intTypePromotion=1
ADSENSE

100 câu nói kinh điển

Chia sẻ: Thanh Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1.815
lượt xem
1.016
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mấy năm gần đây có một bài viết "Trích tác 100 câu của những người đời thường về nếm trải cuộc đời" được lưu truyền rộng rãi trong các bạn trẻ Trung Quốc. Bài trích tác này đã nói nên ý nghĩa tinh tuý của nhân sinh, khiến mọi người không khỏi suy ngẫm, khiến lòng người trở nên rộng thoáng và tiếp thêm sức mạnh cho mọi người. 10 câu kinh điển về tình yêu:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 100 câu nói kinh điển

  1. 100 câu nói kinh điển Mây năm gân đây có môt bai viêt "Trich tac 100 câu cua ́ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̉ nhưng ngươi đơi thương về nêm trai cuôc đơi" đươc lưu ́ ̉ ̣ truyên rông rai trong cac ban trẻ Trung Quôc. Bai trich tac ̀ ̣ ̃ ́ ̣ ́ ̀ ́ ́ nay đã noi nên ý nghia tinh tuý cua nhân sinh, khiên moi ̀ ́ ̃ ̉ ́ ̣ ngươi không khoi suy ngâm, khiên long ngươi trơ nên rông ̉ ̃ ́ ̀ ̣ thoang và tiêp thêm sưc manh cho moi ngươi. ́ ́ ̣ ̣ 10 câu kinh điên về tinh yêu: ̉ ̀ 1- Giả sư có hăng nghin ngươi đi qua bên minh em, thì em vân nhân ra tiêng chân anh, bơi vì bươc chân cua ̀ ̀ ̀ ̃ ̣ ́ ̉ 999 ngươi đêu dâm lên măt đương, riêng chỉ môi bươc chân anh là đi vao trai tim em. ̀ ̃ ̣ ̃ ̀ ́ 2- Con cá noi: Nươc ơi, em không thể thây đươc nươc măt trong con măt anh đâu, bơi vì anh ngâm minh ́ ́ ́ ́ ̀ trong nươc ma; nươc noi: em có thể cam nhân đươc nươc măt cua anh, bơi vì anh vung vây trong long em. ̀ ́ ̉ ̣ ́ ̉ ̀ ̃ ̀ 3- Găp môt ngươi chỉ cân môt phut đông hô, mên môt ngươi chỉ cân môt tiêng đông hô, yêu môt ngươi chỉ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ cân môt ngay, nhưng muôn quên đi môt ngươi phai cân cả môt đơi ngươi. ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ 4- Khi đôi ban trẻ đang yêu nhau, khao khat có đươc vô số nhưng nụ hôn ngot ngao, song vì sao khi hai ̣ ́ ̣ ̀ ngươi cai nhau, lai có thể phương hai nhau băng đôi môi luôn dung để hôn nhau nhi? ̃ ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ 5- Hanh phuc như chiêc khuy rơi xuông ghế xô pha vây—khi để tâm tim kiêm no, thì lai không tim ra, khi ̣ ́ ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̀ lang quên mât no, thì nó lai xuât hiên trươc măt. ̃ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ 6- Nêu ban không có ngươi để yêu thì hay yêu ngươi mà ban đã săn có . ́ ̣ ̃ ̣ ̃ 7- Tinh yêu như môt đôi bit tât vây, cang cam thây chung trương tai gai măt, thì đôi tât đó rât có thể mai mai ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ́ ́ ́ ̃ ̃ ơ bên ban, đôi bit tât đep mà ban thich lai thương xuyên bị mât môt chiêc. ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ 8- Sưc manh tinh yêu có thể khiên ta lang quên đi hêt thay, thế nhưng tinh yêu lai nhỏ mon đên nôi không thể ̣ ̀ ́ ̃ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ́ ̃ chưa đưng cho dù chỉ là hat cat ghen tuông. ̣ ́ 9- Ban yêu môt ngươi, nhưng ngươi đó lai không yêu ban quả là đau khổ thât, thế nhưng điêu cang đau khổ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ hơn la: Ban yêu môt ngươi, nhưng lai mai mai không đủ can đam thổ lộ tâm tư tinh cam cua minh cho ̀ ̣ ̣ ̣ ̃ ̃ ̉ ̀ ̉ ̉ ̀ ngươi đó biêt. ́ 10- Tinh yêu thât sư, cân phai vươt qua chiêu dai cua sư sông, chiêu rông cua tâm hôn và xuyên qua độ sâu ̀ ̣ ̀ ̉ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ̉ ̀ cua linh hôn. 10 câu trich tac kinh điên về nhân sinh: ́ ́ ̉ 1- Hay nhơ lây nhưng gì đang ghi nhơ, hay quên đi ̃ ́ ́ ̃ nhưng gì cân lang quên. Lam thay đôi nhưng gì có thể thay đôi đươc, hay châp ̀ ̃ ̀ ̉ ̉ ̃ ́ nhân nhưng gì không thể đôi thay đươc. ̣ ̉ 2- Bai thi cua nhân sinh tông công có bôn đề bai, đó la: Hoc vân, sư nghiêp, hôn ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ nhân và gia đinh. Điêm trung binh cao nhât mơi là điêm san tôt nhât, đưng nên ̀ ̉ ̀ ́ ̉ ̀ ́ ́ lang phí quá nhiêu thơi gian và tinh lưc cho bât cư riêng môt đề bai nao. ̃ ̀ ́ ̣ ̀ ̀
  2. 3- Ban hương măt chao đon măt trơi, bơi vì phia đó không có bong đen. ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ́ 4- Chỉ cân con ngươi không bị mât phương hương, thì sẽ không mât đi ban thân. Điêu quan trong cua nhân ̀ ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̉ sinh không phai là vị trí minh đang đưng, mà là phương hương mà minh đang phai đôi măt. ̉ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ 5- Môt con ngươi đã sông rôi thì phai phai có ngay chêt, thế nhưng chỉ cân ban vân con sông, thì phai sông ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̀ ́ ̀ ̣ ̃ ̀ ́ ̉ ́ băng hinh thưc tôt nhât. ̀ ̀ ́ ́ 6- Trong sinh hoat đêu không có ban be, thì chăng khac nao trân gian không có anh năng măt trơi. ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̣ 7- Muôn lam viêc gì đó thì thế nao cung có thể tranh thủ đươc thơi gian và cơ hôi, không muôn lam môt viêc ́ ̀ ̣ ̀ ̃ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ gì đó thì thương có thể kiêm ra đủ thư lý do để không thưc hiên. ́ ̣ 8- Bât cư viêc gì cung phai quan sat nó tư nhiêu goc độ khac nhau. ́ ̣ ̃ ̉ ́ ̀ ́ ́ 9- Thương Đế không bao giơ oan trach sư ngu dai cua con ngươi, nhưng con ngươi lai thương xuyên oan ́ ́ ̣ ̉ ̣ ́ trach Thương Đế không công băng. ́ ̀ 10- Trên đơi có hai loai ngươi: Đoi hoi và biêu tăng. Ngươi luôn có sư đoi hoi thì rât có thể ăn ngon miêng, ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ con ngươi có tinh biêu tăng thì bao gì cung có giâc ngủ ngon lanh. ̀ ́ ́ ̣ ̃ ́ ̀ 10 câu khich lệ cac ban trẻ nên không ngưng cố găng phân đâu để thưc hiên ươc mơ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ 1- Nhiêu ngươi câu mong cuôc sông cua minh có đươc kêt quả tôt đep, nhưng họ không biêt răng, trên đơi ̀ ̀ ̣ ́ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̀ nay sư tôt đep không phai là ơ chỗ kêt qua, quan trong là ơ quá trinh ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̉ ̣ ̀ theo đuôi nhưng thư tôt đep. ̉ ́ ̣ 2- Khi ban biêt tung bay thì đưng nên nhut nhat cât canh bay; khi ban ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ̣ có thể ôm âp ươc mơ thì chơ buông bỏ mông tương; khi ban đã biêt ́ ̣ ̣ ́ yêu thì đưng nên dễ dang buông bỏ tinh yêu. ̀ ̀ 3- Ngay nao cung nên thâm nhủ vơi chinh minh răng: Ta quả là con ̀ ̀ ̃ ̀ ́ ̀ ̀ ngươi rât kha. ́ ́ 4- Đôi vơi quá khư nên có sư hôi hân it nhât mà thôi. Đôi vơi hiên tai nên lang phí it nhât, đôi vơi tương lai ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̃ ́ ́ ́ nên có mơ ươc nhiêu nhât. ̀ ́ 5- Muôn lam thay đôi sư viêc, thì ban thân minh nên có sư thay đôi trươc đa. ́ ̀ ̉ ̣ ̉ ̀ ̉ ̃ 6- Khi ban cam thây đau buôn, tôt nhât là nên bỏ ra tinh thân và thơi gian để hoc tâp nhưng gì đa. Chỉ có ̣ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̃ miêt mai hoc tâp mơi khiên ban không bao giơ bị thât bai. ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ 7- Ngươi có tinh thân tich cưc thì sẽ trông thây cơ hôi trong môi lân găp phai khổ đau, con ngươi tiêu cưc ̀ ́ ́ ̣ ̃ ̀ ̣ ̉ ̀ thì trươc cơ hôi chỉ cam thây lo lăng mà thôi. ̣ ̉ ́ ́ 8- Tuôi trẻ đâu tiên cua minh là do Thương đế ban cho, con tuôi trẻ lân thư hai là dưa vao sư cố găng cua ̉ ̀ ̉ ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ ́ ̉ ̉ ̀ ban thân minh. 9- Moi hanh đông và tư tương vĩ đai, đêu băt nguôn tư nhưng viêc rât nhỏ mon vun văt mà thôi. ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ 10- Trên đơi nay chỉ có môt thư mà bât cư ai cung không cươp đi đươc, đó chinh là trí tuê. ̀ ̣ ́ ̃ ́ ̣
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2