi u th ng kê các ph u di n các lo i ñ t ñi u tra TT S ph u di n Ký hi u tên ñ t Ðá m , m u c h t B ng 7.6. Phân lo i ñ t TT Tên lo i ñ t Ký hi u 101
  3. c. So sánh các tiêu b n ñ t Ph i thư ng xuyên ñ i chi u các tiêu b n ñ t ñ ch nh lý các sai sót, ñ m b o phân lo i ñ t chính xác. d. Phân lo i chính th c Ð ñi ñ n phân lo i chính th c c n tuân th các bư c sau: - Ti n hành phân lo i sơ b sau khi kh o sát sơ b . - Ti n hành phân lo i chính th c sau khi hoàn thành n i nghi p. - L p b ng phân lo i chi ti t th ng nh t cho toàn vùng ñi u tra. ñ. Kh p b n ñ dã ngo i Khi ñã có b ng phân lo i th ng nh t toàn vùng ñi u tra ti n hành kh p các b n ñ dã ngo i c a các nhóm ñi u tra. Trư ng h p các lo i ñ t và ranh gi i ñ t chưa kh p thì ph i ti n hành ñi u tra b sung ngoài th c ñ a. e. Ch nh lý tài li u t p trung - B ng phân lo i ñ t th ng nh t, chi ti t và các tài li u ñi u tra b sung sau khi kh p ranh gi i là căn c ñ ch nh lý các tài li u l n cu i cùng. N i dung ch nh lý g m: + Tu ch nh b n ñ dã ngo i, b n ñ g c và ghi chép ñ y ñ theo quy ñ nh. + T t c các ký hi u khoanh ñ t trên b n ñ g c ph i v b ng bút m c. + Ki m tra t ng ph u di n, t ng b n t , t ng khoanh ñ t và ch nh cho kh p. f. Ki m tra m u ñ t Các túi ñ t, tiêu b n ñ t l y v ph i hong khô trong không khí và b o qu n nơi thoáng mát. Nhãn ghi các m u ñ t ch n ñ phân tích theo yêu c u c n ph i rõ ràng. Nhãn ghi m u ñ t T nh:............ Huy n:............. Xã (ho c cơ s ñi u tra).......... Ph u di n s :............. Ð sâu l y m u:........... Ngày l y m u...............Ngư i l y m u:.............. B ng 7.7. Bi u ghi các m u ñ t ñư c ch n phân tích Ký hi u Ð dày t ng Ð sâu l y S PD Tên ñ t Ghi chú t ng ñ t (cm) m u (cm) g. V b n ñ g c màu và trình bày b n ñ ñ t T b n ñ g c tr ng dã ngo i xây d ng m t b n ñ g c màu. Nôi dung c a b n ñ g c màu g m: - Khoanh ñ t có tô màu và v ranh gi i. - Ghi t t c v trí, ký hi u tên ñ t, ký hi u và s các ph u di n chính, ph b ng m c ñen. - Ðánh s cáckhoanh ñ t và ghi di n tích các khoanh ñ t b ng m c ñ . - Trình bày b n ñ ñ t Tên b n ñ ñ t Ð a ñi m làm b n ñ ñ t (huy n, xã hay cơ s s n xu t) 102
  4. Phía dư i khung b n ñ (b n chú d n) ph i ghi rõ: Ngày ñi u tra t ... ñ n... tháng... năm... Ðơn v ñi u tra........ Ngư i ñi u tra:.......... Ðơn v ki m tra xét duy t............... Ngư i ki m tra xét duy t................ D u cơ quan ch ñ o ñi u tra ñ t h. Ðo và t ng h p di n tích, ñ c ñi m các lo i ñ t - Dùng b n ñ ñ t g c ñã ñư c ch nh lý, ghi ñ y ñ các s khoanh ñ t (c th cư, th canh, ao h , núi ñá...) b ng m c ñ ñ t ng h p di n tích ho c ño b ng máy n u chưa xác ñ nh ñư c di n tích trong m i kho nh. - M i khoanh ñ t t i thi u ph i ño 3 l n, s máy ño không chênh l ch quá 2 ñơn v . k t qu ño di n tích ph i ghi vào s B ng 7.3.4. S ño di n tích b ng máy S máy ño S K. hi u Hi n Di n Ghi chú kho nh tên ñ t tr ng tích L n1 L n2 L n3 TB - Dùng s ño trung bình c a 3 l n ñ tính di n tích. - Di n tích ñư c ño ghi vào khoanh ñ t trên b n ñ g c tr ng và b n ñ g c màu. - T ng h p các tính ch t v t lý và hoá h c ñ t, d u hi u hình thái ph u di n và di n tích theo tình hình s d ng B ng 7.8. K t qu phân tích tính ch t v t lý TT PD T ng Ð sâu T l c p h t (%) TPCG Dung T ð ñt ñ t l y m u Cát ñt xp tr ng tr ng Limon Sét (cm) (%) (g/cm3) (g/cm3) B ng 7.9. K t qu phân tích tính ch t hoá h c K t qu phân tích (các ch tiêu yêu c u) Ð sâu OC Ch t t ng s Ch t d tiêu T ng TT P D ñ t l ym u (%) ñt pH (%) (mg/100g ñ t) (cm) N% ….. P2O5 …. B ng 7.10. T ng h p di n tích theo lo i ñ t Tình hình s d ng Di n Ðt tích TT Tên ñ t Canh B Cây lâu Ð ng Cây R ng chuyên (ha) tác hoang năm c bi dùng - Ki m tra ngoài ñ ng c n ti n hành thư ng xuyên trong các ñơn v ñang ñi u tra ñ t. T i thi u ph i ki m tra dư c 1/10 t ng s ph u di n chính ñã ñào. 103
  5. - Ki m tra trong phòng ti n hành v i toàn b tài li u, n i dung ñã ñi u tra (tiêu b n, b n t , m u ñ t, b n ñ ...) i. Làm và in b n ñ Sau khi có b n ñ g c phân lo i công vi c ti p theo là ph i th hi n b n ñ . Ngày nay công vi c này ñư c th c hi n d dàng nh vào h th ng máy tính và các ph n m m xây d ng b n ñ tuy nhiên, v n ñ c n quan tâm là s th hi n v màu s c, s và ký hi u ph u di n (có l y m u phân tích), ký hi u tên ñ t c n ph i ñư c tuân theo nh ng tiêu chu n ñã ñư c quy ñ nh trong ghi chú và th hi n b n ñ . 3.2. Vi t báo cáo thuy t minh Ð cương vi t báo cáo ñ t. PH N I - TÌNH HÌNH CHUNG 1. V trí ñ a lý 2.T ch c ñi u tra - Ðơn v ñi u tra. - Th i gian ñi u tra. 3.Tài li u kĩ thu t dùng ñ ñi u tra và các tài li u tham kh o. 4.Thu n l i, khó khăn. 5.K t qu ñi u tra: T ng di n tích ñi u tra: T ng s ph u di n ñã dào: S ph u di n chính: s ph u di n ph : Bình quân m t ñ ph u di n. PH N II - ðI U KI N HÌNH THÀNH ð T 1 - Khí h u: nh n xét nh ng y u t khí h u (lư ng mưa, nhi t ñ ) tr c ti p nh hư ng ñ n quá trình hình thành ñ t và s n xu t. 2 - Ð a hình: Nêu nh ng nét cơ b n v ñ a hình vùng ñi u tra, tính ch t các d ng ñ a hình, m c ñ chia c t...liên quan gi a ñ a hình, khí h u và ñ t. nh hư ng c a ñ a hình ñ n s n xu t. 3 - Ð a ch t: Nêu sơ lư c v các quá trình ñ a ch t, v các m u,ñá m : liên quan gi a m u ch t, ñá m và ñ t. 4 - Th c v t: - Th c v t t nhiên: - Cây tr ng: - Liên quan gi a th c v t v i quá trình hình thành ñ c ñi m ñ t. 5 - Thu văn, h i văn: - Phân b sông su i và các ho t ñ ng c a chúng: - Ho t ñ ng c a thu chi u: - Tình hình ñê ñ p: 6 - Tình hình s n xu t: Nh ng ñ c ñi m có liên quan tr c ti p ñ n quá trình hình thành chi u hư ng phát tri n c a ñ t và tình hình s d ng ñ t trong vùng. Tìm hi u k thu t canh tác, di n bi n năng su t cây tr ng. PH N III - CÁC LO I Ð T VÀ MÔ T 1. Các lo i ñ t có trong vùng ñi u tra 104
  6. 1/ X p các lo i ñ t(các ñơn v phân lo i dùng cho chú d n b n ñ ). M i ñơn v phân lo i ñ t ho c nhóm các ñơn v phân lo i có ñ c ñi m phát sinh và nông h c tương t ñ u trình b y theo n i dung: - Tên ñ t: - Di n tích: - Phân b và ñi u ki n hình thành: - Hình thái ph u di n và ñ c ñi m: - Tình hình s d ng, c i t o và b o v ñ t (th c v t t nhiên cây tr ng): - Nêu các cây tr ng, tình hình sinh trư ng và năng su t trên t ng lo i (ñơn v phân lo i ñ t). 2. Nh n xét ñánh giá chung và ñ xu t ý ki n s d ng ñ t h p lý PH N IV - K T LU N CHUNG: 1. Nh n xét, ñánh giá chung a. Nh n xét v t l di n tích, phân b và ñ c ñi m n i b t c a lo i ñ t. b. So sánh tính ch t c a các lo i ñ t (hình th c,lí, hoá tính...)và x p lo i chúng theo b ng dư i ñây: B ng 7.11. So sánh tính ch t các lo i ñ t. Y u t t ng h p Kí hi u tên ñ t Ghi chú Di n tích(ha) T l (%) Ð dc T ng d y(cm) Quy mô khoanh ñ t Màu s c ch ñ o Thành ph n cơ gi i C u tư ng Ð ch t Ð m(m c ñ thoát nư c) pH Ð chua thu phân (me/100g ñ t) Ð no % Mùn % Ð m% Lân % Kali trao ñ i (mg/100g ñ t) Lân d tiêu(mg/100g ñ t) T ng s mu i tan % Cl- % SO4-- % Cây tr ng chính(tên) Năng su t(t /ha) 2. Hư ng s d ng, c i t o, b o v và nâng cao ñ phì c a ñ t a. S d ng: Nh ng c y tr ng thích h p trên các lo i ñ t, di n tích các lo i cây tr ng và kh năng m r ng di n tích (ñ i v i vùng có di n tích ñ t còn ñang b b hoang hoá chưa s d ng). b. Các bi n pháp c i t o và b o v . 3.3. Ki m tra, công nh n và giao n p lưu tr tài li u - Ngư i ph trách d án hay công trình xây d ng b n ñ th như ng ( trung 105
  7. ương và các t nh) ph i ch u trách nhi m ki m tra nghi m thu ph n công trình do các nhóm ph trách t bư c ñi u tra ngoài ñ ng ñ n làm n i nghi p và hoàn t t b n ñ . - Cán b ph trách ñi u tra ñ t các cơ quan trung ương và các t nh t ch c ki m tra nghi m thu công trình c a ñơn v thu c c p mình ph trách và ch u trách nhi m v công trình ñó v i c p trên. - Sau khi ki m tra ph i l p biên b n ki m tra nghi m thu. - Giao n p cho các cơ quan ph trách tr c ti p qu n lý lưu tr nh ng tài li u, b n ñ ñã ñi u tra. 4 Ch nh lý b n ñ ñ t Vi c ch nh lý các b n ñ th như ng trư c ñây c n ph i ti n hành trên cơ s b n ñ n n ñ m b o v ch t lư ng. T l nh máy bay dùng ñ ch nh lý c n l n hơn hay b ng t l b n ñ c n xây d ng. Khi ch nh lý ph i có b n ñ ñ t g c b n ñ dã ngo i, b n t có liên quan k t qu ñi u tra xây d ng b n ñ ñ t trư c ñây. - Công tác ki m tra + C n nghiên c u c th chi ti t các tài li u ñi u tra ñ t trư c (b n ñ và báo cáo ñ t). Phân tích quy lu t phân b liên quan ñ n c nh quan phát hi n nh ng sai sót v khoanh ñ t và tên ñ t trên cơ s nghiên c u tài li u ñã có và ki m ch ng ngoài th c ñ a. + Các khoanh ñ t không gây nghi ng c n tô màu ghi ký hi u tên ñ t c th . B trí lư i ph u di n cho các vùng hay khoanh ñ t c n ph i ki m ch ng và ch nh lý. Trư c tiên c n b trí ph u di n cho nh ng khoanh ñ t trư c ñây chưa có ph u di n và b sung ph u di n nh ng nơi nhi ng có v n ñ . Các ph u di n c n xác ñ nh ch y u là các ph u di n ñ t chính và ph . B trí các ph u di n chính nh m phát hi n ra nh ng bi n ñ i v ñ t và v các khoanh ñ t m i c n th hi n trên b n ñ . + Vi c ch nh lý b n ñ ñ t cho vùng ñ t ñã ñư c c i t o (tư i, tiêu..) c n chú ý trư c tiên t i các tính ch t ñ ng thái c a ñ t (ñ sâu, t ng tích lũy mu i, phèn, m c nư c ng m, ñ dày t ng mùn...) Các ñ c tính b n v ng c a ñ t như thành ph n cơ gi i cũng c n ki m tra theo các m u ñi n hình. Trong giai ño n ñi u tra giã ngo i các d n li u c n thi t v năng su t cây tr ng, l ch s các cánh ñ ng và tình hình s d ng, c i t o, b o v ñ t cũng c n ñư c thu th p. - Các công tác sau khi dã ngo i M u ñ t sau khi ñã l y và phân tích xác ñ nh các ñ c tính, tính ch t nh m gi i ñáp các yêu c u: + Tìm hi u ñ c trưng ñ t c a các vùng ñ t có nh ng bi n ñ i v tính ch t do ho t ñ ng s n xu t. + Tìm hi u ñ c trưng các khoanh ñ t m i phát hi n sau l n ñi u tra trư c + Tìm hi u c th hơn v ñ c ñi m ñ t, ki m tra l i vi c xác ñ nh tên ñ t trư c ñây. Các công vi c ti p theo trong khoanh v , vi t báo cáo và th hi n b n ñ tương t như ph n trên c a quy trình. Câu h i ôn t p chương VII Câu 1. Hãy trình bày các bư c trong giai ño n chu n b ñi u tra b n ñ ? M t ñ ph u di n cho xây d ng các b n ñ ñ t có t l khác nhau? Câu 2. Ph u di n ñ t, quy ñ nh ñào ph u di n và ch n ñi m ñào ph u di n ? Câu 3. Các lo i ph u di n trong xây d ng b n ñ và cách l y m u vào h p tiêu b n và m u phân tích? Câu 4. Nh ng v n ñ c n chú ý khi mô t v ñ c ñi m phân t ng, màu s c, ñ m r , thành ph n cơ gi i? Câu 5. Nh ng l p lu n c n thi t trong quá trình ñi u tra làm b n ñ ñ t Câu 6. Hày trình bày nh ng n i dung chính khi vi t m t báo cáo b n ñ ñ t? 106
  8. TÀI LI U THAM KH O CHÍNH 1. Nguy n Thanh Trà: Giáo trình b n ñ ñ a chính, NXBNN - Hà N i 1999. 2. Nguy n Mư i và nh ng ngư i khác: Th như ng h c, NXBNN - Hà N i 2000. 3. Soil map of the World. Revised- FAO - Rome 1988- 1990. 4. Vi n Quy ho ch và Thi t k nông nghi p: D th o Nghiên c u hoàn thi n h th ng phân lo i ñ t ñ xây d ng b n ñ ñ t t l trung bình và l n – 2001 5. Vi n Quy ho ch và Thi t k Nông nghi p 1984: Quy ph m ñi u tra l p b n ñ ñ t t l l n 6. Vi n Quy ho h Thi t k Nông nghi p 1984. Quy ph m ñi u tra l p b n ñ ñ t t l l n. 7. Tôn Th t Chi u và nh ng ngư i khác. Nh ng lý lu n cơ b n v h th ng Phân lo i ñ t c a FAO- UNESCO -Hà N i 1990. 8. Tôn Th t Chi u - Lê Thái Ð t. Báo cáo d án. Chương trình phân lo i ñ t Vi t Nam theo phương pháp Qu c t FAO- UNESCO- Hà N i 1998. 9. H i khoa h c ñ t Vi t Nam: S tay ði u tra, Phân lo i, ðánh gía ñ t, NXBNN - Hà N i 2000. 10. Viên Quy ho ch và Thi t k nông nghi p. D th o Nghiên c u hoàn thi n h th ng phân lo i ñ t ñ xây d ng b n ñ ñ t t l trung bình và l n- 2001. 11. Littlenton Lion and Hary The Nature and Properties of Soils. USA 1990. (Chapter- Soil classification and Soil map). 12. National Institute of Agro- Environmental Science (Tsukuba- Japan) 1996. Clasification of cultivation of cultivated soils in Japan – Third approximation. Classification Committee of Cultivated Soil. 107
  9. M CL C L I GI I THI U ................................................................................................................ 1 M ñ u ................................................................................................................................. 2 1. Khái ni m chung v phân lo i ñ t và b n ñ ñ t ............................................................ 3 2. N i dung môn h c ......................................................................................................... 3 2.1. Các phương pháp phân lo i ñ t chính.................................................................... 3 2.2. Phương pháp xây d ng b n ñ ñ t ......................................................................... 4 3. Phương pháp h c t p và nghiên c u c a môn h c .......................................................... 4 PH N A: PHÂN LO I ð T .............................................................................................. 5 Chương I. Phân lo i ñ t và l ch s phát tri n c a các h th ng phân lo i ñ t .................. 5 1. Khái niêm, m c ñích và yêu c u c a phân lo i ñ t ......................................................... 5 1.1. Khái ni m .............................................................................................................. 5 1.2. M c ñích c a phân lo i ñ t. ................................................................................... 5 1.3. Yêu c u c a phân lo i ñ t ...................................................................................... 5 2. Tóm t t v l ch s phát tri n c a phân lo i ñ t trên th gi i và Vi t Nam.................... 5 2.1. L ch s phát tri n c a phân lo i ñ t th gi i. ......................................................... 5 a. Giai ño n trư c V.V. Docuchaev ............................................................................ 6 b. Giai ño n t V.V. Docuchaev ñ n gi a th k XX.................................................. 6 c. Giai ño n t gi a th k XX ñ n hi n nay .............................................................. 7 2.2. Phân lo i ñ t Vi t Nam .......................................................................................... 7 Chương II. Phân lo i ñ t theo phát sinh........................................................................... 10 1. Cơ s khoa h c c a phương pháp ................................................................................ 10 2. N i dung c a phương pháp.......................................................................................... 10 2.1. Nghiên c u các y u t hình thành ñ t................................................................... 10 2.2. Quá trình hình thành ñ t ...................................................................................... 12 2.3. Ph u di n ñ t và phân lo i ñ t ............................................................................. 16 2.4. B ng phân lo i ñ t Vi t Nam theo phát sinh......................................................... 17 Chương III. Phân lo i ñ t theo Soil Taxonomy................................................................ 19 1. Cơ s c a phương pháp ............................................................................................... 19 2. N i dung c a phương pháp.......................................................................................... 20 2.1. Nghiên c u s hình thành và tính ch t ñ t ........................................................... 20 2.2 T ng ch n ñoán .................................................................................................... 20 2.3. H th ng phân v c a Soil Taxonomy ................................................................... 22 Chương IV. Phân lo i ñ t theo FAO - UNESCO ............................................................. 27 1. Cơ s khoa h c c a phương pháp ................................................................................ 27 2. N i dung c a phương pháp.......................................................................................... 27 2.1. Nghiên c u các y u t hình thành ñ t................................................................... 27 2.2. Nghiên c u ph u di n ñ t .................................................................................... 28 2.3 Phân tích tính ch t ñ t .......................................................................................... 30 2.4. Ð nh lư ng t ng ch n ñoán, ñ c tính ch n ñoán và v t li u ch n ñoán ................ 31 2.5. H th ng phân v .................................................................................................. 31 2.6. Cơ s tham chi u phân lo i ñ t qu c t (IRB) và tài nguyên ñ t th gi i (WRB) .. 40 PH N B. XÂY D NG B N ð ð T .............................................................................. 47 Chương V. Nh ng ki n th c chung v b n ñ ................................................................. 47 1. Ð nh nghĩa, tính ch t và phân lo i b n ñ .................................................................... 47 1.1. Ð nh nghĩa ........................................................................................................... 47 1.2 Tính ch t c a b n ñ ............................................................................................. 47 1.3. Phân lo i b n ñ .................................................................................................. 47 2. Các phép chi u b n ñ thông d ng Vi t Nam ........................................................... 48 2.1. Khái ni m v phép chi u b n ñ ........................................................................... 48 108
  10. 2.2. M t s phép chi u b n ñ ñã và ñang s d ng Vi t Nam................................... 49 2.3. H t a ñ b n ñ .................................................................................................. 50 2.4. Phân m nh và ñánh s hi u b n ñ ...................................................................... 50 3. B n ñ ñ a hình ........................................................................................................... 52 3.1 Khái ni m ............................................................................................................. 52 3.2 Cơ s toán h c c a b n ñ ñ a hình ...................................................................... 52 3.3. N i dung c a b n ñ ñ a hình .............................................................................. 52 3.4. Phương pháp bi u th ñ a v t và dáng ñ t trên b n ñ ñ a hình............................ 53 3.5. Xác ñ nh góc ñ ng và ñ d c trên b n ñ ñ a hình ............................................... 53 3.6. Hư ng c a b n ñ ................................................................................................ 54 3.7. Vai trò c a b n ñ ñ a hình.................................................................................. 54 4. Nh ng k thu t áp d ng trong xây d ng b n ñ ........................................................... 54 4.1. ng d ng công ngh nh v tinh và nh hàng không trong xây d ng b n ñ ........ 54 4.2. ng d ng GIS trong xây d ng b n ñ .................................................................. 60 Chương VI. B n ñ ñ t và nh ng ng d ng c a chúng................................................... 67 1. B n ñ ñ t và các t l b n ñ ñ t ................................................................................ 67 1.1. Ði u tra khái quát ................................................................................................ 67 1.2. Ði u tra thăm dò .................................................................................................. 67 1.3. Ði u tra bán chi ti t ............................................................................................. 68 1.4. Ði u tra chi ti t .................................................................................................... 68 2. Nh ng ng d ng c a b n ñ ñ t .................................................................................. 71 2.1. S d ng ñ t và quy ho ch ñ t ñai cho s n xu t nông nghi p ................................ 71 2.2. M r ng di n tích ñ t canh tác............................................................................. 71 2.3. Kh o sát xây d ng các h th ng th y l i .............................................................. 71 2.4. Ph c v cho s n xu t lâm nghi p ......................................................................... 72 2.5. B n ñ ñ t s d ng vào các m c ñích ngoài s n xu t nông, lâm nghi p ............... 72 2.6. Nghiên c u khoa h c............................................................................................ 72 2.7. Ðánh giá, phân h ng kh năng s d ng ñ t ñai.................................................... 72 Chương VII. Quy trình k thu t xây d ng b n ñ ñ t .................................................... 74 1. Giai ño n chu n b ....................................................................................................... 74 1.1. Chu n b tài li u .................................................................................................. 75 1.2. Chu n b d ng c , v t tư ...................................................................................... 75 1.3. Chu n b k ho ch công tác ................................................................................. 75 2. Giai ño n ñi u tra ngoài th c ñ a ................................................................................. 75 2.1. Các bư c ñi u tra và nh ng v n ñ c n xác ñ nh trong ñi u tra ngoài th c ñ a.... 75 2.2. Mô t ph u di n ñ t ............................................................................................. 80 2.3. Nh ng l p lu n c n thi t khi ñiêu tra ................................................................... 90 2.4. Th hi n ranh gi i các khoanh ñ t và ký hi u tên ñ t, ký hi u ph lên b n ñ .... 101 3. Công tác n i nghi p................................................................................................... 101 3.1. C p nh t, sao chép và ch nh lý thư ng xuyên ..................................................... 101 3.2. Vi t báo cáo thuy t minh.................................................................................... 104 3.3. Ki m tra, công nh n và giao n p lưu tr tài li u ................................................ 105 4 Ch nh lý b n ñ ñ t .................................................................................................... 106 Tài li u tham kh o chính................................................................................................. 107 109
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2