05B/KHĐT_ Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã cấp phép được bổ sung vốn tính đến ngày... tháng... năm...

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
5
download

05B/KHĐT_ Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã cấp phép được bổ sung vốn tính đến ngày... tháng... năm...

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '05b/khđt_ đầu tư trực tiếp nước ngoài đã cấp phép được bổ sung vốn tính đến ngày... tháng... năm...', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 05B/KHĐT_ Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã cấp phép được bổ sung vốn tính đến ngày... tháng... năm...

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 05B/KH§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh §ÇU T¦ TRùC TIÕP N¦íC NGOµI Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− sè....Q§-TTg ngµy.... §∙ CÊP PHÐP §¦îC Bæ SUNG VèN §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: TÝnh ®Õn ngμy...th¸ng... n¨m... ngµy 20 th¸ng b¸o c¸o (Th¸ng) Đơn vị tính: USD Số lượt dự án Tổng vốn đầu tư đăng ký A 1 2 TæNG Sè A. Chia theo khu vực, ngành kinh tế (Danh mục kèm theo) B. Chia theo nước, vùng lãnh thổ Tên nước .... 164 C. Chia theo tỉnh, thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) ..... D. Chia theo hình thức đầu tư 1. Công ty 100% vốn nước ngoài 2. Công ty liên doanh với nước ngoài 3. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BBC) 4. Đầu tư theo hợp đồng - Xây dựng, kinh doanh, chuyển giao (BOT) - Xây dựng, chuyển giao, kinh doanh (BTO) - Xây dựng, chuyển giao (BT) E. Chia theo loại dự án 1. Dự án từ 1 tỷ USD trở lên 2. Dự án dưới 1 tỷ USD đến 500 triệu 3. Dự án dưới 500 triệu USD Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 164

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản