intTypePromotion=1
ADSENSE

Ảnh hưởng của ánh sáng lên sự tăng trưởng và sinh tổng hợp Anthocyanin trong nuôi cấy tế bào dâu tây

Chia sẻ: Thamoioii Thamoioii | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

24
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết khảo sát ảnh hưởng của điều kiện ánh sáng lên sự hình thành và tăng trưởng mô sẹo từ lá và cuống của cây dâu tây in vitro; huyền phù tế bào dâu tây; sự sinh tổng hợp Anthocyanin của huyền phù tế bào dâu tây. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ảnh hưởng của ánh sáng lên sự tăng trưởng và sinh tổng hợp Anthocyanin trong nuôi cấy tế bào dâu tây

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 2 - 2011<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> AÛNH HÖÔÛNG CUÛA AÙNH SAÙNG LEÂN SÖÏ TAÊNG TRÖÔÛNG<br /> VAØ SINH TOÅNG HÔÏP ANTHOCYANIN TRONG NUOÂI CAÁY<br /> TEÁ BAØO DAÂU TAÂY<br /> <br /> Phaïm Thò Myõ Traâm(1), Leâ Thò Thuyû Tieân(2)<br /> (1) Tröôøng Ñaïi hoïc Thuû Daàu Moät<br /> (2) Tröôøng Ñaïi hoïc Baùch Khoa - Ñaïi hoïc Quoác gia TP.HCM<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Moâ seïo coù nguoàn goác töø laù vaø cuoáng laù daâu taây (Fragaria ananassa L.) in vitro ñöôïc<br /> nuoâi caáy treân moâi tröôøng MS (Murashige vaø Skoog, 1962) boå sung ñöôøng 30 g/l, 2,4-D<br /> 1,0 mg/l vaø kinetin 0,3 mg/l. Trong ñoù, moâ seïo phaùt sinh töø laù vaø ñaët trong ñieàu kieän<br /> toái hình thaønh sôùm cuõng nhö cho seïo coù daïng bôû. Huyeàn phuø teá baøo taêng sinh ôû trong toái<br /> toát hôn ngoaøi saùng. Haøm löôïng anthocyanin trong teá baøo huyeàn phuø ñaït giaù trò cao nhaát<br /> (7,52.10-3% FW) ôû ñieàu kieän chieáu saùng 4000 lux.<br /> Töø khoaù: anthocyanin, daâu taây, Fragaria ananassa L.,<br /> huyeàn phuø teá baøo, moâ seïo<br /> *<br /> 1. Giôùi thieäu khoaûng 1% toång haøm löôïng caùc chaát coù<br /> Anthocyanin laø hôïp chaát maøu höõu cô trong noù; trong khi vieäc nuoâi caáy teá baøo coù<br /> thieân nhieân, thuoäc nhoùm flavonoid, coù maøu theå gia taêng haøm löôïng caùc chaát flavonoid<br /> ñoû, ñoû tía, xanh, hieän dieän trong moät soá rau leân tôùi 20 ‟ 30 % toång theå tích [7]. Vì vaäy,<br /> quaû nhö ngoâ, taùo, daâu, nho, baép caûi... [8], ñöôïc hieän nay vieäc nghieân cöùu vaø tìm ra ñieàu<br /> söû duïng laøm chaát maøu trong thöïc phaåm thay kieän moâi tröôøng thích hôïp ñeå gia taêng sinh<br /> cho caùc chaát maøu toång hôïp hoùa hoïc nhôø vaøo khoái teá baøo, qua ñoù seõ taïo ra löôïng lôùn hôïp<br /> söï giaûm ñoäc toá cuûa chuùng. Ngoaøi ra, chaát anthocyanin ñang ñöôïc caùc nhaø khoa<br /> anthocyanin coøn coù nhöõng hoaït tính sinh hoïc hoïc quan taâm.<br /> toát ñoái vôùi con ngöôøi nhö coù khaû naêng giuùp cô Phöông phaùp nuoâi caáy teá baøo thöïc<br /> theå choáng vaø chöõa moät soá beänh nhö: taêng vaätcoù nhieàu tieàm năng ñeå thu nhaän<br /> huyeát aùp, oxi hoaù, toån thöông gan, ngaên chaën anthocyanin vôùi saûn löôïng cao. Nhieàu<br /> söï phaùt trieån cuûa caùc teá baøo ung thö...[9]. coâng trình ñaõ coâng boá veà söï saûn xuaát<br /> Maëc duø vaäy, löôïng anthocyanin do thöïc anthocyanin baèng nuoâi caáy moâ hay nuoâi<br /> vaät toång hôïp khoâng ñaùp öùng ñuû nhu caàu cho caáy teá baøo huyeàn phuø ôû caùc loaøi thöïc vaät<br /> khaùc nhau (nhö Catharanthus roseus [2],<br /> con ngöôøi, hôn nöõa quaù trình taùch chieát<br /> Vitis sp [3], Fragaria ananassa [12]).<br /> cuõng khaù phöùc taïp. Theo nghieân cöùu cuûa<br /> Kandil F. vaø coäng söï (2000), haøm löôïng cuûa ÔÛ baøi baùo naøy, chuùng toâi boå sung theâm<br /> flavonoid cuûa moät traùi caây coù theå chæ chieám keát quaû khaûo saùt aûnh höôûng cuûa aùnh saùng<br /> <br /> 51<br /> Journal of Thu Dau Mot university, No2 – 2011<br /> <br /> <br /> leân söï taïo seïo, huyeàn phuø teá baøo vaø sinh 2.3. Khaûo saùt aûnh höôûng cuûa ñieàu<br /> toång hôïp anthocyanin cuûa teá baøo huyeàn phuø kieän chieáu saùng leân söï taêng tröôûng cuûa<br /> daâu taây Fragaria ananassa L. huyeàn phuø teá baøo daâu taây<br /> 2. Vaät lieäu, phöông phaùp Huyeàn phuø teá baøo daâu taây caáy chuyeàn<br /> 2.1. Khaûo saùt aûnh höôûng cuûa ñieàu vaøo moâi tröôøng MS loûng ñöôïc ñaët ôû ngoaøi<br /> kieän chieáu saùng leân söï hình thaønh vaø saùng vôùi cöôøng ñoä chieáu saùng 2800 + 200<br /> taêng tröôûng moâ seïo töø laù vaø cuoáng laù lux, thôøi gian chieáu saùng 16 giôø/ngaøy vaø ôû<br /> cuûa caây daâu taây in vitro trong toái.<br /> Vaät lieäu duøng ñeå taïo moâ seïo laø caùc Söï thay ñoåi theå tích teá baøo laéng (SCV)<br /> maûnh laù non (5 x 5 mm) vaø cuoáng laù (0,8 ‟ cuûa huyeàn phuø teá baøo ñöôïc xaùc ñònh sau 3<br /> 1,0 cm) cuûa caây daâu taây Fragaria ananassa tuaàn nuoâi caáy.<br /> L. in vitro 6 tuaàn tuoåi. Moâi tröôøng taïo seïo laø<br /> 2.4. Khaûo saùt aûnh höôûng cuûa ñieàu<br /> moâi tröôøng MS boå sung inositol 100 mg/l,<br /> kieän chieáu saùng leân söï sinh toång hôïp<br /> ñöôøng (saccharose) 30 g/l, agar 7,5 g/l, 2,4-D<br /> anthocyanin cuûa huyeàn phuø teá baøo<br /> 1,0 mg/l vaø kinetin 0,3 mg/l. Quaù trình taïo<br /> daâu taây<br /> seïo ñöôïc tieán haønh ôû hai ñieàu kieän:<br /> Huyeàn phuø teá baøo daâu taây caáy chuyeàn<br /> - Ñieàu kieän saùng: Cöôøng ñoä chieáu saùng:<br /> vaøo moâi tröôøng MS loûng ñöôïc caûm öùng vôùi<br /> 2800 + 200 lux; Nhieät ñoä: 25 + 20C; AÅm ñoä:<br /> aùnh saùng coù cöôøng ñoä:<br /> 70 + 2%; Thôøi gian chieáu saùng: 16 giôø/ngaøy<br />  0 lux (toái hoaøn toaøn)<br /> - Ñieàu kieän toái: Nhieät ñoä: 25 + 20C; AÅm<br /> ñoä: 70 + 2%.  2800 + 200 lux<br /> <br /> Ghi nhaän keát quaû trong 4 tuaàn nuoâi caáy  4000 + 200 lux<br /> vôùi caùc chæ tieâu theo doõi: hình thaùi moâ seïo Haøm löôïng anthocyanin thoâ (% troïng<br /> (chaéc hay bôû), ngaøy hình thaønh moâ seïo, maøu löôïng teá baøo töôi: %FW) trong huyeàn phuø teá<br /> saéc moâ seïo vaø tæ leä taïo seïo. baøo ñöôïc ño baèng phöông phaùp pH vi sai sau<br /> 2.2. Söï taïo huyeàn phuø teá baøo daâu taây 3 tuaàn nuoâi caáy.<br /> 2 g moâ seïo daâu taây qua 2 laàn caáy chuyeàn 2.5. Phöông phaùp xöû lí soá lieäu<br /> (8 tuaàn tuoåi) ñöôïc caáy vaøo 20 ml moâi tröôøng<br /> Caùc thí nghieäm ñöôïc laëp laïi 3 laàn. Soá lieäu<br /> MS loûng coù thaønh phaàn töông töï nhö thaønh<br /> ñöôïc xöû lí baèng phaàn meàm Microsoft Excel.<br /> phaàn trong moâi tröôøng taïo seïo. Heä thoáng teá<br /> 3. Keát quaû vaø thaûo luaän<br /> baøo ñöôïc nuoâi treân maùy laéc voøng vôùi toác ñoä<br /> 100 voøng/phuùt trong ñieàu kieän toái vôùi nhieät 3.1 AÛnh höôûng cuûa ñieàu kieän chieáu<br /> ñoä 25 + 20C, ñoä aåm 70 + 2%. saùng leân söï hình thaønh vaø taêng tröôûng<br /> Huyeàn phuø teá baøo ñöôïc nuoâi trong 4 tuaàn moâ seïo töø laù vaø cuoáng laù cuûa caây daâu<br /> sau ñoù seõ chuyeån sang moâi tröôøng môùi. Huyeàn taây in vitro<br /> phuø teá baøo ñöôïc caáy chuyeàn sau moãi 2 tuaàn. Keát quaû thí nghieäm khaûo saùt vai troø cuûa<br /> Hình thaùi teá baøo daâu taây ñöôïc quan saùt aùnh saùng taùc ñoäng leân söï hình thaønh moâ<br /> döôùi kính hieån vi quang hoïc. seïo ñöôïc trình baøy trong baûng 3.1.<br /> <br /> 52<br /> Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 2 - 2011<br /> <br /> <br /> Baûng 3.1: AÛnh höôûng cuûa aùnh saùng ñeán thôøi gian taïo seïo<br /> vaø hình thaùi moâ seïo<br /> Điều kiện chiếu Ngày bắt đầu Hình thái Tỉ lệ tạo sẹo sau<br /> sáng Mẫu cấy hình thành sẹo mô sẹo 4 tuần nuôi cấy<br /> <br /> Lá 13 - 14 Chắc 64%<br /> Sáng Cuống lá 15 - 16 Chắc 59%<br /> Lá 10 - 11 Bở 93%<br /> Tối Cuống lá 10 – 11 Chắc 94%<br /> Moâ seïo baét ñaàu hình thaønh ôû caùc vò trí veát thöông sau ngaøy thöù 10 ‟ 11 ôû caùc maãu laù<br /> vaø cuoáng laù ñaët trong toái, ngaøy thöù 13 ‟ 14 ôû caùc maãu laù vaø ngaøy thöù 15 ‟ 16 ôû caùc maãu<br /> cuoáng laù ñaët ngoaøi saùng.<br /> AÛnh 3.1. Moâ seïo töø laù vaø cuoáng laù sau 4 tuaàn nuoâi caáy<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> a) Moâ seïo töø cuoáng laù ôû ñieàu kieän saùng b) Moâ seïo töø cuoáng laù ôû ñieàu kieän toái<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> c) Moâ seïo töø laù ôû ñieàu kieän saùng d) Moâ seïo töø laù ôû ñieàu kieän toái<br /> <br /> Ñaàu tieân, moâ seïo xuaát hieän ôû vò trí veát Seïo phaùt sinh töø cuoáng laù nhoû, chaéc vaø coù<br /> thöông, sau ñoù lan ra khaép beà maët maãu maøu vaøng nhaït. Moät soá cuoáng laù khoâng<br /> caáy. Moâ seïo töø laù ñöôïc ñaët ôû ñieàu kieän hình thaønh seïo vaø bò ñen (aûnh 3.1.a). Ñoái<br /> saùng hình thaønh chaäm, coù maøu vaøng nhaït vôùi caùc maãu laù hoaëc cuoáng laù ñaët ôû ñieàu<br /> vaø chaéc. Sau 4 tuaàn nuoâi caáy, laù vaãn coøn kieän toái thì thôøi gian hình thaønh seïo ngaén<br /> maøu xanh vaø moâ seïo chöa phuû heát maãu vaø tæ leä taïo seïo cao (93 ‟ 94%). Seïo hình<br /> caáy (aûnh 3.1.c). Töông töï, cuoáng laù ñaët thaønh töø cuoáng laù coù maøu traéng hoaëc vaøng<br /> ngoaøi saùng cuõng hình thaønh seïo chaäm. nhaït, coù daïng chaéc (aûnh 3.1.b). Seïo hình<br /> <br /> 53<br /> Journal of Thu Dau Mot university, No2 – 2011<br /> <br /> <br /> thaønh töø laù ñaët trong toái coù maøu vaøng Theo keát quaû baùo caùo cuûa Giang vaø coäng<br /> caùnh giaùn. Sau 4 tuaàn, seïo phaùt trieån söï (2009) veà aûnh höôûng cuûa moät soá yeáu toá<br /> khaép beà maët laù, kích thöôùc lôùn vaø coù daïng leân söï saûn xuaát anthocyanin cuûa moâ seïo vaø<br /> bôû (aûnh 3.1.d). Sau laàn caáy chuyeàn ñaàu huyeàn phuø teá baøo daâu taây Laâm Ñoàng, moâ<br /> tieân, caùc teá baøo cuûa moâ seïo hình thaønh töø seïo daâu taây phaùt sinh töø laù hình thaønh<br /> laù vaø ñaët trong toái taùch rôøi nhau, moâ seïo trong khoaûng ngaøy thöù 8 ‟ 9 cuûa quaù trình<br /> trôû neân xoáp, raát thích hôïp cho vieäc taïo nuoâi caáy [5].<br /> huyeàn phuø teá baøo (aûnh 3.2). Mori vaø coäng söï (1993) cuõng ghi nhaän<br /> laø moâ seïo coù nguoàn goác töø laù daâu taây phaùt<br /> trieån toát hôn vaø haøm löôïng anthocyanin<br /> cao hôn caùc boä phaän khaùc cuûa caây [13].<br /> 3.2. Söï taïo huyeàn phuø teá baøo daâu<br /> taây<br /> Moâ seïo ñöôïc ñaët vaøo moâi tröôøng MS<br /> loûng treân maùy laéc voøng. Sau 14 ngaøy nuoâi<br /> AÛnh 3.2: Moâ seïo töø laù ñaët trong toái sau caáy, huyeàn phuø teá baøo hình thaønh bao<br /> laàn caáy chuyeàn ñaàu tieân goàm caùc teá baøo ñôn, cuïm teá baøo nhoû, maøu<br /> vaøng ñaäm ñeán naâu nhaït (aûnh 3.3).<br /> <br /> AÛnh 3.3: Teá baøo huyeàn phuø daâu taây Fragaria ananassa L. sau 14 ngaøy<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> a) Huyeàn phuø teá baøo (quan saùt baèng maét b) Huyeàn phuø teá baøo döôùi kính hieån vi<br /> thöôøng) quang hoïc ôû vaät kính 40<br /> 3.3 AÛnh höôûng cuûa ñieàu kieän chieáu saùng leân söï taêng tröôûng cuûa huyeàn phuø<br /> teá baøo daâu taây<br /> Keát quaû khaûo saùt söï taêng tröôûng cuûa huyeàn phuø teá baøo trong hai ñieàu kieän saùng vaø<br /> toái ñöôïc trình baøy trong baûng 3.2.<br /> Baûng 3.2. Söï gia taêng SCV cuûa huyeàn phuø teá baøo ôû ngoaøi saùng vaø trong toái<br /> Điều kiện chiếu sáng Sự gia tăng SCV (ml)<br /> Ngoài sáng 0,18 ± 0,03<br /> Trong tối 0,33 ± 0,03<br /> <br /> 54<br /> Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 2 - 2011<br /> <br /> <br /> Huyeàn phuø teá baøo taêng sinh ôû trong löôïng anthocyanin ñaït 6,01.10-3% FW ôû<br /> toái maïnh hôn ngoaøi saùng. Huyeàn phuø teá cöôøng ñoä aùnh saùng 2800 lux vaø thaáp nhaát<br /> baøo trong ñieàu kieän toái phoùng thích nhieàu khi maãu ñöôïc ñaët trong ñieàu kieän toái hoaøn<br /> teá baøo nhoû, moâi tröôøng nuoâi caáy coù maøu toaøn vôùi haøm löôïng anthocyanin ñaït<br /> vaøng. Trong khi ñoù, huyeàn phuø teá baøo ôû 5,06.10-3% FW (baûng 3.3).<br /> ñieàu kieän chieáu saùng ít coù söï phoùng thích Baûng 3.3: Haøm löôïng anthocyanin tích<br /> teá baøo. Söï gia taêng SCV cuûa huyeàn phuø trong luyõ trong teá baøo huyeàn phuø<br /> toái ôû tuaàn thöù 3 ñaït 0,33 ml trong khi ôû ngoaøi<br /> ôû caùc ñieàu kieän chieáu saùng khaùc nhau<br /> saùng chæ ñaït 0,18 ml (baûng 3.2).<br /> Hàm lượng<br /> Ñoái vôùi nhieàu loaøi thöïc vaät, ngoaøi taùc Cường độ ánh sáng<br /> anthocyanin<br /> ñoäng leân söï hình thaønh vaø taêng sinh cuûa (lux)<br /> moâ seïo trong quaù trình nuoâi caáy, aùnh saùng (% FW x 10-3)<br /> coøn aûnh höôûng ñeán söï sinh toång hôïp caùc 0 (tối hoàn toàn) 5,06 + 0,63<br /> hôïp chaát thöù caáp trong teá baøo do lieân 2800 6,01 + 0,63<br /> quan ñeán söï hoaït ñoäng cuûa moät soá enzyme<br /> 4000 7,52 + 1,44<br /> noäi baøo [4].<br /> Thaønh phaàn moâi tröôøng vaø caùc yeáu toá<br /> Theo nghieân cöùu cuûa Tieân vaø ñoàng taùc<br /> vaät lí coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán söï taêng<br /> giaû (2010), söï taêng tröôûng cuûa moâ seïo vaø<br /> tröôûng, phaùt trieån cuûa teá baøo vaø con<br /> huyeàn phuø teá baøo töø thaân non caây thoâng<br /> ñöôøng saûn xuaát caùc hôïp chaát thöù caáp.<br /> ñoû Laâm Ñoàng bò caûn maïnh khi ñaët ôû<br /> Trong ñoù, aùnh saùng laø moät yeáu toá raát quan<br /> ngoaøi saùng nhöng hoaït tính cuûa taxol laïi<br /> troïng coù theå kích thích saûn xuaát caùc saûn<br /> cao hôn so vôùi trong toái [1].<br /> phaåm baäc 2 keå caû anthocyanin trong<br /> Töông töï, Sato vaø coäng söï (1996) ñaõ khaûo nhieàu loaøi thöïc vaät [10]. Döôùi ñieàu kieän<br /> saùt moät soá yeáu toá aûnh höôûng ñeán söï taêng chieáu saùng, anthocyanin ñöôïc toång hôïp<br /> tröôûng cuûa huyeàn phuø teá baøo daâu taây bao goàm trong teá baøo thöïc vaät ñeå giaûm möùc ñoä aûnh<br /> cöôøng ñoä chieáu saùng. Theo caùc taùc giaû, söï höôûng nghieâm troïng cuûa böùc xaï aùnh saùng,<br /> taêng tröôûng cuûa huyeàn phuø teá baøo khoâng phuï cuõng nhö thuùc ñaåy nhanh choùng söï phuïc<br /> thuoäc vaøo cöôøng ñoä chieáu saùng [14]. hoài hoaït ñoäng quang hôïp [6]. Nhö vaäy,<br /> 3.4 AÛnh höôûng cuûa ñieàu kieän chieáu vieäc taêng cöôøng ñoä aùnh saùng seõ kích thích<br /> saùng leân söï sinh toång hôïp anthocyanin söï saûn sinh anthocyanin trong teá baøo<br /> trong huyeàn phuø teá baøo daâu taây maïnh hôn.<br /> <br /> Theo keát quaû ghi nhaän ôû baûng 3.3, Keát quaû ôû thí nghieäm naøy töông töï vôùi<br /> haøm löôïng anthocyanin ñöôïc toång hôïp keát quaû nghieân cöùu cuûa Sato vaø coäng söï<br /> trong teá baøo taêng leân khi taêng cöôøng ñoä (1996) treân teá baøo daâu taây Fragaria<br /> aùnh saùng. Haøm löôïng anthocyanin cao ananassa. Söï sinh toång hôïp anthocyanin ôû<br /> nhaát trong nghieäm thöùc coù cöôøng ñoä aùnh huyeàn phuø teá baøo daâu taây chæ xaûy ra khi<br /> saùng 4000 lux laø 7,52.10-3% FW, haøm cöôøng ñoä chieáu saùng treân 0,8 klux. Haøm<br /> <br /> 55<br /> Journal of Thu Dau Mot university, No2 – 2011<br /> <br /> <br /> löôïng anthocyanin cuûa huyeàn phuø teá baøo xuaát anthocyanin. AÙnh saùng coù theå aûnh<br /> nuoâi caáy ôû cöôøng ñoä chieáu saùng 2,5 vaø höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa enzyme saûn xuaát<br /> 8,0 klux töông öùng laø 0,04 vaø 0,19 mg/g anthocyanin. Matsumoto vaø coäng söï (1973)<br /> FW. Vì theá, theo caùc taùc giaû thì haøm cho raèng hoaït ñoäng cuûa phenylalanine<br /> löôïng anthocyanin taêng theo cöôøng ñoä ammonia lyase (PAL) ‟ moät enzyme quan<br /> aùnh saùng. Khi quan saùt döôùi kính hieån vi, caùc troïng trong con ñöôøng sinh toång hôïp<br /> taùc giaû nhaän thaáy khoâng phaûi taát caû caùc teá anthocyanin, ñöôïc taêng cöôøng khi caùc teá<br /> baøo ñeàu saûn xuaát anthocyanin, caùc teá baøo baøo tieáp xuùc vôùi böùc xaï cao [11].<br /> chöùa saéc toá vaø khoâng chöùa saéc toá cuøng toàn taïi 4. Keát luaän<br /> trong cuøng moät heä thoáng nuoâi caáy. Saûn löôïng<br /> Trong nghieân cöùu naøy, chuùng toâi ñaõ<br /> anthocyanin phuï thuoäc vaøo khaû naêng sinh<br /> xaùc ñònh ñöôïc moät soá yeáu toá thích hôïp cho<br /> toång hôïp cuûa teá baøo vaø thaønh phaàn<br /> söï taêng sinh cuûa teá baøo daâu taây Ñaø Laït<br /> anthocyanin. Khi cöôøng ñoä aùnh saùng taêng thì<br /> Fragaria ananassa L. Ñieàu kieän toái thích<br /> saûn löôïng anthocyanin trong teá baøo huyeàn<br /> hôïp cho söï hình thaønh vaø taêng tröôûng cuûa<br /> phuø daâu taây cuõng taêng leân. Tuy nhieân chæ<br /> moâ seïo cuõng nhö huyeàn phuø teá baøo. Haøm<br /> taêng haøm löôïng anthocyanin maø khoâng aûnh<br /> löôïng anthocyanin ñaït giaù trò toái ña<br /> höôûng ñeán söï phaùt trieån cuûa teá baøo vaø tæ leä<br /> (7,52.10-3% FW) ôû cöôøng ñoä aùnh saùng<br /> phaàn traêm cuûa caùc teá baøo chöùa saéc toá [12].<br /> 4000 lux sau 3 tuaàn nuoâi caáy huyeàn phuø teá<br /> AÙnh saùng coù choïn loïc coù theå aûnh baøo daâu taây.<br /> höôûng ñeán caùc teá baøo trong giai ñoaïn saûn<br /> *<br /> EFFECT OF LIGHT ON CELL GROWTH AND ANTHOCYANIN BIOSYNTHESIS<br /> IN STRAWBERRY CELL CULTURES<br /> Pham Thi My Tram(1), Le Thi Thuy Tien(2)<br /> (1) Thu Dau Mot University, (2) University of Technology, VNU-HCM<br /> ABSTRACT<br /> Callus tisssues derived from the leaf and petiole of the strawberry (Fragaria ananassa<br /> L.) in vitro were cultured on MS medium (Murashige and Skoog, 1962) added sugars 30<br /> g/l, 2,4-D 1.0 mg/l and kinetin 0.3 mg/l. The calli derived from the leaves in dark<br /> condition were early induced and friable. Suspension cells grew better in dark than in<br /> light. Anthocyanin content in the suspension cells reached the highest value (7.52.10-3%<br /> FW) at 4000 lux.Key words: anthocyanin, callus, cell suspension, Fragaria ananassa L.,<br /> strawberry<br /> Keywords: anthocyanin, callus, cell suspension,<br /> Fragaria ananassa L., strawberry<br /> TAØI LIEÄU THAM KHAÛO<br /> [1]. Leâ Thò Thuyû Tieân, Buøi Trang Vieät, Nguyeãn Ñöùc Löôïng, Khaûo saùt vaøi yeáu toá aûnh höôûng<br /> ñeán söï sinh toång hôïp taxol cuûa caùc heä thoáng teá baøo Taxus wallichiana Zucc. In vitro,<br /> Taïp chí Phaùt trieån Khoa hoïc vaø Coâng ngheä, taäp 13, 2010.<br /> <br /> 56<br /> Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 2 - 2011<br /> <br /> <br /> [2]. Carew DP and Krueger RJ., Anthocyanidins of Catharanthus roseus callus cultures,<br /> Phytochemistry 15, 1976, p. 442.<br /> [3]. Do CB, Cormier F., Accumulation of anthocyanins enhanced by a high osmotic potential<br /> in grape (Vitis vinifera L.) cell suspensions, Plant Cell Rep 9, 1990, p. 143-146.<br /> [4]. Fett-Neto, A.G., Pennington, J.J. and DiCosmo, F., Effect of white light on taxol and<br /> baccatin III accumulation in cell cultures of Taxus cuspidata Sieb and Zucc, J. Plant<br /> Physiol, 146, 1995, p. 584 ‟ 590.<br /> [5]. Giang, P.T.H., Quynh, P.T. and Tien, L.T.T, Effects of some factors on anthocyanin<br /> production in calli and cell suspension cultures of Lam Dong strawberry, Proceeding of<br /> the 11th conference on Science and Technology. Biotechnology, VNU ‟ HCM, 2009.<br /> [6]. Gould, K.S., Nature's Swiss army knife: the diverse protective roles of anthocyanins in<br /> leaves, Journal of Biomedicine and Biotechnology, 2004, p. 314 ‟ 320.<br /> [7]. Kandil, F., Song, L., Pezzuto, J., Seigler, D. and Smith, M.A., Isolation of oligomeric<br /> proanthocyanidins from flavonoid - producing cell cultures, In Vitro Cell Dev Biol Plant<br /> Biol Plant, 36, 2000, p. 492 ‟ 500.<br /> [8]. Konczak ‟ Islam, I. and Zhang, W., Anthocyanins – More than nature’s colours, Journal<br /> of Biomedicine and Biotechnology, 5, 2004, p. 239 ‟ 241.<br /> [9]. Kong, J., Chia, L., Goh, N. and Brouillard, R., Analysis and biological activities of<br /> anthocyanins, Photochemistry, 64, 2003, p. 923 ‟ 933.<br /> [10]. Matsumoto, H., Tanida, Y. and Ishizuka, K., Porphyrin intermediate involved in<br /> herbicidal action of a aminolevulinic acid on duckweed (Lemna paucicostata Hegelm),<br /> Journal of Pesticide Biochemistry and Physiology, 48, 1994, p. 214 ‟ 221.<br /> [11]. Matsumoto, T., Nishida, K., Noguchi, M. and Tamaki, E., Some factors affecting the<br /> anthocyanin formation by Popuius cells in suspension culture, Agric, Biol. Chem, 37,<br /> 1973, p. 561 ‟ 567.<br /> [12]. Mori, T. and Sakurai, M., Effects of riboflavin and increased sucrose on anthocyanin<br /> production in suspended strawberry cell cultures, Plant Science, 113, 1996, 91 ‟ 98.<br /> [13]. Mori, T., Sakurai, M., Shigeta, J., Yoshida, K. and Kondo, T., Formation of<br /> anthocyanins from cells cultured from different parts of strawberry phants, J. Sci. Food<br /> Agric., 58, 1993, p 788 ‟ 792.<br /> [14]. Sato, K., Nakayama, M. and Shigeta, J., Culturing conditions affecting the production<br /> of anthocyanin in suspended cell cultures of strawberry, Plant Sci, 113, 1996, p. 91 ‟<br /> 98.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 57<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2