intTypePromotion=1
ADSENSE

20 Bộ đề thi thử Đại học môn Hóa học - ĐH Duy Tân Đà Nẵng

Chia sẻ: Tran Duong Tam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

96
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(LHNB) 20 Bộ đề thi thử Đại học môn Hóa học tổng hợp những đề thi thử Đại học môn Hóa giúp các bạn rèn luyện và củng cố được kiến thức Hóa học thông qua việc giải những bài tập trong bộ đề thi này. Tài liệu phục vụ cho các bạn đang học và ôn thi môn Hóa học cũng nhưng các bạn yêu thích môn học này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 20 Bộ đề thi thử Đại học môn Hóa học - ĐH Duy Tân Đà Nẵng

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC DUY TAÂN ÑAØ NAÜNG 20 Bé §Ò THI THö §¹I häc M¤N: HO¸ häc (L−u hµnh néi bé 2010- 2010-2011) Sinh Viên : PHAN SỸ TÂN Lớp : K16KKT3 ( Biªn So¹n +S−u TÇm )
 2. 20 BỘ ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC Môn: hoá học Năm học 2010-2011 Good luckd ðỀ SỐ : 01 1. Nguyeân töû- Baûng HTTH – Lieân keát hoaù hoïc: (2) Caâu 1. Ion AB2- coù toång soá haït mang ñieän tích aâm laø 30. Trong ñoù soá haït mang ñieän tích cuûa A nhieàu hôn cuûa B laø 10. Vò trí cuûa A, B trong baûng heä thoáng tuaàn hoaøn: a. Ck 2, nhoùm IIIA va øck 2, nhoùm VIA. b. Ck 3, nhoùm IIIA vaø ck 2, nhoùm VIA. c. CK3, nhoùm IIIA vaø ck 3, nhoùm VIA. d. CK2, nhoùm IIA vaø ck 3, nhoùm VIA. Caâu 2. X laø nguyeân töû chöùa 12 proâtoân, Y laø nguyeân töû chöùa 17 proâtoân. Coâng thöùc cuûa hôïp chaát vaø lieân keát hình thaønh giöõa X vaø Y laø: a. X2Y : lieân keát coäng hoaù trò. b. XY : Lieân keát ion. c. XY2 : Lieân keát ion. d. X2Y3: Lieân keát coäng hoaù trò. 2. P.öù oxi hoaù khöû, caân baèng hoaù hoïc: (2) Caâu 3. Hoaø tan 2,4 gam FeS2 baèng H2SO4 ñaëc, noùng. Khí thoaùt ra laø SO2. Theå tích cuûa H2SO4 5M caàn ñeå hoaø tan vöøa ñuû löôïng FeS2 ôû treân laø: a. 28ml. b. 56 ml c. 72 ml d. 14 ml Caâu 4. Cho bieát p.öù hoaù hoïc sau:  → H2 (k) + CO2 (k) H2O (k) + CO (k) ←  k cb = 0,167 ( 200oC) Noàng ñoä H2 vaø CO ôû traïng thaùi caân baèng ?, bieát raèng hoãn hôïp ban ñaàu goàm 3 mol H2O vaø 4 mol CO trong bình V= 10 lít ôû 200oC. a. 0.02M , 0,03M b. 0.03M ; 0,02M C. 0.2M ; 0,3M d. 0.1M; 0,2M 3. Söï ñieän li (2). Caâu 5. Löôïng SO3 caàn theâm vaøo 100 gam d.d H2SO4 10% ñeå ñöôïc d.d H2SO4 20% laø: a. ≈ 9,756g b. ≈ 5,675g c. ≈ 3,14g d. ≈ 3,4g Caâu 6. Xeùt caùc d.d: (1). CH3COONa; (2). NH4Cl ; (3): Na2CO3 ; (4): NaHSO4 (5)NaCl.Caùc d.d coù pH >7 laø: a. (2), (4), (5). b. (1),(3),(4) c. (2),(3),(4),(5) d. (1),(3). 4. Phi kim: (2) Caâu 7. Khí Clo taùc duïng ñöôïc vôùi: (1). H2S trong d.d. (2). SO2 trong d.d. (3). NH3. a. (1),(2). b. (2), (3). c. (1), (3) d. (1), (2),(3). Caâu 8. Töø 0,4 mol HCl ñ.cheá vöøa ñuû 280ml khí Cl2 (dktc) baèng p.öù naøo? o o a. MnO + HCl t → c. KClO3 + HCl t → to b. KMnO4 + HCl  → d. (a,b,c) ñeàu ñuùng. 5. Ñaïi cöông KL: (2) Caâu 9. Xeùt 3 nguyeân toá coù caáu hình electron laàn löôït laø: (X). 1s22s22p63s1. (Y). 1s22s22p63s2 ( Z). 1s22s22p63s23p1. Hiñroâxit cuûa X,Y,Z xeáp theo thöù töï tính bazô taêng daàn. a. XOH < Y(OH)2 < Z(OH)3. c. Z(OH)3
 3. 20 BỘ ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC Môn: hoá học Năm học 2010-2011 Caâu 14. D.d A chöùa NaOH 1M vaø Ca(OH)2 0,01M. Suïc 2,24 lít khí CO2 vaøo 400 ml d.d A thu ñöôïc moät keát tuûa coù khoái löôïng a. 2 g b. 3 g c. 0,4g d. 1,5g. Caâu 15. Hoøa tan hoaøn toaøn Al vaø Mg baèng d.d HCl dö thu ñöôïc 8,96 lít khí ( ñktc). maëc khaùc khi cho moät löôïng hoãn hôïp nhö treân vaøo d.d KOH dö thu ñöôïc 6.72 lít khí ñktc. Phaàn traêm khoái löôïng cuûa Al trong hoãn hôïp ñaàu laø: a. 30,77% b. 34,62% c, 69,23% d. 53,34% Caâu 16.100 ml d.d Al2(SO4)3 taùc duïng vôùi 100 ml d.d Ba(OH)2, Noàng ñoä mol cuûa d.d Ba(OH)2 baèng 3,0 laàn noàng ñoä cuûa Al2(SO4)3 thu ñöôïc keát tuûa A. Nung A ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi thì thu ñöôïc chaát raén B ( mA - mB = 5,4), Noàng ñoä mol/lit cuûa Al2(SO4)3 vaø Ba(OH)2 laø: Ñeà 4 a. 0,5M vaø 1,5M b. 1M vaø 3,0M c. 0,6M vaø 2,1M d. 0,4M vaø 1,4M. 7. Ñaïi cöông veà hôïp chaát höõu cô vaø hiñroâcacbon: (2) Caâu 17. Trong caùc hiñroâcacbon : (1). n – butan. (2). buten -2. (3). Proâpan. (4). Butin -2. (5). Xiclobutan. Nhöõng chaát laø ñoàng phaân cuûa nhau: a. 1 vaø 4 b. 1 vaø 3 c. 2 vaø 4 d. 2 vaø 5 Caâu 18.Hoãn hôïp X ban ñaàu goàm 9 lít H2, 4 lít eâtylen vaø 1 lít proâpin, 1 lít proâpan ñun noùng hoãn hôïp X vôùi boät niken laøm chaát xuùc taùc thu ñöôïc h.hôïp Y. % Theå tích hiñroâ trong hoãn hôïp Y ( ño ôû duøng ñieàu kieän) laø: a).33,33% b).40% c).50,27% d). 35% 8. Röôïu – pheânol (3). Caâu 19. Khi coäng nöôùc vaøo buten -1 ( xuùc taùc H2SO4 loaõng) saûn phaåm chính laø chaát naøo? a. n-butanol. b. iso butylic. c. sec butylic. d. tert butylic. Caâu 20. Choïn sô ñoà taùch pheânol vaø benzen ñuùng. pheânol pheânol Pheânol (1).benzen H2O chieá benzent chieát Taùch lôùp Benzen pheânol pheânolatkali C6H6 (2).benzen +KOH benzen chieát C6H5OK +CO2 Pheânol. pheânol benzen C6 H 6 + H 2 O (3).benzen + ddBr2 C6H2Br3OH↓loïc pheânol C6H2Br3OH ↓ + HCl a.(1), (2). b. (2). c. (2),(3) d. (1), (2), (3). Caâu 21. Ñun noùng hoãn hôïp hai röôïu n, ñôn chöùc vôùi H2SO4 ñaëc ôû nhieät ñoä 140oC, thu ñöôïc 21,6 gam H2O vaø 72 gam hoãn hôïp 3 ete. Bieát 3 eâte coù soá mol baèng nhau vaø p.öù xaûy ra hoaøn toaøn. CTCT cuûa hai röôïu. a. C3H7OH vaø CH3OH. c. CH3OH vaø C2H5OH. b. C2H5OH vaø C3H7OH. d. C2H5OH vaø C4H9OH. 9. Anñeâhit – axit proâpionic. (3) Caâu 22. Hai chaát höõu cô A vaø B. Cho 0,1 mol moãi chaát taùc duïng vôùi NaOH dö laàn löôït thu ñöôïc caùc muoái Natri coù khoái löôïng töông öùng laø 9,4 gam vaø 6,8 gam. Vaäy coâng thöùc töông öùng cuûa A vaø B laø: a. CH3COOCH3 vaø HCOOCH3. b. CH2=CH-COOH vaø HCOOCH=CH2. c. C2H5COOH vaø CH3COOCH3. d. HCOOCH3 vaø CH3COOCH3. Caâu 23. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 0,1 mol hôïp chaát X laø muoái Natri cuûa axit höõu cô thu ñöôïc 0,15 mol CO2. CTCT cuûa muoái laø: a. C2H5COONa. b. C3H7COONa. c. HCOONa. d. CH3COONa. Caâu 24. Hoãn hôïp goàm Anñeâhit fomic, axit fomic, axit axetic coù khoái löôïng 3,78 gam. Hoãn hôïp p.öù vôùi löôïng dö d.d AgNO3 thì thu ñöôïc 15,12 gam Ag. Maëc khaùc moät nöõa hoãn hôïp p.öù vöøa ñuû vôùi d.d chöùa 1.2 gam NaOH. % Khoái löôïng cuûa anñeâhit fomic, axit fomic, axit axetic laàn löôïng laø: a. 15,87% - 36,5% - 47,63%. b. 25,17% - 32,25% - 42,58% c. 18,26% - 37,86% - 43,88%. d. 15,87% , 36,4%; 47,73%. 10. Este – Lipit. (3). Caâu 25. Khi ñun noùng este CH3COOCH2CH3. vôùi xuùc taùc laø H2SO4 loaõng ( quaù trình 1). Vaø ñun noùng CH3COOCH=CH2 trong moâi tröôøng kieàm.( quaù trình 2) . Ñaëc ñieåm naøo sau ñaây ñuùng: a. (1) Moät chieàu, (2) moät chieàu. c. (1) thuaän ngòch, (2) moät chieàu. b. (1) moät chieàu, (2) thuaän ngòch. d. (1) thuaän ngich, (2) thuaän nghich. Caâu 26. Thuyû phaân hoaøn toaøn m gam lipit ñöôïc hình thaønh 1 axit panmitic vaø 2 axit eloic baèng d.d KOH. ( chæ soá axit cuûa lipit = 0). Löôïng Glixetin vöøa taïo ra p.öù vôùi Na dö thu ñöôïc 67,2 lít khí H2 ( ñktc). Vaäy khoái löôïng cuûa lipit ban ñaàu laø ( giaû söû caùc p.öù xaûy ra hoaøn toaøn). a. 1,716kg. b. 1,704kg c. 1,76kg d. 1,762kg. Caâu 27. Este coù Phaân töû löôïng laø 88. Cho 17.6 gam A taùc duïng vôùi 300 mld.d NaOH 1M ñun noùng. Sau ñoù ñem coâ caïn hoãn hôïp sau p.öù thu ñöôïc 23.2 gam baõ raén khan. CTCT cuûa A laø: a. HCOOCH2CH2CH3. b. C2H5COOCH3. c. CH3COOC2H5. d. HCOOCH – CH = CH2 Cách học tốt môn Hoá là phải làm Baøi taäp nhiều , bên cạnh ñó ( hehe...☺ ) Sytan1992@gmail.com Trang3/77-LTðH-2010
 4. 20 BỘ ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC Môn: hoá học Năm học 2010-2011 11. Amin- aminoaxit – proâtein. (2) Caâu 28. Axit Aminoâaxetic khoâng coù tính chaát naøo sau ñaây: (1). Taùc duïng vôùi Na. (3). Truøng ngöng. (5). laøm quyø tím hoaù ñoû. (2). Taùc duïng vôùi röôïu. (4) Taùc duïng vôùi HCl. (6). Taùc duïng vôùi muoái Na2CO3. a. (3). b. (4),(5) c. (6) d. (5). Caâu 29. Söï keát tuûa proâtit khi ñun noùng ñöôïc goïi laø: Ñeà 4 a. Söï truøng ngöng. b. Söï ngöng tuï. c. Söï phaân huyû. d. Söï ñoâng tuï. 12. Gluxit. (2). Caâu 30. Ñeå nhaän bieát ñöôïc Saccarozô vaø Fructoâzô ta duøng nhöõng thuoác thöû naøo sau ñaây. a. Cu(OH)2/OH- bAgNO3/NH3. c. Cu(OH)2. c. H2SO4 loaõng, AgNO3/NH3 Caâu 31. Leân men Glucoâzô thu ñöôïc m gam röôïu etylic ( Hieäu suaát 50%). Löôïng Glucoâzô coøn laïi tieáp tuïc leân men thu ñöôïc m’ gam röôïu etylic (Hieäu suaát ñaït 50%). Löôïng röôïu vöøa ñieàu cheá ñöôïc coù theå pha thaønh 50 lít röôïu 40o ( Bieát khoái löôïng rieâng cuûa röôïu nguyeân chaát laø 0,8g/ml). Vaäy khoái löôïng cuûa glucoâzô ban ñaàu ñem leân men laø: a. 31,3kg b. 41,74 kg c. 62,6kg d. 23,5kg. 13. Polime vaø vaät lieäu polime: (1) Caâu 32. Trong caùc polime sau. Polime naøo laø polime thieân nhieân: (1). Tinh boät. (3). Xenlulozô. (5). Caosu isopren. (7). Tô Capron. (2). Caosubuna. (4). P.V.C (6). Nilon 6-6. a. (1), (2), (3). b. ( 1), (4), (6), (7). c. (1), (3), (5). d. (1), (3), (7). 14. Toång hôïp hoaù voâ cô(6). Caâu 33. Cho moät d.d goàm NaNO3, KNO3, Ba(NO3)2. Cho töø töø boät Al vaøo, sau ñoù nhoû tieáp tuïc d.d X vaøo thì thaáy coù khí Y bay ra. D.d X vaø khí Y laø: (1). NaOH, NH3 (2). H2SO4 loaõng, NO (3). HCl, H2. (4). KOH vaø H2. a. (1), (3). b. (3), (4). c. (1), (2). d. (2). Caâu 34. Hoaø tan 1,44 gam kim loaïi hoaù trò II trong 150 mld.d H2SO4 0,5M. Muoán trung hoøa axit dö trung d.d thu ñöôïc phaûi duøng heát 30ml d.d xut coù noàng ñoä 1M. Kim loaïi treân laø: a. Ca b. Mg c. Zn d. Cu Caâu 35. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 8.96 lít khí SO2 ( ñktc ) roài daãn taát caû saûn phaåm chaùy cho vaøo 50 ml d.d NaOH 25% ( d = 1,28g/ml). Noàng ñoä C% cuûa muoái trong trong d.d. a. 42,97% vaø 25,5% b. 35,28% c. 27,18% vaø 35% d. 50%. Caâu 36. Khi ññiện phaân hỗn hợp dung dịch NaCl vaø CuSO4, nếu dung dịch sau khi ñiện phaân hoaø tan Al2O3 thường xảy ra trường hợp naøo sau ññaây a.NaCl dư b. NaCl dư hoặc CuSO4 dư c. CuSO4 dư d. NaCl vaø CuSO4 bị ññ.phaân hết. Caâu 37. Ngâm một vật bằng Cu co ùkhối lượng 20g trong 100g dung dịch AgNO3 4%. Khi lấy vật ra thì khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 17%. Khối lượng vật sau phản ứng laø bao nhhiêu: a.10,76g b. 21,52g c 20,304g d. 20,608 g Caâu 38. Cho 2a mol NO2 vaøo dd chöùa a mol Ba(OH )2 . Theâm tieáp vaøi gioït dd phenolphthalein vaøo bình pöù seõ thaáy: a. Khoâng maøu → Ñoû b. Luoân khoâng maøu c. Luoân coù maøu ñoû d. Ñoû → Khoâng maøu . 15. Toång hôïp höõu cô: (6). Câu 39: Trong số các tên gọi sau teân goïi naøo ñuùng. 3 – metyl butan (1); 3,3 – dimetylbutan (3) 2,3 – dimetyl butan (2); 2,3,3 – trimetyl butan (4), a.(1) b. (2) c. (1) (2) và (4) d. (1),(2),(3),(4) Caâu 40. Hoãn hôïp khí naøo sau ñaây coù theå ñöôïc taùch caùc chaát khí hoaøn toaøn baèng phöông phaùp hoaù hoïc phoå bieán. A. C2H6, SO2, C2H2, C2H4. B. C2H6, C2H4, CO2, C3H8. C. C2H4, C3H6, SO2, C2H2. D. C2H2, CO2, CH4, C3H4. Caâu 41. Cho hổn hợp coù khoái löôïng m gam goàm 2 ankin laø ñoàng ñaúng lieân tieáp nhau. Chia hoãn hôïp thaønh 2 phaàn baèng nhau. Phaàn 1: Cho suïc qua d.d nöôùc broâm laáy dö, thaáy k.löôïng broâm ñaõ tham gia p.öùng laø 22,4 gam. Phaàn 2: Ñoát chaùy hoaøn toaøn, saûn phaåm chaùy cho qua d.d nöôùc voâi trong laáy dö thì thaáy khoái löôïng cuûa bình taêng 14,24 gam. CTPT vaø m laø: a. C2H2, C3H4 vaø 6,72gam. c. C3H4 , C4H6 vaø 6,72 gam. b. C2H2, C3H4 vaø 3,36gam. d. C3H4 , C4H6 vaø 3,36gam. Caâu 42. Daõy xaép xeáp söï taêng daàn nhieät ñoä soâi ñuùng laø: a. HCHO < CH3OH < HCOOH< C3H7OH. C.CH3OCH3 < CH3OH < CH3CHO < CH3COOH. CH3OH < CH3COOH < C2H5OH < C3H7OH. D.CH3OCH3
 5. 20 BỘ ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC Môn: hoá học Năm học 2010-2011 Caâu 43. Cho 10,8 gam hỗn hợp 2 rượu A ,B tác dụng Na vừa ñủ , thu ñược 17,4 gam muối Na.Số mol khí H2 thoát ra là: a.0,15 mol b. 1,5 mol c. 3 mol d. 3,2 mol CuO , t o + NaOH Caâu 44. Röôïu X naøo sau ñaây thoûa maõn sô ñoà: X  → Y +O 2+ ( Mn ,t ) → Z  2 0 → T. (1) CH3CH2OH. (2) (CH3)2CH-OH. (3) CH3 – C(CH3)2OH. A. (1),(2). B. (1), C. (2),(3). D. (1),(2),(3). 15. Phaàn töï choïn cuûa thí sinh: ( 6 ) • Nhoâm , saét(2) Caâu 45. Nung noùng hoãn hôïp goàm Al vaø Fe2O3 coù khoái löôïng laø 3.01 gam cho p.öù xaûy ra hoaøn toaøn. Chaát raén sau p.öù hoaø tan trong NaOH dö thaáy thoaùt ra 1,008 lit H2 ( ñktc). % khoái löôïng cuûa Al vaø Fe2O3 trong hoãn hôïp ban ñaàu: a . %Al ≈ 45%, %Fe2O3 ≈ 55% b . %Al ≈ 37%, % Fe2O3 ≈ 63% c . %Al ≈ 29%, %Fe2O3 ≈ 71% d . %Al ≈ 42%, %Fe2O3 ≈ 58%. Caâu 46. Coù ba loï ñöïng ba hoãn hôïp Fe, FeO ; Fe + Fe2O3; FeO vaø Fe2O3. Giaûi phaùp laàn löôït duøng caùc thuoác thöû naøo döôùi ñaây ñeå nhaän bieát ñöôïc caû 3 hoãn hôïp treân: a. Duøng dd HCl sau ñoù theâm NaOH vaøo dd thu ñöôïc. b. Duøng H2SO4 ñaäm ñaëc, sau ñoù theâm NaOH vaøo dd thu ñöôïc. c. Dd HNO3 loaõng, sau ñoù theâm NaOH vaøo dd thu ñöôïc. d. Theâm dd NaOH, sau ñoù theâm tieáp H2SO4 ñaëc. •Daõy ñieän hoaù cuûa KL (1) Caâu 47.Nhuùng moät thanh Zn vaøo dung dòch Co2+, nhaän thaáy coù moät lôùp Co phuû ôû beân ngoaøi. Khi nhuùng laø Pb vaøo dung dòch muoái treân khoâng thaáy coù hieän töôïng gì? Vaät traät töï cuûa daõy ñieän hoaù laø: a. Zn2+/Zn < Pb2+/Pb < Co2+/Co. c. Zn2+/Zn < Co2+/Co
 6. 20 BỘ ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC Môn: hoá học Năm học 2010-2011 C. Chieàu toûa nhieät. D. Chieàu taêng soá phaân töû khí. Caâu 3. Cho 2 d.d H2SO4 coù pH =1 vaø pH =2. Theâm 100 ml d.d NaOH 0,1M vaøo 100 ml moãi d.d treân. Noàng ñoä mol/lít cuûa muoái trong d.d sau phaûn öùng laø: A. 0,025M vaø 0,0025M. B. 0,25M vaø 0,025M. C. 0,25M vaø 0,0025M. D. 0,025M vaø 0,25M. Caâu 4. Nhoùm caùc d.d naøo sau ñaây ñeàu coù chung moät moâi tröôøng : ( axit, bazô hay trung tính). A. Na2CO3, KOH, KNO3. B. HCl, NH4Cl, K2SO4. C. H2CO3, (NH4)2SO4, FeCl3. D. KMnO4, HCl, KAlO2. Caâu 5. Phaùt bieåu naøo sau ñaây ñuùng? A. Axit laø nhöõng chaát coù khaû naêng nhaän proâtoân. B. D.d CH3COOH noàng ñoä 0,01M coù pH =2. C. Chaát ñieän li nguyeân chaát khoâng daãn ñöôïc ñieän. D. D.d muoái seõ coù moâi tröôøng trung tính. Caâu 6. Hoøa tan 5,6 gam Fe baèng d.d H2SO4 loaõng (dö) thu ñöôïc d.d X. D.d X phaûn öùng vöøa ñuû vôùi V ml d.d KMnO4 0,5M. Giaù trò V laø: A. 20ml B. 80 ml C. 40 ml D. 60 ml. Caâu 7. Trong phoøng thí nghieäm ngöôøi ta ñieàu cheá khí Cl2 baèng caùch: A. Cho F2 ñaåy Cl2 ra khoûi muoái NaCl. B. Cho dd HCl ñaëc taùc duïng vôùi MnO2 , ñun noùng. C. Ñieän phaân NaCl noùng chaûy. D. Ñieân phaân d.d NaCl coù maøn ngaên. Caâu 8. Nung 15,4g hoãn hôïp goàm kim loaïi M vaø hoùa trò II vaø muoái nitrat cuûa noù ñeán keát thuùc phaûn öùng. Chaát raén coøn laïi coù khoái löôïng 4,6g cho taùc duïng vôùi d.dòch HCl thu ñöôïc 0,56 lít H2 (ñktc). M laø kim loaïi naøo?. A. Mg B. Cu C. Zn D. Fe Caâu 9. Cho a mol Al vaøo d.d chöùa b mol Cu2+ vaø c mol Ag+. Keát thuùc phaûn öùng thu ñöôïc d.d chöùa 2 loaïi ion kim loaïi. Keát luaän naøo sau ñaây laø ñuùng: A. c/3 ≤ a ≤ 2b/3. B. c/3 ≤ a ≤ c/3 + 2b/3 C. c/3 ≤ a < c/3 + 2b/3 D. 3c ≤ a ≤ 2b/3. Caâu 10. Cho p gam Fe vaøo Vml d.d HNO3 1M thaáy Fe tan heát, thu ñöôïc 0,672 lít khí NO (ñktc). Coâ caïn d.d sau phaûn öùng thu ñöôïc 7,82 gam muoái Fe. Giaù trò cuûa p vaø V laø: A. 2,24 gam vaø 120 ml. B. 1,68 gam vaø 120 ml. C. 1,8 gam vaø 129 ml. C. 2,43 gam vaø 116 ml Caâu 11. Ñieän phaân d.d CuCl2 vôùi ñieän cöïc trô, sau moät thôøi gian thu ñöôïc 0,32 gam Cu ôû catoát vaø moät löôïng khí X ôû anoát. Haáp thuï hoaøn toaøn löôïng khí X ôû treân vaøo 200 ml d.d NaOH ( ôû nhieät ñoä thöôøng). Sau phaûn öùng noàng ñoä NaOH coøn laïi laø 0,05M ( giaû thieát coi theå tích cuûa d.d khoâng thay ñoåi). Noàng ñoä ban ñaàu cuûa d.d NaOH laø: A. 0,15M B. 0,1M. C. 0,05M. D. 0,2M. Caâu 12. Cho 14,6 gam hoãn hôïp Fe vaø Zn taùc duïng vôùi d.d HCl dö thu ñöôïc 5,264 lít khí H2 (ñktc). Cuõng löôïng hoãn hôïp nhö vaäy cho taùc duïng vôùi 200 ml d.d CuSO4 a mol/lít thu ñöôïc 14,72 gam chaát raén. Giaù trò cuûa a laø: A. 0,3M. B. 0,975M. C. 0,25M. D. 0,75M. Caâu 13. Hoãn hôïp goàm FeS2 vaø CuS2. Cho hoãn hôïp treân phaûn öùng vôùi d.d HNO3, sau phaûn öùng chæ thu ñöôïc 2 muoái sunfat vaø khí NO. Hoûi phöông trình hoùa hoïc naøo sau ñaây bieåu dieãn ñuùng: A. 2FeS2 + 10HNO3 → Fe2(SO4)3 + H2SO4 + 10NO + H2O. Cu2S + 4HNO3 + H2SO4 → 2CuSO4 + 4NO + 3H2O. B. 2FeS2 + 10HNO3 → Fe2(SO4)3 + H2SO4 + 10NO + H2O. 3Cu2S + 10HNO3 → 6CuSO4 + NO + 5H2O. C. FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O. Cu2S + 4HNO3 + H2SO4 → 2CuSO4 + 4NO + 3H2O. D. FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O. 3Cu2S + 10HNO3 → 6CuSO4 + NO + 5H2O. Caâu 14. Cho FeS2 + HNO3 → Fe2(SO4)3 + NO2 + … Chaát naøo ñöôïc boå sung trong daáu … A.H2O. B.Fe(NO3)3 vaø H2O. C. H2SO4 vaø H2O. D.Fe(NO3)3, H2SO4 vaø H2O. Caâu 15. Cho 13,5 gam boät Al taùc duïng vôùi heát vôùi d.d HNO3 dö thu ñöôïc hoãn hôïp khí X goàm NO vaø N2O. Tæ khoái hôi cuûa X so vôùi H2 laø 19,2. Theå tích hoãn hôïp ño ôû 27,3oC vaø 1atm laø: A. 5,6 lít. B. 6,16 lít. C. 7,142 lít D. 8,4 lít. Caâu 16. Cation R+ coù phaân lôùp ngoaøi cuøng laø 3p6. Trong baûng heä thoáng tuaàn hoaøn R ôû vò trí naøo? A. OÂ thöù 18, chu kì 3, PNC nhoùm VIII. B. OÂ thöù 17, chu kì 3, PNC nhoùm VII. C. OÂ thöù 19, chu kì 3, PNC nhoùm I. D. OÂ thöù 19, Chu kì 4, PNC nhoùm I. Cách học tốt môn Hoá là phải làm Baøi taäp nhiều , bên cạnh ñó ( hehe...☺ ) Sytan1992@gmail.com Trang6/77-LTðH-2010
 7. 20 BỘ ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC Môn: hoá học Năm học 2010-2011 Caâu 17. Moät hoãn hôïp goàm 2 mol N2 vaø 8 mol H2 ñöôïc daãn vaøo moät bình kín coù xuùc taùc thích hôïp. Khi phaûn öùng vôùi ñaït tôùi traïng thaùi caân baèng thu ñöôïc 9,04 mol hoãn hôïp khí. Hieäu suaát toång hôïp NH3 laø: A. 20% B. 24% C. 25% D. 18%. Caâu 18. Cho töøng chaát : C, Fe, BaCl2, Fe3O4, Fe2O3, FeCO3, Al2O3, H2S, HI, HCl, AgNO3, Na2SO3 laàn löôït phaûn öùng vôùi H2SO4 ñaëc, noùng. Soá phaûn öùng thuoäc loaïi phaûn öùng oxi hoùa khöû laø: A. 5 B. 6 C. 7 D. 9 Caâu 19. Choïn meänh ñeà khoâng ñuùng: A. Fe khöû ñöôïc Cu2+ trong d.d. B. Fe3+ coù tính oxi hoùa maïnh hôn Cu2+. 2+ C. Fe oxi hoùa ñöôïc Cu. D.Tính OXH cuûa caùc ion taêng theo thöù töï Fe2+, H+, Cu2+, Ag+ Caâu 20. Coù 4 d.d muoái rieâng bieät: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Neáu theâm d.d KOH (dö) roài theâm tieáp d.d NH3 (dö) vaøo 4 d.d treân thì soá keát tuûa thu ñöôïc laø: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Caâu 21. Ñeå thu laáy Ag tinh khieát töø hoãn hôïp X ( goàm a mol Al2O3, b mol CuO, c mol Ag2O). Ngöôøi ta hoøa tan X bôûi d.d chöùa (6a + 2b+2c) mol HNO3 ñöôïc d.d Y, sau ñoù theâm tieáp: … ( bieát hieäu suaát phaûn öùng laø 100%). A. 2c mol boät Cu vaøo Y. B.2 c mol boät Al vaøo Y. C. c mol boät Al vaøo Y. D. c mol boät Cu vaøo Y. Caâu 22. Daãn khí CO qua oáng ñöïng 5 gam Fe2O3 nung noùng thu ñöôïc 4,2 gam hoãn hôïp goàm Fe, FeO, Fe3O4 vaø Fe2O3. Daãn khi ra khoûi oáng qua d.d CaOH)2 dö thu ñöôïc a gam keát tuûa. Giaù trò cuûa a laø: A. 4 gam. B. 5 gam C. 6 gam. D. 7,5 gam. Caâu 23. Nung noùng mg boät Fe trong O2, sau phaûn öùng thu ñöôïc 3 gam hoãn hôïp chaát raén X. Hoøa tan heát hoãn hôïp X trong d.d HNO3 (dö), thoaùt ra 0,56 lít khí NO (ñktc) laø saûn phaåm khöû duy nhaát. Giaù trò cuûa m laø: A. 2,52 gam B. 2,22 gam. C. 2,32 gam D. 2,62 gam. Caâu 24. Trong hôïp chaát XY ( X laø kim loaïi vaø Y laø phi kim), soá electron cuûa cation baèng soá electron cuûa anion vaø toång soá electron trong XY laø 20. Bieát trong moïi hôïp chaát Y chæ coù moät möùc OXH duy nhaát. Coâng thöùc XY laø: A. MgO B. AlN. C. NaF D. LiF. Caâu 25. Suïc V lít khí CO2 ( ôû ñktc) vaøo 250 ml d.d Ba(OH)2 1M thu ñöôïc 19.7 gam keát tuûa. Giaù trò lôùn nhaát cuûa V laø: A. 2.24 lít B. 11,2 lít C. 6.72 lít D. 8.96 lít. Caâu 26. A laø moät axit no 2 chöùc maïch hôû. B laø moät röôïu ñôn chöùc maïch hôû chöùa moät noái ñoâi. E laø este khoâng chöùa nhoùm chöùc khaùc taïo bôûi A vaø B. E coù coâng thöùc naøo sau ñaây: A. CnH2n-6O4 B. CnH2n-4O4 C. CnH2n-2O4 D. CnH2n+1COOCmH2m-1. Caâu 27. Cho 4,48 lít hoãn hôïp X (ñktc) goàm 2 hiñroâcacbon maïch hôû loäi töø töø qua bình 2 chöùa 2 lít d.d broâm 0,35M. Sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn, soá mol broâm giaûm ñi moät nöõa vaø khoái löôïng bình taêng theâm 6,0 gam. Coâng thöùc phaân töû cuûa hai hiñroâcacbon laø: A. C2H2 vaø C4H10. B. C3H4 vaø C4H8. C. C2H2 vaø C3H6. D. C2H2 vaø C4H6. Caâu 28. Thuûy phaân hoaøn toaøn 3,96 gam vinyl fomiat trong d.d H2SO4 loaõng. Trung hoøa hoaøn toaøn d.d sau phaûn öùng roài cho taùc duïng tieáp vôùi d.d AgNO3/NH3 dö thu ñöôïc m gam Ag. Giaù trò cuûa m laø: A. 23,76gam. B. 11,88 gam C. 21,6 gam. D. 15,12 gam. Caâu 29. Cho chuoãi phaûn öùng: CH4 → A → C2H6. Chaát A laø: (1). Axetylen. (2). Meâtyl clorua. (3). Meâtanal. (4). Eâtylen. A. (1) hoaëc (2) B. (1) hoaëc (3). C. (1) hoaëc (4). D. chæ coù (1). Caâu 30. Leân men 1 lít röôïu eâtylic 9,2oC. Bieát hieäu suaát cuûa quaù trình leân men laø 80% vaø khoái löôïng rieâng cuûa röôïu eâtylic nguyeân chaát laø 0,8g/ml. Khoái löôïng cuûa saûn phaåm höõu cô thu ñöôïc laø: A. 88,7 gam B. 76,8 gam. C. 75,8 gam D. 74,2 gam. Caâu 31. Choïn meänh ñeà khoâng ñuùng: A. CH3CH2COOCH=CH2 cuøng daõy ñoàng ñaúng vôùi CH2=CHCOOCH3. B. CH3CH2COOCH=CH2 coù theå truøng hôïp taïo polime. C. CH3CH2COOCH=CH2 taùc duïng ñöôïc vôùi d.d broâm. D. CH3CH2COOCH=CH2 taùc duïng ñöôïc vôùi d.d NaOH thu ñöôïc anñeâhit vaø muoái. Caâu 32. A,B,C coù coâng thöùc phaân töû töông öùng laø : CH2O2, C2H4O2, C3H4O2. Phaùt bieåu ñuùng veà A, B,C laø: (1). A,B,C ñeàu laø axit. (2). A laø axit, B laø este, C laø anñeâhit coù 2 chöùc. (3). A,B,C ñeàu laø ancol coù hai chöùc. (4). Ñoát chaùy a mol moãi chaát ñeàu thu ñöôïc 2a mol H2O. A. (1,3) B. (2,4) C. (1,2) D. (1,2,3,4). Caâu 33. Cho 1,8 gam moät axit ñôn chöùc A phaûn öùng heát vôùi 40 ml d.d KOH 1M thu ñöôïc d.d X. Coâ caïn d.d X ñöôïc 3,59 gam chaát raén. A laø: A. Axit acrylic. B. Axit fomic. C. Axit propionic. D. Axit axetic. Caâu 34. Hôïp chaát X maïch hôû, coù coâng thöùc laø C5H8O2. Ñun noùng X vôùi d.d NaOH thu ñöôïc muoái Y vaø röôïu Z, Y taùc duïng vôùi H2SO4 taïo ra axit T maïch phaân nhaùnh. Teân cuûa X laø: Cách học tốt môn Hoá là phải làm Baøi taäp nhiều , bên cạnh ñó ( hehe...☺ ) Sytan1992@gmail.com Trang7/77-LTðH-2010
 8. 20 BỘ ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC Môn: hoá học Năm học 2010-2011 A. meâtyl acrylat. B. Metyl metacrylat. C. metyl isobutyrat. D. etyl isobutyrat. Caâu 35. Hoãn hôïp X goàm CH3OH , axit ñôn no A vaø este B taïo bôûi A vaø CH3OH. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 0,13 mol hoãn hôïp X ( soá mol CH3OH trong X laø 0,08 mol) thu ñöôïc 0,25 mol CO2. A,B laàn löôït laø: A. HCOOH vaø HCOOCH3. B. CH3COOH vaø CH3COOCH3. C. C2H5COOH vaø C2H5COOCH3. D. C3H7COOH vaø C3H7COOCH3. Caâu 36. Cho sô ñoà chuyeån hoùa sau ñaây: A X + Br2 → B CH3CHO → + H 2 / Ni C  →X Chaát X laø chaát naøo trong caùc chaát cho döôùi ñaây: A. C2H2 B. C2H4 C. C3H6 D. C4H8. Caâu 37. Cho 6,6 gam moät anñeâhit X ñôn chöùc X, maïch hôû phaûn öùng vôùi löôïng dö d.d AgNO3/ NH3, ñun noùng. Löôïng Ag sinh ra cho phaûn öùng heát vôùi HNO3 loaõng, thoaùt ra 2,24 lít NO duy nhaát (ñktc), Coâng thöùc caáu taïo thu goïn cuûa X laø: A. CH3CHO. B. HCHO. C. CH3CH2CHO. D. CH2=CH-CHO. Caâu 38. Cho bay hôi 2,38 gam hoãn hôïp X goàm 2 röôïu ñôn chöùc ôû 136,5oC vaø 1 atm thu ñöôïc 1,68 lít hôi. Oxi hoùa 4,76 gam hoãn hôïp X bôûi CuO thu ñöôïc hoãn hôïp 2 andeâhit. Hoãn hôïp anñeâhit taùc duïng vôùi d.d AgNO3/NH3 dö thu ñöôïc 30,24 gam Ag. Phaàn traêm khoái löôïng moãi röôïu trong X. A. 56,33% vaø 43,67%. B. 45,28% vaø 54,72%. C. 66,67% vaø 33,33% D. 26,89% vaø 73,11%. Caâu 39. Cho hôïp chaát höõu cô X coù thaønh phaàn % veà khoái löôïng laø : 53,33%C ; 15,56%H; 31,11%N. Coâng thöùc phaân töû cuûa X laø: A. C2H7N. B. C6H7N. C. C3H9N. D. C4H11N. Caâu 40. α -aminoaxit X chöùa moät nhoùm –NH2. Cho 10,3 gam chaát X taùc duïng vôùi axit HCl ( dö) thu ñöôïc 13,95 gam muoái khan. Coâng thöùc caáu taïo thu goïn cuûa X laø: A. H2NCH2COOH. B. CH3CH2CH(NH2)COOH. C. CH3CH(NH2)COOH. D. CH3CH(NH2)COOH. Caâu 41. Theå tích H2 ( ñktc) Caàn ñeå hiñroâ hoaù hoaøn toaøn 1 taán olein ( glixerin trioleat) nhôø chaát xuùc taùc Niken laø bao nhieâu lít? A. 76018 lít B. 760.18 lít C. 7.6018 lít D. 7601.8 lít. Caâu 42. Cho 4 hợp chất thơm sau : OH NH2 CHO COOH (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) Cho 4 chất trên tham gia phản ứng thế thì chất nào sẽ ñịnh hướng vị trí mêta: A. 1 ,3 ,4 B. 1, 2 , 3 C. 2 ,3 ,4 D. 3 ,4 Caâu 43. Thủy phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu ñược 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo ñó là A. C15H31COOH và C17H35COOH. B. C17H31COOH và C17H33COOH. C. C17H33COOH và C15H31COOH. D. C17H33COOH và C17H35COOH. Caâu 44 Ñoát chaùy hoaøn toaøn a mol axit höõu cô Y ñöôïc 2a mol CO2.Maëc khaùc ñeå trung hoaø a mol Y caàn duøng vöøa ñuû 2a mol NaOH. Coâng thöùc caáu taïo thu goïn cuûa Y laø: A. HOOC-COOH. B. HOOC-CH2-CH2-COOH. C. CH3COOH. D. C2H5COOH. Caâu 45. Glixerin coù theå phaûn öùng vôùi bao nhieâu chaát sau ñaây. (1). HCl. (3). NaOH (5). Cu(OH)2 (7). C6H5NH2 (2). Na (4). CH3COOH (6). Mg(OH)2 (8). H2 A. 5 B.4 C.3 D.6 Caâu 46. Hoãn hôïp goàm röôïu eâtylic , pheânol vaø anñehit axetic coù khoái löôïng laø: 55gam. Chia hoãn hôïp thaønh hai phaàn nhö nhau.Phaàn 1 taùc duïng vôùi Na dö thaáy thoaùt ra 2.8 lít khí H2 ( ñktc). Phaàn 2 cho taùc duïng vôùi d.d AgNO3 thì thaáy taïo thaønh 43.2 gam Ag. % theo soá mol cuûa röôïu trong hoãn hôïp ñaàu laø: A. 25,35% B 25,27% C. 44,44% D. 22,22%. Cách học tốt môn Hoá là phải làm Baøi taäp nhiều , bên cạnh ñó ( hehe...☺ ) Sytan1992@gmail.com Trang8/77-LTðH-2010
 9. 20 BỘ ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC Môn: hoá học Năm học 2010-2011 Caâu 47. Trong caùc loaïi tô sau: Tô taèm, tô vicoâ, tô nilon, tô axetat, tô capron, tô enang: Nhöõng loaïi tô naøo thuoäc tô nhaân taïo: A. Tô visco vaø tô axetat. B. Tô visco vaø tô nilon 6-6. C. Tônilon -6,6 vaø tô capron. D. Tô taèm vaø tô enang. Caâu 48. Khi daàn taêng nhieät ñoä: Sð naøo sau ñaây laø ñuùng veà bieán ñoåi traïng thaùi vaät lí cuûa löu huyønh: A. S (raén) S ( loûng, linh ñoäng) S ( loûng, quaùnh) S( hôi ôû daïng phaân töû ) S ( hôi ôû daïng n.töû). B. S ( raén) S ( loûng quaùnh) S ( loûng, linh ñoäng) S ( hôi ôû daïng phaân töû ) S ( hôi ôû daïng n.töû). C. S ( raén) S ( loûng, linh ñoäng) S ( loûng, quaùnh) S ( hôi ôû daïng n.töû). S( hôi ôû daïng phaân töû ) D. S ( raén) S (loûng, quaùnh ) S (loûng, quaùnh) S ( hôi daïng n.töû) S ( hôi daïng phaân töû). Caâu 49. Ñeå trung hoøa 25 gam d.d cuûa moät amin ñôn chöùc X noàng ñoä 12,4% caàn duøng 100 ml d.d HCl 1M. Coâng thöùc phaân töû cuûa X laø: A. CH5N. B. C2H7N. C. C3H7N. D. C3H5N. Caâu 50. Cho caùc chaát sau: Pheânol, eâtanol, axit axetic, natri axetat, natriphenolat, natri hidroxit. Soá caëp chaát taùc duïng ñöôïc vôùi nhau laø: A. 2 B. 3 C. 1 D. 4 Ñaùp soá : 1. C 6. C 11. B 16. D 21. D 26. A 31. A 36. B 41. A 46. D 2. C 7. B 12. B 17. B 22. B 27. C 32. C 37. A 42. D 47. A 3. A 8. A 13. A 18. B 23. A 28. A 33. A 38. D 43. D 48. A 4. C 9. C 14. D 19. C 24. C 29. A 34. B 39. A 44. A 49. A 5. C 10. A 15. B 20. A 25. D 30. B 35. C 40. B 45. B 50. D Câu 1.Trong các kim loại Cu, Al, Fe, Ag, Au. ðộ dẫn ñiện của kim loại ñược xếp theo thứ tự A. Au, Al, Fe, Cu, Ag. B. Au, Ag, Al, Cu, Fe. C. Ag, Cu, Au, Al, Fe. D Al, Ag, Au, Cu, Fe Câu 2.Dùng phương pháp ñiện phân nóng chảy ñiều chế ñược A. tất cả các kim loại với ñộ tinh khiết cao. B. các kim loại hoạt ñộng trung bình và yếu. C. chỉ các kim loại hoạt ñộng mạnh. D. chỉ các kim loại hoạt ñộng trung bình. Câu 3. ðể loại bỏ tạp chất kẽm, chì, ñồng có lẫn trong bạc (ở dạng bột) mà không làm thay ñổi khối lượng bạc người ta dùng một lượng dư dung dịch A. AgNO3. B. Pb(NO3)2. C. Cu(NO3)2. D. Fe(NO3)3. Câu 4. Người ta ñiều chế Ba từ dung dịch BaCl2 bằng cách A.ñiện phân dung dịch BaCl2. B. Cô cạn dung dịch và ñiện phân nóng chảy . C. dùng kim loại K ñẩy Ba ra khỏi dung dịch D. cô cạn dung dịch và nhiệt phân BaCl2 Câu 5. Trong một cốc nước có hoà tan a mol Ca(HCO3)2 và b mol Mg(HCO3)2. ðể khử ñộ cứng của nước trong cốc cần dùng V lít nước vôi trong, nồng ñộ p mol/lit. Biểu thức liên hệ giữa V với a, b, p là A. V = (a + b)/p. B. V = 2(a + b)/p. C. V = (a + b)/2p. D. V = (a + b) p. Câu 6. Có 5 chất bột màu trắng NaCl, Na2CO3, CaCO3, Na2SO4, BaSO4 ñựng trong các lọ riêng biệt không ghi nhãn. ðể phân biệt từng chất chỉ cần dùng A. dung dich MgCl2. B. nước và khí CO2. C. axit H2SO4 loãng D. dung dịch BaCl2. Câu 7. Các kim loại phân nhóm chính nhóm II tan trong nước tạo dung dịch kiềm gồm A. Be, Mg, Ca. B. Be, Ca, Ba. C. Ca, Sr, Ba. D. Ca, Mg, Ba. Câu 8. Nhôm không tan trong nước vì A. nhôm không khử ñược nước ở nhiệt ñộ thường. B. nhôm là kim loại lưỡng tính. C. trên bề mặt nhôm luôn có lớp nhôm oxit bảo vệ. D. một lí do khác. Câu 9. Nguyên liệu sản xuất nhôm là quặng boxit Al2O3.nH2O, thường có lẫn tạp chất Fe2O3 và SiO2. ðể làm sạch nguyên liệu, hoá chất cần dùng là A. dung dịch NaOH ñặc. B. dung dịch NaOH loãng. C. dung dịch HCl và khí CO2. D. dung dịch NaOH ñặc và khí CO2. Câu 10. Các dung dịch FeSO4 (1), Fe2(SO4)3 (2), Fe(NO3)3 (3), Fe(NO3)2 (4) ñã ñược axit hoá bằng H2SO4 loãng. Dung dịch thuốc tím không bị mất màu trong nhóm dung dịch nào sau ñây :A. (2) và (3) B. (3) và (4). C. (2) và (4). D. (1) và (2) Câu 11. ðể 8,4 gam bột sắt trong không khí sau một thời gian thu ñược m gam hỗn hợp E gồm 4 chất. Hoà tan hết hỗn hợp E bằng dung dịch HNO3 loãng, dư thu ñược 1,12 lit khí NO duy nhất (ñktc). Giá trị của m A. 9,8 gam. B. 15,6 gam. C. 10,8 gam. D. 10,08 gam. Câu 12. Cho từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch ZnSO4 cho tới dư NH3 thấy Cách học tốt môn Hoá là phải làm Baøi taäp nhiều , bên cạnh ñó ( hehe...☺ ) Sytan1992@gmail.com Trang9/77-LTðH-2010
 10. 20 BỘ ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC Môn: hoá học Năm học 2010-2011 A. không có hiện tượng gì xảy ra. B. xuất hiện kết tủa và tan ngay. C. xuất hiện kết tủa trắng không tan. D. có kết tủa trắng tăng dần, sau ñó lại tan ra. Câu 13. Khí X không màu, mùi xốc, ñược ñiều chế bằng phản ứng của ñồng với axit sunfuric ñặc, nóng. Cho X lội chậm qua nước brôm màu vàng ( bình1) và nước hiñro sunfua ( bình 2), hiện tượng quan sát ñược ở các bình 1 và bình 2 tương ứng là A. (1) dung dịch không ñổi màu ; (2) có khí thoát ra mùi trứng thối. B. (1) dung dịch mất màu ; (2) có kết tủa màu vàng. C. (1) dung dịch mất màu ; (2) không có hiện tượng gì. D. (1) dung dịch không ñổi màu ; (2) có kết tủa màu vàng. Câu 14. Hai hiñrocacbon X, Y có cùng công thức phân tử C4H8. Khi phản ứng với brom từ X thu ñược một dẫn xuất 1,2 ñi brom 2-metyl propan ; từ Y thu ñược một dẫn xuất 2,3 ñi brom butan . Tên của X và Y là A. 2-metyl propen và buten-2. B. 2-metyl propen và metyl xiclo propan C. buten-1 và buten-2. D. buten-2 và xiclo butan. Câu 15. Hỗn hợp khí X gồm hai hiñrocacbon mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy ñồng ñẳng. ðốt cháy hoàn toàn 4,48 lít (ñktc) khí X thu ñược 10,752 lít khí CO2 (ñktc) và 8,64 gam H2O.Công thức của hai hiñrocacbon và phần trăm thể tích của chúng trong X tương ứng là A. C2H4 (60 %) và C3H6 (40 %). B. C3H6 (60 %) và C4H8 (40 %). C. C2H4 (40 %) và C3H6 (60 %). D. C3H6 (40 %) và C4H8 (60 %). Câu 16. ðun nóng dung dịch mantozơ có axit vô cơ làm xúc tác, thu ñược dung dịch chứa A. glucozơ. B. fructozơ. C. sacarozơ. D. glucôzơ và fructozơ. Câu 17. Cho các chất sau: (1) Cu(OH)2, (2) Ag2O/NH3, (3) H2/Ni, t0, (4) H2SO4 loãng nóng. Dung dịch mantozơ tác dụng ñược với các chất A. (2), (3), (4). B. (2), (4). C. (1), (2), (4). D. (3), (4). Câu 18. Người ta sản xuất xenlulozơ trinitrat từ xenlulozơ và axit nitric ( sự hao hụt trong sản xuất là 12 %). Khối lượng xenlulozơ cần dùng ñể sản xuất ra 1 tấn xenlulozơ trinitrat là A. 609,83 kg. B. 619,83 kg. C. 629,83 kg. D. 639,83 kg. Câu 19. Từ sơ ñồ phản ứng : C6H6 X Y 2,4,6 tribrom anilin. Chất X và Y là A. clobenzen và anilin. B. nitrobenzen và phenol. C. nitrobenzen và anilin. D. clobenzen và phenol. Câu 20. ðốt cháy hoàn toàn 8,9 gam hợp chất hữu cơ E thu ñược 13,2 gam CO2, 6,3 gam H2O và 1,12 lít N2 (ñktc). Tỉ khối hơi của E so với hiñro bằng 44,5. Khi E phản ứng với dung dịch NaOH ñun nóng, sản phẩm thu ñược có metanol. Công thức cấu tạo của E là A. CH3COOCH2NH2. B. H2NCH2COOCH3. C. CH3CH(NH2)COOCH3 D. H2NCH2CH2COOCH3 Câu 21. Cho 1,47 gam α -aminoaxit Y tác dụng với NaOH dư tạo ra 1,91 gam muối natri. Mặt khác, 1,47 gam Y tác dụng với HCl dư tạo ra 1,835 gam muối clorua. Công thức cấu tạo của Y là A. H2NCH2COOH. B. CH3CH(NH2)COOH. C. CH3(CH2)4CH(NH2)COOH. D. HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH. Câu 22. Trong các chất sau: CH3-CH=CH2, CH2(OH)CH2(OH), NH2-CH2-COOH, CH2=CHCl, những chất tham gia ñược phản ứng trùng ngưng gồm A. HO-CH2-CH2-OH và NH2-CH2-COOH. B. HO-CH2-CH2-OH và CH3-CH=CH2. C. CH2=CHCl và CH3-CH=CH2. D. CH3-CH=CH2 và NH2-CH2-COOH. Câu 23. Trong số các polime sau: sợi bông (1), tơ tằm (2), len (3), tơ visco (4), tơ enang (5), tơ axetat (6), tơ nilon-6,6 (7). Tơ thuộc loại poliamit gồm A.(2), (3), (4), (6). B. (1), (2), (5). C. (1), (4), (6). D. (2), (3), (5), (7). Câu 24. Tách nước từ rượu (CH3)2CHCH(OH)CH3 trong ñiều kiện thích hợp thu ñược anken. Sản phẩm trái qui tắc Zai xep là sản phẩm nào sau ñây A. 2-metylbuten-1. B. 2-metylbuten-2. C. 3-metylbuten-1. D. penten-1. Câu 25. Cho 2,325 gam rượu X tác dụng hết với Na thu ñược 0,84 lít khí H2 (ñktc).Biết MX ≤ 92. Rượu X là A. etylen glycol. B. glyxerin. C. etanol. D. propanol. Câu 26. Trong các ñồng phân chứa vòng benzen có công thức C7H8O số ñồng phân phản ứng ñược cả với Na và NaOH là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 27. Dẫn luồng khí CO dư ñi qua ống sứ chứa 17,1 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, Al2O3, MgO ñến khi phản ứng hoàn toàn ñược chất rắn Y. Hoà tan Y trong dung dịch NaOH dư thấy khối lượng chất rắn Z thu ñược bằng 65,306% khối lượng Y. Hoà tan Z bằng lượng dư dung dịch HCl thoát ra 2,24 lít khí (ñktc). Khối lượng các chất trong Z lần lượt là (gam) A. 5,6g Fe ; 4,0g Mg. B. 2,8g Fe ; 6,8g MgO C. 5,6g Fe ; 4,0g MgO D. 2,8g Fe ; 6,8g Mg Câu 28. Axit cacboxilic ñơn chức mạch hở G có công thức phân tử dạng CnH2n -2O2. Biết rằng 3,6 gam chất G phản ứng vừa ñủ với 8 gam brom trong dung dịch. Vậy chất G là A. axit acrylic. B. axit metacrilic. C. axit oleic. D. axit linoleic. Cách học tốt môn Hoá là phải làm Baøi taäp nhiều , bên cạnh ñó ( hehe...☺ ) Sytan1992@gmail.com Trang10/77-LTðH-2010
 11. 20 BỘ ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC Môn: hoá học Năm học 2010-2011 Câu 29. Trung hoà dung dịch có hoà tan 3,8 gam hỗn hợp hai axit cacboxylic no, ñơn chức kế tiếp nhau trong dãy ñồng ñẳng cần dùng 150 ml dung dịch NaOH 0,5M. Công thức của hai axit là A. HCOOH và CH3COOH. B. CH3COOH và C2H5COOH. C. C2H5COOH và C3H7COOH. D. C3H7COOH và C4H9COOH. Câu 30. Bốn este có CTPT: C3H4O2, C3H6O2, C4H6O2, C4H8O2. Công thức phân tử ứng với 2 este khi bị thuỷ phân cho ra hai chất hữu cơ ñều không có khả năng tham gia phản ứng tráng gương : A C3H4O2 và C4H8O2. B. C3H4O2 và C4H6O2. C. C3H4O2 và C3H6O2. D. C3H6O2 và C4H8O2. Câu 31. Xà phòng hoá hoàn toàn 0,01 mol este E (có khối lượng 8,9 gam) cần dùng vừa ñủ lượng NaOH có trong 300 ml dung dịch NaOH 0,1 M thu ñược một rượu và 9,18 gam muối của một axit hữu cơ ñơn chức, mạch hở, có mạch cacbon không phân nhánh. Công thức của E A. C3H5(OOCC17H35)3. B. C3H5(OOCC17H33)3. C. C3H5(OOCC17H31)3. D. C3H5(OOCC15H31)3. Câu 32. Hoà tan hỗn hợp ñồng và oxit sắt từ (ở dạng bột) theo tỉ lệ mol 2 : 1 bằng dung dịch HCl dư, phản ứng xong thu ñược dung dịch X và chất rắn Y. Chất tan có trong dung dịch X gồm A. FeCl2 và FeCl3 B. FeCl3 C. FeCl2 D. FeCl2 và CuCl2 Câu 33. Hoà tan 3,84 gam muối sunfat của hai kim loại kiềm X, Y (MX < MY) thuộc hai chu kì kế tiếp vào nước ñược dung dịch E. Dung dịch E phản ứng vừa ñủ với 40 ml dung dịch BaCl2 0,75 M. Hai kim loại X và Y tương ứng là A. Li và Na. B. Na và K. C. K và Rb. D. Rb và Cs. Câu 34. ðiện phân nóng chảy a gam muối halogenua của kim loại M, thu ñược 1,6 gam M ở Catot và 0,896 lít khí (ñktc) ở Anot. Mặt khác dung dịch chứa a gam muối halogenua nói trên tác dụng với AgNO3 dư thu ñược 11,48 gam kết tủa. Công thức muối halogenua là A. Canxi florua. B. Magie clorua. C. Canxi clorua. D. Magie bromua. Câu 35. Trộn 200 ml dung dịch gồm HCl 0,1 mol/l và H2SO4 0,05 mol/l với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 nồng ñộ x mol/l thu ñược m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 13,giá trị của x và m lần lượt là A. x = 0,015 ; m = 2,33. B. x = 0,150 ; m = 2,33. C. x = 0,200 ; m = 3,23. D. x = 0,020 ; m = 3,23. Câu 36. Hoà tan hết hỗn hợp FeS2, FeCO3 bằng dung dịch HNO3 ñặc, nóng ñược dung dịch X và 4,48 lít (ñktc) hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với hiñro bằng 22,75. Hấp thụ toàn bộ khí Y vào 300 ml dung dịch NaOH 1 M ñược dung dịch Z. Các chất tan trong Z gồm A. NaHCO3, Na2CO3, NaNO3, NaNO2. B. Na2CO3, NaNO3, NaNO2, NaOH. C. NaHCO3, NaNO3, Na2CO3. D. Na2CO3, NaNO3, NaOH. Câu 37. Cho các dung dịch sau: NaHCO3 (X1) ; CuSO4 (X2) ; (NH4)2CO3 (X3) ; NaNO3 (X4) ; MgCl2 (X5) ; KCl (X6). Những dung dịch không tạo kết tủa khi cho Ba vào là:A. X1, X4, X5 B. X1, X4, X6 C. X1, X3, X6 D. X4, X6. Câu 38. Hiñrocacbon F tác dụng với brom trong ñiều kiện thích hợp, thu ñược chỉ một dẫn xuất brom có tỉ khối hơi so với hiñro bằng 75,5. Chất F là A. pentan. B. xiclopentan. C. 2- metylbutan. D. 2,2-ñi metylpropan. Câu 39. ðộ linh ñộng của nguyên tử H trong nhóm –OH của các chất: rượu etylic, axit axetic, axit propionic, axit phenic, axit picric ñược sắp xếp theo thứ tự tăng dần A. rượu etylic, axit axetic, axit propionic, axit phenic, axit picric. B. rượu etylic, axit axetic, axit propionic, axit picric, axit phenic. C. rượu etylic, axit phenic, axit propionic, axit axetic, axit picric. D. rượu etylic, axit phenic, axit picric, axit axetic, axit propionic. Câu 40. Hợp chất hữu cơ E mạch hở, chỉ chứa một loại nhóm chức,có công thức phân tử C8H14O4. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH thu ñược một rượu duy nhất là CH3OH và một muối natri của axit hữu cơ F có mạch cacbon không phân nhánh. E có công thức cấu tạo là A. CH3OCOCH2CH(CH3)CH2COOCH3. B. CH3OCOCH(CH3)CH(CH3)COOCH3. C. CH3OCOCH2C(CH3)2COOCH3. D. CH3OCOCH2CH2CH2CH2COOCH3. Câu 41. Chất hữu cơ X (chứa C, H, N, O) có công thức phân tử trùng với công thức ñơn giản nhất. Trong X, chứa 40,45% C, 7,86% H, 15,73% N, còn lại là oxi. Khi cho 4,45 gam X tác dụng với NaOH vừa ñủ thu ñược 4,7 gam muối khan. Công thức cấu tạo của X làA. H2N-CH2-CH2-COOH B. CH3-CH(NH2)-COOH C. H2N-CH2-COO-CH3 D. CH2=CH-COO-NH4 Câu 42. Chất hữu cơ X có tỉ khối hơi so với metan bằng 4,625. Khi ñốt cháy X thu ñược số mol H2O bằng số mol X ñã cháy, còn số mol CO2 bằng 2 lần số mol nước. X tác dụng ñươc với Na, NaOH và Ag2O trong dung dịch NH3 sinh ra Ag. Công thức cấu tạo của X làA. HCOOCH2CH3 B. C2H5COOH C. HOOC-CHO D. HOCH2CH2CHO Câu. 43. Hợp chất hữu cơ E có công thức phân tử C4H6O2, thoã mãn ñiều kiện sau: 1) cộng H2 (xúc tác Ni, to) theo tỉ lệ mol 1:1. Cách học tốt môn Hoá là phải làm Baøi taäp nhiều , bên cạnh ñó ( hehe...☺ ) Sytan1992@gmail.com Trang11/77-LTðH-2010
 12. 20 BỘ ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC Môn: hoá học Năm học 2010-2011 2) phản ứng chậm với dung dịch NaOH ở nhiệt ñộ thường, chỉ phản ứng mạnh khi ñun nóng. 3) sản phẩm thu ñược trong phản ứng với dung dịch NaOH cho phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của E là: A. CH3-COO-CH=CH2. B. CH2=CH-CH2-COOH. C. CH2=CH-O-CH2-CHO. D. CH3-CH=CH-COOH. Câu 44. Trong một bình kín dung tích không ñổi 5 lít chứa 12,8g SO2 và 3,2g O2 (có một ít xúc tác V2O5) nung nóng. Khi phản ứng ñạt tới cân bằng, phần trăm thể tích oxi trong bình còn là 20%. Nồng ñộ mol SO2 và O2 ở trạng thái cân bằng tương ứng là A. 0,03M và 0,02M B. 0,015M và 0,01M C. 0,02M và 0,02M D. 0,02M và 0,01M tới cân bằng, nồng ñộ mol của các chất như sau : [N2 ] = 0,5 mol/l ; [NH3 ] = 0,8 mol/l ; [H2 ] = 0,8 mol/l. Hằng số cân bằng và nồng ñộ mol của N2, H2 ban ñầu tương ứng bằng A. 2,5 ; 0,9 ; 2,0 B. 25 ; 1,5 ; 2,0 C. 25 ; 0,9 ; 1,0 D. 2,5 ; 0,9 ; 1,0 Câu 46. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm 13,4 gam hỗn hợp bột nhôm và sắt(III) oxit ñược hỗn hợp G. Hoà tan G trong dung dịch NaOH dư, thoát ra 3,36 lít khí H2 (các p/ư xảy ra hoàn toàn, thể tích khí ño ở ñktc). Khối lượng sắt(III) oxit có trong hỗn hợp ban ñầu bằng A. 6,8 gam. B. 5,4 gam. C. 12 gam D. 8 gam. Câu 47. Có 5 mẫu kim loại Ba, Mg, Ag, Al, Fe. Người ta có thể nhận biết ñược từng kim loại mà chỉ cần dùng một dung dịch chứa một hoá chất làm thuốc thử là A. HCl. B. HNO3. C. NaOH. D. Fe(NO3)3. Câu 48. Phát biểu nào sau ñây không ñúng: A. Một chất có tính oxi hoá gặp một chất có tính khử, có thể xảy ra phản ứng oxi hoá - khử. B. Một chất hoặc chỉ có tính oxi hoá hoặc chỉ có tính khử. C. Phản ứng có kim loại tham gia là phản ứng oxi hoá - khử. D. Phi kim là chất oxi hoá trong phản ứng với kim loại và hiñro. Câu 49. Rượu X có công thức phân tử CnHmOz ( z ≤ n ). ðể X là rượu no, mạch hở thì giá trị thích hợp của m và n là A. m = 2n + 2. B. m = 2n + 1. C. m = 2n – z. D. m = 2n + z. Câu 50. Từ các sơ ñồ phản ứng sau : a) X1 + X2  → Ca(OH)2 + H2 b)X3 + X4  → CaCO3 + Na2CO3 + H2O b) X3 + X5  → Fe(OH)3 + NaCl + CO2 d)X6 + X7 + X2  → Al(OH)3 + NH3 + NaCl Các chất thích hợp với X2, X3, X4, X5 tương ứng là: A. Ca ; NaOH ; Ca(HCO3)2 ; FeCl3 B. H2O ; Ca(HCO3)2 ; NaOH ; FeCl3 C. H2O ; NaHCO3 ; Ca(OH)2 ; FeCl3 D. Ca ; Ca(OH)2 ; NaHCO3 ; FeCl3 ðáp Án 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 C C D B A B C C D A C D B A A A C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 D A D C A B C A A D A D A C B B C 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 18 19 20 38 39 40 D C A D A D D B A C B C B D C D ðỀ SỐ : 03 Câu 1 ðốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm C2H4, C3H6, C4H8 thu ñược 1,68 lít khí CO2 (ñktc). Giá trị của m bằng A. 1,25g B. 1,15g C. 1,05g D. 0,95g Câu 2 Khối lượng axit CH3COOH cần lấy ñể tác dụng vừa ñủ với 10,65 gam C3H7OH (phản ứng có H2SO4 xúc tác, ñun nóng, giả thiết hiệu suất phản ứng 100% ) là A. 9,90g B. 10,12g C.12,65g D. 10,65g Câu 3 Cho 5,7 gam hỗn hợp bột P gồm Mg, Al, Zn, Cu tác dụng hoàn toàn với oxi dư thu ñược hỗn hợp rắn Q có khối lượng là 8,1 gam. Thể tích tối thiểu dung dịch HCl 1M cần dùng ñể hoà tan hoàn toàn Q là A. 180 ml B. 270 ml C. 300 ml D. 360 ml Câu. 4 Cho một lượng bột CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 32,85% sau phản ứng thu ñược dung dịch X trong ñó nồng ñộ HCl còn lại là 24,20%. Nồng ñộ % CaCl2 trong dung dịch sau phản ứng A.10,35% B.12,35% C.11,35% D. 8,54% Câu 5 Hỗn hợp Z gồm 2 axit cacboxylic no, ñơn chức kế tiếp nhau trong dãy ñồng ñẳng. ðốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Z thu ñược khối lượng H2O ít hơn khối lượng CO2 là 5,46 gam. Nếu lấy 1/2 lượng hỗn hợp Z ở trên cho tác dụng với dung dịch NaOH vừa ñủ thì sau phản ứng thu ñược 3,9 gam hỗn hợp muối khan. Công thức 2 axit trong Z là A. CH3COOH và C2H5COOH B. C2H3COOH và C3H5COOH Cách học tốt môn Hoá là phải làm Baøi taäp nhiều , bên cạnh ñó ( hehe...☺ ) Sytan1992@gmail.com Trang12/77-LTðH-2010
 13. 20 BỘ ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC Môn: hoá học Năm học 2010-2011 C. C2H5COOH và C3H7COOH D. HCOOH và CH3COOH Câu 6 Cho một lượng rượu E ñi vào bình ñựng Na (dư), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng bình tăng thêm 6,3 gam và có 1,568 lít khí H2 (ñktc) thoát ra. Công thức rượu E là A. C3H5(OH)3 B. C3H7OH C. C2H4(OH)2 D. C2H5OH Câu 7 ðốt cháy hoàn toàn m gam một rượu no X thu ñược cũng m gam H2O. Biết khối lượng phân tử của X nhỏ hơn 100 ñvC. Số ñồng phân cấu tạo của rượu X là A. 4 B. 6 C. 5 D. 3 Câu 8 Cho các sơ ñồ phản ứng sau : a) 6X  xt → Y b) X + O2  xt → Z c) E + H2O  xt → G + d) E + Z  xt → F e) F + H2O → H Z + G. ðiều khẳng ñịnh nào sau ñây ñúng A. Các chất X, Y, Z, E, F, G ñều có cùng số C trong phân tử. B. Chỉ có X và E là hiñrocacbon C. Các chất X, Y, Z, E, F, G ñều phản ứng ñược với dung dịch Ag2O trong NH3. D. Các chất X, Y, Z, E, F, G ñều có nhóm chức –CHO trong phân tử. Câu 9 Hoà tan hỗn hợp X gồm Cu và Fe2O3 trong 400 ml dung dịch HCl a mol/lít ñược dung dịch Y và còn lại 1 gam ñồng không tan. Nhúng thanh Mg vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xong, nhấc thanh Mg ra thấy khối lượng tăng 4 gam so với ban ñầu và có 1,12 lít khí H2 (ñktc) bay ra.(Giả thiết toàn bộ lượng kim loại thoát ra ñều bám vào thanh Mg). Khối lượng của Cu trong X và giá trị của a là A. 1,0g và a = 1M B. 4,2g và a = 1M. C. 3,2g và 2M. D. 4,8g và 2M. Câu 10. Hoà tan 14,2 gam hỗn hợp X gồm MgCO3 và một muối cacbonat của kim loại M vào một lượng vừa ñủ axit HCl 7,3% thu ñược dung dịch Y và 3,36 lít khí CO2 (ñktc). Nồng ñộ MgCl2 trong Y là 6,028%. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y, lọc lấy kết tủa ñem nung ngoài không khí ñến khối lượng không ñổi thì thu ñược m gam chấy rắn. Giá trị của m bằng A. 12,0g B. 10,4g C. 8,0g D. 7,6g D.Phi kim luôn là chất oxi hoá trong phản ứng oxi hoá - khử. Câu 11 Hoà tan hoàn toàn 5,94g Al vào dung dịch NaOH dư thu ñược khí X. Cho 1,896g KMnO4 tác dụng hết với axit HCl ñược khí Y. Nhiệt phân hoàn toàn 12,25g KClO3 có xúc tác thu ñược khí Z. Cho toàn bộ 3 khí Z, Y, Z trên vào bình kín rồi ñốt cháy ñể phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau ñó ñưa bình về nhiệt ñộ thường, thu ñược dung dịch T. Nồng ñộ phần trăm chất tan trong T là A. 18,85% B. 28,85% C. 24,24% D. 31,65% Câu 12 Số ñồng phân mạch hở có công thức phân tử C4H9NO2 khi phản ứng với dung dịch NaOH ở ñiều kiện thường tạo ra amoniac là A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 13 ðốt cháy hoàn toàn 1,1g hỗn hợp F gồm metan, etin, propen thu ñược 3,52g CO2. Mặt khác, khi cho 448 ml hỗn hợp khí F (ñktc) ñi qua dung dịch nước brom dư thì chỉ có 4g brom phản ứng. Phần trăm thể tích metan, etin, propen trong hỗn hợp F lần lượt là (%) : A. 30 ; 40 ; 30 B. 25 ; 50 ; 25 C. 50 ; 25 ; 25 D. 25 ; 25 ; 50 Câu 14 Hoà tan hoàn toàn m gam kim loại M bằng dung dịch HCl dư thu ñược V lit H2 (ñktc). Mặt khác hoà tan hoàn toàn m gam kim loại M bằng dung dịch HNO3 loãng, dư thu ñược muối nitrat của M, H2O và cũng V lit khí NO (ñktc) duy nhất. Biết khối lượng muối nitrat tạo thành gấp 1,905 lần khối lượng muối clorua. Kim loại M là A. Mg B. Al C. Cu D. Fe Câu 15. Có 50 ml dung dịch chứa hỗn hợp KOH 0,05M và Ba(OH)2 0,025M người ta thêm V ml dung dịch HCl 0,16M vào 50 ml dung dịch trên thu ñược dung dịch mới có pH = 2. Vậy giá trị của V là A. 36,67 ml B. 30,33 ml C. 40,45 ml D. 45,67 ml. Câu 16. ðốt cháy hoàn toàn 1,35 gam một rượu no Y có mạch cacbon không phân nhánh rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình ñựng lượng dư dung dịch Ba(OH)2 thấy khối lượng bình tăng thêm a gam và có 11,82 gam kết tủa trắng. Công thức phân tử rượu Y là A. C4H9OH B. C3H6(OH)2 C. C4H8(OH)2 D. C3H5(OH)3 Câu 17. Từ các sơ ñồ phản ứng sau : a)X1 + X2  → Ca(OH)2 + H2 b) X3 + X4  → CaCO3 + Na2CO3 + H2O c) X3 + X5  → Fe(OH)3 + NaCl + CO2 d) X6 + X7 + X2  → Al(OH)3 + NH3 + NaCl Các chất thích hợp với X2, X3, X4, X5 tương ứng là A. Ca ; NaOH ; Ca(HCO3)2 ; FeCl3 B. H2O ; Ca(HCO3)2 ; NaOH ; FeCl3 C. H2O ; NaHCO3 ; Ca(OH)2 ; FeCl3 D. Ca ; Ca(OH)2 ; NaHCO3 ; FeCl3 Câu 18. Một hỗn hợp gồm 2 este ñơn chức X, Y có khối lượng 32,6 gam. Chia hỗn hợp trên thành 2 phần ñều nhau. Xà phòng hoá hoàn toàn phần 1 bằng một lượng vừa ñủ 125 ml dung dịch NaOH 2M ñun nóng, thu ñược 1 rượu và 2 muối.Cho Cách học tốt môn Hoá là phải làm Baøi taäp nhiều , bên cạnh ñó ( hehe...☺ ) Sytan1992@gmail.com Trang13/77-LTðH-2010
 14. 20 BỘ ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC Môn: hoá học Năm học 2010-2011 phần 2 tác dụng với lượng dư dung dịch Ag2O trong NH3 thu ñược 43,2 gam Ag. Khối lượng và công thức của các este X, Y có trong hỗn hợp ban ñầu lần lượt là: A.24gamHCOOCH3 và 8,6 gamC2H3COOCH3 B. 24gam HCOOCH3 và 8,6 gam C2H5COOCH3 C.12 gamHCOOCH3và20,6gamC2H3COOCH3 D.12gam HCOOCH3 và 20,6 gam CH3COOCH3 Câu 19. ðiều khẳng ñịnh nào sau ñây ñúng ? A. Cacbon chỉ có tính khử. B. Cacbon ñioxit không thể bị oxi hoá. C. Cacbon oxit là chất khí không thể ñốt cháy. D. Không thể ñốt cháy kim cương. Câu 20 Phát biểu nào sau ñây luôn ñúng: A.Một chất có tính oxi hoá gặp một chất có tính khử, nhất thiết xảy ra phản ứng oxi hoá - khử. B.Một chất hoặc chỉ có tính oxi hoá hoặc chỉ có tính khử. C.Phản ứng có kim loại tham gia là phản ứng oxi hoá - khử. D.Phi kim luôn là chất oxi hoá trong phản ứng oxi hoá - khử. Câu 21. X và Y là 2 nguyên tố nằm trong 2 phân nhóm chính kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn dạng ngắn, X thuộc nhóm VI. Tổng số hạt proton trong 2 hạt nhân của X và Y là 25 ( ZX < ZY ) . Biết ñơn chất X tác dụng ñược với ñơn chất Y. Vậy X, Y tương ứng là A. Ne và P. B. O và Cl C. F và S D. N và Ar t o , xt Câu 22. Cho phản ứng  N2 + 3H2 ← → 2NH3 . Khi cân bằng ñược thiết lập, ta có nồng ñộ cân bằng của các chất như sau : [N2] = 3 mol/l, [H2] = 9 mol/l, [NH3] = 4 mol/l. Vậy nồng ñộ ban ñầu của N2 và H2 là A. [N2] = 7 mol/l, [H2] = 12 mol/l B. [N2] = 5 mol/l, [H2] = 15 mol/l C. [N2] = 5 mol/l, [H2] = 12 mol/l D. [N2] = 9 mol/l, [H2] = 15 mol/l Câu 23. Cho 200 ml dung dịch X chứa các ion NH4+ , K+ , SO42- , Cl- với nồng ñộ tương ứng là 0,5M , 0,1M , 0,25M , 0,1M. Biết rằng dung dịch X ñược ñiều chế bằng cách hoà tan 2 muối vào nước. Khối lượng của 2 muối ñược lấy là A. 6,6g (NH4)2SO4 và 7,45g KCl. B. 6,6g (NH4)2SO4 và 1,49g KCl. C. 8,7g K2SO4 và 5,35g NH4Cl. D. 3,48g K2SO4 và 1,07g NH4Cl. Câu 24. Nung 44 gam hỗn hợp X gồm Cu và Cu(NO3)2 trong bình kín cho ñến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu ñược chất rắn Y. Chất rắn Y phản ứng vừa ñủ với 600 ml dung dịch H2SO4 0,5 M (Y tan hết). Khối lượng Cu và Cu(NO3)2 có trong hỗn hợp X là ( Cu = 64, N = 14, O = 16, S = 32, H = 1) : A. 6,4 g Cu; 37,6 g Cu(NO3)2 B. 9,6 g Cu; 34,4 g Cu(NO3)2 C. 8,8 g Cu; 35,2 g Cu(NO3)2 D. 12,4 g Cu; 31,6 g Cu(NO3)2 Câu 25. ðốt cháy 1,12 lit (ñktc) hỗn hợp hai hiñrocacbon X,Y ñồng ñẳng liên tiếp (MX < MY), ta thu ñược 2,88 gam nước và 4,84 gam CO2. Thành phần % theo thể tích của hai hiñrocacbon X,Y trong hỗn hợp là: A. 50; 50 B. 20; 80 C. 33,33 ; 66,67 D. 80 , 20. Câu 26. ðể tách butin-1 ra khỏi hỗn hợp với butin-2 , nên A. dùng phương pháp chưng cất phân ñoạn. B. dùng dung dịch brom. C. dùng dung dịch AgNO3/NH3, sau ñó dùng dung dịch HCl. D. dùng dung dịch KMnO4. Câu 27. Hiñrocacbon X tác dụng với brom trong ñiều kiện thích hợp, thu ñược chỉ một dẫn xuất brom có tỉ khối hơi so với hiñro bằng 75,5 ( Br = 80). Chất X là A. pentan. B. xiclopentan. C. 2- metylbutan. D. 2,2-ñimetylpropan. Câu 28. Dẫn hai luồng khí clo ñi qua hai dung dịch KOH: dung dịch I loãng và nguội, dung dịch II ñậm ñặc, ñun nóng tới 80oC. Nếu lượng muối KCl sinh ra trong hai dung dịch bằng nhau thì tỉ lệ thể tích khí clo ñi qua hai dung dịch KOH ( I ) và ( II ) là : (Cho : K = 39, Cl = 35,5) A. 5/6 B. 6/3 C. 10/3 D. 5/3 Câu 29. Hai bình A, B có thể tích bằng nhau. Bình A chứa 1 mol khí Cl2, bình B chứa 1 mol khí O2. Cho vào mỗi bình 2,4 gam bột kim loại M có hoá trị không ñổi. ðun nóng 2 bình ñể các phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi ñưa 2 bình về nhiệt ñộ ban ñầu, nhận thấy áp suất khí trong 2 bình PA : PB = 1,8 : 1,9. Kim loại M là A. Zn B. Ca C. Mg D. Ba Câu 30. Cho các chất Cu, FeO, Fe3O4, C, FeCO3, Fe(OH)2, Fe tác dụng lần lượt với H2SO4 ñặc, nóng ñều giải phóng khí SO2. Nhóm các chất mà khi tác dụng với 1 mol H2SO4 ñều giải phóng ra 1/ 4 mol SO2 gồm A. Cu, FeO, Fe3O4 B. FeO, Fe3O4, C. Fe3O4, FeCO3, Fe D. FeO, FeCO3, Fe(OH)2 Câu 31. Các kim loại phân nhóm chính nhóm I, II khác các kim loại còn lại ở chỗ A. chỉ có chúng là kim loại nhẹ. B. chúng ñều phản ứng với nước tạo dung dịch kiềm. C. chúng có hoá trị không ñổi khi tham gia phản ứng hoá học. D. khả năng dẫn ñiện của chúng tốt hơn nhôm. Câu 32. Có V1 ml dung dịch H2SO4 pH = 2. Trộn thêm V2 ml H2O vào dung dịch trên ñược (V1+V2) ml dung dịch mới có pH = 3. Vậy tỉ lệ V1 : V2 có giá trị bằng A. 1 : 3 B. 1 : 5 C. 1 : 9 D. 1 : 10 Cách học tốt môn Hoá là phải làm Baøi taäp nhiều , bên cạnh ñó ( hehe...☺ ) Sytan1992@gmail.com Trang14/77-LTðH-2010
 15. 20 BỘ ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC Môn: hoá học Năm học 2010-2011 Câu 33. Hoà tan 17 gam hỗn hợp NaOH, KOH, Ca(OH)2 vào nước ñược 500 gam dung dịch X. ðể trung hoà 50 gam dung dịch X cần dùng 40 gam dung dịch HCl 3,65%. Cô cạn dung dịch sau khi trung hoà thu ñược khối lượng muối khan là A. 3,16 gam. B. 2,44 gam. C. 1,58 gam. D. 1,22 gam. Câu 34. ðiện phân dung dịch chứa hỗn hợp 2 muối CuCl2 và Cu(NO3)3 một thời gian, ở anot của bình ñiện phân thoát ra 448 ml hỗn hợp khí (ñktc) có tỉ khối so với H2 bằng 25,75 và có m gam kim loại Cu bám trên catot. Giá trị của m bằng A. 0,64 gam B. 1,28 gam C. 1,92 gam. D. 2,56 gam Câu 35. Hợp chất hữu cơ ñơn chức X chứa C, H, O. Trong ñó phần trăm khối lượng của C, H tương ứng là 55,81 % và 6,98 %. Y là ñồng phân của X và hầu như không tan trong nước. Cả X và Y ñều có ñồng phân cis – trans. Công thức cấu tạo của X và Y là công thức nào sau ñây: A. CH2=CHCOOH và HCOOCH=CH2. B. B. HCOOCH=CHCH3 và CH3CH=CHCOOH C.CH3CH=CHCOOH và HCOOCH=CHCH3 D. CH2=CHCH2COOH và CH3COOCH=CH2 Câu 36. Rượu no X là ñồng ñẳng của etylen glicol, có phần trăm khối lượng oxi bằng 35,55%. X hoà tan ñược Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. Số ñồng phân cấu tạo thoả mãn tính chất trên của X là A. 2 B. 3 C.4 D.5 Câu 37. ðốt cháy hoàn toàn 1,3g chất hữu cơ X thu ñược 2,24 lit CO2 (ñktc) và 0,9g H2O. Biết X là chất lỏng và là monome dùng trong tổng hợp cao su, ñiều chế polime khác… X là A. Axetilen B. Butañien C. Isopren D. Stiren Câu 38. Trung hoà 0,1 mol amino axit X cần 200g dung dịch NaOH 4%. Cô cạn dung dịch thu ñược 16,3gam muối khan. Công thức phân tử của X là A. H2NCH2COOH B.H2NCH(COOH)2 C. H2NCH2CH2COOH D. H2NCH2CH(COOH)2 Câu 39. X là chất lỏng không màu, không làm ñổi màu phenolphtalein. X tác dụng ñược với dung dịch Na2CO3 và dung dịch AgNO3/NH3. Vậy X là A. HCOOH B. HCOOCH3 C. HCHO D. CH3COOH Câu 40. Cho m gam hỗn hợp 2 amino axit (trong phân tử chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl) tác dụng với 110 ml dung dịch HCl 2M ñược dung dịch X. ðể phản ứng hết với các chất trong X cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 8,4% ñược dung dịch Y. Cô cạn Y ñược 34,37 gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 15,1 gam. B. 16,1 gam. C. 17,1 gam. D. 18,1 gam. Câu 41. Chất hữu cơ X có tỉ khối hơi so với metan bằng 4,625. Khi ñốt cháy X thu ñược số mol H2O bằng số mol X ñã cháy, còn số mol CO2 bằng 2 lần số mol nước. X tác dụng ñươc với Na, NaOH và Ag2O trong dung dịch NH3 sinh ra Ag. Công thức cấu tạo của X là A. HCOOC2H5 B. C2H5COOH C. HOOC-CHO D. HOCH2CH2CHO Câu 42. ðể phân biệt rượu bậc 1 với rượu bậc 2 người ta lần lượt dùng hoá chất sau A. CuO(to) ; Ag2O/NH3 B. CH3COOH ; NaOH C. H2SO4ñặc (170oC) D. O2 (men giấm) Câu 43. ðiểm giống nhau khi sục khí CO2 lần lượt vào các dung dịch nước vôi trong (I), natri phenolat (II), natri aluminat (III) ; sục khí ozon vào dung dịch KI (IV) ; sục khí sunfurơ vào dung dịch H2S (V) là hiện tượng dung dịch bị vẩn ñục, nhưng bản chất của các phản ứng khác nhau như sau : A. (II), (III) khác với (I), (IV), (V) B. (I), (II), (III) khác với (IV), (V) C. (I), (II), khác với (III), (IV), (V) D. (III), (IV) khác với (I), (II), (V) Câu 44. Cho H2SO4 ñặc vào saccarozơ ở ñiều kiện thường thu ñược một chất khí bay ra có khả năng làm mất màu dung dịch thuốc tím .Chất ñó là : A. Hơi H2SO4 . B. Khí CO2. C. Khí SO2 . D. Khí H2S Câu 45. Trong các chất: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ thì những chất không có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là: A. Glucozơ và saccarozơ. B. Glucozơ và mantozơ. C. Saccarozơ và fructozơ. D. Saccarozơ và mantozơ. Câu 46. Khi thuỷ phân dầu thực vật xảy ra phản ứng một chiều, ngoài glyxerin ta thu ñược chủ yếu : A. Axit no. B. Axit không no . C. Muối của axit no D. Muối của axit không no. Câu 47. Xúc tác dùng trong phản ứng este hoá của amino axit là : A. H2SO4 loãng. B. H2SO4 ñặc. C. HCl bão hoà. D. HCl loãng . Câu 48. Các nhóm chất sau ñây, nhóm chất nào thuộc loại tơ tổng hợp ? A. Tơ nilon , tơ capron , tơ lapxan. B. Tơ vissco , tơ axetat . C. Tơ tằm , len , bông . D. Tơ vissco , tơ nilon , tơ capron. Câu 49. Oxi hoá 4 gam rượu ñơn chức Z bằng O2 (xt Cu) thu ñược 5,6 gam hỗn hợp khí và hơi X. Tên của rượu Z và hiệu suất phản ứng oxi hoá là A. C2H5OH ; 60% B. CH3OH ; 80% C. C3H7OH ; 40% D. C4H9OH ; 90%. Cách học tốt môn Hoá là phải làm Baøi taäp nhiều , bên cạnh ñó ( hehe...☺ ) Sytan1992@gmail.com Trang15/77-LTðH-2010
 16. 20 BỘ ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC Môn: hoá học Năm học 2010-2011 Câu 50. Rượu bậc hai X có công thức phân tử C6H14O. ðun X với H2SO4 ñặc ở 170oC chỉ tạo ra 1 anken duy nhất, tên X là A. 2,3-ñimetyl butanol-2. B. 2,3-ñimetyl butanol-1. C. 2-metyl pentanol-3. D. 3,3-ñimetyl butanol-2. ðáp Án 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 C D C A A D B C B C B C B D A C C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 C B B A D C D D C D C C B C C B D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 18 19 20 38 39 40 C A B C C D A A B D A B C B A C ðỀ SỐ : 04 Câu 1.Trong các kim loại Cu, Al, Fe, Ag, Au. ðộ dẫn ñiện của kim loại ñược xếp theo thứ tự A. Au, Al, Fe, Cu, Ag. B. Au, Ag, Al, Cu, Fe. C. Ag, Cu, Au, Al, Fe. D Al, Ag, Au, Cu, Fe Câu 2.Dùng phương pháp ñiện phân nóng chảy ñiều chế ñược A. tất cả các kim loại với ñộ tinh khiết cao. B. các kim loại hoạt ñộng trung bình và yếu. C. chỉ các kim loại hoạt ñộng mạnh. D. chỉ các kim loại hoạt ñộng trung bình. Câu 3. ðể loại bỏ tạp chất kẽm, chì, ñồng có lẫn trong bạc (ở dạng bột) mà không làm thay ñổi khối lượng bạc người ta dùng một lượng dư dung dịch A. AgNO3. B. Pb(NO3)2. C. Cu(NO3)2. D. Fe(NO3)3. Câu 4. Người ta ñiều chế Ba từ dung dịch BaCl2 bằng cách A.ñiện phân dung dịch BaCl2. B. Cô cạn dung dịch và ñiện phân nóng chảy . C. dùng kim loại K ñẩy Ba ra khỏi dung dịch D. cô cạn dung dịch và nhiệt phân BaCl2 Câu 5. Trong một cốc nước có hoà tan a mol Ca(HCO3)2 và b mol Mg(HCO3)2. ðể khử ñộ cứng của nước trong cốc cần dùng V lít nước vôi trong, nồng ñộ p mol/lit. Biểu thức liên hệ giữa V với a, b, p là A. V = (a + b)/p. B. V = 2(a + b)/p. C. V = (a + b)/2p. D. V = (a + b) p. Câu 6. Có 5 chất bột màu trắng NaCl, Na2CO3, CaCO3, Na2SO4, BaSO4 ñựng trong các lọ riêng biệt không ghi nhãn. ðể phân biệt từng chất chỉ cần dùng A. dung dich MgCl2. B. nước và khí CO2. C. axit H2SO4 loãng D. dung dịch BaCl2. Câu 7. Các kim loại phân nhóm chính nhóm II tan trong nước tạo dung dịch kiềm gồm A. Be, Mg, Ca. B. Be, Ca, Ba. C. Ca, Sr, Ba. D. Ca, Mg, Ba. Câu 8. Nhôm không tan trong nước vì A. nhôm không khử ñược nước ở nhiệt ñộ thường. B. nhôm là kim loại lưỡng tính. C. trên bề mặt nhôm luôn có lớp nhôm oxit bảo vệ. D. một lí do khác. Câu 9. Nguyên liệu sản xuất nhôm là quặng boxit Al2O3.nH2O, thường có lẫn tạp chất Fe2O3 và SiO2. ðể làm sạch nguyên liệu, hoá chất cần dùng là A. dung dịch NaOH ñặc. B. dung dịch NaOH loãng. C. dung dịch HCl và khí CO2. D. dung dịch NaOH ñặc và khí CO2. Câu 10. Các dung dịch FeSO4 (1), Fe2(SO4)3 (2), Fe(NO3)3 (3), Fe(NO3)2 (4) ñã ñược axit hoá bằng H2SO4 loãng. Dung dịch thuốc tím không bị mất màu trong nhóm dung dịch nào sau ñây :A. (2) và (3) B. (3) và (4). C. (2) và (4). D. (1) và (2) Câu 11. ðể 8,4 gam bột sắt trong không khí sau một thời gian thu ñược m gam hỗn hợp E gồm 4 chất. Hoà tan hết hỗn hợp E bằng dung dịch HNO3 loãng, dư thu ñược 1,12 lit khí NO duy nhất (ñktc). Giá trị của m A. 9,8 gam. B. 15,6 gam. C. 10,8 gam. D. 10,08 gam. Câu 12. Cho từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch ZnSO4 cho tới dư NH3 thấy A. không có hiện tượng gì xảy ra. B. xuất hiện kết tủa và tan ngay. C. xuất hiện kết tủa trắng không tan. D. có kết tủa trắng tăng dần, sau ñó lại tan ra. Câu 13. Khí X không màu, mùi xốc, ñược ñiều chế bằng phản ứng của ñồng với axit sunfuric ñặc, nóng. Cho X lội chậm qua nước brôm màu vàng ( bình1) và nước hiñro sunfua ( bình 2), hiện tượng quan sát ñược ở các bình 1 và bình 2 tương ứng là A. (1) dung dịch không ñổi màu ; (2) có khí thoát ra mùi trứng thối. B. (1) dung dịch mất màu ; (2) có kết tủa màu vàng. C. (1) dung dịch mất màu ; (2) không có hiện tượng gì. D. (1) dung dịch không ñổi màu ; (2) có kết tủa màu vàng. Cách học tốt môn Hoá là phải làm Baøi taäp nhiều , bên cạnh ñó ( hehe...☺ ) Sytan1992@gmail.com Trang16/77-LTðH-2010
 17. 20 BỘ ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC Môn: hoá học Năm học 2010-2011 Câu 14. Hai hiñrocacbon X, Y có cùng công thức phân tử C4H8. Khi phản ứng với brom từ X thu ñược một dẫn xuất 1,2 ñi brom 2-metyl propan ; từ Y thu ñược một dẫn xuất 2,3 ñi brom butan . Tên của X và Y là A. 2-metyl propen và buten-2. B. 2-metyl propen và metyl xiclo propan C. buten-1 và buten-2. D. buten-2 và xiclo butan. Câu 15. Hỗn hợp khí X gồm hai hiñrocacbon mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy ñồng ñẳng. ðốt cháy hoàn toàn 4,48 lít (ñktc) khí X thu ñược 10,752 lít khí CO2 (ñktc) và 8,64 gam H2O.Công thức của hai hiñrocacbon và phần trăm thể tích của chúng trong X tương ứng là A. C2H4 (60 %) và C3H6 (40 %). B. C3H6 (60 %) và C4H8 (40 %). C. C2H4 (40 %) và C3H6 (60 %). D. C3H6 (40 %) và C4H8 (60 %). Câu 16. ðun nóng dung dịch mantozơ có axit vô cơ làm xúc tác, thu ñược dung dịch chứa A. glucozơ. B. fructozơ. C. sacarozơ. D. glucôzơ và fructozơ. Câu 17. Cho các chất sau: (1) Cu(OH)2, (2) Ag2O/NH3, (3) H2/Ni, t0, (4) H2SO4 loãng nóng. Dung dịch mantozơ tác dụng ñược với các chất A. (2), (3), (4). B. (2), (4). C. (1), (2), (4). D. (3), (4). Câu 18. Người ta sản xuất xenlulozơ trinitrat từ xenlulozơ và axit nitric ( sự hao hụt trong sản xuất là 12 %). Khối lượng xenlulozơ cần dùng ñể sản xuất ra 1 tấn xenlulozơ trinitrat là A. 609,83 kg. B. 619,83 kg. C. 629,83 kg. D. 639,83 kg. Câu 19. Từ sơ ñồ phản ứng : C6H6 X Y 2,4,6 tribrom anilin. Chất X và Y là A. clobenzen và anilin. B. nitrobenzen và phenol. C. nitrobenzen và anilin. D. clobenzen và phenol. Câu 20. ðốt cháy hoàn toàn 8,9 gam hợp chất hữu cơ E thu ñược 13,2 gam CO2, 6,3 gam H2O và 1,12 lít N2 (ñktc). Tỉ khối hơi của E so với hiñro bằng 44,5. Khi E phản ứng với dung dịch NaOH ñun nóng, sản phẩm thu ñược có metanol. Công thức cấu tạo của E là A. CH3COOCH2NH2. B. H2NCH2COOCH3. C. CH3CH(NH2)COOCH3 D. H2NCH2CH2COOCH3 Câu 21. Cho 1,47 gam α -aminoaxit Y tác dụng với NaOH dư tạo ra 1,91 gam muối natri. Mặt khác, 1,47 gam Y tác dụng với HCl dư tạo ra 1,835 gam muối clorua. Công thức cấu tạo của Y là A. H2NCH2COOH. B. CH3CH(NH2)COOH. C. CH3(CH2)4CH(NH2)COOH. D. HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH. Câu 22. Trong các chất sau: CH3-CH=CH2, CH2(OH)CH2(OH), NH2-CH2-COOH, CH2=CHCl, những chất tham gia ñược phản ứng trùng ngưng gồm A. HO-CH2-CH2-OH và NH2-CH2-COOH. B. HO-CH2-CH2-OH và CH3-CH=CH2. C. CH2=CHCl và CH3-CH=CH2. D. CH3-CH=CH2 và NH2-CH2-COOH. Câu 23. Trong số các polime sau: sợi bông (1), tơ tằm (2), len (3), tơ visco (4), tơ enang (5), tơ axetat (6), tơ nilon-6,6 (7). Tơ thuộc loại poliamit gồm A.(2), (3), (4), (6). B. (1), (2), (5). C. (1), (4), (6). D. (2), (3), (5), (7). Câu 24. Tách nước từ rượu (CH3)2CHCH(OH)CH3 trong ñiều kiện thích hợp thu ñược anken. Sản phẩm trái qui tắc Zai xep là sản phẩm nào sau ñây A. 2-metylbuten-1. B. 2-metylbuten-2. C. 3-metylbuten-1. D. penten-1. Câu 25. Cho 2,325 gam rượu X tác dụng hết với Na thu ñược 0,84 lít khí H2 (ñktc).Biết MX ≤ 92. Rượu X là A. etylen glycol. B. glyxerin. C. etanol. D. propanol. Câu 26. Trong các ñồng phân chứa vòng benzen có công thức C7H8O số ñồng phân phản ứng ñược cả với Na và NaOH là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 27. Dẫn luồng khí CO dư ñi qua ống sứ chứa 17,1 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, Al2O3, MgO ñến khi phản ứng hoàn toàn ñược chất rắn Y. Hoà tan Y trong dung dịch NaOH dư thấy khối lượng chất rắn Z thu ñược bằng 65,306% khối lượng Y. Hoà tan Z bằng lượng dư dung dịch HCl thoát ra 2,24 lít khí (ñktc). Khối lượng các chất trong Z lần lượt là (gam) A. 5,6g Fe ; 4,0g Mg. B. 2,8g Fe ; 6,8g MgO C. 5,6g Fe ; 4,0g MgO D. 2,8g Fe ; 6,8g Mg Câu 28. Axit cacboxilic ñơn chức mạch hở G có công thức phân tử dạng CnH2n -2O2. Biết rằng 3,6 gam chất G phản ứng vừa ñủ với 8 gam brom trong dung dịch. Vậy chất G là A. axit acrylic. B. axit metacrilic. C. axit oleic. D. axit linoleic. Câu 29. Trung hoà dung dịch có hoà tan 3,8 gam hỗn hợp hai axit cacboxylic no, ñơn chức kế tiếp nhau trong dãy ñồng ñẳng cần dùng 150 ml dung dịch NaOH 0,5M. Công thức của hai axit là A. HCOOH và CH3COOH. B. CH3COOH và C2H5COOH. C. C2H5COOH và C3H7COOH. D. C3H7COOH và C4H9COOH. Câu 30. Bốn este có CTPT: C3H4O2, C3H6O2, C4H6O2, C4H8O2. Công thức phân tử ứng với 2 este khi bị thuỷ phân cho ra hai chất hữu cơ ñều không có khả năng tham gia phản ứng tráng gương : A C3H4O2 và C4H8O2. B. C3H4O2 và C4H6O2. C. C3H4O2 và C3H6O2. D. C3H6O2 và C4H8O2. Cách học tốt môn Hoá là phải làm Baøi taäp nhiều , bên cạnh ñó ( hehe...☺ ) Sytan1992@gmail.com Trang17/77-LTðH-2010
 18. 20 BỘ ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC Môn: hoá học Năm học 2010-2011 Câu 31. Xà phòng hoá hoàn toàn 0,01 mol este E (có khối lượng 8,9 gam) cần dùng vừa ñủ lượng NaOH có trong 300 ml dung dịch NaOH 0,1 M thu ñược một rượu và 9,18 gam muối của một axit hữu cơ ñơn chức, mạch hở, có mạch cacbon không phân nhánh. Công thức của E A. C3H5(OOCC17H35)3. B. C3H5(OOCC17H33)3. C. C3H5(OOCC17H31)3. D. C3H5(OOCC15H31)3. Câu 32. Hoà tan hỗn hợp ñồng và oxit sắt từ (ở dạng bột) theo tỉ lệ mol 2 : 1 bằng dung dịch HCl dư, phản ứng xong thu ñược dung dịch X và chất rắn Y. Chất tan có trong dung dịch X gồm A. FeCl2 và FeCl3 B. FeCl3 C. FeCl2 D. FeCl2 và CuCl2 Câu 33. Hoà tan 3,84 gam muối sunfat của hai kim loại kiềm X, Y (MX < MY) thuộc hai chu kì kế tiếp vào nước ñược dung dịch E. Dung dịch E phản ứng vừa ñủ với 40 ml dung dịch BaCl2 0,75 M. Hai kim loại X và Y tương ứng là A. Li và Na. B. Na và K. C. K và Rb. D. Rb và Cs. Câu 34. ðiện phân nóng chảy a gam muối halogenua của kim loại M, thu ñược 1,6 gam M ở Catot và 0,896 lít khí (ñktc) ở Anot. Mặt khác dung dịch chứa a gam muối halogenua nói trên tác dụng với AgNO3 dư thu ñược 11,48 gam kết tủa. Công thức muối halogenua là A. Canxi florua. B. Magie clorua. C. Canxi clorua. D. Magie bromua. Câu 35. Trộn 200 ml dung dịch gồm HCl 0,1 mol/l và H2SO4 0,05 mol/l với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 nồng ñộ x mol/l thu ñược m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 13,giá trị của x và m lần lượt là A. x = 0,015 ; m = 2,33. B. x = 0,150 ; m = 2,33. C. x = 0,200 ; m = 3,23. D. x = 0,020 ; m = 3,23. Câu 36. Hoà tan hết hỗn hợp FeS2, FeCO3 bằng dung dịch HNO3 ñặc, nóng ñược dung dịch X và 4,48 lít (ñktc) hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với hiñro bằng 22,75. Hấp thụ toàn bộ khí Y vào 300 ml dung dịch NaOH 1 M ñược dung dịch Z. Các chất tan trong Z gồm A. NaHCO3, Na2CO3, NaNO3, NaNO2. B. Na2CO3, NaNO3, NaNO2, NaOH. C. NaHCO3, NaNO3, Na2CO3. D. Na2CO3, NaNO3, NaOH. Câu 37. Cho các dung dịch sau: NaHCO3 (X1) ; CuSO4 (X2) ; (NH4)2CO3 (X3) ; NaNO3 (X4) ; MgCl2 (X5) ; KCl (X6). Những dung dịch không tạo kết tủa khi cho Ba vào là:A. X1, X4, X5 B. X1, X4, X6 C. X1, X3, X6 D. X4, X6. Câu 38. Hiñrocacbon F tác dụng với brom trong ñiều kiện thích hợp, thu ñược chỉ một dẫn xuất brom có tỉ khối hơi so với hiñro bằng 75,5. Chất F là A. pentan. B. xiclopentan. C. 2- metylbutan. D. 2,2-ñi metylpropan. Câu 39. ðộ linh ñộng của nguyên tử H trong nhóm –OH của các chất: rượu etylic, axit axetic, axit propionic, axit phenic, axit picric ñược sắp xếp theo thứ tự tăng dần A. rượu etylic, axit axetic, axit propionic, axit phenic, axit picric. B. rượu etylic, axit axetic, axit propionic, axit picric, axit phenic. C. rượu etylic, axit phenic, axit propionic, axit axetic, axit picric. D. rượu etylic, axit phenic, axit picric, axit axetic, axit propionic. Câu 40. Hợp chất hữu cơ E mạch hở, chỉ chứa một loại nhóm chức,có công thức phân tử C8H14O4. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH thu ñược một rượu duy nhất là CH3OH và một muối natri của axit hữu cơ F có mạch cacbon không phân nhánh. E có công thức cấu tạo là A. CH3OCOCH2CH(CH3)CH2COOCH3. B. CH3OCOCH(CH3)CH(CH3)COOCH3. C. CH3OCOCH2C(CH3)2COOCH3. D. CH3OCOCH2CH2CH2CH2COOCH3. Câu 41. Chất hữu cơ X (chứa C, H, N, O) có công thức phân tử trùng với công thức ñơn giản nhất. Trong X, chứa 40,45% C, 7,86% H, 15,73% N, còn lại là oxi. Khi cho 4,45 gam X tác dụng với NaOH vừa ñủ thu ñược 4,7 gam muối khan. Công thức cấu tạo của X làA. H2N-CH2-CH2-COOH B. CH3-CH(NH2)-COOH C. H2N-CH2-COO-CH3 D. CH2=CH-COO-NH4 Câu 42. Chất hữu cơ X có tỉ khối hơi so với metan bằng 4,625. Khi ñốt cháy X thu ñược số mol H2O bằng số mol X ñã cháy, còn số mol CO2 bằng 2 lần số mol nước. X tác dụng ñươc với Na, NaOH và Ag2O trong dung dịch NH3 sinh ra Ag. Công thức cấu tạo của X làA. HCOOCH2CH3 B. C2H5COOH C. HOOC-CHO D. HOCH2CH2CHO Câu. 43. Hợp chất hữu cơ E có công thức phân tử C4H6O2, thoã mãn ñiều kiện sau: 1) cộng H2 (xúc tác Ni, to) theo tỉ lệ mol 1:1. 2) phản ứng chậm với dung dịch NaOH ở nhiệt ñộ thường, chỉ phản ứng mạnh khi ñun nóng. 3) sản phẩm thu ñược trong phản ứng với dung dịch NaOH cho phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của E là: A. CH3-COO-CH=CH2. B. CH2=CH-CH2-COOH. C. CH2=CH-O-CH2-CHO. D. CH3-CH=CH-COOH. Câu 44. Trong một bình kín dung tích không ñổi 5 lít chứa 12,8g SO2 và 3,2g O2 (có một ít xúc tác V2O5) nung nóng. Khi phản ứng ñạt tới cân bằng, phần trăm thể tích oxi trong bình còn là 20%. Nồng ñộ mol SO2 và O2 ở trạng thái cân bằng tương ứng là A. 0,03M và 0,02M B. 0,015M và 0,01M C. 0,02M và 0,02M D. 0,02M và 0,01M Cách học tốt môn Hoá là phải làm Baøi taäp nhiều , bên cạnh ñó ( hehe...☺ ) Sytan1992@gmail.com Trang18/77-LTðH-2010
 19. 20 BỘ ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC Môn: hoá học Năm học 2010-2011 tới cân bằng, nồng ñộ mol của các chất như sau : [N2 ] = 0,5 mol/l ; [NH3 ] = 0,8 mol/l ; [H2 ] = 0,8 mol/l. Hằng số cân bằng và nồng ñộ mol của N2, H2 ban ñầu tương ứng bằng A. 2,5 ; 0,9 ; 2,0 B. 25 ; 1,5 ; 2,0 C. 25 ; 0,9 ; 1,0 D. 2,5 ; 0,9 ; 1,0 Câu 46. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm 13,4 gam hỗn hợp bột nhôm và sắt(III) oxit ñược hỗn hợp G. Hoà tan G trong dung dịch NaOH dư, thoát ra 3,36 lít khí H2 (các p/ư xảy ra hoàn toàn, thể tích khí ño ở ñktc). Khối lượng sắt(III) oxit có trong hỗn hợp ban ñầu bằng A. 6,8 gam. B. 5,4 gam. C. 12 gam D. 8 gam. Câu 47. Có 5 mẫu kim loại Ba, Mg, Ag, Al, Fe. Người ta có thể nhận biết ñược từng kim loại mà chỉ cần dùng một dung dịch chứa một hoá chất làm thuốc thử là A. HCl. B. HNO3. C. NaOH. D. Fe(NO3)3. Câu 48. Phát biểu nào sau ñây không ñúng: E. Một chất có tính oxi hoá gặp một chất có tính khử, có thể xảy ra phản ứng oxi hoá - khử. F. Một chất hoặc chỉ có tính oxi hoá hoặc chỉ có tính khử. G. Phản ứng có kim loại tham gia là phản ứng oxi hoá - khử. H. Phi kim là chất oxi hoá trong phản ứng với kim loại và hiñro. Câu 49. Rượu X có công thức phân tử CnHmOz ( z ≤ n ). ðể X là rượu no, mạch hở thì giá trị thích hợp của m và n là A. m = 2n + 2. B. m = 2n + 1. C. m = 2n – z. D. m = 2n + z. Câu 50. Từ các sơ ñồ phản ứng sau : c) X1 + X2  → Ca(OH)2 + H2 b)X3 + X4  → CaCO3 + Na2CO3 + H2O d) X3 + X5  → Fe(OH)3 + NaCl + CO2 d)X6 + X7 + X2  → Al(OH)3 + NH3 + NaCl Các chất thích hợp với X2, X3, X4, X5 tương ứng là: A. Ca ; NaOH ; Ca(HCO3)2 ; FeCl3 B. H2O ; Ca(HCO3)2 ; NaOH ; FeCl3 C. H2O ; NaHCO3 ; Ca(OH)2 ; FeCl3 D. Ca ; Ca(OH)2 ; NaHCO3 ; FeCl3 ðáp Án 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 C C D B A B C C D A C D B A A A C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 D A D C A B C A A D A D A C B B C 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 18 19 20 38 39 40 D C A D A D D B A C B C B D C D ðỀ SỐ : 05 Câu 1. Nhóm các phân tử, nguyên tử và ion có tổng số electron bằng nhau : A. Na, Al3+, CH4, H2S, NH3, Mg. B. Na+, Al3+, CH4, H2O, NH3, Mg2+ 3+ C. Na, Al , CH4, H2S, NH3, HF D. Na, Al3+, SiH4, H2O, NH3, Mg2+ Câu 2. Hai nguyên tố X, Y thuộc 2 phân nhóm chính liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số electron trong 2 nguyên tử X, Y bằng 19. Phân tử hợp chất XxYy có tổng số proton bằng 70. Công thức phân tử hợp chất là A. Mg3N2 B. CaC2 C. Al4C3 D. Na2O Câu 3. Phản ứng este hoá giữa rượu etylic và axit axetic ở nhiệt ñộ thí nghiệm có hằng số cân bằng Kcb = 4. Thực hiện phản ứng este hoá 1 mol axit axetic và 2 mol rượu etylic ở nhiệt ñộ trên thì số mol este thu ñược là A. 0,155 mol B. 0,55 mol C. 0,645 mol D. 0,845 mol Câu 4. ðốt cháy m gam ñồng (II) sunfua trong khí oxi dư thu ñược chất rắn X có khối lượng bằng (m – 4,8) g Nung X trong khí NH3 dư tới khối lượng không ñổi ñược chất rắn Y. Hoà tan Y trong dung dịch HNO3 loãng dư, thu ñược V lít khí Z (ñktc) không màu, nặng hơn oxi. Giá trị của m (gam) và V (lít) là A. 19,2g và 1,12 lit B. 28,8g và 1,68 lit C. 24,0g và 1,68 lit D. 28,8g và 1,12 lit Câu 5. Cho 4,48 lít khí CO (ñktc) ñi từ từ qua ống sứ nung nóng ñựng 23,2 gam Fe3O4. Sau khi dừng phản ứng, thu ñược chất rắn X và khí Y có tỉ khối so với hiñro bằng 18. Hoà tan X trong dung dịch HNO3 loãng dư thu ñược V lít khí NO (ñktc). Khối lượng chất rắn X và thể tích khí NO thu ñược là A. 21,6g và 2,24 lit B.20,0g và 3,36 lit C.20,8g và 2,8 lit D.21,6g và 3,36 lit Câu 6. Trộn 250 ml dung dịch gồm HCl và H2SO4 có pH = 2 vào 250 ml dung dịch Ba(OH)2 có pH = 13 thấy có 0,1165 gam kết tủa. Nồng ñộ mol của HCl và H2SO4 ban ñầu lần lượt là A. 0,003M và 0,002M B. 0,003M và 0,003M C. 0,006M và 0,002M D. 0,006M và 0,003M Cách học tốt môn Hoá là phải làm Baøi taäp nhiều , bên cạnh ñó ( hehe...☺ ) Sytan1992@gmail.com Trang19/77-LTðH-2010
 20. 20 BỘ ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC Môn: hoá học Năm học 2010-2011 Câu 7. Một hỗn hợp gồm axit no ñơn chức X và rượu no ñơn chức Y có khối lượng phân tử bằng nhau. Chia hỗn hợp ra 2 phần bằng nhau : Phần 1 tác dụng với Na dư thu ñược 0,56 lít H2. ðốt cháy hoàn toàn phần 2 sinh ra 2,688 lít khí CO2. Công thức phân tử và phần trăm khối lượng X, Y trong hỗn hợp là (các thể tích khí ño ở ñktc) A. HCOOH 60% ; C2H5OH 40% B. CH3COOH 60% ; C3H7OH 40% C. HCOOH 40% ; C2H5OH 60% D. CH3COOH 40% ; C3H7OH 60% Câu 8. ðun nóng hỗn hợp 3 rượu no ñơn chức X, Y, Z với H2SO4 ñặc ở 170oC chỉ thu ñược 2 anken là ñồng ñẳng kế tiếp nhau. Mặt khác, khi ñun nóng hỗn hợp 2 trong 3 rượu trên với H2SO4 ñặc ở 140oC thì thu ñược 1,32 gam hỗn hợp 3 ete có số mol bằng nhau. Tỉ khối hơi của hỗn hợp ete so với hiñro bằng 44. Biết Y, Z có cùng số nguyên tử C và Y là rượu bậc1. Công thức cấu tạo của X, Y, Z và % khối lượng của X trong hỗn hợp A. X: CH3CH2OH 43,39%; Y: CH3CH2CH2OH ; Z: CH3CHOHCH3 B. X: CH3CH2OH 33,39%; Y: CH3CH2CH2OH Z: CH3CHOHCH3 C. X: CH3CH2CH2OH 43,39%; Y: CH3CH2CH2CH2OH Z: CH3CH2CHOHCH3 D. X: CH3CH2CH2OH 33,39%; Y: CH3CH2CH2CH2OH Z: CH3CH2CHOHCH3 Câu 9. Thể tích hơi của 6,84 gam hỗn hợp 2 chất X, Y là ñồng ñẳng kế tiếp nhau bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi ño ở cùng ñiều kiện. ðốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp trên cần dùng 6,045 lít O2 (ñktc) thu ñược 7,92 gam CO2. Oxi hoá không hoàn toàn X hoặc Y ñều thu ñược sản phẩm có phản ứng tráng gương và ñều có mạch cacbon không phân nhánh. Công thức cấu tạo của X, Y tương ứng là A. CH3OH và CH3CH2OH. B. CH3CH2OH và CH3CH2CH2OH C. CH3CH2CH2OH và CH3CH2CH2CH2OH D. CH3CH2CH2CH2OH và CH3CH2CH2CH2CH2OH Câu 10. Ở 109,2oC và 1 atm, thể tích của 1,08 gam hỗn hợp 2 chất hữu cơ cùng chức X, Y bằng 627,2 ml. Nếu cho 1,08 gam hỗn hợp trên tác dụng với Na dư thì có 336 ml khí thoát ra (ñktc) ; còn nếu ñốt cháy hoàn toàn 1,08 gam hỗn hợp này thì thu ñược 896 ml khí CO2 (ñktc) và 1,08 gam H2O. Công thức phân tử X, Y là A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C2H4(OH)2 C. C2H4(OH)2 và C3H5(OH)3 D. C3H7OH và C2H4(OH)2 Câu 11. Hoá hơi 1,4 gam một anñehit X thu ñược thể tích hơi ñúng bằng thể tích của 0,64 gam oxi ở cùng ñiều kiện nhiệt ñộ và áp suất. Mặt khác, hiñro hoá hoàn toàn X (xt Ni, to ) thu ñược rượu iso butylic. Công thức cấu tạo của X là A. CH3CH2CH2CHO B. CH2=CHCH2CHO C. CH3CH(CH3)CHO D. CH2=C(CH3)CHO Câu 12. Hoà tan cùng một lượng oxit của kim loại M (có hoá trị không ñổi) trong dung dịch HCl và dung dịch HNO3. Cô cạn 2 dung dịch thu ñược 2 muối khan, thấy khối lượng muối nitrat nhiều hơn khối lượng muối clorua một lượng bằng 99,38 % khối lượng oxit ñem hoà tan. Công thức oxit là A. MgO B. Al2O3 C. CuO D. Fe2O3 Câu 13. Hoat tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3, MgO cần dùng vừa ñủ 225 ml dung dịch HCl 2M. Mặt khác, nếu ñốt nóng 12 gam X trong khí CO dư ñể phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu ñược 10 gam chất rắn Y. Phần trăm khối lượng Fe2O3 trong hỗn hợp X bằng A. 33,33 % B. 40,00 % C. 66,67 %. D. 50,00 % Câu 14. Khử m gam Fe2O3 bằng CO một thời gian ñược chất rắn X. Hoà tan hết chất rắn X trong dung dịch HNO3 loãng, thu ñược 0,224 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất ở ñktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng ñược 18,15 gam muối khan. Hiệu suất của phản ứng khử oxit sắt bằng A. 26,67 % B. 30,25 % C. 13,33 % D. 25,00 % Câu 15. ðể hoà tan hoàn toàn một hiñroxit của kim loại M (có hoá trị không ñổi) cần một lượng axit H2SO4 ñúng bằng khối lượng hiñroxit ñem hoà tan. Công thức phân tử hiñroxit kim loại là A. Al(OH)3 B. Fe(OH)3 C. Mg(OH)2 D. Cu(OH)2. Câu 16. Nhỏ từ từ 3 V1 ml dung dịch Ba(OH)2 (d.d X) vào V1 ml dung dịch Al2(SO4)3 (d.d Y) thì phản ứng vừa ñủ và ta thu ñược kết tủa lớn nhất là m gam.. Nếu trộn V2 ml dung dịch X ở trên vào V1 ml dung dịch Y thì kết tủa thu ñược có khối lượng bằng 0,9m gam. So sánh tỉ lệ V2 / V1 thấy A. V2 / V1 = 2,7 hoặc V2 / V1 = 3,55 B. V2 / V1 = 2,5 hoặc V2 / V1 = 3,25 C. V2 / V1 = 1,7 hoặc V2 / V1 = 3,75 D. V2 / V1 = 2,5 hoặc V2 / V1 = 3,55 Câu 17. Hai cốc ñựng axit H2SO4 loãng ñặt trên 2 ñĩa cân A và B, cân ở vị trí thăng bằng. Cho 5 gam CaCO3 vào cốc ở ñĩa A ; 4,8 gam M2CO3 (M là kim loại kiềm). Sau khi phản ứng xong, cân trở lại vị trí thăng bằng. Kim loại M là A. Li B. Na C. K D. Rb Câu 18. Hoà tan 19,5 gam hỗn hơp X gồm Na2O và Al2O3 vào nước ñược 500 ml dung dịch Y. Dẫn từ từ khí CO2 vào dung dịch Y ñồng thời khuấy ñều cho ñến khi bắt ñầu xuất hiện kết tủa thì dừng lại, thấy thể tích khí CO2 (ñktc) ñã dùng hết 2,24 lít. Khối lượng Na2O và Al2O3 trong hỗn hợp X lần lượt bằng A. 6,2g và 13,3g B. 12,4g và 7,1g C. 9,3g và 10,2g D. 10,85g và 8,65g Câu 19. Cho 7 gam hỗn hợp Cu, Fe (trong ñó Fe chiếm 40 % khối lượng) tác dụng với V ml dung dịch HNO3 loãng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu ñược khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và còn lại 4,76 gam kim loại không tan và dung dịch X chỉ chứa muối nitrat kim loại. Khối lượng muối có trong dung dịch X bằng A. 9,68 gam. B. 7,58 gam C. 7,20 gam D. 6,58 gam Cách học tốt môn Hoá là phải làm Baøi taäp nhiều , bên cạnh ñó ( hehe...☺ ) Sytan1992@gmail.com Trang20/77-LTðH-2010
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=96

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2