intTypePromotion=1

5 cách cài đặt các nâng cấp trên Windows Server 2008 R2 Core- phần 1

Chia sẻ: TRẨN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
218
lượt xem
71
download

5 cách cài đặt các nâng cấp trên Windows Server 2008 R2 Core- phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

5 cách cài đặt các nâng cấp trên Windows Server 2008 R2 Core- phần 1 Trong Windows Server 2008, cài đặt Server Core cung cấp một môi trường tối thiểu chỉ để chạy các role máy chủ cần thiết, cách thức này có thể làm giảm các yêu cầu về mặt duy trì cũng như quản lý hay quan trọng nữa là giảm được bề mặt tấn công vào các role máy chủ. Tuy nhiên một trong những khó khăn trong quá trình sử dụng Server Core là khía cạnh quản lý. May mắn cho chúng ta, hầu hết những khó...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 5 cách cài đặt các nâng cấp trên Windows Server 2008 R2 Core- phần 1

  1. 5 cách cài đặt các nâng cấp trên Windows Server 2008 R2 Core- phần 1 Trong Windows Server 2008, cài đặt Server Core cung cấp một môi trường tối thiểu chỉ để chạy các role máy chủ cần thiết, cách thức này có thể làm giảm các yêu cầu về mặt duy trì cũng như quản lý hay quan trọng nữa là giảm được bề mặt tấn công vào các role máy chủ. Tuy nhiên một trong những khó khăn trong quá trình sử dụng Server Core là khía cạnh quản lý. May mắn cho chúng ta, hầu hết những khó khăn trong việc quản lý đều có thể được giải quyết bằng cách sử dụng các kịch bản được tạo thủ công lẫn các công cụ giao diện đồ họa người dùng của các hãng thứ ba và mới đây là công cụ SCONFIG. Sau khi cấu hình đúng cách cho Server Core và sẵn sàng cho việc triển khai nó vào hệ thống máy chủ, lúc này chắc chắn bạn phải thực hiện download và cài đặt các nâng cấp Windows Server 2008 R2 mới nhất từ trang Windows Update của Microsoft. Vậy bạn thực hiện nhiệm vụ này như thế nào? Có rất nhiều cách có thể giúp bạn thực hiện nhiệm vụ này, đây là 5 phương pháp mà chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn.
  2. Phương pháp 1: Tự cài đặt các nâng cấp Để cài đặt các nâng cấp, bạn cần cấu hình máy Server Core sao cho nó có thể tự động download và cài đặt các nâng cấp: Tại nhắc lệnh:  Để thẩm định các thiết lập hiện hành, đánh: cscript scregedit.wsf /AU /v  Để cho phép nâng cấp tự động, đánh: cscript scregedit.wsf /AU 4
  3.  Để vô hiệu hóa việc tự động nâng cấp, đánh: cscript scregedit.wsf /AU 1 Vấn đề với thiết lập này là bạn không thể kiểm soát những nâng cấp nào đang được download và đang được cài đặt. Do đó nếu không muốn kích hoạt các nâng cấp tự động, bạn có thể download một cách thủ công mỗi nâng cấp từ trang Windows Update của Microsoft, chuyển chúng đến máy Core và thực hiện cài đặt chúng bằng các sử dụng msiexec.exe hoặc wusa.exe: Msiexec (các tùy chọn dòng lệnh) http://technet.microsoft.com/en- us/library/cc759262(WS.10).aspx Phần mô tả của bộ cài đặt Windows Update Stand- alone (Wusa.exe) và của các file .msu trong Windows Vista và trong Windows Server 2008 http://support.microsoft.com/kb/934307/en-us
  4. Phương pháp 2: Cài đặt từ kịch bản Bạn cũng có thể sử mẫu dụng kịch bản dưới đây từ MSDN: Tìm kiếm, download và cài đặt các nâng cấp: http://msdn.microsoft.com/en- us/library/aa387102(VS.85).aspx Set updateSession = CreateObject("Microsoft.Update.Session") Set updateSearcher = updateSession.CreateupdateSearcher() WScript.Echo "Searching for updates..." & vbCRLF Set searchResult = _ updateSearcher.Search("IsInstalled=0 and Type='Software'") WScript.Echo "List of applicable items on the machine:" For I = 0 To searchResult.Updates.Count-1 Set update = searchResult.Updates.Item(I) WScript.Echo I + 1 & "> " & update.Title Next If searchResult.Updates.Count = 0 Then WScript.Echo "There are no applicable updates." WScript.Quit End If WScript.Echo vbCRLF & "Creating collection of updates to download:" Set updatesToDownload = CreateObject("Microsoft.Update.UpdateColl") For I = 0 to searchResult.Updates.Count-1 Set update = searchResult.Updates.Item(I) WScript.Echo I + 1 & "> adding: " & update.Title
  5. updatesToDownload.Add(update) Next WScript.Echo vbCRLF & "Downloading updates..." Set downloader = updateSession.CreateUpdateDownloader() downloader.Updates = updatesToDownload downloader.Download() WScript.Echo vbCRLF & "List of downloaded updates:" For I = 0 To searchResult.Updates.Count-1 Set update = searchResult.Updates.Item(I) If update.IsDownloaded Then WScript.Echo I + 1 & "> " & update.Title End If Next Set updatesToInstall = CreateObject("Microsoft.Update.UpdateColl") WScript.Echo vbCRLF & _ "Creating collection of downloaded updates to install:" For I = 0 To searchResult.Updates.Count-1 set update = searchResult.Updates.Item(I) If update.IsDownloaded = true Then WScript.Echo I + 1 & "> adding: " & update.Title updatesToInstall.Add(update) End If Next WScript.Echo vbCRLF & "Would you like to install updates now? (Y/N)" strInput = WScript.StdIn.Readline WScript.Echo If (strInput = "N" or strInput = "n") Then WScript.Quit
  6. ElseIf (strInput = "Y" or strInput = "y") Then WScript.Echo "Installing updates..." Set installer = updateSession.CreateUpdateInstaller() installer.Updates = updatesToInstall Set installationResult = installer.Install() 'Output results of install WScript.Echo "Installation Result: " & _ installationResult.ResultCode WScript.Echo "Reboot Required: " & _ installationResult.RebootRequired & vbCRLF WScript.Echo "Listing of updates installed " & _ "and individual installation results:" For I = 0 to updatesToInstall.Count - 1 WScript.Echo I + 1 & "> " & _ updatesToInstall.Item(i).Title & _ ": " & installationResult.GetUpdateResult(i).ResultCode Next End If Copy đoạn văn bản có trong kịch bản, lưu nó dưới file WUA_SearchDownloadInstall.vbs trong thư mục system32 và chạy: cscript WUA_SearchDownloadInstall.vbs
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2