02B/YT Nhân lực y tế

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
5
download

02B/YT Nhân lực y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '02b/yt nhân lực y tế', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 02B/YT Nhân lực y tế

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 02B/YT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh NH¢N LùC Y TÕ Bé Y tÕ sè....Q§-TTg ngµy..... (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: người Ngành y Ngành dược M· Nữ hộ Dược sĩ Dược sĩ sè Bác sĩ Y sĩ Ytá Dược tá sinh cao cấp trung cấp Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tæng sè 01 Chia theo loại cơ sở 1. Bệnh viện 02 2. Bệnh viện điều dưỡng 03 364 3. Khu điều trị phong 04 4. Nhà hộ sinh 05 5. Phòng khám đa khoa khu vực 06 6. Trạm y tế xã/phường/thị trấn 07 7. Trạm y tế cơ sở kinh tế, hµnh chÝnh sù nghiÖp 08 8. Các cơ sở y tế khác 09 Chia theo cấp quản lý 1. Y tế Nhà nước 10 a) Bộ Y tế 11 - Tuyến Trung ương 12 - Tuyến tỉnh 13 364
  2. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc (Tiếp theo) Đơn vị tính: người Ngành y Ngành dược M· Nữ hộ Dược sĩ Dược sĩ sè Bác sĩ Y sĩ Ytá Dược tá sinh cao cấp trung cấp Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - Tuyến huyện 14 - Tuyến xã 15 b) Y tế bộ/ngành khác 16 2. Y tế tư nhân 17 3. Cơ sở y tế có vốn đầu tư 18 nước ngoài Chia theo dân tộc 365 Kinh 19 Dân tộc ít người 20 Chia theo tØnh/thành phố trực thuộc TW (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 365

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản