22B/TC-HQ_ Nhập khẩu hàng hoá (file dữ liệu)

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
4
download

22B/TC-HQ_ Nhập khẩu hàng hoá (file dữ liệu)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '22b/tc-hq_ nhập khẩu hàng hoá (file dữ liệu)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 22B/TC-HQ_ Nhập khẩu hàng hoá (file dữ liệu)

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 22B/TC-HQ §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh NhËp KHÈU HµNG HO¸ Bé Tµi chÝnh sè..Q§-TTg ngµy... (B¸o c¸o 6 th¸ng, n¨m (Tæng côc H¶i quan) cña Thñ t−íng ChÝnh phñ b»ng file d÷ liÖu) §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: Tæng côc Thèng kª 6 th¸ng: 60 ngµy sau kú b¸o c¸o N¨m: 90 ngµy sau kú b¸o c¸o Kỳ báo cáo (6 tháng, năm) Đơn vị Nước nhập Mã số hàng hóa (HS 6 số) tính khẩu Lượng Trị giá (USD) A B C 1 2 99 99

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản