Amin tiết 18

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
139
lượt xem
26
download

Amin tiết 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cho 5,9g một amin đơn chức X tác dụng với dung dịch HCL vừa đủ sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y làm bay hơi dung dịch Y td9u77o75c 9,55g muối khan. tìm công thức ứng với công thức phân tử X là.........

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Amin tiết 18

 1. Tieát 18-19 Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
 2. AMIN I-Khaùi nieäm, phaân loaïi, danh phaùp, ñoàng phaân : 1-Khaùi nieäm: H–NH3 NH 2 CH3 –NH2 CH2=CH –NH2 C6H5 –NH2 H–NH CH3 –NH CH2=CH –NH C6H5 –NH C2H5 C2H5 CH3 H H–N – H CH3 –N – CH3 C6H5 –N –CH3 C2H5 CH3 H Laø daãn xuaát cuûa NH3 khi thay theá laàn löôït caùc nguyeân töû H baèng caùc goác hiñrocacbon (no. khoâng no, thôm…) 5 Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
 3. 2-Phaân loaïi: Goác hiñrocacbon Baäc amin Amin no Khoâng no Thôm Baäc I Baäc II Baäc III CH3NH2 CH2=CH NH2 C6H5NH2 C2H5NH2 C2H5NHCH3 (CH3)3N 3-Danh phaùp: Goác–chöùc: Teân caùc goác hiñrocacbon (Thöù töï a,b,c) + amin Thay theá: Coi laø daãn xuaát cuûa hiñrocacbon töông öùng + amin Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
 4. Hôïp chaát Teân goác-chöùc Teân thay theá Thöôøng C2H5-NH2 Etylamin Etanamin C6H5-NH2 Phenylamin Benzenamin Anilin Etylmetylamin metyletaanmin C2H5-NH-CH3 CH3-CH(NH2)-CH3 Isopropylamin Propan-2-amin Hexan-1,6- NH2(CH2)6NH2 Hexametilen ñiamin ñiamin 2 Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
 5. 4-Ñoàng phaân : Soá ñoàng phaân coù coâng thöùc C4H11N laø: A. 8 B. 7 C. 5 D. 4 * -CH * -CH- CH * * Baäc I CH -CH -CH CH 4ñp 3 2 2 3 3 3 CH3 ** * Baäc II CH3-CH2-CH2-CH3 CH3-CH- CH3 3ñp CH3 Baäc III CH3-CH2-N-CH3 CH3 Amin coù nhöõng loaïi ñoàng phaân naøo ? Phöông phaùp xaùc ñònh caùc ñoàng phaân cuûa amin ? 9 Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
 6. Baøi taäp 1: Xaùc ñònh soá ñoàng phaân vaø goïi teân caùc amin coù coâng thöùc : C5H13N ? Haõy döï ñoaùn tính chaát cuûa caùc amin ? II- Tính chaát vaät lí: Traïng thaùi:Moät soá laø chaát khí, M taêng thì ôû traïng thaùi loûng Muøi : Khai khoù chòu Tính tan: deã tan, ñoä tan giaûm khi M taêng Anilin : Chaát loûng khoâng maøu, ít tan,raát ñoäc, ñeå laâu chuyeån maøu naâu ñen do bò oxihoaù Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
 7. III- Caáu taïo phaân töû vaø tính chaát hoaù hoïc : 1-Caáu taïo phaân töû : Quan y nghieân vaøunhaänvaø nhaän xeùt Haõ saùt TN cöù SGK xeùt ñoä ñaëc ñieåm caáu taïo so vôùi NH3,döï maïnhntính chaáttcuûa amin so caùcNH t ñoaù tính chaá bazô cuûa vôùi chaá 2-Tính chaát cuûa amin: 3 ? a.Tính chaát bazô: Töông töï NH3 caùc amin coù tính bazô, tan trong nöôùc, laøm ñoåi maøu chæ thò + CH3 – NH2 + H – OH CH3 – NH3 + OH- metylamonihiñroxit C2H5-NH2 + HCl C2H5-NH3Cl Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
 8. C2H5-NH2 + HCl C2H5-NH3Cl a a Ma (M+36,5)a m = 36,5a Söû duïng bieåu thöùc naøy trong giaûi nhanh caùc baøi taäp lieân quan 1-Cho 5,9g moät amin ñôn chöùc X taùc duïng vôùi dung dòch HCl vöøa ñuû ,sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn thu ñöôïc dung dòch Y.Laøm bay hôi dung dòch Y thu ñöôïc 9,55g muoái khan.Soá coâng thöùc öùng vôùi coâng thöùc phaân töû cuûa X laø: A. 5 D. 2 B. 4 C. 3 m = 36,5a = 9,55 – 5,9 = 3,65 a = 0,1 M = 59 RNH2 R = 43 C3H7NH2 Hoïc sinh xaùc ñònh soá ñoàng phaân Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
 9. 2-Cho 10 gam amin ñôn chöùc X phaûn öùng hoaøn toaøn vôùi HCl (dö), thu ñöôïc 15 gam muoái. Soá ñoàng phaân caáu taïo cuûa X laø (Ñeà thi ÑH khoái A naêm 2009) A. 8 B. 7 C. 5 D. 4 m = 36,5a = 15-10 = 5 → a = 0,137 → M = 10/0,137 = 73 → CTPT: C4H9NH2 → Vieát ñoàng phaân 3-Cho 1,825g amin X taùc duïng vöøa ñuû vôùi dung dòch HCl sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn thu ñöôïc dung dòch Y.Laøm bay hôi dung dòch Y thu ñöôïc 2,7375g muoái RNH3Cl .X coù toång soá ñoàng phaân caáu taïo amin baäc I laø: A. 4 B. 6 C. 7 D. 8 Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
 10. 4-Trong caùc amin sau: A: CH3 - CH - NH2 B: H2N-CH2 - CH2-NH2 CH3 C: CH3-CH2-CH2-NH-CH3 Amin baäc nhaát vaø teân goïi laø: A. A:Isopropylamin ; B: 1,2-EÂtanñiamin B. Chæ coù A:Isopropylamin C. Chæ coù B: 1,2-EÂtanñiamin D. Chæ coù C:Meâtyl-n-proâpylamin 5-Moät hôïp chaát coù coâng thöùc :C4H11N .Soá ñoàng phaân öùng vôùi amin baäc I,II,III laø: A. 3 amin baäc I; 3 amin baäc II; 1 amin baäc III B. 4 amin baäc I; 3 amin baäc II; 1 amin baäc III C. 4 amin baäc I; 2 amin baäc II; 2 amin baäc III D. 3 amin baäc I; 2 amin baäc -II; 1Huong hoa baäc III Tu Xuan Nhi THPT amin Giao an Powerpoint
 11. 6-Moät hoãn hôïp X goàm 2 amin no,ñôn chöùc ñoàng ñaúng keá tieáp phaûn öùng vöøa ñuû vôùi 0,1 lit dung dòch H2SO4 1M cho hoãn hôïp 2 muoái coù khoái löôïng 15,0g .CTPT vaø khoái löôïng moãi amin laø: A. 2,4g C2H5NH2 vaø 2,8g C3H7NH2 B. 2,25g C2H5NH2 vaø 2,95g C3H7NH2 C. 1,55g C2H5NH2 vaø 4,5g C3H7NH2 D. 3,1g C2H5NH2 vaø 2,25g C3H7NH2 Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
 12. Kính chuùc quyù thaày coâ cuøng caùc em maïnh khoûe Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa
Đồng bộ tài khoản