08B/VHTTDL Số huy chương trong các kỳ thi

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
6
download

08B/VHTTDL Số huy chương trong các kỳ thi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '08b/vhttdl số huy chương trong các kỳ thi', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 08B/VHTTDL Số huy chương trong các kỳ thi

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 08B/VHTTDL §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè HUY CH¦¥NG TRONG C¸C Kú THI §ÊU QUèC TÕ Bé V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch sè..... Q§-TTg ngµy.... C¸c m«n thi ®Êu cã néi dung c¸ nh©n §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ (N¨m) Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: Huy chương Huy chương vàng Huy chương bạc Huy chương đồng Mã Chia ra: Chia ra: Chia ra: số Tổng Tổng Tổng số Thế giới Châu Á Đông số Thế giới Châu Á Đông số Đông Thế giới Châu Á Nam Á Nam Á Nam Á A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cả nước 01 Chia theo môn thể thao 1. Điền kinh 02 2. Bơi 03 394 3. Lặn 04 4. Nhảy cầu 05 5. Karate 06 6. Silat 07 7. Taekwondo 08 8. Wushu 09 9. Vật tự do 10 10. Vật cổ điển 11 11. Quần vợt 12 12. Bắn súng 13 394
  2. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc (Tiếp theo) Đơn vị tính: Huy chương Huy chương vàng Huy chương bạc Huy chương đồng Mã Chia ra: Chia ra: Chia ra: số Tổng Tổng Tổng số Thế giới Châu Á Đông số Thế giới Châu Á Đông số Đông Thế giới Châu Á Nam Á Nam Á Nam Á A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Bắn cung 14 14. Bắn đĩa bay 15 15. Cờ vua 16 16. Cờ tướng 17 17. Bóng bàn 18 18. Thể dục 19 395 ... 20 ......... Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 395

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản