ÂM NHẠC - ÔN LUYỆN BÀI CHIM SÁO

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
81
lượt xem
7
download

ÂM NHẠC - ÔN LUYỆN BÀI CHIM SÁO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Hs biết hát đúng giai điệu và thuộc lòng bài hát. -Luyện hát kết hợp gõ phách theo nhạc và theo tiết tấu. -Rèn hát hay , gõ nhịp đúng và kết hợp điệu bộ đẹp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ÂM NHẠC - ÔN LUYỆN BÀI CHIM SÁO

  1. ÂM NH C ÔN LUY N BÀI CHIM SÁO I-M c tiêu: -Hs bi t hát úng giai i u và thu c lòng bài hát. -Luy n hát k t h p gõ phách theo nh c và theo ti t t u. -Rèn hát hay , gõ nh p úng và k t h p i u b p. II- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1-Gi I thi u: Nêu m c tiêu y/c và ghi bài h c. 2- Hư ng d n ôn luy n. -Hs chu n b dùng h c t p. -Hs t p hát v i t c cao : hơi ch m , -Hs th c hi n . hơi nhanh, v a ph i, rèn luy n v nh p cho các em. -T ng t trình bày. -T ng t trình bày bài hát Chim sáo k t h p gõ m v I 2 âm s c. -GV hư ng d n trình bày bài hát k t h p -Hs th c hi n. theo ng theo nh c. Gv ch nh m t vài nhóm lên trư c l p -Trình bày theo nhóm. trình bày k t h p v n ng theo nh c. +Hư ng d n ôn t p c nh c: -Gv àn giai i u
  2. - Hs c nh c , hát l i k t h p gõ m theo phách. -Gv hư ng d n hs c nh c ,hát l i gõ m theo âm s c. -GV ch nh m t vài nhóm trình bày trư c l p -Nhóm trình bày trư c l p. -GV t ch c cho hs thi hát. + Thi hát theo t . -Thi hát và bình b u ai hát hay nh t. +Thi hát theo nhóm . +Thi hát cá nhân. -L p nh n xét bình b u t , nhóm , cá nh n nào hát hay nh t.. -GV nh n xét , tuyên dương. -Nh n xét ti t h c.
  3. TH D C ÔN B T XA- TRÒ CHƠI : CON SÂU O I-M c tiêu: -Rèn luy n hs bi t b t xa úng kĩ thu t. -Th c hi n ng tác cơ b n úng . -Rèn luy n chơi và tham gia chơi úng. II- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1- Gi I thi u : Nêu m c tiêu y/c và ghi bài. 2- Hư ng d n luy n t p: -Hs kh ng. -GV cho hs kh i ng kĩ các kh p . -Hs t p b t nh nhàng.m t s l n. -Hs t p b t nh y nh nhàng m t s l n -Hs nh c l i ng tác cơ b n b t xa. -Y/c hs nh c l i ng tác cơ b n b t xa và cách th c hi n bài t p . -Th c t p theo nhóm. -GV t ch c thành t ng nhóm t p t i nh ng nơi qui nh. -Hs thi theo t . -GV cho thi ua gi a các t . -Nhóm nh n xét , bình b u.. -Y/c Các nhóm khác nh n xét ,bình b u t nào , cá nhân nào b t xa nh t. GV lưu ý cho hs :
  4. +Khi b t xong th l ng tích c c. -L p l ng nghe. -T ch c cho hs thi nh y b t xa t ng ôi -T ng ôi m t thi nh y b t xa. m t. -L p nh n xét , tuyên dương. +GV cho hs bi t r ng t nào có hs b t xa hơn thì ư c bi u dương m t l n. -Hs ph i h p ch y nh y. -Y/c hs ph i h p ch y ,nh y :5-6 phút. -Hs l ng nghe gv hư ng d n cách -GV hư ng d n cách t p luy n ph i h p ch y nh y ph i h p. , gi I thích ng n g n các ng tác và làm m u .Sau ó cho hs t p làm th m t s l n n m ch c cách th c hi n vài t p. +Chu n b : k 2 v ch chu n b và xu t phát cách nhau 1,5m.Cách v ch xu t phát 5-6m k v ch gi I h n , cách v ch gi I h n 1m m t m th duc ho c h cát. -Hs th c hành ch y ,nh y ph i h p. -TTCB: Khi n lư t, hs ti n vào v trí xu t phát, ng chân trư c t i v ch xu t phát, chân sau ki ng gót , mũi chân cách gót chân trư c kho ng m t bàn chân , thân hơi ng ra trư c , hai tay buông t nhiên ho c hơi g p khu . - ng tác : Khi có l nh t ng em ch y nhanh n v gi h n ,gi m nh y b ng m t chân b t ngư i lên cao v phía trư c .Khi hai chân ti p t,chùng chân
  5. gi m ch n ng, sau ó i thư ng v t p h p cu i hàng. -Trò chơi: Ôn chơi :Con sâu o. -Hs l ng nghe gv ph bi n trò chơi -Gv ph bi n cách chơi và lu t chơi. và lu t chơi. Các em bò b ng hai tay và hai chân v -Chơi theo nhóm ( m i l n 2 nhóm phía trư c ,hàng nào có em cu i cùng v thi nhau chơi) qua ích trư c hàng ó th ng cu c. -L p nh n xét , bình b u . -Gv nh n xét và tuyên dương.-Nh n xét ti t h c.
Đồng bộ tài khoản