intTypePromotion=1

10 mẫu biên bản họp thông dụng nhất 2015

Chia sẻ: Lê Thị Thảo | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:0

0
1.201
lượt xem
142
download

10 mẫu biên bản họp thông dụng nhất 2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. MẪU BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN II. MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG III. BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY IV. MẪU BIÊN BẢN CUỘC HỌP GIAO BAN V. MẪU BIÊN BẢN CÁC CUỘC HỌP CÔNG ĐOÀN VI. MẪU BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ VII. BIÊN BẢN HỌP TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG CUỐI NĂM VIII. MẪU BIÊN BẢN HỌP LỚP IX. MẪU BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH X. MẪU BIÊN BẢN HỌP LỚP BẦU BAN CÁN SỰ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10 mẫu biên bản họp thông dụng nhất 2015

10 MẪU BIÊN BẢN HỌP THÔNG DỤNG NHẤT 2015

 

 

 MỤC LỤC


                                              I. MẪU BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

                                             II. MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

                                            III. BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY

                                            IV. MẪU BIÊN BẢN CUỘC HỌP GIAO BAN

                                             V. MẪU BIÊN BẢN CÁC CUỘC HỌP CÔNG ĐOÀN

                                            VI. MẪU BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ

                                           VII. BIÊN BẢN HỌP TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG CUỐI NĂM

                                          VIII. MẪU BIÊN BẢN HỌP LỚP

                                            IX. MẪU BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH

                                             X. MẪU BIÊN BẢN HỌP LỚP BẦU BAN CÁN SỰ

 

 

 I. MẪU BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN


 

 


CÔNG TY CỔ PHẦN ..................
-----------------
Số:........../2013/BB-VL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------*------
……, ngày ..... tháng...... năm 20...BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ............................................
( V/v thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh)


Hôm nay, ngày ..... tháng .... năm 20......., tại trụ sở công ty: Số ..... Phố ......, phường ....., quận ....., Thành phố ...... Công ty cổ phần thương mại ................ tổ chức họp đại hội đồng cổ đông công ty theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Ông ............................

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ:
Chủ toạ cuộc họp: Ông (Bà ) .......................................

Thư ký cuộc họp: Ông ( Bà ) .....................................

Cổ đông góp vốn: Ông (Bà )........................................

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Ông ( Bà ) .................. – Cổ đông sáng lập góp ........000.000 đồng (........ triệu đồng Việt Nam), tương ứng .......000 cổ phần, chiếm ................. % tổng vốn điều lệ. Theo giấy chứng nhận vốn góp số........... cấp ngày ...........tháng ........... năm 20............

2. Ông (Bà ) .............. – Cổ đông sáng lập góp .................000.000 đồng (.........triệu đồng Việt Nam), tương ứng .........000 cổ phần, chiếm ...... % tổng vốn điều lệ. Theo giấy chứng nhận vốn góp số ......cấp ngày ..... tháng ............ năm 20...............

3. Ông ( Bà )............... – Cổ đông sáng lập góp .................000.000 đồng (................triệu đồng Việt Nam), tương ứng ..............000 cổ phần, chiếm ................% tổng vốn điều lệ. Theo giấy chứng nhận vốn góp số ................ cấp ngày............. tháng ...........năm 20............

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Số cổ đông có mặt: .......... cổ đông, tương đương với ..............000 cổ phần chiếm 100% tổng vốn điều lệ.

+ Số cổ đông vắng mặt: 0 người tương đương với 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ

+ Số cổ đông được uỷ quyền: 0 người tương đương với 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ.

Tổng số cổ phần cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 60.000 cổ phần, đạt 100% vốn điều lệ, tương ứng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005, Đại hội cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp: Thảo luận thông qua Quyết định thay đổi bổ sung nội dung đăng
 

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2