AMINO AXIT tiết 20

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
146
lượt xem
30
download

AMINO AXIT tiết 20

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các amino axit là những chất rắn ở dạng tinh thể không màu, vị hơi ngọt, - Nhiệt độ nóng chảy cao (khoảng 220-300 độ C) - Dễ tan trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: AMINO AXIT tiết 20

  1. Bμi gi¶ng: AMINO AXIT
  2. TiÕt 20: AMINOamino axit AXIT lμ g× ? I. §Þnh nghÜa, cÊu t¹o vμ danh ph¸p Cho biÕt c«ng 1. §Þnh nghÜa thøc tæng HOOC CH CH 2 CH 2 COOH CH 3 CH COOH NH 2 qu¸t cña ®Òu Chøa NH 2 nhãm: amino axit? NH 2 [CH 2]4 CH COOH COOH COOH vμ NH2 NH 2 NH2 H 3C CH CH CH2 COOH CH3 NH 2 Amino axit Nªu ®Æc ®iÓm Amino axit lμ lo¹i hîp chÊt h÷u c¬chungμcña chøa ®ång thêi t¹p chøc m ph©n tö nhãm amino (NH2) vμ nhãm cacboxyl (Cooh) c¸c chÊt C«ng thøc tæng qu¸t: (NH2)xR(COOH)y trªn?
  3. TiÕt 20: AMINO AXIT 2. CÊu t¹o ph©n tö i. ®Þnh nghÜa, cÊu t¹o vμ danh ph¸p TÝnh axit 1. ®Þnh nghÜa: – R – CH – COOH (NH2)x R (COOH)y + NH2 3 D¹ng ion l−ìng cùc TÝnh baz¬ (ë tr¹ng th¸i tinh thÓ) Trong dung dÞch amino R – CH – ë axit tån t¹iCOOH d¹ng nμo ? NH2 D¹ng ph©n tö (Trong dung dÞch)
  4. TiÕt 20: AMINO AXIT 3. Danh ph¸p i. ®Þnh nghÜa, cÊu t¹o vμ danh ph¸p a. Tªn thay thÕ 1. ®Þnh nghÜa Axit+vÞ trÝ NH2+amino+ Tªn thay thÕ axit t−¬ng øng b. Tªn b¸n hÖ thèng (NH2)x R (COOH)y Axit + vÞ trÝ NH2+ amino+Tªn th−êng cña axit t−¬ng øng 2. cÊu t¹o ph©n tö * Chó ý vÞ trÝ cña nhãm NH2 R-CH2-COO- R-CH2-COOH γ β ω ε δ α Cã-mÊy C - C -NH c¸ch NH3+ NH2 C-C C-C- COOH 2 (ion l−ìng cùc) (D¹ng ph©n tö) gäi tªn Nªu c¸ch c. Tªn th−êng amino axit ? gäi tªn tæng qu¸t cña mçi c¸ch?
  5. TiÕt 20: AMINO AXIT Tên bán hệ Tên Kí Công thức Tên thay thế thống thường hiệu Axit Axit CH 3 CH CO OH 1. Alanin Ala α-aminopropionic 2-aminopropanoic NH 2 Axit C H2 COOH Glyxin Gly 2. Axit aminoaxetic aminoetanoic N H2 Axit 3. C H 3 C H C H C O O H Axit 2-amino Valin Val α-aminoisovaleric -3-metylbutanoic C H3 N H2 4. H 2 N [C H 2 ] 4 C H C O O H Axit 2,6-điamino Axit Lysin Lys α,ε -điaminocaproic Hexanoic N H2 5. Axit Axit 2-amino Axit HOOC CH CH 2 CH 2 COOH glutamic Glu α-aminoglutaric Pentanđioic NH 2
  6. TiÕt 20: AMINO AXIT II. TÝnh chÊt vËt lý i. ®Þnh nghÜa, cÊu t¹o vμ danh ph¸p - C¸c amino axit lμ nh÷ng chÊt r¾n ë d¹ng tinh thÓ kh«ng 1. ®Þnh nghÜa mμu, vÞ h¬i ngät - NhiÖt ®é nãng ch¶y cao(kho¶ng 220-3000C) (NH2)x R (COOH)y - DÔ tan trong n−íc 2. cÊu t¹o ph©n tö R-CH2-COO- R-CH2-COOH NH3+ NH2 (ion l−ìng cùc) (D¹ng ph©n tö) 3. Danh ph¸p tÝnh chÊt vËt lý ®Æc tr−ng cña amino axit?
  7. TiÕt 20: AMINO AXIT i. ®Þnh nghÜa, cÊu Gi¶I thÝch sù t¹o vμ danh ph¸p biÕn ®æi mμu s¾c 1. ®Þnh nghÜa: cña quú tÝm trong c¸c dung (NH2)x R (COOH)y dÞch trªn ? ] CH COOH H2N [CH2 4 CH 2 CO OH 2. cÊu t¹o ph©n tö NH2 NH 2 R-CH2-COO- R-CH2-COOH NH3+ NH2 (ion l−ìng cùc) (D¹ng ph©n tö) 3. Danh ph¸p ii. tÝnh chÊt vËt lý iii. tÝnh chÊt ho¸ häc 1. TÝnh chÊt axit-baz¬ cña dung dÞch amino axit Dung dÞch Dung dÞch Dung dÞch axit Glyxin Lisin a. T¸c dông víi chÊt chØ thÞ Glutamic HOOC CH CH2 CH2 COOH NH2
  8. TiÕt 20: AMINO AXIT a. T¸c dông víi chÊt chØ thÞ i. ®Þnh nghÜa, cÊu t¹o vμ danh ph¸p Tæng qu¸t: amino axit (NH2)x R (COOH)y 1. ®Þnh nghÜa: + NÕu x>y : quú tÝm chuyÓn mμu xanh (NH2)x R (COOH)y + NÕu x
  9. Bμi tËp: Bμi 1: Cã 3 chÊt : H2N-CH2-COOH, CH3-CH2-COOH, CH3-[CH2]3-NH2 . §Ó nhËn ra dung dÞch c¸c chÊt trªn chØ cÇn dïng thuèc thö nμo d−íi ®©y? A. NaOH B. HCl C. Quú tÝm D. Kh«ng nhËn biÕt ®−îc Bμi 2: øng víi c«ng thøc ph©n tö C4H9NO2 cã ba nhiªu ®ång ph©n amino axit? A. 3 D. 4 B. 5 C. 6 Bμi 3: CH3-CH-CH2-CH-COOH Cã tªn gäi lμ : Bμi gi¶ng: AMINO AXIT CH3 NH2 A. Axit 4-amino-2-metyl butanoic B. Axit 4-amino-2-metyl pentanoic GV: Khæng V¨n Th¾ng C. Axit 2-amino-4-metyl pentanoic D. Axit 2-amino hexanoic Tæ: Ho¸- sinh
  10. KiÓm tra bμi cò C©u 1: -NH2 cã tªn gäi lμ g× ? Gi¶i -NH2 : lμ nhãm chøc tªn lμ amin -NH2 : lμ nhãm thÕ tªn lμ amino C©u 2: ChØ dïng giÊy quú tÝm cã thÓ nhËn biÕt ®−îc nh÷ng chÊt nμo d−íi ®©y: etyl amin, etanal, etanol, axit axetic, etan? Gi¶i thÝch ?
Đồng bộ tài khoản