10 thủ thuật để bài báo có hình thức hấp dẫn

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
173
lượt xem
73
download

10 thủ thuật để bài báo có hình thức hấp dẫn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu bạn là một phóng viên ít chú ý tới việc trình bày báo và không hứng thú tham gia vào quy trình này thì bạn hãy lưu ý rằng sẽ có nhiều người đọc và nhớ bài báo của bạn nếu nó được trình bày một cách bắt mắt. Dưới đây là 10 lời khuyên dành cho phóng viên muốn có những bài báo có hình thức hấp dẫn và dễ hiểu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10 thủ thuật để bài báo có hình thức hấp dẫn

  1. 10 th thu t bài báo có hình th c h p d n N u b n là m t phóng viên ít chú ý t i vi c trình bày báo và không h ng thú tham gia vào quy trình này thì b n hãy lưu ý r ng s có nhi u ngư i c và nh bài báo c a b n n u nó ư c trình bày m t cách b t m t. Dư i ây là 10 l i khuyên dành cho phóng viên mu n có nh ng bài báo có hình th c h p d n và d hi u. 1. t mình vào v trí c a c gi Trư c khi b t u vi t ho c biên t p, b n hãy t h i: “N u mình là c gi , i m nào trong bài vi t này mình mu n ư c nhìn th y thay vì ư c k b ng l i?” ó có th là m t b c nh ho c hình minh h a, nhưng thông thư ng thì ch c n m t o n tách riêng kh i bài v i m t thông tin h p d n c gi ngay t cái nhìn lư t. 2. S m và luôn l p k ho ch H u như m i tin bài u có ti m năng trình bày h a. Nhưng nhi u bài báo không ư c trình bày b ng hình nh do không th i gian. Bí quy t ây là c n bàn b c v i nh ng ngư i có liên quan càng
  2. s m càng t t. Hãy h i ý ki n h ngay t khi bài vi t m i giai o n manh nha. Có th h chưa b t u sáng t o hình nh cho n khi b n chính th c b t èn xanh, nhưng ít nh t thì h ã có th b t u nghĩ v nó. 3. L p nhóm làm vi c N u là m t bài báo quan tr ng, hãy m i phóng viên nh ho c h as h a tham gia t u. M c ích không ph i là c h i cùng ghi l i hình nh các s ki n b n ang ưa tin mà là t h thu th p thông tin b ng hình nh có th ph tr và c ng c các thông tin b n vi t thay vì nh c l i chúng.
  3. 4. Luôn nghĩ t i h a S ki n x y ra âu, di n bi n như th nào, ai óng vai trò quan tr ng? i v i b t c tin bài nào b n vi t ho c hi u ính, hãy tính n kh năng có th dùng bi u , th , b n ch d n ho c các hình th c h a khác. 5. em tư li u v cho các h a s thi t k và m thu t Tên và s i n tho i c a các ngu n tin. M t b n v nháp v a i m ho c quá trình s ki n x y ra. nh nguyên li u (c a ngu n tin cho mư n ho c t ng) có th s d ng thành h a trong thi t k . Th m chí ngay c nh ng báo cáo t ng k t năm cũng có th ư c các ho s thi t k và m thu t quan tâm. 6. Tìm hi u cách ưa tin c a các t báo khác Khi ang thu th p thông tin, hãy ghi chép l i n u b n th y m t t báo khác cũng ưa tin v cùng m t v n và ăng c nh. Hãy báo cho biên t p viên m thu t ho c phòng nh và g i ý r ng h g i i n cho cơ quan báo chí ó xin m t b n sao c a các hình nh. 7. ng lãng phí th i gian c a phóng viên nh và h a s N u b n ang vi t m t bài báo v m t h a s a phương chuyên v ký h a, hãy h i mư n tác ph m c a h . Có th d dàng quét và s hóa nh ng tác ph m này. B n s ti t ki m ư c phim và
  4. th i gian, cũng như nh ng phi n nhi u khi ph i yêu c u m t phóng viên nh t i ch p l i các tác ph m này. 8. Quan tâm t i công vi c c a phóng viên nh và h a s i u quan tr ng là b n ph i s m bi t ư c li u hình nh và bài vi t có ăn nh p không. ng t i phút chót l i bu c b ph n dàn trang ph i thay i. Hãy ki m tra và xem các hình nh có phù h p v i bài không và ch ra nh ng i m b n cho r ng c n ph i ch nh s a. 9. ng can thi p quá sâu B n có th h i “Cho tôi xem b n bông c a bài chân dung ông th trư ng ư c không?” và cũng có th yêu c u “Có th ch p nh ông th trư ng ng i trên chi c xe p m t bánh trên nóc tòa nhà văn phòng c a ông v i mái tóc bay trong gió cho th y ông là m t ngư i vô tư ư c không?” Nhưng m t phóng viên nh c n ph i có th i gian bi n ý tư ng thành hình nh. ng coi anh ta như m t công nhân s n xu t. 10. Kéo h a s thi t k ho c biên t p viên n i dung vào cu c C n ph i xây d ng m i quan h t t v i các phóng viên nh và h a s m thu t. Nhưng m i n l c ph i h p gi a nh ng ngư i này s vô ích n u b n không cho ngư i ph trách vi c dàn trang bi t i u gì ang x y ra. Hãy kéo h vào cu c càng s m càng t t.
Đồng bộ tài khoản