10 câu nói bất hủ của Bill Gates

Chia sẻ: Nguyễn Đăng Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

8
3.064
lượt xem
1.883
download

10 câu nói bất hủ của Bill Gates

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

khi về hưu vào tháng 7/2008, Bill Gates đã đưa ra 10 lời khuyên dành cho các bạn thanh niên trên con đường lập nghiệp. Biết đâu nhờ học hỏi những lời khuyên bổ ích này, một ngày nào đó bạn sẽ trở thành một Bill Gates thứ hai?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10 câu nói bất hủ của Bill Gates

  1. 10 CÂU NÓI B T H C A BILL GATES khi v hưu vào tháng 7/2008, Bill Gates ñã ñưa ra 10 l i khuyên dành cho các b n thanh niên trên con ñư ng l p nghi p. Bi t ñâu nh h c h i nh ng l i khuyên b ích này, m t ngày nào ñó b n s tr thành m t Bill Gates th hai? 1. “Cu c s ng v n không công b ng - Hãy t p quen d n v i ñi u ñó.” -> Th gi i không bao gi công b ng. B n bi t ñi u này ch ? B n không bao gi có th thay ñ i c th gi i. S b t công luôn t n t i trong xã h i hi n t i, vì th hãy c g ng thích nghi. 2. “Không ai quan tâm ñ n lòng t tr ng c a b n ñâu. M i ngư i ch trông ñ i b n ñ t ñư c ñi u gì ñó trư c khi b n c m th y hài lòng v b n thân.” -> Lòng t tr ng thái quá có th s gây khó khăn cho công vi c c a b n. ð ng quá ñ cao lòng t tr ng c a mình vì ñi u ngư i ta quan tâm là b n ñ t ñư c gì, ch không ph i là lòng t tr ng. 3. “B n s không th ki m ñư c 40.000 USD/năm ngay sau khi t t nghi p trung h c. B n cũng không là m t ông s p l n có ñi n tho i g n trên ô tô cho ñ n khi b n ki m ñư c hai th ñó.” -> Thư ng thư ng, b n không th giàu có n u ch v a m i t t nghi p trung h c. Tuy nhiên, ñ tr thành m t nhà qu n lý c p cao, b n c n có c hai: b ng t t nghi p trung h c và ti n b c. 4. “N u b n nghĩ r ng giáo viên c a mình th t h c ám thì hãy ñ i ñ n khi b n làm vi c dư i trư ng m t ông ch . R i b n s th y v i ông ta thì không có khái ni m nhi m kỳ n m quy n.” -> ð ng than vãn r ng s p c a b n khó tính quá. Khi ng i trên gh nhà trư ng, lúc g p khó khăn trong h c t p thì có giáo viên giúp ñ b n. Tuy nhiên, n u lúc ñó b n l i c m th y m i khó khăn b n g p ph i ñ u do nh ng yêu c u quá nghiêm kh c t phía giáo viên, thì b n ñ ng nên ñi làm. ðơn gi n là vì n u không có nh ng yêu c u nghiêm kh c t phía công ty, thì ch c ch n b n s
  2. không làm gì và nhanh chóng th t nghi p. Và lúc này cũng s không có ai giúp ñ b nc . 5. “N u như b n làm r i tung m i chuy n lên thì ñó không ph i l i c a b m b n, th nên ñ ng có mà ta thán v l i l m c a b n, hãy rút kinh nghi m t chúng.” -> ð ng quy th t b i c a b n cho ñ nh m nh. T t c nh ng gì b n c n hi n gi là gi bình tĩnh và b t ñ u l i t ñ u. 6. “Trư c khi b n ra ñ i, b m c a b n ñã ch ng "ñáng chán" như bây gi . B m ñã tr nh ng hoá ñơn c a b n, gi t giũ qu n áo b n s ch s và l ng nghe b n k xem b n sành ñi u như th nào. Vì v y trư c khi c n nh n b m ñi u gì thì hãy d n d p bu ng ng c a b n cho ngăn n p ñi ñã.” -> B n nên th hi n lòng bi t ơn c a mình v i b m vì ñã dành ph n l n cu c ñ i nuôi b n khôn l n. S “c l sĩ” c a b m b n ngày nay là cái giá h ph i tr cho s l n khôn c a b n. 7. “ trư ng h c có th không có ngư i th ng k thua nhưng trư ng ñ i thì không ph i v y. m ts trư ng h c ngư i ta còn h y b nh ng ñi m r t và cho b n cơ h i ñ b n giành ñi m cao. Trong cu c s ng th c không bao gi có chuy n như th ñâu.” -> Hãy t nh r ng b n luôn có th tr thành ngư i ñ ng ñ u, như v y b n s có nhi u ñ ng l c hơn ñ ph n ñ u cho s nghi p c a mình. 8. “Cu c s ng không ñư c chia thành nh ng h c kỳ. B n cũng ch ng có mùa hè ñ ngh ngơi và r t ít ông ch nào quan tâm và giúp b n tìm ra cơ h i này. Hãy t làm ñi u mình mu n trong th i gian nhàn r i c a b n.” -> ð ng luôn ngóng ch các ngày ngh l , n u không b n s b t t h u so v i ñ ng nghi p c a mình. S t t h u này ñ ng nghĩa v i s ñào th i và th t nghi p. 9. “Truy n hình không ph i là cu c s ng th c. Trong cu c s ng, ngư i ta ph i bi t r i kh i quán cà phê gi i trí ñ ñi làm vi c.” -> Ai cũng thích xem phim truy n hình. Tuy nhiên, b n không nên xem quá nhi u vì ñó không ph i là cu c s ng c a b n và tư tư ng c a b n s b chúng nh hư ng. Cu c s ng c a b n nên do b n quy t ñ nh. 10. “Hãy hòa nhã v i nh ng k d hơi. Ai bi t ñư c ngày sau và khi ñó
  3. b n có th ph i làm vi c cho m t k như v y.” -> B n nên hòa nhã v i m i ngư i. Trong cu c s ng luôn x y ra nh ng ñi u b n không mu n chút nào. Hãy c i m v i s p và ñ ng nói x u sau lưng h vì nó s ch ng giúp ích gì cho b n ñâu. (Trích t http://advice.vietnamworks.com)
Đồng bộ tài khoản