05B/CA Tai nạn giao thông

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
49
lượt xem
5
download

05B/CA Tai nạn giao thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '05b/ca tai nạn giao thông', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 05B/CA Tai nạn giao thông

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 05B/CA §¬n vÞ b¸o c¸o: Bé C«ng an Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh TAI N¹N GIAO TH¤NG §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: sè... Q§-TTg ngµy...... (Th¸ng) Tæng côc Thèng kª cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 20 th¸ng b¸o c¸o Tháng báo cáo Cộng dồn từ đầu năm Mã số Số Số người Số người Số Số người Số người vụ chết bị thương vụ chết bị thương (vụ) (người) (người) (vụ) (người) (người) A B 1 2 3 4 5 6 Tổng số 01 Chia theo loại đường - Đường bộ 02 - Đường sắt 03 215 - Đường thuỷ nội địa 04 - Đường hàng hải 05 - Đường hàng không 06 Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 215

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản