intTypePromotion=3

Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng lên sinh trưởng, hàm lượng protein và lipid của tảo Spirulina platensis Geitler, 1925 nuôi trong nước mặn

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
35
lượt xem
3
download

Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng lên sinh trưởng, hàm lượng protein và lipid của tảo Spirulina platensis Geitler, 1925 nuôi trong nước mặn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thí nghiệm được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng của cường độ ánh sáng lên sinh trưởng, hàm lượng protein và lipid của tảo Spirulina platensis. Tảo được nuôi trong bình 500ml với độ mặn 30 – 32‰, ở 5 mức cường độ ánh sáng: 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 và 5.000 lux.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng lên sinh trưởng, hàm lượng protein và lipid của tảo Spirulina platensis Geitler, 1925 nuôi trong nước mặn

Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> <br /> Số 2/2016<br /> <br /> THOÂNG BAÙO KHOA HOÏC<br /> <br /> ẢNH HƯỞNG CỦA CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG LÊN SINH TRƯỞNG,<br /> HÀM LƯỢNG PROTEIN VÀ LIPID CỦA TẢO<br /> Spirulina platensis Geitler, 1925 NUÔI TRONG NƯỚC MẶN<br /> EFFECT OF LIGHT INTENSITY ON GROWTH, PROTEIN AND LIPID CONTENTS<br /> OF Spirulina platensis (Geitler, 1925) CULTURED IN SEAWATER<br /> Trần Thị Lê Trang1<br /> Này nhận bài: 18/01/2016; Ngày phản biện thông qua: 03/3/2016; Ngày duyệt đăng: 15/6/2016<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Thí nghiệm được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng của cường độ ánh sáng lên sinh trưởng, hàm lượng<br /> protein và lipid của tảo Spirulina platensis. Tảo được nuôi trong bình 500ml với độ mặn 30 – 32‰, ở 5 mức<br /> cường độ ánh sáng: 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 và 5.000 lux. Kết quả cho thấy: Cường độ ánh sáng ảnh hưởng<br /> lên sinh trưởng của tảo, ở 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 và 5.000 lux đạt mật độ cực đại lần lượt là 1,23 OD;<br /> 1,36 OD; 1,64 OD; 0,95 OD và 0,84 OD (P

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản