05B/QP-BĐBP Xuất nhập cảnh tuyến cảng biển

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
31
lượt xem
4
download

05B/QP-BĐBP Xuất nhập cảnh tuyến cảng biển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '05b/qp-bđbp xuất nhập cảnh tuyến cảng biển', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 05B/QP-BĐBP Xuất nhập cảnh tuyến cảng biển

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 05B/QP-B§BP §¬n vÞ göi b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh XUÊT NHËP C¶NH TUYÕN C¶NG BIÓN Bé Quèc phßng sè... Q§ - TTg ngµy... (Kh«ng bao gåm nh©n viªn ph−¬ng tiÖn) (Bé T− lÖnh Bé ®éi biªn phßng) cña Thñ t−íng ChÝnh phñ (Th¸ng) §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: Tæng côc Thèng kª ngµy 20 th¸ng b¸o c¸o Đơn vị tính: Người Chia theo mục đích xuất nhập cảnh Mã Tổng Mục số số Báo Du Thương Thăm Định Hội Học Lao Quá đích chí lịch mại thân cư nghị tập động cảnh khác A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A. NHËP C¶NH Tổng số 1. Tổng số chia theo quốc tịch - - 228 2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chia theo nước định cư (Việt kiều) - - B. XUÊT C¶NH Tổng số Trong đó: Người Việt Nam xuất cảnh chia theo nước đến Tổng số - - Phụ biểu: Phương tiện, nhân viên phương tiện xuất, nhập cảnh Phương tiện Nhân viên phương tiện Mã số (chiếc) (người) Nhập cảnh Xuất cảnh Nhập cảnh Xuất cảnh Tổng số Chia theo quốc tịch - Ghi chú: Số liệu báo cáo tháng qui ước tính từ ngày 16 tháng trước cho đến hết ngày 15 tháng báo cáo. Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 228

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản