06B/KHĐT_ Vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực từ năm 1988 đến ngày...tháng... năm...

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
81
lượt xem
6
download

06B/KHĐT_ Vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực từ năm 1988 đến ngày...tháng... năm...

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '06b/khđt_ vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực từ năm 1988 đến ngày...tháng... năm...', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 06B/KHĐT_ Vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực từ năm 1988 đến ngày...tháng... năm...

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 06B/KH§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh VèN §ÇU T¦ THùC HIÖN Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− sè....Q§-TTg ngµy.... CñA C¸C Dù ¸N §ÇU T¦ TRùC TIÕP §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: N¦íC NGOµI CßN HIÖU LùC B¸o c¸o quý: Tõ n¨m 1988 ®Õn ngμy...th¸ng... n¨m... ngµy 20 th¸ng cuèi quý B¸o c¸o n¨m: (Quý, n¨m) ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau Đơn vị tính: USD Tổng Vốn đầu tư thực hiện vốn Số Quý Cộng dồn Cộng dồn đầu tư dự án báo từ đầu năm từ năm đăng cáo đến quý 1988 đến ký báo cáo quý báo cáo A 1 2 3 4 5 TæNG Sè 165 A. Chia theo khu vực, ngành kinh tế (Danh mục kèm theo) B. Chia theo nước, vùng lãnh thổ ..... D. Chia theo hình thức đầu tư 1. Công ty 100% vốn nước ngoài 2. Công ty liên doanh với nước ngoài 3. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BBC) 4. Đầu tư theo hợp đồng - Xây dựng, kinh doanh, chuyển giao (BOT) - Xây dựng, chuyển giao, kinh doanh (BTO) - Xây dựng, chuyển giao (BT) E. Chia theo loại dự án 1. Dự án từ 1 tỷ USD trở lên 2. Dự án dưới 1 tỷ USD đến 500 triệu 3. Dự án dưới 500 triệu USD Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 165

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản