4 lầm tưởng về tiếp thị ảnh hưởng xấu đến kinh doanh

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
85
lượt xem
13
download

4 lầm tưởng về tiếp thị ảnh hưởng xấu đến kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu những quyết định marketing của bạn dựa vào 4 suy nghĩ tiếp thị dưới đây, bạn có thể sẽ bị giảm lợi nhuận trong kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 4 lầm tưởng về tiếp thị ảnh hưởng xấu đến kinh doanh

  1. 4 l m tư ng v ti p th nh hư ng x u n kinh doanh N u nh ng quy t nh marketing c a b n d a vào 4 suy nghĩ ti p th dư i ây, b n có th s b gi m l i nhu n trong kinh doanh. L m tư ng 1: M i ngư i luôn luôn mua nơi giá r nh t N u ây là s th t thì rõ ràng ch có nh ng doanh nghi p bán s n ph m giá r m i t n t i. Chúng ta có th th y m t s khách hàng mua nh ng nơi giá r nh t nhưng h u h t m i ngư i l i quan tâm nhi u hơn n giá tr ng ti n c a h ch không ph i ch chú tr ng n m c c giá. M o: Tìm ki m m t s cách gi m chi phí mà b n có th nâng cao giá tr nh n th c c a m i ngư i v s n ph m/d ch v c a b n. Sau ó, hãy th tăng m c giá. Khi ó ng ng c nhiên n u c doanh s và l i nhu n u tăng lên! L m tư ng 2: ưa ra cho khách hàng nhi u s l a ch n có th
  2. làm tăng doanh s bán Th c t , ưa ra cho khách hàng nhi u s l a ch n thư ng làm gi m doanh s bán. B i vì khi ng trư c nhi u s l a ch n, h u h t khách hàng r t khó khăn ưa ra quy t nh cu i cùng. H thư ng ph n ng l i b ng cách ch n ch ho c ch ng bao gi quy t nh c . Khi i u này x y ra thì dĩ nhiên b n không bán ư c hàng. M o: Gi i h n quy t nh c a khách hàng khi n h ph i m t là “OK. Tôi s mua” ho c là “Không. Tôi s không mua.” ng m t khách hàng khi ưa ra quá nhi u s l a ch n. L m tư ng 3: M i ngư i c n s n ph m/d ch v c a tôi ó là i u b n nghĩ. Nhưng h u h t khách hàng u không nghĩ h c n nó và h u h t không s n sàng chi ti n mua nó. Chính r i ro c a l m tư ng này ã khi n nhi u marketer tin r ng h có th thành công mà không c n ti p th ho c bán hàng. H nghĩ r ng s n ph m c a h là c bi t mà t khách hàng s c n n. Th t không may m n. i u này ch ng bao gi x y ra c . Xây d ng và phát tri n m t doanh nghi p thành công th c s là
  3. m t vi c h t s c khó khăn – h u h t u chú tr ng n vi c tìm ki m khách hàng. Th m chí, cho dù nhi u ngư i s d ng s n ph m/d ch v c a b n r i thì b n v n c n m t chi n lư c ti p th có ư c h . M o: Tìm ki m th trư ng ngách nơi mà s n ph m/d ch v c a b n áp ng ư c nhu c u thi t y u c a khách hàng. Chú tr ng n vi c qu ng bá hình nh t i h thay vì c g ng v i t i th trư ng r ng l n. L m tư ng 4: Ti p t c thay i qu ng cáo ho c là doanh s bán b gi m i u này nghe có v như r t logic nhưng l i không úng. …Tôi bi t nhi u doanh nghi p ã s d ng các qu ng cáo tương t trong nhi u năm mà h v n phát tri n. B i vì: M c tiêu c a h u h t qu ng cáo là h p d n khách hàng m i. Khi ai ó tr thành m t khách hàng, h s không ph n ng v i qu ng cáo ó n a. Nhưng b n có th s d ng các qu ng cáo khác nhau (và r hơn) tăng doanh s bán. Tuy nhiên, v n có m t s lư ng l n nh ng ngư i không ph i
  4. khách hàng, ngư i không ph n ng v i qu ng cáo thư ng xuyên c a b n. H u h t h chưa nhìn và nh ng ngư i này c n nhìn nó nhi u l n trư c khi h ph n ng. ng b qua qu ng cáo ang s d ng mà hãy c i thi n nó. Và ki m tra thư ng xuyên nh ng i u m i hi u chúng giúp b n như th nào. N u b n ch ng bao gi t o ra b t kỳ thay i nào trong qu ng cáo, thì doanh s b n cũng s b gi m M o: B n có th t c p nh t qu ng cáo b ng vi c ch nh 80% ngân sách c i thi n qu ng cáo và 20% ki m tra vi c làm m i xem chúng có hi u qu như th nào. Sau ó cân i l i ngân sách.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản