intTypePromotion=1
ADSENSE

Ảnh hưởng của việc bổ sung axit hữu cơ trong thức ăn đến tăng trưởng lên thịt

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

28
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đê tài nảy tiến hành nghiên cứu sử dụng axit fomic (dưới dạng difomat kali) thay thế kháng sinh bổ sung vào thức ăn cho lợn thịt. Thí nghiệm gồm 400 lợn giống Durọc x (Yorshire x Landrace) 60 ngày tuổi được bố trí gồm 5 lô với 4 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại 20 con. Lô 1: Đối chứng, lô 2: Bổ sung 180 ppm clotetracyclin, lô 3: Bổ sung 0,14% axit formic, lô 4: Bổ sung 0,21% axit fomic, lô 5: Bổ sung 0,28% axit fomic. Kết quả thí nghiệm cho thấy việc bổ sung axit fomic dưới dạng difomat kali vào thức ăn cho lợn thịt đã có tác dụng tốt trong việc kìm hãm sự phát triển của các vi khuẩn có hại trong thức ăn và trong đường ruột, giúp cho cân bằng hệ vi sinh vật trong đường tiêu hóa của lợi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ảnh hưởng của việc bổ sung axit hữu cơ trong thức ăn đến tăng trưởng lên thịt

KHOA HC CÔNG NGH <br /> <br /> NH HNG C A VI<br /> C B SUNG AXIT HU C TRONG<br /> THC N N TNG TRNG LN THT<br /> Phm<br /> Phm Tt Th ng1 , Lã Vn<br /> Vn Kính1<br /> TÓM TT<br /> TT<br /> Do tác hi ca vic s! d#ng kháng sinh trong th&c n chn nuôi có th* d+n ,-n hin t./ng ,0 kháng kháng<br /> sinh ca các loi vi khu2n gây bnh và kh7 nng t8n d. kháng sinh trong s7n ph2m chn nuôi là rt cao s:<br /> 7nh h.;ng ,-n s&c khi tiêu dùng. B0 tài này ti-n hành nghiên c&u s! d#ng axit fomic (d.Fi<br /> dng difomat kali) thay th- kháng sinh bH sung vào th&c n cho l/n thIt. Thí nghim g8m 400 l/n giLng<br /> Duroc x (Yorshire x Landrace) 60 ngày tuHi ,./c bL trí g8m 5 lô vFi 4 lPn lQp li, mRi lPn lQp li 20 con. Lô 1:<br /> BLi ch&ng, lô 2: BH sung 180 ppm clotetracyclin, lô 3: BH sung 0,14% axit formic, lô 4: BH sung 0,21% axit<br /> fomic, lô 5: BH sung 0,28% axit fomic. K-t qu7 thí nghim cho thy vic bH sung axit fomic d.Fi dng difomat<br /> kali vào th&c n cho l/n thIt ,ã có tác d#ng tLt trong vic kìm hãm s[ phát tri*n ca các vi khu2n có hi<br /> trong th&c n và trong ,.>ng ru\t, giúp cho cân b^ng h vi sinh v_t trong ,.>ng tiêu hóa ca l/n. BH sung<br /> axit fomic c`ng nh. bH sung kháng sinh clotetracyclin có tác d#ng tLt ,Li vFi l/n ; giai ,on sinh tr.;ng.<br /> M&c bH sung 0,21% axit fomic vào th&c n ,ã có tác d#ng c7i thin 2,3% tng trang, gi7m 1,69% tiêu tLn th&c<br /> n, gi7m 0,65% chi phí th&c n cho mRi kg tng trang và gi7m 25,4% sL ngày con tiêu ch7y so vFi ,Li ch&ng.<br /> Không có s[ khác bit thLng kê v0 các chc tiêu theo dõi giea lô bH sung axit fomic và kháng sinh<br /> clotetracyclin. Nh. v_y có th* s! d#ng axit fomic thay th- cho kháng sinh trong vic bH sung vào th&c n<br /> nh^m phòng bnh tiêu ch7y và kích thích tng tr.;ng cho l/n thIt.<br /> Th khóa:<br /> khóa Axit fomic, clotetracyclin, l/n, th&c n.<br /> <br /> I. T VN <br /> 11<br /> Axit heu cj có tác d#ng kìm hãm s[ phát tri*n<br /> ca các vi sinh v_t có hi nh. E. coli, Salmonella<br /> trong th&c n và trong ,.>ng ru\t, ,8ng th>i nó có<br /> tác d#ng làm cân b^ng h vi sinh v_t trong ,.>ng<br /> tiêu hóa ca gia súc nh> làm gi7m pH, giúp cho gia<br /> súc tránh ,./c hin t./ng tiêu ch7y do vi sinh v_t<br /> gây ra, th ,ó gia súc có th* tiêu hóa và hp thu tLt<br /> các cht dinh d.nng.<br /> Theo nghiên c&u ca Overland và ,8ng tác gi7<br /> (2000) thì axit fomic là axit heu cj mnh nht hot<br /> ,\ng nh. cht b7o qu7n, &c ch- s[ lên men và phát<br /> tri*n ca vi khu2n và có th* kh! Salmonella trong<br /> th&c n.<br /> Axit fomic ,./c s! d#ng th lâu trong th&c n cho<br /> gia súc nhai li và hin nay nó c`ng tr; thành th&c n<br /> bH sung thi-t y-u cho gia súc d dày ,jn. Axit fomic<br /> có tác d#ng c7i thin s[ tiêu hoá protein trong kh2u<br /> phPn, kích thích tng tr.;ng cho l/n.<br /> Theo D.jng Thanh Liêm và ,8ng tác gi7 (2002)<br /> thì axit fomic có tác d#ng tLt trong vic b7o v th&c<br /> n, chLng khu2n và chLng nm, kích thích tiêu hóa<br /> 1<br /> <br /> và tiêu dit các vi khu2n lên men thLi trong ,.>ng<br /> ru\t.<br /> Dng mFi ca axit fomic ,ang ,./c phH bi-n s!<br /> d#ng ; m\t sL n.Fc tiên ti-n trên th- giFi n^m d.Fi<br /> dng difomat kali (ch&a 34,5% axit formic).<br /> Dng difomat kali ,ã ,./c m\t sL nghiên c&u<br /> trên th- giFi k-t lu_n nh. Kirchgenner và ,8ng tác<br /> gi7 (1997) cho r^ng bH sung 0,6% difomat kali — t&c là<br /> 0,21% axit fomic vào th&c n ,ã có tác d#ng c7i thin<br /> 14,3% tng trang và gi7m 1,9% tiêu tLn th&c n ,Li vFi<br /> l/n con sau cai sea và c7i thin 4,9% tng trang, gi7m<br /> 4,1% tiêu tLn th&c n cho mRi kg tng trang ; l/n vR<br /> béo. Overland và ,8ng tác gi7 (2000) cho r^ng bH<br /> sung 0,6% difomat kali vào th&c n ,ã có tác d#ng c7i<br /> thin 6% tng trang và gi7m 2,8% tiêu tLn th&c n cho<br /> l/n giai ,on sinh tr.;ng, c7i thin 2,7% tng trang và<br /> gi7m 0,8% tiêu tLn th&c n cho l/n ; giai ,on vR béo.<br /> Nghiên c&u này ,ã s! d#ng axit fomic nh^m m#c<br /> ,ích làm cht bH sung thay th- kháng sinh trong<br /> th&c n cho l/n thIt làm hn ch- s[ phát tri*n ca vi<br /> sinh v_t có hi trong th&c n và trong ,.>ng ru\t<br /> nh^m gi7m ts l tiêu ch7y và kích thích tng tr.;ng<br /> l/n thIt, tránh hin t./ng t8n d. cht ,\c hi trong<br /> thIt l/n.<br /> <br /> Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam<br /> <br /> N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - Sè 3 - Th¸ng 3/2010<br /> <br /> 67<br /> <br /> KHOA HC CÔNG NGH <br /> Các chc tiêu theo dõi g8m giai ,on 1 th 60 ,-n<br /> 116 ngày tuHi; giai ,on 2 th 117 ,-n 172 ngày tuHi.<br /> <br /> II. V T LIU VÀ PHNG PHÁP THÍ NGHIM<br /> 1. V_t<br /> V_t liu thí nghim<br /> L/n giLng Duroc x (Yorshire x Landrace) 60<br /> ngày tuHi, trang l./ng 20 kg/con.<br /> Axit fomic s! d#ng d.Fi dng difomat kali (ch&a<br /> 34,5% axit fomic). Kháng sinh clotetracyclin (CTC).<br /> Nguyên liu s! d#ng g8m: B p, khoai mv, cám,<br /> b\t cá, premix, axit amin.<br /> 2. Ph.jng pháp thí nghim<br /> nghim<br /> THng sL 400 l/n ,./c chia thành 5 lô vFi 4 lPn<br /> lQp li, mRi lPn lQp li 20 con.<br /> Lô 1: BLi ch&ng, không bH sung axít heu cj hay<br /> kháng sinh; Lô 2: BH sung 180 ppm clotetracyclin; Lô<br /> 3: BH sung 0,14% axit fomic; Lô 4: BH sung 0,21% axit<br /> fomic; Lô 5: BH sung 0,28% axit fomic.<br /> Axit fomic ,./c tr\n liên t#c vào th&c n trong<br /> suLt th>i kv thí nghim. Hàng tuPn ghi chép l./ng<br /> th&c n n vào ; thng lô, hàng ngày ghi chép sL l/n<br /> bI tiêu ch7y.<br /> <br /> Tng trang bình quân/ngày (gam/con/ngày);<br /> h sL chuy*n hóa th&c n (FCR); chi phí th&c n cho<br /> mRi kg tng trang; sL ngày con tiêu ch7y; sL liu<br /> ,./c x! lý thLng kê theo ANOVA trên phPn m0m<br /> MINITAB 13.32.<br /> Thí nghim ,./c ti-n hành th tháng 9 ,-n tháng<br /> 12 nm 2004 ti Tri Chn nuôi ThLng Nht, Thái<br /> M|, C Chi, TP. H8 Chí Minh.<br /> III. KT QU VÀ THO LU N<br /> Tng trang ca l/n ; giai ,on 60 - 116 ngày tuHi<br /> ,ã có s[ khác bit thLng kê giea lô ,Li ch&ng vFi lô<br /> bH sung CTC và các lô bH sung 0,21% và 0,28% axit<br /> fomic, tuy nhiên không có s[ khác bit thLng kê giea<br /> ,Li ch&ng vFi lô bH sung 0,14% axit fomic. MQc dù<br /> v_y, ; giai ,on 117 - 172 ngày tuHi thì tng trang ca<br /> l/n ,ã có s[ khác bit giea ,Li ch&ng vFi tt c7 các lô<br /> thí nghim.<br /> <br /> B7ng<br /> B7ng 1. Tng trang<br /> trang ca<br /> ca l/<br /> l/n thí nghi<br /> nghim<br /> Chc tiêu<br /> Tng trang giai ,on 1 (gam)<br /> Tng trang giai ,on 2 (gam)<br /> Tng trang bình quân (gam)<br /> <br /> Lô 1<br /> 569 ± 4,8b<br /> 740 ± 5,6b<br /> 654 ± 2,6c<br /> <br /> Lô 2<br /> 582 ± 4,9a<br /> 761 ± 9,5a<br /> 671 ± 3,5a<br /> <br /> Lô 3<br /> 576 ± 2,8ab<br /> 753 ± 1,6a<br /> 664 ± 1,8b<br /> <br /> Lô 4<br /> 583 ± 6,2a<br /> 755 ± 5,2a<br /> 669 ± 3,0ab<br /> <br /> Lô 5<br /> 581 ± 4,6a<br /> 751 ± 3,7a<br /> 666 ± 3,5ab<br /> <br /> * Các che khác nhau trong cùng m\t hàng bi*u thI s[ khác nhau có ý ngha thLng kê ; m&c Png tiêu hóa, giúp cho con v_t phát<br /> tri*n tLt hjn.<br /> Tiêu tLn th&c n cho mRi kg tng trang ; giai<br /> ,on th 60 ngày tuHi ,-n 116 ngày tuHi ,ã có s[ khác<br /> bit có ý ngha thLng kê giea lô ,Li ch&ng vFi lô bH<br /> sung 180 ppm CTC. Tiêu tLn th&c n cho mRi kg<br /> tng trang ca l/n ; giai ,on 2 c`ng t.jng t[ nh. ;<br /> giai ,on 1 nh.ng ; lô bH sung 0,28% axit fomic li<br /> cao hjn có ý ngha thLng kê so vFi lô bH sung 180<br /> ppm CTC.<br /> <br /> B7ng<br /> B7ng 2. H sL chuy*n hóa th&<br /> th&c n và chi phí th&c<br /> th&c n cho mRi kg tng trang<br /> Chc tiêu<br /> FCR giai ,on 1 (kg)<br /> FCR giai ,on 2 (kg)<br /> FCR bình quân (kg)<br /> Chi phí th&c n (,8ng)<br /> <br /> Lô 1<br /> 2,69 ± 0,05a<br /> 3,15 ± 0,03a<br /> 2,95 ± 0,03a<br /> 9.509a<br /> <br /> Lô 2<br /> 2,57 ± 0,06b<br /> 3,04 ± 0,05b<br /> 2,84 ± 0,04b<br /> 9219b<br /> <br /> Lô 3<br /> 2,67 ± 0,02ab<br /> 3,10 ± 0,02ab<br /> 2,92 ± 0,01a<br /> 9.490a<br /> <br /> Lô 4<br /> 2,63 ± 0,03ab<br /> 3,11 ± 0,03ab<br /> 2,90 ± 0,02ab<br /> 9.447ab<br /> <br /> Lô 5<br /> 2,63 ± 0,08ab<br /> 3,13 ± 0,02a<br /> 2,92 ± 0,05a<br /> 9.519a<br /> <br /> * Các che khác nhau trong cùng m\t hàng bi*u thI s[ khác nhau có ý ngha thLng kê ; m&c Png ru\t, giúp cho cân b^ng h vi<br /> sinh v_t trong ,.>ng tiêu hóa ca l/n.<br /> BH sung axit fomic c`ng nh. bH sung kháng<br /> sinh clotetracyclin có tác d#ng tLt ,Li vFi l/n ; giai<br /> ,on sinh tr.;ng.<br /> BH sung 0,21% axit fomic vào th&c n ,ã có<br /> tác d#ng c7i thin 2,3% tng trang, gi7m 1,69% h sL<br /> chuy*n hóa th&c n, gi7m 0,65% chi phí th&c n cho<br /> mRi kg tng trang và gi7m 25,4% sL ngày con tiêu<br /> ch7y so vFi ,Li ch&ng.<br /> Không có s[ khác bit thLng kê giea lô bH<br /> sung 180 ppm clotetracyclin vFi lô bH sung 0,21% axit<br /> fomic. Nh. v_y có th* s! d#ng axit fomic thay thcho kháng sinh trong vic bH sung vào th&c n nh^m<br /> phòng bnh tiêu ch7y và kích thích tng tr.;ng cho<br /> l/n thIt.<br /> TÀI LIU THAM KHO<br /> 1. Burnell, T. W., G. L. Cromwell and T. S.<br /> Stahly, 1998. Effects of dried whey and copper<br /> sulfate on the growth responses to organic acid in<br /> diets for weaning pigs. J. Anim. Sci. 19:932-937.<br /> 2. Falkowski, J. F. and F. X. Aherne, 1984.<br /> Fumaric and citric acid as feed additives in starter<br /> pig nutrition. J. Anim. Sci. 58:935-938.<br /> 3. Giesting D. W. and R. A. Easter, 1985.<br /> Response of starter pigs to supplementation of corn<br /> soybeen meal diets with organic acid L. Ani. Sci. 60.<br /> 1288 — 1294.<br /> 4. Kirchgessner, M. and F. X. Roth, 1987. Use of<br /> formates in the feeding of piglets. First<br /> communication. Calcium formate. Landwirtsch.<br /> Forsch. 40: 141-152.<br /> 5. Kirchgessner, M. and F. X. Roth, 1982.<br /> Fumaric acid as a feed additive in pig nutrition. Pig<br /> News and Information 3: 259-263.<br /> 6. Kirchgessner, M., B. R. Paulicks and F. X.<br /> Roth, 1997. Effect of supplementation of diformate<br /> <br /> N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - Sè 3 - Th¸ng 3/2010<br /> <br /> 69<br /> <br /> KHOA HC CÔNG NGH <br /> complexes on growth and carcass performance of<br /> piglts and fattening pigs in response to application<br /> time. Agribiol. Res. 50: 1-6.<br /> 7. D.jng Thanh Liêm, Bùi Huy Nh. Phúc và<br /> D.jng Duy B8ng, 2002. Th&c n và dinh d.nng<br /> ,\ng v_t. Nhà xut b7n Nông nghip TP. HCM.<br /> Trang 147 — 158.<br /> <br /> 8. Overland M., T. Granli, N. P. Kjos, O.<br /> Fjetland, M. Stokstad, and S. H. Steien, 2000. Effect<br /> of dietary formates on growth performance, carcass<br /> traits, sensory quality, intestinal microflora, and<br /> stomach alterations in growing-finishing pigs. J.<br /> Anim. Sci. 78: 1875-1884.<br /> <br /> THE EFFECT OF FORMIC ACID<br /> ACID SUPPLEMENTED IN FEED FOR GROWING AND FINISHING PIGS<br /> Pham Tat Thang,<br /> Thang, La Van Kinh<br /> Summary<br /> This study aims to determine the effect of acid formic supplemented in feed for growing and finishing pigs<br /> to replace antibiotics for preventing of diarrhoea and stimulating growth in pigs. The design included:<br /> negative control, positive control using 180 ppm chlotetracycline and other 3 treatments using three levels<br /> of formic acid (potassium diformate), i.e. 0.14% - 0.21% - 0.28%. Total of 400 pigs of three way crossed breed<br /> Duroc x (Yorkshire x Landrace) at 60 day old with an average of 20 kg body weight were allocated into five<br /> treatments with 4 replicates per treatment and 20 heads per replicate. Supplementation 0.21% formic acid in<br /> feed for pigs were improved 2.3% of weight gain, reduced 1.69% feed conversion ratio, saved 0.65% feed per<br /> kg weight gain, and reduced 25.2% incidence of diarrhoea compared to negative control one.<br /> Supplementaion formic acid or chlotetracycline were good in preventing of diarrhoea and stimulating<br /> growth in growing pig, but not evident in preventing of diarrhoea and stimulating growth in fattening pig.<br /> Non signification in statistics between treatment using 180 ppm chlotetracycline and treatment using 0.21%<br /> formic acid. Thus, antibiotics and formic acid had the same effect on controlling diarrhoea and stimulating<br /> growth of pigs. Consequently, it is suggested that formic acid may be used to replace antibiotic as a feed<br /> additive in the diets for pigs.<br /> Key word: Acid formic, chlotetracycline, feed, pigs.<br /> <br /> Ng.>i<br /> Ng.>i ph7n bin: TS. Nguyˆn<br /> Nguyˆn Thanh Sjn<br /> <br /> 70<br /> <br /> N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - Sè 3 - Th¸ng 3/2010<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2